zondag 20 juni 2021

Kerkdienst (Frysk) via kerkomroep vanuit De Herberg

Tijdstip: 
 9.30

Fryske Tsjinst

Foargonger: dhr. T. Simonides, Birdaard
Muzyk/liet foar de tsjinst
Wolkom en meidielings
Wy harkje nei de sjonggroep mei liet 216 : 1, 2 en 3  ( Dit is in moarntiid as oait de earste…)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Wy harkje nei de sjonggroep mei psalm 118 : 1 en 10 ( Sjong no in feestliet foar de Heare)
Gebed om in segen
Wurd by snein 20 juny 2021 en gedicht
Wy harkje nei de sjonggroep mei psalm 68 : 7 ( God is ús heil, halleluja..)
Moment fan ynkear en besinning
Gebed om ferjouwing
Wurd fan genede
Tsien Wurden ús jûn as rjochtline en paadwizer op ús wei troch it libben
Wy harkje as gebed foar foar de lêzings nei liet 317 : 1, 2 en 3 ( Hear Jo hawwe it swijen brutsen..)
Lêze Psalm 119 : 56- 66
Wy harkje nei de sjonggroep mei psalm 119 : 23 en 27 ( Jo wurd stiet yn’e himel fêst..)
Lêze Markus 4 : 26- 29
Wy harkje nei de sjonggroep mei liet 838 : 1 en 3  ( O grutte God de leafde sels..)
Oertinking : “Hastich wêze…?!”
Wy harkje nei de sjonggroep mei liet 834 : 1, 2 en 3   ( Wol my fernije ivich ljocht..)
Tanksizzing en gebeden, stil persoanlik gebed en it Ús Heit
( Oankundiging fan de kollekte by de útgong?)
Wy harkje as slotliet nei de sjonggroep mei liet 868 : 1, 2 en 5 ( Loovje de Hear…)
Opdracht foar de segen , gedicht
Segen ( sprutsen amen)
Wy harkje nei de sjonggroep mei liet 416 : 1, 2, 3 en 4 ( Hear wês mei ús oant in oare kear..)
 

terug
 


Agenda

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

25 jun 2021 om 20.00

Afscheid (via Youtube) kinderen van de kindernevendienst, in de Bonifatiuskapel

27 jun 2021 om 14.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

27 jun 2021 om 9.30

Open introductieavond videosysteem

29 jun 2021 om 20:00

Catechisatie

01 jul 2021 om 19.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

02 jul 2021 om 20.00

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy