Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Telefoon nummer Pasoraal meldpunt 06 - 2138 2081 Telefoon nummer Pasoraal meldpunt 06 - 2138 2081
 
Gebedsdienst vanwege coronavirus dd. 1 april 2020 Gebedsdienst vanwege coronavirus dd. 1 april 2020
georganiseerd door de Gebedsgroep i.s.m. Ds. H.F. de Vries
in De Herberg te Dokkum, 19.00 uur.

Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
Organist: Joop de Jong
Lector: Atty Jellema
Koster: Klaske van Dellen
Dienst te volgen via www.kerkomroep.nl 

Orgelspel ‘De Heer is mijn Herder’ (Lied 23b)
Bemoediging en Groet
Gedicht (aangereikt vanuit de gemeente) (lector)

De weg naar Pasen 
voert door de woestijn
van het leven
als we beseffen dat
lijden
en
verdriet
niet te 
vermijden zijn.

Woestijn is
als een tijd van
stilte 
en 
gesprek
met je
eigen ziel
waarin
je het
verdriet
omarmt.

Woestijn
is als
een plaats
om met
God
te spreken
als woordeloos
verlangen
om in
het verdriet
werkelijk
te mogen
leven.

Orgelspel ‘Beveel gerust uw wegen’ (Lied 904)
Gebed
Schriftlezing (lector): Psalm 9

Orgelspel ‘Leid mij, Heer, o machtig Heiland’ (Hemelhoog, lied 686)
Overdenking n.a.v. Psalm 9:19.: ‘God vergeet de armen niet,
                                                      voor de zwakken is niet alle hoop verloren.’
Orgelspel ‘Wat vlied’ of bezwijk’ (oude liedboek, Gezang 470)
Gebeden – Onze Vader
Orgelspel ‘Er is een God die hoort’ 
Zegen
Orgelspel ‘Grote God, wij loven U’ (Lied 413)
 
Uit de kranten Uit de kranten
Klik op het plaatje om het artikel te lezen
lees meer »
 
Ongekende tijden Ongekende tijden


Zondag 29 maart werd er een dienst uitgezonden vanuit de Fontein. Dit is te volgen via de kerkomroep en is hieboven af te spelen.
De zanggroep van de Fontein heeft zich aangeboden om muzikale medewerking te verlenen. In de dienst zal ook een kindermoment zijn. Op de website staat het werkblad hiervoor. De liturgie staat onder meer lezen. U als gemeente geven we de mogelijkheid om gebedspunten te zenden naar ons als voorgangers.

Greetje Rol  
Renetta Jansma 


Je kan thuis meedoen, klik op UITPRINTPLAAT print hem uit en kleur hem in.
Voor de lithurgie klik je op lees meer
lees meer »
 
PGDAW in het kort PGDAW in het kort
De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

Pastoraal meldpunt : 06 - 2138 2081
lees meer »
 
De Diaconie De Diaconie
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente.
Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood.

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen (06 - 2138 2081).
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.
 
 
Brief aan de gemeenteleden

Brief aan de gemeenteleden
Trouwe God,
Wij zijn veilig in uw handen.

Daar vertrouwen we op.
Dat te weten geeft rust
en vrede die alle verstand te boven gaat.

André Troost,
nieuwe liedboek p. 569


Beste gemeenteleden,


Het coronavirus beheerst momenteel onze hele samenleving.
In de lijn van de adviezen van de regering zijn ook hier in Dokkum alle kerkelijke activiteiten voorlopig afgelast, tot 6 april. Hierdoor is het kerkelijk leven grotendeels stilgevallen.
Om in deze onzekere tijd toch met elkaar verbonden te blijven, heeft het pastoresteam van de PDGAW besloten om ook in de komende tijd een aantal diensten te verzorgen, die via de kerkomroep   
(www.kerkomroep.nl) zullen worden uitgezonden.

