Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020
Wijkgemeente Grote of St. Martinuskerk

 
Voor mensen die naamloos,                         Voor mensen die roepend,
kwetsbaar en weerloos                                 tastend en zoekend
door het leven gaan,                                     door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,                           verschijnt hier een teken,
wordt kracht gegeven:                                  brood om te breken:
wij krijgen een naam.                                    wij kunnen bestaan.
 
Voor mensen die vragend,                            Voor mensen die hopend,
wachtend en wakend                                    wankel gelovend
door het leven gaan,                                     door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,                           herstelt God uit duister
God wil ons horen:                                        Adam in luister:
wij worden verstaan.                                     wij dragen zijn naam. 
Lied 647
 
1. Onze roeping
De wijkgemeente rond de Grote of St. Martinuskerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen door het evangelie in beweging worden gezet.
Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn:
ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. In het leven van de gemeente proberen we aan elk van deze drie even veel gewicht te geven.
 
Ontmoeting met God
in zijn Woord, in de gebeden,
en aan de tafel waar de Heer ons nodigt
en zijn liefde uitdeelt aan allen.
 
Ontmoeting met elkaar
in het pastoraat als omzien naar elkaar,
in het geloofsgesprek in leerhuis, ontmoetingsbijeenkomsten en vergaderingen,
in de diverse taken waarbij ieder wordt uitgenodigd zijn of haar gaven in te zetten.
 
Ontmoeting met de wereld
in onze meelevendheid met wat er omgaat in onze wijk en onze stad,
in onze beschikbaarheid voor wie van onze diensten gebruik wil maken,
in onze diaconale betrokkenheid bij mensen dichtbij en verder weg,
in onze openheid voor de vragen die deze tijd en cultuur stellen aan de geloofsgemeenschap,
en in onze bereidheid altijd rekenschap af te leggen van onze hoop op een wereld waarin vrede en gerechtigheid heersen.
 
Daarbij kan ontmoeting alleen ont-moeting zijn in een sfeer
waar we de ruimte en de tijd nemen om naar elkaar te luisteren,
en ons openstellen voor de Geest van God die waait door mensen;
en in een ontspannen klimaat waarin we ons niet laten opjagen door wat er moet,
maar ons laten inspireren door wat er kan.

2. Vooraf
Dit beleidsplan is een actualisering van het beleidsplan 2011-2016 van onze wijkgemeente. Dat beleidsplan werd geschreven kort na de herindeling van 2010, toen de voormalige hervormde gemeente werd opgedeeld, en hervormden en gereformeerden in de Grote Kerk een nieuwe wijkgemeente gingen vormen. Het was toen spannend of er een levensvatbare wijkgemeente rond de Grote Kerk zou overblijven, en bij het schrijven van het beleidsplan waren er toen nog veel vragen.
Positief is in ieder geval dat er een flink aantal gereformeerde leden uit Herberg-West en Fontein mee ging doen in de nieuwe kerkeraad, waardoor onze wijkgemeente meteen een duidelijke samen-op-weg uitstraling kreeg.
Toch is de opbouw van onze wijkgemeente vanaf het begin moeilijk geweest. Qua kerkelijke betrokkenheid kregen wij niet de meest gemakkelijke wijken van Dokkum. En een groot deel van de gereformeerde leden die bij de Grote Kerk werden ingedeeld was zich sinds 2008 al in De Herberg thuis gaan voelen. Zij voelden in 2010 niet veel voor weer een verhuizing van kerk. Aangezien er onder deze leden veel gezinnen met kinderen waren, is het beeld van de Grote Kerk als een oude gemeente door de herindeling nog versterkt. Dat roept de vraag op hoe de gemeente er over een jaar of 5 á 10 uit zal zien. Hebben we dan nog een kinderkerk? Kunnen we nog ambtsdragers vinden? Zijn we al opgegaan in een groter geheel, en kerken we nog in de Grote Kerk?
Samenwerken of samengaan met de andere wijken is echter moeilijker geworden in de afgelopen jaren. Na de herindeling zijn de drie wijkgemeenten elk hun eigen weg gegaan. De structuur met drie zelfstandige wijkgemeenten nodigde daartoe uit; een duidelijk eigen profiel maakt immers dat er wat te kiezen valt. De Grote Kerk had altijd al een eigen sfeer; de Herberg volgt de laatste jaren een evangelisch-confessionele koers, en de Fontein heeft zich onlangs organisatorisch geheel opnieuw uitgevonden. Maar wie of wat is dan nog de PGDAW als geheel?  
Die vraag is acuut geworden, nu er weer een nieuwe herstructurering aan komt. En zo wordt ook de actualisering van het beleidsplan uit 2011 geschreven in een onzekere situatie. In 2010 kwam de herindeling, zonder dat er van te voren veel aan vertrouwen en naar elkaar toegroeien was gewerkt. Nu wordt er opnieuw veel vertrouwen gevraagd, en bereidheid tot samenwerken, maar het blijkt in de praktijk toch steeds weer erg moeilijk om dat concreet vorm te geven.
 
