Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
De Algemene Kerkenraad (AK) van de PGDAW De Algemene Kerkenraad (AK) van de PGDAW

 


                                              
 
Protestantse Gemeente
Dokkum – Aalsum – Wetsens

Kerkelijk Bureau
Postbus 36
9100 AA Dokkum

Algemene Kerkenraad
Scriba: Wim A. Slagter
email :

DE ALGEMENE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DOKKUM – AALSUM – WETSENS (PGDAW)
  

Wie zijn wij
 
De Algemene Kerkenraad (AK) is samengesteld uit 16 personen uit alle geledingen van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW), waarvan:
3 boventallige leden (voorzitter/scriba/penningmeester), 3 vertegenwoordigers uit elke wijkgemeente (predikant/ouderling/diaken) en afgevaardigden uit het College van Kerkrentmeesters (CvK), het College van Diakenen (CvD) en de Jeugdraad.
 
Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit 7 personen en vergadert elke laatste maandagavond van de maand; de voltallige AK vergadert eens per 2 maanden op de eerste maandagavond van de maand.
 
De AK bestaat uit: voorzitter, Jacob Appelhof, scriba Wim A. Slagter en penningmeester Jenny van Zalk-Attema. Als notuliste treedt op Betty Vos-Tania.
Contactadres AK:   email:
                                  
 
 
Rol binnen de kerkelijke organisatie
 
De Algemene Kerkenraad biedt een platform voor gemeentebreed overleg en ontmoeting binnen de PGDAW.
De AK heeft een coördinerende en faciliterende rol richting de wijkkerkenraden.
 
Hoewel de AK eindverantwoordelijk is voor de materiële en personele aangelegenheden, is de uitvoering hiervan gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, zoals is vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
 
De PGDAW kent 3 wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft een geheel eigen karakter en verantwoordelijkheid. Maar gebaseerd op de Bijbelse oproep tot eenheid en het verlangen om zo duidelijk mogelijk “Kerk” te zijn, vormen deze 3 wijkgemeenten één protestantse gemeente.
De AK rekent het daarom tot haar taak het onderlinge contact tussen de drie wijkgemeenten te bevorderen.
Naast alle positieve ontwikkelingen en mogelijkheden door het zelfstandige karakter van de drie wijkgemeenten, bestaat het gevaar dat het belang van het geheel uit het oog wordt verloren.
Een missionaire PGDAW bestaat echter uit meer dan de som der delen.
De Algemene Kerkenraad wil hieraan een positieve bijdrage leveren; we willen elkaar versterken en ruimte bieden, zodat met plezier en enthousiasme gewerkt kan worden in de  ‘wijngaard van de Heer’.
 
 
Wat doen wij
 
Taken van de Algemene Kerkenraad:
In de kerkorde is onderscheid gemaakt tussen de taken van de wijkkerkenraden en van de Algemene Kerkenraad.
 
De taken van de AK beperken zich tot:
 • het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar nodig om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende verscheidenheid
 • de vermogensrechtelijke aangelegenheden
 • datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers
 • door de wijkkerkenraden aan de AK gedelegeerde taken.
 
Het moderamen bereidt de voltallige AK-vergadering voor op basis van de  ingebrachte stukken en bespreekpunten en stelt hiervoor de agenda vast.
De AK bespreekt de agendapunten en de door de leden ingebrachte argumenten, voorstellen en bezwaren.
 
De Algemene Kerkenraad kan alleen beslissingen nemen over zaken die binnen hun mandaat vallen (zie “Taken van de Algemene Kerkenraad”), waarbij rekening dient te worden gehouden met gedelegeerde taken aan het College van Kerkrentmeesters en Diakenen.
 
Zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Wijkkerkenraden worden, eventueel met een advies c.q. standpunt, ter bespreking terug verwezen naar de betrokken wijkkerkenraad.
 
Het wijkoverstijgend jeugdwerk (o.a. Topaz en Qrius) valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De bijbehorende taken zijn gedelegeerd aan de Jeugdraad.
 
Wanneer het belang van de totale PGDAW hiermee is gediend, wordt in overleg met de wijkkerkenraden getracht tot eenduidige regelingen en afspraken te komen. 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de AK zijn beschreven in het Beleidsplan PGDAW 2014-2018 (zie pdf-document) en de bijbehorende Plaatselijke Regeling.
 
 
 Actueel thema
 
Speerpunten, naast de bevordering van de onderlinge contacten tussen de drie wijkgemeenten, zijn:
 • de versterking van de samenwerking met en tussen de verschillende colleges en commissies
 • de verdere ontwikkeling en facilitering van het Jeugdwerk
 • professionalisering van de interne en externe communicatie binnen onze kerkelijke gemeente (bijv. websitebeheer en gebruik van sociale media)
 • het stimuleren en ontwikkelen van vernieuwende vormen van kerk zijn en geloofsbeleving
   

   

  november 2016

 
Enkele punten uit de AK-vergadering van 3 oktober – 2016 Enkele punten uit de AK-vergadering van 3 oktober – 2016


Kennismaking met Sietske Koole-de Boer / Jeugdwerker
Sietske Koole-de Boer, de nieuwe jeugdwerker van de PGDAW, stelt zichzelf  voor en vertelt over haar eerste ervaringen binnen de PGDAW en wat haar plannen zijn voor de toekomst. Er wordt gewerkt conform het eerder opgestelde beleidsplan. Sietske sluit aan bij het predikantenoverleg en de Jeugdraad. 

Jaarrekening 2015 CvK

lees meer »
 
Enkele punten uit de AK-vergaderingen van maart t/m juni – 2016 Enkele punten uit de AK-vergaderingen van maart t/m juni – 2016

Visitatie
Op 16 maart is een extra AK-vergadering ingelast t.b.v. de visitatie. Visitatoren zijn Mw. Ds. C. Nicolai en mw. A. Finnema. De visitatoren spreken hun waardering uit voor de drie wijkgemeenten. Hun adviezen spitsen zich toe op de volgende punten:
-    het geven van helderheid in de financiële situatie
-    het herkennen en erkennen van de verschillen tussen de wijkgemeenten (veelkleurigheid) en dit te vertalen in beleid 
-    terughoudendheid bij het etiketteren van de verschillen (“tel uw zegeningen”). 
Het belang van heldere en transparante communicatie wordt benadrukt.
Ds. Nicolai sluit de vergadering met de woorden: “wie vanuit de hoop leeft, zie breder –
wie vanuit de liefde leeft, ziet dieper – wie vanuit het geloof leeft, ziet alles in een ander licht”.

lees meer »
 
Enkele punten uit de AK-vergadering van 1 februari 2016 Enkele punten uit de AK-vergadering van 1 februari 2016

St. Vituskerk
Zoals eerder gepubliceerd in de Geandewei wordt de St. Vituskerk binnenkort overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De gebruikelijke “bruidsschat” (Instandhoudingsfonds) zal worden betaald door een bij de St. Vituskerk betrokken familie. De PGDAW is voor onderhoud, inspecties etc. nog een afkoopsom verschuldigd van ca. €  17.000 netto.

lees meer »
 
 
 
 

Inloophuis
datum en tijdstip 25-04-2018 om 14.30
meer details

Kerkdiensten in Wijk 1
datum en tijdstip 29-04-2018 om 09.30
meer details

Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff Gezam. Dienst met Fontein
datum en tijdstip 29-04-2018 om 9.30 uur
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.