Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Info Kerkrentmeesters november 2020 Info Kerkrentmeesters november 2020

Koster Klaske
Afscheid van een bekend gezicht. Na meer dan 15 jaar (sinds 1 mei 2005) altijd ‘in het spier’ voor De Herberg, de St. Catharinakerk en de PGDAW nemen we afscheid van koster Klaske van Dellen. Tijd voor het pensioen, na al een jaar verlenging. Klaske, ook vanaf deze plaats enorme dank en dankbaarheid voor je tomeloze inzet, energie, trouw en bewogenheid voor de mensen in de gemeente. Je kenmerkte je door je aanpakkers-mentaliteit en -inventiviteit. Je stond altijd klaar en wist voor alle problemen een oplossing te vinden. 
Hierbij ook een woord van dank aan de vele vrijwilligers die Klaske altijd bij de diverse werkzaamheden hebben ondersteund. Een aantal vrijwilligers stopt om persoonlijke of om  gezondheidsredenen. Ook jullie heel erg bedankt voor alle hulp en trouwe dienst aan de PGDAW.  

En dan verder...
Een nieuwe tijd en een nieuwe situatie ontstaat. Voor het vervolg zijn twee coördinatoren gevonden die zorg gaan dragen voor de dagelijkse gang van zaken in De Herberg en de St. Catharinakerk. Zij worden ondersteund door de vele vrijwilligers en koster-beheerder Maaike Holwerda.
Erg blij zijn we dat Joeke Dorhout en Rudmer de Vries bereid zijn gevonden de aanspreekpunten voor De Herberg en de St. Catharinakerk te willen zijn. Voor alle voorkomende dagelijkse zaken kan met hen contact opgenomen worden en dan zorgen zij voor een verdere afhandeling.
In deze bijzondere tijden wensen wij Joeke, Rudmer, Maaike, vrijwilligers en allen die betrokken zijn bij de PGDAW wijsheid en zegen bij alle werkzaamheden om samen gemeente van Christus te zijn.
Contactgegevens komen de volgende keer in Geandewei in de Adressenrubriek, maar voor nu alvast:

J. Dorhout: tel 0519 295507, e-mail: h.dorhout@knid.nl
R. de Vries: tel 06 3616 4422, e-mail: rfdevries87@gmail.com

Reserveringen
Voor het maken van afspraken en reserveringen kan contact opgenomen worden met Maaike Holwerda, koster-beheerder in onze gemeente. Graag per e-mail: maaikeholwerda1@gmail.com (eventueel tel: 06 1306 3639.)

Ter inzage: de begroting 2021
De begroting voor het nieuwe jaar is opgesteld. Het College van Kerkrentmeesters heeft de begroting voorgelegd aan de kerkenraad. De samenvatting staat op de website. Gemeenteleden krijgen gelegenheid de begroting in te zien. De laatste stap is de definitieve vaststelling door de kerkenraad.
De begroting ligt ter inzage in De Herberg in de week van 23 – 30 november. De corona-maatregelen gooien een klein beetje roet in het eten: de deur van De Herberg is niet voortdurend open. Daarom proberen we het zo te doen: op woensdag 25 november is van 10.00 uur tot 12.00 uur iemand van het CvK aanwezig. Indien nodig kan hij belangstellenden wegwijs maken. Ook als gevolg van corona-maatregelen: wilt u zich wel vooraf even melden bij Jacob van der Velde, bij voorkeur per e-mail: jacob_velde@hotmail.com (telefoon: 0519-701296).
College van kerkrentmeesters

Herhaalde oproep: Geandewei bezorgers gezocht !!
Voor twee wijken zijn wij op zoek naar nieuwe bezorgers voor het bezorgen van de Geandewei.
Het gaat om 13 adressen in de watertorenbuurt en betreft Betterwird, Eewal, Hellingpad, Hendoweg, Peerdepadsje, Westerissestraat en Voorstreek en 18 adressen in de Weeshuislanden op de Bevrijdingslaan, Ín de Tuimelaar en 't Golden Cruys.
U kunt zich hiervoor opgeven bij het Kerkelijk Bureau via telefoonnummer 0519-293650 of via de email: kerkelijkbureau@pgdaw.nl
Kerkelijk Bureau
Hermien Struikmans-Hoekstra

 
 