3. De eigenheid van de wijkgemeente Grote Kerk
De wijkgemeente Grote Kerk is een van oorsprong hervormde gemeente, die sinds 2005 deel uit maakt van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens. In 2010 kwam de nieuwe wijkindeling waarbij de hervormde gemeente werd opgedeeld, en een aantal gereformeerden bij de nieuwe wijkgemeente Grote Kerk werd ingedeeld. Aangezien er over en weer ijverig gebruik werd en wordt gemaakt van het voorkeurlidmaatschap, is een aantal eigenschappen van de Grote Kerk-gemeente ook in de nieuwe situatie gebleven:

  • De Grote Kerk is een oud, sfeervol kerkgebouw, dat ons er bij bepaalt dat wij in een lange en rijke traditie staan.

  • Een sfeer in de kerkdienst die stijlvol maar ongedwongen is; er is ruimte voor stilte en rust; aandacht voor muziek en voor de kinderen, en aan de tafel van de Heer is iedereen welkom.

  • De Grote Kerk commissie zet zich in voor een passend en optimaal gebruik van de Grote Kerk, voor de eigen gemeente, voor Dokkum als geheel en voor de vele gasten en toeristen die de kerk jaarlijks bezoeken.

  • De wijkgemeente heeft tal van vrijwilligers die in allerlei werkgroepen en commissies betrokken zijn.

  • De wijkgemeente heeft een duidelijk diaconaal gezicht door het inloophuis, de maaltijdgroep, de betrokkenheid bij de voedselbank en het Ghana-project.

  • Veel leden ervaren de gemeente als warm en betrokken.

Dit zou je de sterke punten van onze wijkgemeente kunnen noemen. Daarnaast zijn er ook een aantal zwakke punten:

  • De pastorale wijken zijn erg groot en het is moeilijk om nieuwe ouderlingen en bezoekers te vinden.

  • Jeugd ontbreekt grotendeels in de diensten en andere activiteiten in de Grote Kerk.

  • In een aantal secties is de betrokkenheid bij de wijkgemeente zeer beperkt.

 
4. Eredienst
Het woordje ‘dienst’ in kerkdienst betekent niet in de eerste plaats onze dienst aan God, maar Gods dienst aan ons. Dat het verhaal gaat, dat Gods grote daden worden verkondigd, dat wij worden toegerust tot onze dienst in de wereld, - het is Gods werk, het is zijn trouw aan wat Hij met de mensen is begonnen. Hij is de Gastheer, Hij nodigt ons uit. En dat bevrijdt ons van de kramp dat het allemaal van ons zou afhangen: onze inspanning, onze succesvolle formule.