De data van deze uitzendingen zijn:
 
  • Woensdag 18 maart om 19.00 u., vanuit de Herberg
  • Zondag 22 maart om 9.30 u., vanuit de Grote Kerk
  • Woensdag 25 maart om 19.00 u., vanuit de Herberg
  • Zondag 29 maart om 9.30 u., vanuit de Fontein
  • Woensdag 1 april om 19.00 u., vanuit de Herberg
  • Zondag 5 april om 9.30 u., vanuit de Grote Kerk

Voor nadere toelichting bij deze uitzendingen en eventuele nieuwe informatie verwijzen wij u naar de website van onze gemeente: www.pgdaw.nl

Hoewel wij in deze tijd niet zomaar bij u op bezoek kunnen komen, kunt u ons wel bereiken via de telefoon of de mail. Voor telefoonnummers en e-mailadressen kunt u deze hieronder vinden.

We zullen deze tijd veel meer dan anders thuis doorbrengen. Voor de één wordt het leven daardoor rustiger, voor de ander kan het ook erg stil worden.
Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid vroeg ons om onder deze omstandigheden 
‘een beetje op elkaar te letten’ en de premier riep ons op: 'Blijf elkaar helpen waar dit kan’.

We hopen dat het coronavirus snel ingedamd zal worden, zodat we het gewone leven weer kunnen oppakken en elkaar ook in de kerk weer kunnen ontmoeten.


In verbondenheid, 


het pastoresteam van de Protestantse Gemeente in Dokkum - Aalsum – Wetsens

Algemeen pastoraat : 06 - 2138 2081
 
Ds. Herman de Vries 06-12238840
Pastor Grietje Jelsma-de Jong 06-10589992
Ds. Hans Oosterhoff 0519-346420
Pastor Hilde Karssies-Kaptein 0511-401536
Ds. Liesbeth Muilwijk-Huis 0518-401461
Ds. Greetje Rol 0594-697384
Jeugdwerker Renetta Jansma-Hiemstra 06-14830021
 
Dag van het Gebed moet de mensen troost bieden Dag van het Gebed moet de mensen troost bieden
 
Corona

Aflasten van diensten ivm Corona
Corona
In verband met het Coronavirus worden de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten in de Protestantse Gemeente Dokkum - Aalsum - Wetsens t/m 31 maart afgelast. Rouw- en trouwdiensten kunnen onder voorwaarden wel doorgang vinden. 

Het is een onzekere situatie en een vergaande maatregel, daar is iedereen zich van bewust.  Ds. Wim Beekman, voorzitter van de classis Fryslân schrijft in een brief aan de kerkenraden hierover het volgende: “Als bestuur van onze classis beseffen wij dat velen in verwarring en vrees verkeren. Wij vragen de Heer van onze Kerk om allen te behoeden en te bewaren in deze moeilijke en onzekere tijden. Wij vragen u al de slachtoffers van het coronavirus in uw gebeden te gedenken. Mogen wij gesterkt worden in geloof, hoop en liefde”.  
Op zondag 15 maart zendt de landelijke kerk samen met de EO op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie uit door ds. René de Reuver, scriba van de synode, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.  
Voorzitter PGDAW,
Roelie Zijlstra

Kerkelijk Bureau gesloten
Voorlopig is het kerkelijk bureau gesloten. Djoke Poutsma en Hermien Struikmans doen hun werk thuis. Ze zijn per e-mail bereikbaar.
E-mailadres van het kerkelijk bureau: 
E-mailadres van de kerkrentmeesters: 

Namens het College van kerkrentmeesters,
Piet Beintema, voorz.
 
