Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST

BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST
We zullen in september bij alle adressen een exemplaar van de Geandewei bezorgen en de mogelijkheid bieden van een proefabonnement. In de komende maanden volgt meer informatie.
  • Ondanks dat de komende jaren sterk de nadruk zal liggen op het terugdringen van kosten en vaste lasten, willen we ook investeren in de toekomst. De AK heeft besloten per september een Jeugd- en Jongerenwerker aan te stellen voor 12 uur per week. We hopen hiermee een stevige bouwsteen aan te dragen voor een vitale toekomst van onze kerk.
  • De AK heeft besloten tot de instelling van een werkgroep, gericht op de toekomst van de PGDAW. Deze werkgroep zal bestaan uit afgevaardigden van de AK, het CvK en CvD en de drie wijkgemeenten, totaal 9 personen. Als onafhankelijk voorzitter van deze werkgroep zal optreden dhr. Louis Bakker, Gemeenteadviseur van de PKN. Het profiel van de werkgroepleden wordt omschreven als: capabel, betrokken, meelevend en samenbindend.
Hun opdracht luidt: ‘Wilt u aan de AK beleidsmatige voorstellen doen over de PGDAW ná 2020 met aandacht voor erediensten, pastoraat, diaconaat en jeugd- en jongerenwerk’.
Vragen rond de inbreng van betaalde krachten, organisatievorm en structuur, een gebouwenplan met lange termijn perspectief en het zorgen voor een stabiele financiële situatie maken onderdeel uit van deze opdracht.
 
Ná deze informatie volgde een financiële presentatie van dhr. Tjeerd Waslander, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Hij liet op basis van de meerjarenbegroting 2015-2020 zien dat we in de komende jaren worden geconfronteerd met oplopende tekorten en een aanzienlijke inkrimping van de reserves. Het is duidelijk dat de bakens moeten worden verzet.
 
Vervolgens gaf dhr. Louis Bakker een toelichting op het thema ‘Bouwstenen voor de toekomst’ en de uitwerking hiervan. Hiertoe waren in de Grote Kerk een 20-tal tafels ingericht voor 8 personen.
De vraag die hierbij werd gesteld was: in hoeverre wil ik mij (ook in de toekomst) verbonden voelen met de gezamenlijke PGDAW?  We konden onze wil tot deze verbondenheid uitbeelden met gekleurde papiertjes (onze “bouwstenen”) op grote vellen papier. Deze verbondenheid (met God, met elkaar en met de wereld) wordt zichtbaar door de positie van deze “bouwstenen”.
 
Na de toelichting van dhr. Bakker werd het muzikaal intermezzo verzorgd door dhr. Auke de Boer
op het nieuwe Koororgel van de Grote Kerk. Na enige achtergrondinformatie over het instrument werden we verrast met een aantal prachtige variaties op een bekend thema.
 
Na de pauze verspreidden de aanwezigen zich over de werktafels, waarna men aan de slag ging met de kleuren en posities van de “bouwstenen”.  Het hart van de cirkel betekende een sterke verbondenheid met de PGDAW. Hoe verder van deze cirkel verwijderd, hoe minder verbonden met de PGDAW en hoe meer verbonden met de eigen wijkgemeente. De groepsdeelnemers gaven elkaar een toelichting bij de gemaakte keuzes.
Na afloop van deze groepsactiviteit werden de grote werkbladen opgehangen aan een waslijn
en was in één oogopslag te zien waar de kleuren zich concentreerden. Belangrijke informatie voor het proces waar we als PGDAW in zitten.
Dhr. Louis Bakker gaf hierna een korte samenvatting en interviewde een aantal gemeenteleden naar hun ervaringen met deze opzet.
 
Na een dankwoord aan gespreksleider Bakker en de aanwezigen sloot voorzitter Jacob Appelhof de avond af en zongen we als afsluitend gebed het prachtige lied “Hear, wês mei ús oant in oare kear”.
 
Deze algemene gemeentevergadering werd voorbereid door een commissie, bestaande uit:
Louis Bakker – Willem de Boer – Bram Borstlap – Jaap v/d Goot – Sipco Soorsma – Bart Sterrenburg en Tjeerd Waslander. Binnenkort zal een inventarisatie plaatsvinden op basis van de posities en kleuren van de “bouwstenen” op de werkbladen.  De uitkomsten hiervan worden later gepubliceerd.
Foto’s (Marjan Dreves) van deze inspirerende avond zijn te vinden op de website van de PGDAW onder het kopje FOTOALBUM.
 
Namens de voorbereidingscommissie
Sipco Soorsma – scriba AK
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.