Info Kerkrentmeesters september 2020 Info Kerkrentmeesters september 2020
Kerkelijk Bureau
Nu het kerkelijk leven sinds 20 september weer op gang begint te komen zal het Kerkelijk Bureau (onder voorbehoud van een eventuele nieuwe coronagolf) ook weer opengaan op de woensdagochtenden van 10.00 - 12.00 uur.
Gemeenteleden die niet in staat zijn om de collectemunten digitaal te bestellen kunnen dan weer langskomen om deze op het Kerkelijk Bureau te kopen. Ook is het mogelijk om daar te reserveren voor de komende kerkdienst en om andere vragen te stellen.
Zie voor meer gegevens de inforubriek onder Kerkelijk Bureau.
                                               Namens het College van Kerkrentmeesters, Rita Mollema-Houtman
Collecte Israëlzondag 4 oktober: Ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject “De Uitdaging” met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg.
Met uw steun via deze collecte wordt het werk van Kerk en Israël gesteund en worden bovenstaande activiteiten mogelijk gemaakt.
Meer informatie op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/
 
 
Info Kerkrentmeesters augustus 2020 Info Kerkrentmeesters augustus 2020
Solidariteitsfonds
De Protestantse kerk in Nederland heeft een fonds, waarop plaatselijke gemeenten een beroep kunnen doen. Onze eigen gemeente heeft financiële hulp gekregen voor de werkzaamheden van gemeenteadviseur Louis Bakker bij de reorganisatie van de gemeente. Als er binnenkort nog anderen ingeschakeld moeten worden zullen we weer vragen om een bijdrage uit dit fonds. Alle gemeenten van de PKN zijn solidair met elkaar, vandaar de naam: solidariteitsfonds.
Elk jaar wordt belijdende leden gevraagd een bijdrage te geven van € 10,-. Binnenkort ontvangt u de brief en de acceptgirokaart die hierbij hoort. Van harte aanbevolen.
Johan Visser, kerkrentmeester fondsenwerving

Ter inzage: de jaarrekening 2019
De jaarrekening is opgesteld. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de rekening voorgelegd aan de kerkenraad. De samenvatting staat op de website. Gemeenteleden krijgen gelegenheid de gehele rekening in te zien. De laatste stap is de definitieve vaststelling door de kerkenraad.
De gehele rekening ligt ter inzage in De Herberg in de week van 8 tot en met 14 augustus. De corona-maatregelen gooien een klein beetje roet in het eten: de deur van De Herberg is niet voortdurend open. Daarom proberen we het zo te doen: op woensdag 12 augustus is van 10.00 uur tot 12.00 uur iemand van het CvK aanwezig. Indien nodig kan hij belangstellenden wegwijs maken. Ook als gevolg van corona-maatregelen: wilt u zich wel vooraf even melden bij Jacob van der Velde, bij voorkeur per e-mail: jacob_velde@hotmail.com (telefoon: 0519-701296).
Namens het college, Piet Beintema, voorz.
Noodoproep: “vrijwilligers” voor kosterstaken  
Zoals bij de meeste gemeenteleden bekend gaan er veranderingen optreden in ons kostersbestand. Voor Klaske van Dellen (De Herberg) is 20 november 2020 haar laatste werkdag en voor Ankie Wiersma (Grote kerk) is dat 11 februari 2021. 
We gaan dan verder met alleen koster Maaike Holwerda als koster-beheerder met daarnaast per gebouw (noodzakelijk) twee coördinatoren voor de vrijwillige hulp-kosters en alle overige vrijwilligers bij de vele voorkomende werkzaamheden in de kerkgebouwen.
Binnenkort krijgen alle bestaande hulpkosters en vrijwilligers voor kosterstaken een uitnodiging voor een samenkomst op dinsdagavond 8 september om alvast met elkaar te overleggen over hoe wij met elkaar verder gaan in de nieuwe situatie.
Willen wij als gemeente gebruik blijven maken van onze gebouwen, dan zijn er altijd vrijwilligers nodig die dat gebruik mogelijk maken. Wij zijn heel blij met alle vrijwilligers die er nu zijn.
Vrijwilligers zijn onmisbaar en van onschatbare waarde!
Maar een aantal van onze bestaande vrijwilligers worden ook een dagje ouder en er zullen ook altijd vrijwilligers nodig blijven, vandaar een dringende oproep voor nieuwe vrijwilligers om zich aan te melden!
Wie wil zich inzetten als vrijwilliger voor kosterswerkzaamheden?
U kunt zich opgeven via onderstaand e-mailadres en/of telefoonnummer.
kerkelijkbureau@pgdaw.nl / telefoonnummer: 0519 - 293650
Namens het College van Kerkrentmeesters, Rita Mollema-Houtman
Kerkdiensten via luisterkastjes
Geachte gemeenteleden, 
Bij de mededeling in een eerdere Geandewei, betreffende het beluisteren van kerkdiensten e.d. vanuit onze kerkgebouwen via de zogenaamde luisterkastjes, is enige verwarring ontstaan.
Voor alle duidelijkheid: voor de luisteraars die nu hun luisterkastje via een internetverbinding kunnen beluisteren verandert er niets, u kunt gewoon blijven luisteren wanneer u wilt.
Er is echter nog een aantal luisteraars die geen internetverbinding hebben, die nu nog via de telefoonlijn een verbinding maken naar het luisterkastje.
Voor deze luisteraars verandert er namelijk vanaf eind september 2020 wel iets, want dan zal het inbelnetwerk definitief stoppen en is er geen ontvangst meer op de luisterkastjes die nu aangesloten zijn op de telefoonlijn.
De reden hiervan is dat de telefoonlijnen door providers van analoog naar digitaal worden omgezet. Er is dan geen signaal meer om de luisterbakjes aan de praat te houden.
Om dit voor te zijn, zouden deze luisteraars alvast kunnen overwegen om een internetverbinding aan te vragen, hier kan het luisterkastje op aangesloten worden en kan er storingvrij geluisterd worden.
Nogmaals: u hoeft hiervoor geen computer of iets dergelijks voor aan te schaffen, alleen een internetverbinding aan te vragen.
Dit zou u kunnen doen bij de aanbieder die u momenteel voorziet in een verbinding van radio en televisie en / of telefoon
Namens het college van kerkrentmeester, Arend Penninga  en  Tjerk Dijkstra
Invoegen foto 10 Dokkum luisterkastje

