Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Kalender W2
« vorige  |  december 2017  |  volgende »

Zondag 3 december 2017 Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e advent
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

 
 
We lezen in deze adventstijd, samen met de kinderkerk, teksten uit de profeet Jesaja. Advent betekent ‘komst’, en de teksten uit Jesaja gaan er allemaal over dat de Heer komt, om zijn volk te troosten, te bevrijden, de weg te wijzen naar een wereld van vrede en recht. In de adventstijd komen al deze teksten samen in de verwachting van de komst van Jezus, de Redder en Heelmaker.
We beginnen met Jesaja 40: 1 - 11, een tekst uit de ballingschap. Het volk Israël zit in Babel. “Hoe lang nog duurt de ellende?” is de grote vraag. Jesaja wordt door God gestuurd om zijn volk te troosten. En troosten betekent dan: vertrouwen geven. God, de goede Herder, zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal het uitleiden uit de gevangenschap en thuisbrengen in het land waar ze zo naar verlangen.
We blijven ook nog even het Lutherse rooster volgen, en lezen uit de brieven Romeinen 13: 11 – 14, over de nacht die ten einde loopt, en de dag die naderbij is. En de evangelielezing is Mattheüs 21: 1 – 9, over de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem. “Dat hoort toch bij Pasen” denkt u misschien, maar kijk dan eens naar adventsliederen: “Gaat stillen in den lande, uw Koning tegemoet” (Lied 440), of: “Heel Sion strooit haar palmen als vaandels voor uw voet” (Lied 441).
Het adventsproject van de kinderen bestaat uit een groot boek, dat in de kerk staat, en waarin we samen naar de platen kunnen kijken, en waaruit de kinderen een stukje uit kunnen voorlezen. In de kinderkerk krijgen ze dan een eigen boekje om in te werken. Ook steken we de adventskaarsen aan, en is er een lied bij de teksten uit Jesaja, op een bekende melodie.
En verder zingen we uit de liederen 433, 463, 438, 444, 445 en 441.
 

lees meer »

 

Zondag 3 december 2017 Vesper: ‘Van Donker naar licht’
Tijdstip: 19.30 uur

Een vesper? Wellicht kunnen we beter spreken over een collage van teksten en muziek rond het thema: ‘Van Donker naar licht’.

De Sweelinck Cantorij o.l.v. Anne E. de Bruijn uit Stiens verleent medewerking aan deze dienst. Organist is Auke de Boer.
 
Hoewel geen vesper in de oorspronkelijke betekenis, zijn wel alle elementen aanwezig.
De psalmen, lezingen, liederen en gebeden, Magnificat en Avondlied. De uitleg zou je kunnen halen uit de prachtig gekozen composities.

lees meer »

 

Woensdag 6 december 2017 Inloophuis
Locatie: Martinushuis (Grote Kerk)
Tijdstip: 14.30  - 17.00

  

lees meer »

 

Zaterdag 9 december 2017 Stedelijke Harmonie gen.rep.
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 15.30

 

Zondag 10 december 2017 Grote Kerk Inzameling voedselbank
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

 

Zondag 10 december 2017 Concert "Finland 100 jaar" Stedelijke Harmonie Dockum
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 15.30

 
In 2017 is het 100 jaar geleden dat Finland onafhankelijk werd. Het land, met een zeer bewogen geschiedenis viert dit jaar daarom feest en dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan. Ter ere van de feestelijke viering "Finland 100 jaar" organiseren de Stichting “Tauno Marttisen Kunniaksi” en de Stedelijke Harmonie Dockum”  een concert op zondag 10 december 2017 in de Grote- of St. Martinuskerk op de Markt in Dokkum. Aanvang 15.30 uur.
Voor deze gelegenheid heeft professioneel kantele speelster Taru Maaria Kuparinen-Säilä uit Helsinki haar medewerking toegezegd. De kantele werd eigenlijk geschapen in de Finse heldenepos “de Kalevala” en is hét Finse volksinstrument bij uitstek. Verder zal van het fagotconcert van B.H. Crusell (1775-1838) een arrangement gemaakt worden voor fagot en harmonie orkest (arr. Willem Flisijn) dat fagottist Dirk Meijer samen met de Stedelijke Harmonie Dockum uit zal voeren. Ook zullen drie koren, samen zo’n 70 zangers, uit Dokkum en omgeving medewerking verlenen aan dit speciale concert. Zij zullen o.a. de beroemde hymne uit Finlandia van Jean Sibelius ten gehore brengen. Op het programma staan verder werken van Tauno Marttinen, J.B. Crusell, Timo Forsström, Jukka Viitasaari, Raine Ampuja, Jorma Panula e.a. De Stedelijke Harmonie Dockum staat onder leiding van Douwe Veenstra.
 

