Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 

zo 22 november 2020

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

Tijdstip: 
 9.30

Liturgie, Grote Kerk Dokkum. Zondag van de Voleinding.

Voorganger: ds. Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn
Zang door Cantorale o.l.v. Anne de Bruijn

Thema: Bouw dan ootmoedig aan de aarde (Lied 526: 4)
 

 • Orgelspel
 • Koor: “Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts”, Henry Purcell
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 100

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
 
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Lied 829

De liefde gaat ons voor
van den beginne;
zij is een lichtend spoor,
een vuur van binnen
dat straalt.

De hoop die in ons is
en ons doet leven,
dat is een erfenis
om door te geven
voorgoed.

Wij houden ons bereid
om te ontvangen
de Geest die ons geleidt
en ons verlangen
vervult.
 
 • Inleiding op de lezing
 • Eerste lezing: Nehemia 7: 72b - 8: 12

Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd,
81verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd. 2Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. 3Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet.
4Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Mesullam. 5Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende, en op dat moment ging heel het volk staan. 6Ezra prees de HEER, de grote God, en heel het volk antwoordde ‘Amen, amen,’ en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de HEER7Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. 8De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene. 9Nehemia – hij was de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. 10Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 11De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd12Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.
 
 • Lied 526: 4

Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
 
 • Tweede lezing: Jesaja 2: 2 – 5
Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.
 
 • Derde lezing: Openbaring 21: 3 – 5
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –
 
 • Lied 775 

Dag der dagen, als de tijden
zich tot heil zullen verwijden
voor wie bovenmate lijden.

Dag van eindeloos erbarmen
en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen.

Dag van glorie voor verdrukten
en verheffing van wie bukten,
alle aan het stof ontrukten.

Dag van vinden van diegenen
die door grof geweld verdwenen,
om wie mensen nu nog wenen.

Dag van brood en herverdelen,
voedsel voor ontelbaar velen,
diepe wonden zullen helen.

Dag van zon en dag van vrede,
alle droefheid is verleden
in een onaantastbaar heden.

Dag van vreugde en verbazen
om het zien van wat wij lazen:
er was licht, het licht van Pasen.
 
 • Preek
 • Koor: Lied van Ezra en Nehemia, uit ‘Verzameld Liedboek’,  Huub Oosterhuis

Wij hadden de muren steen voor steen, en de poorten, de tempel herbouwd
en de huizen zonder armen,
wij hadden de heren hun gronden ontnomen, de goden der heren ontmaskerd,
hun slaven bevrijd, hun gouden kalveren omgesmolten tot ploegen,
weggenomen de schuldenlast van de schouders der armen.
Wij hebben de woorden van Mozes, wijzing des levens,
wij hebben het Boek tevoorschijn gehaald uit nacht en nevel,
en staande op een verhoog op het plein voor de poort van het Water,
met luider stem gelezen dat Boek,
de oeroude woorden vertaald en verklaard,
en alle mannen en vrouwen verstonden, bogen ter aarde en weenden,
en wij verstonden, bogen ter aarde en weenden.
Wij vierden uittocht uit diensthuis, dronken verbond, aten toekomst,
riepen: van nu af dit Boek onze weg.
Droomden: republiek van het recht, stad van vrede op aarde voor allen.
 
 • Gedenken
 •  
- Inleidend woord
- Het noemen van de namen, afgewisseld met Lied 732

Jelle de Jong                           
Annie Westra-van Hijum
Sijtze de Jong
Minke de Jong-Huizinga
Anne Bijma-Storm
Trijntje de Groot-Wagenaar       
IJde Haakma
Jentje Zwart
Paulus Procee

- Lied 732: 1

Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U Heer.

Elisabeth Cuperus-Gardenier
Simke Tolsma-Riemersma
Martine Borstlap Anjema
Anne Anjema
Maria Schaaf-van der Lijn
Corrie Bode-den Boer
Maaike Jousma
Bontje Wijma-de Vries
Wolter Ymke Heida

- Lied 732: 2

Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

Murkje Boonstra-van der Veen
Anton Marinus Ebo Pietersen
Geartsje Veldstra-van der Schaaf
Geertje van der Meulen-Broersma
Riemke Meindertsma-Attema
Jan Krottje
Maria Hendrika Guiting-Wennekers
Trijntje Pols-de Haan
Jinke Bakker-Beerda

- Lied 732: 3 en 4

Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

- We steken een kaars aan voor wie ieder persoonlijk wil gedenken

- Lied 727: 1, 2 en 10

Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!
Halleluja, halleluja!

 
 • Gebeden
 • Aankondiging collecte
 • Koor: “A clare Benediction”, John Rutter
 • Zegen
 • Orgelspel

terug
 


 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.