Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 8 december 2019

2de advent Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff H.A.

Tijdstip: 
 09:30

Liturgie 8 december 2019. Tweede zondag van Advent. Grote Kerk Dokkum, dienst van schrift en tafel
Met medewerking van de Martinuscantorij o.l.v. Anne de Bruijn.
Voorganger: ds. Hans Oosterhoff

Bij de dienst
We lezen Micha 3: 9 – 4: 5, waarin ook de bekende woorden, die ook al in Jesaja 2 voorkomen, over
Jeruzalem waarheen de volken optrekken om onderwezen te worden door de Heer: “Dan zullen zij hun
zwaarden omsmeden tot ploegijzers; en hun speren tot sikkels; dan zullen zij de oorlog niet meer leren.”
Sommige stukken van het boek Micha zijn een felle discussie tussen Micha en zijn tegenstanders. Die
tegenstanders vinden dat Micha veel te ver gaat in zijn kritiek op de hoge heren uit Jeruzalem die het
gewone volk van het platteland uitbuiten en onderdrukken.
In sommige Bijbelvertalingen (zoals de Bijbel in gewone taal en de Nije Fryske Bibeloersetting) is
aangegeven waar Micha spreekt, en waar zijn tegenstanders aan het woord zijn. Het is dan wel even slikken
om te zien dat ook die mooie woorden in hoofdstuk 4, over Jeruzalem, de zwaarden en ploegscharen, en
het zitten onder je wijnstok en vijgenboom, uit de mond van Micha’s tegenstanders komen! Zij gebruiken
die oude profetie van Jesaja om Micha de mond te snoeren. Elkaar met Bijbelteksten te lijf gaan begint dus
al in de Bijbel zelf.
• Orgelspel
• Cantorij: Populus Sion
• Welkom
• Aanvangslied: Lied 439: 1 en 2
• Bemoediging en Groet
• Aansteken tweede adventskaars; we zingen:
Twee kaarsen staan te schijnen,
hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen.
en zal er vrede zijn. (Melodie Lied 444)
• Gebed om ontferming
• Zingen: Lied 463, in wisselzang: cantorij 1; allen: 3 en 6; cantorij: 7; allen: 8
• Kinderen
• Eerste lezing: Micha 3: 9 – 4: 5
• Zingen: Lied 771, cantorij 1; allen 2 en 3
• Evangelielezing: Mattheüs 3: 1 – 6
• Zingen: Lied 456B, cantorij: 3; allen: 4; cantorij: 5: allen 6
• Preek
• Zingen: Lied 1016, cantorij coupletten; allen het refrein
• Collecte – Cantorij: On Jordan’s bank – in een berijming van Sytze de Vries: ‘Johannes roept bij de
Jordaan’
• Gebeden, overgaand in het tafelgebed ‘Gij louter Licht’ (Cantorij en gemeente)
Cantorij: Gij louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid. Gij vult onze leegte met overvloed.
Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met alles wat ademt van genade zingen wij:
Allen: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
De Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
Cantorij: Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus, Messias!
Hij, vrucht van de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Cantorij: Hij, ware Herder, woord van den beginne, Jezus Messias!
Hij heeft zich gegeven, verloren als graan, gezaaid in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood, zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn, zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, vieren het leven, reiken elkaar wat Hij ons gaf.
Cantorij: Hij, Lam van God, Brood uit de hemel, Jezus Messias!
Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen die hemel en aarde verheugen.
Allen: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
• Gemeenschap van brood en wijn
in een lopende viering; één van de diakenen komt de rijen bij langs om de gemeente te nodigen.
Voor wie dat wil is er druivensap i.p.v. wijn, in de beker die door de kinderen wordt uitgereikt. Als u
op uw plaats brood en wijn aangereikt wilt krijgen, kunt u dat kenbaar maken aan de diakenen.
Cantorij zingt: Brood hier gedeeld (een lied uit de Iona-community); Lied 773; Lied 566
• Wij bidden het ‘Onze Vader’
• Slotlied: 451: 4 en 5
• Zegen
• Orgelspel

terug
 


 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.