 

Zondag 10 december 2017 Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 2e advent
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

Liturgie 10 december 2017. Tweede zondag van Advent. Grote Kerk Dokkum, dienst van schrift en tafel
Met medewerking van de Martinuscantorij o.l.v. Anne de Bruijn en organist Auke de Boer. De kinderen die helpen bij het avondmaal zijn Youri Gardenier en Marieke Klugkist.
Als u op uw plaats brood en wijn aangereikt wilt krijgen, kunt u dat zeggen tegen de diakenen bij de ingang. 

 • Orgelspel:  Veni redemtor gentium  (Nun komm der Heiden Heiland), Johann Steffens (1559-1616)
       Von Gott wil ich nich lassen (mel. Lied 439)  van Georg  Dietrich Leyding (1664-1710)
 • Welkom
 • Cantorij: ‘Populus Sion’ - Volk van Sion, de Heer zal komen om alle natiën te redden
 • Aanvangslied: 440: 1 en 2
 • Bemoediging en Groet
 • Aansteken tweede adventskaars; we zingen:                 
Twee kaarsen staan te schijnen
hun licht is nog maar klein.

Toch zal de nacht verdwijnen.
en zal er vrede zijn.
 • Gebed om ontferming, besloten met:
 • Zingen: Lied 463: 1,   allen: 4,   cantorij: 6,    allen: 7 en 8 
 
 • Kinderen
 • Projectlied vers 1 en 3 (melodie Tallis’ Canon, Lied 243)
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,                  Niemand doet nog een ander pijn
zo geeft hij hoop aan jou en mij.               en overal zal vrede zijn.
Lees mee en blijf niet langer staan           De mensen zijn op God gericht,   
bij hoe het altijd is gegaan.                        ze willen leven in zijn licht.
 
 • Gebed van de zondag
 • Eerste lezing: Jesaja 2: 1 – 5
 • Zingen: Lied 462: cantorij 1,   allen: 2
 • Tweede lezing: Romeinen 15: 1 - 7
 • Cantorij: Lied 433a Nun komm der Heiden Heiland (canon)
 • Evangelielezing: Lucas 21: 29 – 33
 • Zingen: Lied 462: cantorij:3,    allen4,    cantorij: 5,   allen: 6
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 460: 1, 4, 5 en 6  cantorij en gemeente (refrein)
 
 • Collecte; de kinderen komen terug
 • Voorbeden en stil gebed, overgaand in
 • Tafelgebed ‘Gij louter licht’ 
 
Cantorij: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
 
Want Gij heb ons beschaamd met uw goedheid. Gij vult onze leegte met overvloed.
Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met alles wat ademt van genade zingen wij:
Allen:  Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
       
Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, dit licht in ons duister, dit brood uit de hemel,
De Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
Cantorij: Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus, Messias!
 
Hij, vrucht van de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.
Cantorij: Hij, ware Herder, woord van den beginne, Jezus Messias!
 
Hij heeft zich gegeven, verloren als graan, gezaaid in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
 
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood, zijn lichaam voor ons.
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn, zijn bloed voor ons.
Wij gedenken zijn dood, vieren het leven, reiken elkaar wat Hij ons gaf.
Cantorij: Hij, Lam van God, Brood uit de hemel, Jezus Messias!
 
Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen die hemel en aarde verheugen.
Allen: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
 
 • Uitdelingswoorden en nodiging
 • Gemeenschap van brood en wijn, in een lopende viering. Eén van de diakenen komt de rijen bij langs om de gemeente te nodigen. Voor wie dat wil is er druivensap, in de beker die door de kinderen wordt aangereikt.
Tijdens de rondgang zingt de cantorij: ‘Brood hier gedeeld’; Ubi Caritas (Lied 568); ‘Vrede wens ik je’
Orgelspel: koraalvoorspel over  Von Gott will ich nicht lassen (BWV 658) van Johann Seb. Bach. 
 • Onze Vader
 • Slotlied: Lied 439: 1 en 4
 • Zegen
 • Orgelspel:  Sortie, over de melodie van lied 439, van Alexandre Guilmant (1837-1911)
 
Inloophuis
Woensdagmiddag 13 december is er weer inloophuis in het Martinushuis. Er is vanaf half drie weer koffie, thee en deze keer warme chocolademelk en veel kaarslicht. De kerstboom wordt deze middag opgetuigd en er is orgelmuziek van Piet Lanting. Kom eens langs voor een praatje of om gewoon eens op een doordeweekse dag in de kerk te zijn en dit ook eens mee te maken..
 
