Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Contactadres CvK:  Kerkelijk Bureau
Postbus 36
9100 AA Dokkum

Rol binnen de kerkelijke organisatie

Waar staan we voor (onze missie)Het College van Kerkrentmeesters zorgt, onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, voor een goede gang van zaken met betrekking tot de financiën, de personele zaken, de gebouwen, de archieven, de ledenadministratie en de begraafplaatsen. Kortom, het CvK zorgt dat het Vieren, Dienen en Leren van de kerkelijke gemeente uitgevoerd kunnen worden. Waar gaan we voor (onze visie)Voor wat betreft de financiën heeft het CvK als beleid dat er jaarlijks een acceptabele, zo mogelijk sluitende begroting overlegd kan worden; m.a.w. we willen het huishoudboekje van de kerk op orde hebben. Ook willen we het vermogen van de kerk zo goed mogelijk beheren (veilig beleggen tegen zo hoog mogelijk rendement). Dat houdt in dat bij het ontwikkelen van activiteiten, het aangaan van verplichtingen en het voeren van het personeelsbeleid het College een sturende rol vervult. Wanneer er aanvullende wensen zijn vanuit de gemeente, dan zal de gemeente daar ook de financiële consequenties van moeten dragen en de middelen daarvoor beschikbaar dienen te stellen.Wat doen wijDe belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn de volgende:a. Zorgen voor de inkomsten

Deelname aan de actie Kerkbalans om zoveel mogelijk middelen via de vaste vrijwillige  bijdragen te ontvangen. Deze zorgen voor een stevige financiële basis voor het kerkenwerk. Daarvoor wordt met name in de maand januari veel propaganda gemaakt.
Collecten tijdens de erediensten voor het beheer en onderhoud van de kerkgebouwen.
b. Verdeling van het geld 
Om het geld zo goed mogelijk te verdelen en te zorgen dat de gemeente aan Vieren, Dienen en Leren toekomt, stelt het CvK jaarlijks een begroting, rekening en balans op die ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad wordt voorgelegd. 
c. Werkgever 
Het dienstverband van de medewerkers wordt geregeld door het CvK. Daarbij zal worden uitgegaan van de arbeidsvoorwaarden zoals die door de landelijke organen zijn opgesteld. Voor kerkelijke medewerkers en kosters zal het College optreden als werkgever, behalve voor predikanten, omdat die functie tot de vrije beroepen behoort.
d. Beheer gebouwen Voor het onderhoud van de kerkgebouwen en pastorie is een 5 jarenplan opgesteld met als doel de jaarlijkse lasten gelijk te trekken .
Naast het veelvuldig gebruik voor de ‘eigen’ activiteiten, zijn er verhuuractiviteiten aan derden.
Voor de verhuur gelden vastgestelde prijzen.
Ook het beheer van de in de gebouwen aanwezige apparatuur is een zorg van het CvK.
Via de kerkradio worden de diensten elke zondag uitgezonden zodat gemeenteleden de  
vieringen kunnen volgen.
De pastorie wordt conform de landelijke regeling verhuurd. Het binnenonderhoud is voor 
rekening van de huurder, het onderhoud buiten en de vervanging van technische installaties is voor rekening van het CvK.
e. Beheer archieven 
Het beheer van de archieven behoort ook tot de verantwoordelijkheid van het CvK.
Een deel van het archief wordt op het kerkelijk bureau beheerd en een ander deel wordt door een archivaris beheerd.
f. Bijhouden van het ledenregister Uit het ledenregister moeten de gewenste gegevens kunnen worden verstrekt aan predikanten, kerkelijk werkers, sectieouderlingen en sectieteams. Het ledenbestand zal dus niet aan individuele leden of derden ter beschikking worden gesteld. Het ledenregister wordt ook gebruikt voor het bijhouden van de vaste vrijwillige bijdrage. Dat bestand is dusdanig beveiligd dat slechts leden van het CvK, die belast zijn met de geldwerving, toegang tot dit bestand hebben.
Het ledenregister biedt inzicht in de wijzigingen die plaatsvinden en kan daarvan overzichten produceren. De registratie van de leden is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 g. Beheer BegraafplaatsenOnze kerkelijke gemeente heeft twee begraafplaatsen die beheerd moeten worden. Jaarlijks vinden hier een aantal begrafenissen plaats. Daarnaast moeten de begraafplaatsen goed onderhouden worden, zoals paden onkruidvrij houden, gras kort houden, bladeren verwijderen en grafbedekkingen verwijderen bij het vervallen van grafrechten.
Ook hiervoor worden jaarlijks de tarieven aangepast aan de actualiteit (inflatie)


Actueel thema Gemeente en financiënOnze geloofsgemeenschap heeft de beschikking over meerdere predikanten, kerkelijk werkers, kerkgebouwen, een pastorie en financiële middelen voor de uitvoering van allerlei activiteiten. Voorwaarde om een volwaardige geloofsgemeenschap te zijn, is het jaarlijks verwerven van voldoende financiële middelen. 
Aandachtspunt voor de komende jaren is het vinden van een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.
Gezien de tekorten zoals die nu begroot worden dient de aandacht vooral uit te gaan naar het terugdringen van de lasten. Hiertoe zullen concrete plannen moeten worden ontwikkeld.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.