Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
De Algemene Kerkenraad (AK) van de PGDAW De Algemene Kerkenraad (AK) van de PGDAW
 

                                              
 
Protestantse Gemeente
Dokkum – Aalsum – Wetsens

Kerkelijk Bureau
Postbus 36
9100 AA Dokkum

Algemene Kerkenraad
Scriba: Wim A. Slagter
email :

DE ALGEMENE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DOKKUM – AALSUM – WETSENS (PGDAW)
  

Wie zijn wij
 
De Algemene Kerkenraad (AK) is samengesteld uit 16 personen uit alle geledingen van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW), waarvan:
3 boventallige leden (voorzitter/scriba/penningmeester), 3 vertegenwoordigers uit elke wijkgemeente (predikant/ouderling/diaken) en afgevaardigden uit het College van Kerkrentmeesters (CvK), het College van Diakenen (CvD) en de Jeugdraad.
 
Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit 7 personen en vergadert elke laatste maandagavond van de maand; de voltallige AK vergadert eens per 2 maanden op de eerste maandagavond van de maand.
 
De AK bestaat uit: voorzitter, Jacob Appelhof, scriba Wim A. Slagter en penningmeester Jenny van Zalk-Attema. Als notuliste treedt op Betty Vos-Tania.
Contactadres AK:   email:
                                  
 
 
Rol binnen de kerkelijke organisatie
 
De Algemene Kerkenraad biedt een platform voor gemeentebreed overleg en ontmoeting binnen de PGDAW.
De AK heeft een coördinerende en faciliterende rol richting de wijkkerkenraden.
 
Hoewel de AK eindverantwoordelijk is voor de materiële en personele aangelegenheden, is de uitvoering hiervan gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, zoals is vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
 
De PGDAW kent 3 wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft een geheel eigen karakter en verantwoordelijkheid. Maar gebaseerd op de Bijbelse oproep tot eenheid en het verlangen om zo duidelijk mogelijk “Kerk” te zijn, vormen deze 3 wijkgemeenten één protestantse gemeente.
De AK rekent het daarom tot haar taak het onderlinge contact tussen de drie wijkgemeenten te bevorderen.
Naast alle positieve ontwikkelingen en mogelijkheden door het zelfstandige karakter van de drie wijkgemeenten, bestaat het gevaar dat het belang van het geheel uit het oog wordt verloren.
Een missionaire PGDAW bestaat echter uit meer dan de som der delen.
De Algemene Kerkenraad wil hieraan een positieve bijdrage leveren; we willen elkaar versterken en ruimte bieden, zodat met plezier en enthousiasme gewerkt kan worden in de  ‘wijngaard van de Heer’.
 
 
Wat doen wij
 
Taken van de Algemene Kerkenraad:
In de kerkorde is onderscheid gemaakt tussen de taken van de wijkkerkenraden en van de Algemene Kerkenraad.
 
De taken van de AK beperken zich tot:
 • het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gemeente in haar geheel, waar nodig om recht te doen aan de binnen de gemeente voorkomende verscheidenheid
 • de vermogensrechtelijke aangelegenheden
 • datgene wat te maken heeft met de rechtspositie van de predikanten en de gesalarieerde medewerkers
 • door de wijkkerkenraden aan de AK gedelegeerde taken.
 
Het moderamen bereidt de voltallige AK-vergadering voor op basis van de  ingebrachte stukken en bespreekpunten en stelt hiervoor de agenda vast.
De AK bespreekt de agendapunten en de door de leden ingebrachte argumenten, voorstellen en bezwaren.
 
De Algemene Kerkenraad kan alleen beslissingen nemen over zaken die binnen hun mandaat vallen (zie “Taken van de Algemene Kerkenraad”), waarbij rekening dient te worden gehouden met gedelegeerde taken aan het College van Kerkrentmeesters en Diakenen.
 
Zaken die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Wijkkerkenraden worden, eventueel met een advies c.q. standpunt, ter bespreking terug verwezen naar de betrokken wijkkerkenraad.
 
Het wijkoverstijgend jeugdwerk (o.a. Topaz en Qrius) valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De bijbehorende taken zijn gedelegeerd aan de Jeugdraad.
 
Wanneer het belang van de totale PGDAW hiermee is gediend, wordt in overleg met de wijkkerkenraden getracht tot eenduidige regelingen en afspraken te komen. 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de AK zijn beschreven in het Beleidsplan PGDAW 2014-2018 (zie pdf-document) en de bijbehorende Plaatselijke Regeling.
 
 
 Actueel thema
 
Speerpunten, naast de bevordering van de onderlinge contacten tussen de drie wijkgemeenten, zijn:
 • de versterking van de samenwerking met en tussen de verschillende colleges en commissies
 • de verdere ontwikkeling en facilitering van het Jeugdwerk
 • professionalisering van de interne en externe communicatie binnen onze kerkelijke gemeente (bijv. websitebeheer en gebruik van sociale media)
 • het stimuleren en ontwikkelen van vernieuwende vormen van kerk zijn en geloofsbeleving
   

   

  november 2016
terug
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.