Kerstfair
Op vrijdag 15 december vindt in Dokkum weer de traditionele Kerstfair plaats. Ook in de Grote kerk vinden er activiteiten plaats. Er is onder meer om 19.00 uur een optreden van Collage. Naast de tuin van de kerk, dus in de Kerkstraat staat ook het I.E.C. met een stand. Met een draaiend rad zijn er leuke prijsjes te winnen en er is gluhwijn. Kom even langs voor een praatje en geef ook een slinger aan het draaiend rad. De Kerstfair is van half twee tot pl/mn negen uur. We hopen op sneeuw, lekker koud weer, maar wel droog.
 
Volkskerstzang
Op zondag 17 december vindt weer de traditionele Volkskerstzangdienst plaats. Het thema van dit jaar: I have a Dream.
Aanvang 19.30 in de sporthal de Doelstien. Medewerking van Chr. Muziekvereniging Oranje en het Gospelkoor de Regenboog. Leiding en meditatie: ds Kees Postma. Namens het I.E.C. van harte uitgenodigd voor deze avond.
 
Kerst met de kinderen
Op zondag 24 december wordt er een krystkuier georganiseerd voor de kinderen van de kinderkerk. Een wandeling door de binnenstad waarbij we de kerstgeschiedenis gaan beleven.  Deze krystkuier komt in plaats van het kinderkerstfeest. Hier hebben de kinderen een uitnodiging voor ontvangen.
Aan het einde van de dienst van vanmorgen kunnen de kinderen, samen met hun ouders, kaartjes ophalen waarmee ze toegang hebben tot deze kuier.
Op woensdag 13 december is er ook nog een moment om deze kaartjes op te halen van 16.00-17.00 uur in de Herberg.
 
Op maandag 25 december, kerstmorgen, wordt het advents- en kerstproject van de kinderkerk afgesloten. Op deze morgen ontvangen de kinderen van de kinderkerk ook hun kersttasje.
 
Korte berichten voor dit mededelingenblad kunt u tot donderdagavond mailen naar Berichten voor ‘Leed en Lok’ naar dhr.S.Hellinga, tel. 293580  Op de website www.grotekerkdokkum.nl staan elke week nieuwe 

 

Woensdag 13 december 2017 Inloophuis
Locatie: Martinushuis (Grote Kerk)
Tijdstip: 14.30  - 17.00

  

lees meer »

 

Woensdag 13 december 2017 Eetgroep Grote Kerk
Locatie: Martinushuis
Tijdstip: 17.30 uur

lees meer »

 

Vrijdag 15 december 2017 De kerk en kerstfair
Locatie: Voor de Rabobank op De Dijk
Tijdstip: 20.00

Ook dit jaar zingt een  gelegenheidskoor tijdens de Kerstfair waar elk jaar vijf traditioneel christelijke kerstliederen gezongen worden. De verwondering over de geboorte in de stilte van de avond uitgezongen over het water bij het Grootdiep. 
 
Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van de gezamenlijke kerken van Dokkum op de Kerstfair. Een prachtig initiatief van I.E.C. U vindt hen bij de grote levende kerststal naast de Grote Kerk in de Kerkstraat 
In de Grote Kerk kunt u een twintigtal  luciferkerkjes (gemaakt door wijlen Frits Jansen) bewonderen die door Stichting Alde Fryske Tsjerken in bruikleen zijn gegeven. De link tussen kerk en organisatie van de kerstfair  is duidelijk zichtbaar tijdens dit sfeervolle evenement. 
 
 

lees meer »

 

Zondag 17 december 2017 Grote Kerk Inzameling voedselbank
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

 

Zondag 17 december 2017 Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 3e advent
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

Liturgie 17 december 2017. III.Advent.
Grote Kerk Dokkum.

Luthers leesrooster.
Adventsproject rond Jesaja.

