Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Bouwstenen voor de toekomst Bouwstenen voor de toekomst
ontmoeting met God  -  ontmoeting met elkaar  - ontmoeting met de wereld.

Dit kon worden uitgebeeld met gekleurde stickers (de “bouwstenen”) op grote vellen papier, waarvan de binnenste cirkel de PGDAW-gemeenschap voorstelde.
De positie van de sticker in het hart van de cirkel betekende een sterke verbondenheid met de PGDAW als geheel. Hoe verder van deze cirkel verwijderd, hoe minder verbonden met de PGDAW en hoe meer verbonden met en betrokken op de eigen wijkgemeente.

Na inventarisatie van de ingediende werkbladen zijn dit de volgende uitkomsten:
 


Met de stickers in de cirkel  werd gezegd dat men zich, ondanks verschillen in geloofsbeleving, verbonden wilde blijven voelen met alle andere mensen binnen de PGDAW. 
Met de stickers op de lijn van de cirkel werd aangegeven dat dit gevoel van verbondenheid met anderen een minder grote rol speelt; men voelt zich sterker verbonden met de eigen wijkgemeente.
Met (ver) buiten de cirkel werd de vrijheid en vooral de eigenheid van het persoonlijk geloven benadrukt. De PGDAW heeft dan geen toegevoegde waarde. Men voelt zich voornamelijk verbonden met de eigen wijkgemeente en zegt bovendien dat het ook niet gewenst is om zo’n eenheid en/of verbondenheid koste wat kost na te streven.
Met een groene sticker kon vervolgens worden aangegeven wat van belang werd geacht voor de toekomst van de PGDAW.

De ontmoeting met God en elkaar:
De percentages laten frappante verschillen zien in de mate van verbondenheid met en betrokkenheid bij het geheel van de PGDAW ten opzichte van de wijkgemeenten:
62% vindt de PGDAW van belang voor de ontmoeting met God;
slechts 31% vindt de PGDAW van belang voor de ontmoeting met elkaar! 52% is van mening dat de PGDAW in de ontmoeting met elkaar weinig meerwaarde biedt;
17% geeft zelfs aan zich voornamelijk verbonden te voelen met de eigen wijkgemeente. 

De domeinen “Ontmoeting met God en met elkaar” samengevoegd geeft het volgende beeld:
In de cirkel 46% - op de lijn 40% - buiten de cirkel 14%.
D.w.z.: 46% voelt zich hierin verbonden met de totale gemeenschap van de PGDAW;
bij 40% speelt deze verbondenheid geen grote rol en bij 14% speelt dit in het geheel geen rol.

De ontmoeting met de wereld:
30% is van mening dat het geheel van de PGDAW hierin een belangrijke rol speelt; 31% is van mening dat de PGDAW hierin slechts een beperkte rol speelt; 39% vindt dat in de ontmoeting met de wereld de PGDAW geen toegevoegde waarde oplevert.
Op het eerste gezicht is dit voor onze diaconie een teleurstellende uitslag. 
Bijna 40% geeft nl. aan dat de contacten “met de wereld”  geen rol van betekenis spelen binnen het geheel van de PGDAW.  Nu kan dat uitgelegd worden dat velen vinden dat het geen specifieke  wijkgebonden taak is. Temeer daar bij de top 5 –opmerkingen staat dat er meer aandacht voor de wereld en vluchtelingen moet zijn. 
Wanneer bij de vraagstelling het accent wat duidelijker op het missionair zijn van de PGDAW was gelegd, op de contacten van de diaconie in de eigen burgerlijke gemeente (sociaal/minima etc.) en zending en werelddiaconaat , was er vrijwel zeker een andere score uitgekomen.
Eén van de speerpunten  van de diaconie is het minimabeleid. Lange tijd lag de uitvoering daarvan bij de overheid en de gemeenten. Na ingrijpende bezuinigingen krijgt de diaconie steeds meer te maken met hulpvragen. Hiervoor is samenwerking met b.v.  een gemeentelijk noodfonds een voorwaarde. Een ontmoeting met de wereld dus. Dat geldt zeker voor zending en werelddiaconaat. Niet voor niets is er voor gekozen dat een lid van de werkgroep Gemeente in Actie (ZWO)  deel uit maakt van het College van Diakenen . Daarmee onderstrepend het belang van zending en werelddiaconaat, ook een ontmoeting met de wereld.  De uitslag geeft wel aan dat er wat schort aan de communicatie met de gemeente  over de ontmoeting met de wereld.  Daar zal dus meer aandacht aan moeten worden geschonken.    

Top 5 – Opmerkingen:
Met een groene sticker, voorzien van opmerkingen en suggesties, werd door de aanwezigen aangegeven wat belangrijk werd geacht voor de toekomst van de PGDAW.
Gelijksoortige opmerkingen/suggesties zijn verzameld en weergegeven in een Top 5:
1 – 1PGDAW / 1 kerkgebouw / 1 gemeenschap / 1 kerkenraad / minder gebouwen
2 – meer onderlinge contacten / sow / samen verbonden / vertrouwen en verdraagzaamheid /
      elkaar ruimte geven / eenheid in verscheidenheid
3 – kanselruil / roulatie predikanten
4 – er zijn voor de wereld en de vluchteling / meer naar buiten richten / profileren
5 – meer aandacht voor jeugd en jongeren.

Aan de 17 ingediende werkbladen hebben totaal 122 personen een bijdrage geleverd.
Bij de interpretatie van deze uitkomsten dient hiermee rekening te worden gehouden, evenals met de groepssamenstelling en leeftijdsopbouw van de aanwezige gemeenteleden. 
Al met al leveren de uitkomsten van deze “bouwstenen-enquête” voldoende stof tot nadenken en discussie binnen onze PGDAW als geheel en de drie wijkgemeenten afzonderlijk.  

Namens de voorbereidingscommissie
Sipco Soorsma – (vml.) scriba AK
Willem de Boer – voorzitter College van Diakenen
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.