 
Dit gezegd hebbende, hopen wij op uitnodigende kerkdiensten waar jong en oud zich thuis voelen; waar de schriften zorgvuldig en aandachtig worden uitgelegd; en waar het visioen van een wereld van vrede en gerechtigheid wordt gevierd en concreet gemaakt. Onze liturgie heeft een 'oecumenisch-protestants' karakter, en is een stijlvol geheel, waarin de verschillende elementen elkaar versterken. We zingen uit het Liedboek 2013, dat voortvarend werd ingevoerd, en laten ons daarbij begeleiden door kundige organisten en ondersteunen door de cantorij.
De verantwoordelijkheid voor de middagdiensten ligt thans geheel bij de wijkgemeenten, die zich daarmee kunnen profileren, en daar ook een bepaald budget voor krijgen. In de Grote Kerk wordt dit al jaren vormgegeven in de vespers.
Sinds enige tijd vindt het overleg over de muzikale invulling van de diensten plaats in de commissie kerkmuziek, waarin ook de leden van de vespercommissie participeren.
En er kwam een koororgel, dat ons de mogelijkheid biedt om kleine diensten in het koor te vieren. Bij vespers en in de Paaswake is het dan mooi om de stoelen in het koor in een koorbanken-opstelling of in een u-vorm neer te zetten.
 
De komende tijd moet er echt werk gemaakt worden van het plan om een ‘pool’ van mensen bijeen te zoeken die van tijd tot tijd muziek kunnen maken in de kerk, bijvoorbeeld bij een avondmaalsviering of in een vesper. Ook jongeren zouden hier nadrukkelijk bij betrokken moeten worden.
Verder geeft het Liedboek vele mogelijkheden om ook eens op een andere manier te zingen; daar kunnen we in de diensten meer werk van maken, met behulp van de cantor en de cantorij.
 
5. Pastoraat
Veel is er veranderd in het pastoraat. Van ‘opzicht over’ werd dit ‘omzien naar elkaar’. Van de ‘herder en de schapen’ naar de mondige gemeenteleden die zelf wel aangeven wanneer ze contact willen met de kerk. Van pastoraat als taak van enkel de predikant en de ouderlingen naar pastoraat als taak van de gemeente als gemeenschap.
Veel pastoraat gebeurt in onze gemeente spontaan. Mensen leven met elkaar mee en denken aan de zieken in het ziekenhuis. Maar pastoraat kan ook gebeuren in het geloofsgesprek in de leeskring of ontmoetingsbijeenkomst, onder het koffiedrinken na de kerkdienst, en in de leerhuizen en gesprekken rondom doop en huwelijk.
 
Om te voorkomen dat mensen worden vergeten hebben we de wijkgemeente ingedeeld in acht secties met elk een wijkteam dat bestaat uit een ouderling, diaken, predikant/pastor en een aantal bezoekmedewerkers. Deze wijkteams werken met een duidelijke taakopdracht en komen regelmatig bijeen om het werk in de sectie te bespreken.
 
Met enige moeite lukt het nog steeds om deze bezoekstructuur overeind te houden. Tegelijkertijd hebben wij in meerdere secties te maken met heel veel adressen waar contact met de kerk niet (meer) op prijs wordt gesteld. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen hielden wij in 2015 een pastorale enquête, waarbij gemeenteleden zelf konden aangeven in hoeverre zij contact met de kerk wensen. Dankzij deze enquête zijn er in sommige secties beduidend minder bezoekmedewerkers nodig.
 
Van belang is het om ook in de komende tijd de gegevens van de enquête up-to-date te houden. Ook aan nieuw ingekomenen moet daartoe het formulier worden voorgelegd. In de wijkteams kan nog bekeken worden in hoeverre enige verfijning van de gegevens noodzakelijk is: mensen die hebben aangegeven geen bezoek nodig te hebben, vinden het soms toch nog wel leuk als er aan hun verjaardag of jubileum aandacht wordt besteed.
De wijkteams blijven belangrijk als de plek om elkaar als pastoraal team te ontmoeten en te stimuleren. Daarnaast blijft het nodig om de gemeenteleden ook te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van contact met ouderling of predikant. De ontwikkelingen in de PGDAW als geheel maken een meer ‘vraaggestuurd pastoraat’ noodzakelijk.
 