We vieren de derde zondag van Advent. De evangelielezing is Mattheüs 11: 2 – 11, over Johannes de Doper in de gevangenis. Koning Herodes heeft hem laten opsluiten, en nu laat hij aan Jezus de vraag overbrengen: “Bent U degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?” Een zeer indringende vraag. Het antwoord dat Jezus geeft is (gedeeltelijk) ontleend aan Jesaja 35: Blinden kunnen zien, verlamden lopen, doven horen, armen ontvangen het goede nieuws…
“Gevangenen worden bevrijd” – hàd Jezus daar nog aan toe kunnen voegen. Maar in plaats daarvan zegt Hij: “Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.”

lees meer »

 

Dinsdag 19 december 2017 Kerstviering ouderen
Locatie: Grote Kerk

 

Woensdag 20 december 2017 Inloophuis
Locatie: Martinushuis (Grote Kerk)
Tijdstip: 14.30  - 17.00

  

lees meer »

 

Zondag 24 december 2017 Kerkdienst Grote Kerk met Pastor Hilde Karssies-Kaptein en dhr. B. Borstlap 4e advent
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

Liturgie voor de morgendienst op zondag 24 december 2017, de vierde zondag van Advent, in de Grote Kerk te Dokkum
Voorgangers: Hilde Karssies, Bram Borstlap en Minne Boelens; organist: Henk Hoogeveen.
 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: 437: 1, 2, 3 en 4
 • Bemoediging en Groet
 • Aansteken van de vierde adventskaars, door Lieke Gardenier; we zingen:
Vier kaarsen in het donker
vertellen in de nacht
met licht en blij geflonker
dat ons de Vrede wacht.
 
 • Gebed om ontferming, volgens de O-antifonen van de zeven dagen vóór Kerstmis (Zie Lied 466) (V) = Voorganger
(V)           O wijsheid uit de hoge
                                door wie de wereld is geschapen,
                                wij zijn het spoor bijster
                                en zoekende verdwalen wij.
O kom, en weerspreek alle leugen,
                                kom, en maak ons geschikt voor uw weg.
 
(V)           O Heer van Israël
                                die te midden van de goden
                                uw woord hebt gesproken,
                                wij weerstaan uw wil en uw heil.
                               O kom, en onttroon de valse machten,
kom, en spreek woorden van recht.
 
Zingen:                  O kom, Gij wortel Isaï,
                                               verlos ons van de tyrannie,
                                               van alle goden dezer eeuw,
                                               o Herder, sla de boze leeuw.
O kom, o kom, Emmanuël!
                                               Verblijd uw volk, uw Israël!             (Lied 466: 3)
 
(V)           O Sleutel van David,
wij zijn als slaven gebonden
aan machten die ons opjagen
en uw schepping de dood aandoen.
O kom, verlos ons uit hun greep,
kom, en open de gevangenis.
               
(V)           O  Morgenster aan de hemel
                                die als zon van gerechtigheid opgaat
                                voor wie verloren gaan in het donker;
                               O kom, en schijn over de aarde,
verwarm al wat verkild is,
                                verjaag de schaduw van de dood.
 
Zingen:                  Koning der volken, heers alom
                                               en eerste van de aarde, kom!
                                               Gij hoeksteen, maak ons samen één,
verzamel allen om U heen!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël.             (Lied 466: 6)
 
                                               Emmanuël, bewijs uw naam!
                                               Wees uw belofte, neem ons aan,
                                               zegen het volk dat vrede wil,
                                               aak Israël gerust en stil.
                                               O kom, o kom, Emmanuël!
                                               Verblijd uw volk, uw Israël!             (Lied 466: 7)
 
 • Met de kinderen kijken en lezen we in het boek bij het adventsproject
 • Zingen: Projectlied ‘Jesaja schreef zijn tijd voorbij’: 1, 5 en 6 (Melodie Lied 243)
 
1 Jesaja schreef zijn tijd voorbij
   zo geeft hij hoop aan jou en mij.
   Lees mee en blijf niet langer staan
   bij hoe het altijd is gegaan.
 
5 Je dankt je Heer voor wat Hij gaf,       6 Er komt een koning op de troon
   geen vijand pakt je eten af.                       van David, want hij is zijn zoon.
   Ze zullen zeggen: ‘Kijk die stad,               God laat zich vinden in een kind
   God heeft haar altijd liefgehad.              waarmee een nieuwe tijd begint.
 
 • Gebed van de zondag (Dienstboek)
 
 • Eerste lezing: Jesaja 62: 8 – 12
 • Zingen: Lied 176: 3, 4 en 6
 • Evangelielezing: Lucas 1: 26 – 38
 • Zingen: Lied 464: 2, 3, 4 en 6
 
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 473
 
 • Gebeden: dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte
 
 • Laatste woorden: Een korte preek voor vierde Advent, gehouden door de Deense dominee Kai Munk, in 1941, een paar jaar voordat hij door de Nazi’s werd opgepakt en vermoord
 
 • Slotlied: 441: 1, 3, 4 en 6
 • Zegen
 • Orgelspel

 