Gebedsdienst vanuit de Herberg

Gebedsdienst vanuit de Herberg
Verzorgd door de gebedsgroep
i.s.m. ds. Herman F. de Vries
woensdagavond 18 maart om 19:00 uur
woensdagavond 25 maart om 19:00 uur
woensdagavond 1 april om 19:00 uur

te volgen via:

www.kerkomroep.nl
 
Oproep Oproep
Ik ben Riekje Andringa en woon aan de Gritmûne 47 in Dokkum. Ik ben gehandicapt (blind) en werk overdag bij NEF. Met ingang van 1 maart 2020 stopt er helaas één van mijn zorgverleners. Ik ben daarom op zoek naar iemand anders die het leuk vindt om 1x per week (2 uren) met mij te wandelen of iets anders doet.  Totaal is dat voor 8 uren per maand.  Vergoeding is conform de WMO. Lijkt het je leuk, neem dan contact op met mijn broer Geert Andringa, zijn telefoonnummer is 0511-431986 of op zijn e-mailadres 
 
 
Sectie indeling en Pastoraal meldpunt Sectie indeling en Pastoraal meldpunt
Update 31-12-2019
Klik op Eénwording hier links en dan op het nieuwe tapje met sectie indeling.
U kunt dan weer op het plaatje in uw sectie klikken voor meer informatie.
 
Verslag van de gemeenteavond, gehouden op 28 november 2019, in de Herberg Verslag van de gemeenteavond, gehouden op 28 november 2019, in de Herberg

Op de vergadering van de Algemene Kerkenraad d.d. 2 december 2019 werd besloten, na grondige overweging en de gemeenteleden en wijkkerkenraden gehoord te hebben, de drie wijkkerkenraden per 6 januari 2020 op te heffen en over te gaan tot het vormen van één gemeente PGDAW met als uitgangspunt het besluit van de Algemene Kerkenraad d.d. 7 oktober 2019.

Klik op onderstaande link voor het verslag van de vergadering.

lees meer »
 
Eénwording Eénwording
update 10-12-2019
Er wordt flink doorgewerkt aan de Eénwording van de Protestantse Gemeente Dokkum - Aalsum - Wetsens. Het streven is gericht op 1 januari 2020. 
De regiegroep, samengesteld uit de drie wijkgemeenten, coördineert en verbindt. Elf werkgroepen kregen tot taak om op verschillende onderwerpen te studeren en te rapporteren over hun bevindingen. De wijkkerkenraden denken mee en hebben hun inbreng. De Algemene Kerkenraad mocht reeds een aantal rapportages behandelen en aan de gemeenteleden in bespreking geven. Gemeenteleden volgen geïnteresseerd, met een zekere spanning, het proces en geven hun reacties. In dit alles mag een ieder zich geïnspireerd weten door het rapport 'We gaan opnieuw beginnen'. 
Wie goed op de hoogte wil blijven over de stappen naar Eénwording, over stukken, verslagen en bijeenkomsten kan daartoe terecht op deze site door de rubriek Eénwording in de linker kolom aan te klikken. U kunt ook de hier vermelde link aanklikken.
Werkgroep PR & Communicatie

Hartelijke groet, 
Henk Kuindersma. 

Een overzicht van de werkgroepen, de contactpersonen en de rapportages:
  PGDAW    
  Werkgroepen  Contactpersoon Verslagen
1 Regiegroep Louis Bakker  
2 Fundamenten van geloofsleven Sjoerd Dijkman Rapport
3 Kerkbestuur en Organisatie Willem de Boer Rapport
4 Eredienst Pieter Visser Rapport
5 Pastoraat Eppie Buwalda Rapport
6 Gebouwen Fokko Buurma  
7 Diaconaat Jan Haaksma Rapport
8 Financiën Arjan Wijnsma  
9 (pastorale) Beroepskrachten Hilde Karssies  
10 PR - Communicatie Henk Kuindersma Rapport
11 Vrijwilligers Jan de Boer  
 
Winterwerk

Winterwerk

Nee, dat is geen sneeuwruimen of autoruit krabben. Het heeft niets te
maken met koude klussen in een bevroren achtertuin. Winterwerk is een
verwarmende activiteit van de PKN in Dokkum.
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst PGDAW > Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Herberg
datum en tijdstip 08-04-2020 om 19.00
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Fontein
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Herberg
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.