6. Diaconaat
De ontmoeting met God aan de tafel van De Heer zet zich voort in de betrokkenheid bij de naaste, dichtbij en veraf. Je inleven in wat een ander overkomt is het hart van het diaconaat.
Door concreet bezig te zijn met het helpen van anderen komen er ook vragen op tafel: Hoe kan het dat de scheidslijnen tussen arm en rijk zo vaak als vanzelfsprekend worden gezien? Hoe komt het dat problemen van mensen niet worden gezien of ontkend? Dat zijn vragen rondom het begrip gerechtigheid. Barmhartigheid en gerechtigheid horen wezenlijk bij elkaar in het diaconaat; hulp aan mensen in de knel en protest tegen onrecht gaan hand in hand.
 
De diaconie gaat de gemeente voor in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, door zich in te zetten voor wie lijden onder armoede, ziekte, onrecht en achterstelling. Door steun te verlenen aan mensen en organisaties die een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving. Door de gemeenteleden te betrekken bij het diaconale werk door het geven van voorlichting.
 
In de komende tijd is de inzet om aandacht te blijven houden voor de minima, en het direct helpen van mensen  in nood bijv. door onze betrokkenheid bij de voedselbank. Ook ouderen, zieken en alleenstaanden houden  de aandacht via inloophuis, maaltijden en de kerstmiddag.
Samen met de twee andere wijken van Dokkum, en met gemeenten in de Classis Dokkum blijven we nog minimaal twee jaar betrokken bij de projecten in Ghana; Jasper Maas, die in Tamale predikanten opleidt is de komende twee jaar verbonden aan de Classis Dokkum.
We blijven contact houden met de diakenen uit de Muiderkerk in Amsterdam.
Nieuwe activiteit: stimuleren van belangstelling van het Inloophuis op woensdagmiddag.
 
7. Vorming en toerusting
Leerling in het geloof blijven wij ons hele leven, en iedere tijd stelt weer nieuwe vragen aan de kerk en aan de individuele gelovige. Door met elkaar te spreken over zaken van geloof, kerk en bijbel, en daarbij de tijd te nemen om naar elkaar te luisteren, kunnen wij veel voor elkaar betekenen.
 
De Commissie Vorming en Toerusting organiseert gesprekskringen, leerhuisavonden, doe-activiteiten voor alle gemeenteleden van de PGDAW en andere belangstellenden. De wijkpredikanten zijn zijdelings betrokken bij deze commissie, en verlenen soms medewerking aan de uitvoering van dit programma.
 
Daarnaast zijn er vormings- en toerustingsactiviteiten die meer aan de wijk gebonden zijn. In plaats van het groothuisbezoek kwamen er ontmoetingsbijeenkomsten rondom een thema. Deze vorm bevalt goed. De gespreksochtenden in Nieuw Dockaheem werden uitgebreid met bijeenkomsten in de zomerperiode. Verder zijn er de leeskring en de preekvoorbereiding. Ook binnen de kerkeraad en de wijkteams wordt er aan toerusting gedaan.
 
8. Jeugd
Bij de kinderdoop stellen wij aan de gemeente de vraag of zij "deze ouders terzijde wil staan in vriendschap als zij kun kinderen groot brengen in de geest van het evangelie". Dat betekent concreet dat kinderen en jongeren ruimte en aandacht krijgen in de gemeente. Opdat zij zich er thuis voelen, vertrouwd raken met de liturgie, de feesten, de bijbelverhalen, en de ruimte krijgen om hun eigen vragen te (leren) stellen en hun eigen weg te vinden in het geloof en het leven.
 