Zondag 24 december 2017 Kerstnachtdienst Fontein, samen met wijkgemeente 3, met ds. J.P. Oosterhoff
Locatie: De Fontein
Tijdstip: 22.00

lees meer »

 

Zondag 24 december 2017 Krystkuier
Locatie: Start Grote – of Sint Martinuskerk, Markt 2
Tijdstip: vanaf 16.00 uur

lees meer »

 

Maandag 25 december 2017 kerstochtendzang door Topaz Jeugdclub en “Oranje”
Locatie: De Herberg
Tijdstip: 6.00 uur

lees meer »

 

Dinsdag 26 december 2017 2e Kerstdag Geen dienst in de Grote Kerk

 

Dinsdag 26 december 2017 KERSTCONCERT PROVOCALE 2017
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 15.30 uur

WETSENS/DOKKUM - Promovocaal presenteert 'Midden in het donker, zijn wij door licht omgeven'. Het is een kerstconcert op Tweede Kerstdag dat vanaf 11.00 uur wordt gegeven in de Sint Vituskerk in Wetsens en om 15.30 uur in de Grote Kerk in Dokkum.

Koor met harpist
Het verhalende en sfeervolle kerstconcert op Tweede Kerstdag wordt gezongen door het vocaal ensemble 'Provocale' en door solisten onder leiding van en begeleid door Anne E. de Bruijn op de piano. Harpiste Janneke van der Lugt zal het koor begeleiden en een instrumentaal intermezzo spelen.

De 'Ceremony of carols'
Het programma bestaat uit een keur van bijzonder composities rondom het kerstverhaal, met als specifiek thema: midden in het donker zijn wij door het licht omgeven. Composities van John Rutter en Gabriel Fauré bepalen een deel van het programma. De 'Ceremony of carols' van Benjamin Britten vormt de kern van dit unieke kerstconcert.
Benjamin Britten schreef dit werk toen hij samen met Peter Pears terugreisde van de Verenigde Staten naar Engeland. Britten componeerde een verzameling liederen aan de hand van middeleeuwse en vroeg-Engelse literatuur. De teksten haalde hij uit een boek dat hij had aangeschaft in Halifax (Nova Scotia). Toen hij klaar was had hij een 'bundel' van zes liederen. Hij was er ontevreden over en kwam uiteindelijk met een elfdelig werk.

Het aloude kerstverhaal
Het werk is geschreven voor koor, sopraan solo en harp. Het aloude kerstverhaal wordt zo op deze Tweede Kerstdag op uiteenlopende wijze tot leven gewekt met tekst, muziek en zang. Anne de Bruijn zegt: "Een bijzondere en onvergetelijke Tweede Kerstdag-beleving voor jong en oud."

De concerten zijn om 11.00 uur in de St.Vituskerk te Wetsens en om 15.30 uur in de Grote of St. Martinuskerk in Dokkum. Toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden bij de uitgang. Inlichtingen/reservering: Stichting Promovocaal Concerten Wetsens. E-mail:  site: www.promovocaal.nl
 

lees meer »

 

Woensdag 27 december 2017 Inloophuis
Locatie: Martinushuis (Grote Kerk)
Tijdstip: 14.30  - 17.00

  

lees meer »

 

Zondag 31 december 2017 Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 9.30 uur

We lezen en zingen we uit Psalm 90: “Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht”. Daarnaast Jesaja 65: 17 – 25, het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin de woorden ‘niet tevergeefs’ centraal staan: Niet vergeefs zullen zij zich afmatten, huizen bouwen, wijngaarden planten, kinderen baren… Zij zullen genieten van het werk van hun handen. En we lezen een paar stukjes uit Romeinen 16, waarin Paulus de groeten doet aan allerlei mensen in de gemeente van Rome. In het hele afgelopen Lutherjaar hebben we gelezen uit de Romeinenbrief. Met de groeten van Paulus gaan we nu de drempel van het nieuwe jaar over, en daarmee sluiten we dan de serie af.

lees meer »

 

Zondag 31 december 2017 Oudjaarsavond - Geen dienst in de Grote Kerk

 

Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsmorgen - Kerkdienst Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff
Locatie: Grote Kerk
Tijdstip: 10.30 uur

Klik hier voor liturgie

lees meer »

 


 
 
 

Overleg Admiraliteitsdienst
datum en tijdstip 20-06-2018 om
meer details

Inloophuis
datum en tijdstip 20-06-2018 om 14.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 20-06-2018 om 19.00
meer details

 
Vacature Jeugd- en jongerenwerker
Klik voor meer informatie op onderstaande
LINK
 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.