Toch is de jeugd weinig zichtbaar in onze wijkgemeente. De herindeling heeft minder jongeren en gezinnen in de Grote Kerk gebracht dan had gekund. Pogingen om in contact te komen met de groep 20 – 40 jarigen (o.a. middels een enquête) liepen feitelijk op niets uit.  De kinderkerk is geslonken in de laatste jaren. Ook dat heeft vooral een demografische achtergrond; in onze wijkgemeente worden nauwelijks kinderen geboren. De kinderen die nog in de Grote Kerk gedoopt worden komen bijna allemaal uit de andere wijken. Toch blijft de leiding van de kinderkerk enthousiast. Het kinderkerstfeest wordt inmiddels samen met de Herberg gevierd en dat gaat heel goed.
 
Jeugdactiviteiten voor de tieners (catechese, clubs) worden wijkoverstijgend aangeboden. De jeugdraad, onder verantwoordelijkheid van de AK, speelt daarin een aansturende rol. Inmiddels is het besluit genomen om vanaf 2016 een jongerenwerker aan te stellen. Deze zal het verbindende karakter van het jeugdwerk zowel praktisch als inhoudelijk verder vorm gaan geven.
 
Op dit moment komt het er in onze wijk vooral op aan de mogelijkheden die er (nog) zijn te benutten. Het initiatief om de tieners – waarvan er een aantal trouw in de kerk komen – bij de kinderkerkleiding te betrekken is zo’n mogelijkheid. Verder is er, in samenspraak met de nieuwe jeugdwerker, een plannetje in gang gezet om met deze tieners een jeugddienst voor te bereiden, waartoe ze een aantal keren tijdens de kerkdienst bij elkaar komen (Tienerkerk).  Ook is het een goede zaak om de ouders van de kinderkerk-kinderen van tijd tot tijd eens uit te nodigen, voor iets gezelligs (bowlen) of inhoudelijks.
 
9. Beheer
De wijkkerkrentmeesters doen hun best om de wijkgemeente ook een gastvrij huis te laten zijn. Zij dragen zorg voor het bijeenbrengen en beheren van de middelen die nodig zijn om de ontmoeting met God in de eredienst, en de ontmoeting met elkaar in de diverse bijeenkomsten mogelijk te maken.
Het onderhoud, beheer en openstellen van de Martinuskerk is daarbij een belangrijke taak. Daarnaast zijn de kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de vele vrijwilligers die actief zijn bij het gastvrij ontvangen van gemeenteleden en andere bezoekers van het Martinushuis en de kerk.
 
In de komende tijd liggen de speerpunten vooral bij duurzaamheid: verantwoord gebruik van de kachels en de verlichting van de kerk, en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de verschillende ruimtes van de kerkgebouwen.
 
10. Een ontspannen klimaat
Net als veel andere PKN-gemeenten heeft ook onze wijkgemeente te maken met krimp, met betekenisverlies, met vergrijzing, en met maatschappelijke verschijnselen als individualisering en bureaucratisering. Wij hoeven al deze zaken hier niet nader uit te werken - er zijn al rapporten over vol geschreven - maar we moeten ze wel noemen, omdat ze op de achtergrond steeds meespelen en in belangrijke mate bepalend zijn voor de vreugde (of de pijn) die mensen beleven aan het gemeente-zijn en het werk in de kerk. Ambtsdragers vragen zich af waarom het zo moeilijk is opvolgers voor hen te vinden; ouders vragen zich af waarom hun kinderen niets meer in de kerk zien; en geen dominee vindt het leuk om voor lege stoelen te preken.
Juist in die situatie is het van belang om er met elkaar voor te zorgen dat we plezier houden in ons kerk-zijn. Door de realiteit ernstig te nemen en niet het onmogelijke te willen. Door elkaar niet op te jagen en de dingen die we doen goed te doen. Door in onze vergaderingen tijd te nemen voor bezinning en gezelligheid. En door ons te verwonderen over alles wat ons bovendien geschonken wordt aan inspiratie, aan schoonheid, aan warmte en aan levenswijsheid.
 
 
Vastgesteld in de kerkeraadsvergadering van 25 Oktober 2016

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.