Afscheid Roel van Wieren
Elke woensdagmorgen branden de kroonluchters in de Grote of Sint Martinuskerk. Op die morgen zorgen vrijwilligers voor het schoonmaken van de kerk en de bijruimten. Op woensdag 29 juli nam één van hen, Roel van Wieren, afscheid. Meer dan vijfentwintig jaar was hij bij het onderhouden en schoon houden van het kerkgebouw betrokken. Aanvankelijk als hulpkoster. In zijn werkzame leven was Roel ambachtelijk schilder van beroep. Het fijne werk was hem geheel toevertrouwd. Zoals marmer verbeelden op hout. En, heel bijzonder: bladgoud schilderen. Dat deed hij in 1984, toen nog werkzaam als schilder, op de ornamenten van de gerestaureerde orgelkas van de Grote- of Sint Martinuskerk. Na zijn pensionering kwam zijn ambachtelijk vaardigheid als vrijwilliger eveneens heel goed uit. Menige onderhoudstaak is door hem volbracht. De laatste vijftien jaar maakte hij deel uit van de schoonmaakgroep van de Grote Kerk. Ook zo gaf hij zijn aan de kerkgemeenschap zijn bijdrage. Kosteres Liskje de Boer gaf tot aan haar pensionering jarenlang leiding aan deze groep. Zij was het dan ook die namens de collega – schoonmakers en kosteres Ankie Wiersma met hartelijke woorden Roel een afscheidspresent overhandigde. Waarna, zoals de schoonmakers dat gewend zijn, het moment van gezelligheid rond de koffie volgde; bij deze gelegenheid met traktatie. Daarin gaf Roel er alle blijk van dat hij zich met goede gevoelens de samenwerking met kosters, kerkrentmeesters en de mensen van schoonmaakteam zal blijven herinneren. Wie Roel van Wierens plaats in wil nemen, kan contact opnemen met kosteres Ankie Wiersma: mobiel 06 – 12412053. 
Kerkrentmeesters
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Wie zijn wij

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is samengesteld uit 8 personen uit alle wijken van de PGDAW.

Voorzitter              :  Piet Beintema
Penningmeester   :  Jacob van der Velde
Secretaris             :  Jan Benedictus,    e-mail: secretariaat.cvk@pgdaw.nl
lees meer »
 
Vakantie en Kastjes kerkradio Vakantie en Kastjes kerkradio
Vakantie
Het Kerkelijk Bureau is vanwege het corona-virus al een poosje gesloten. 
De medewerksters werken thuis en zijn via email en telefoon gewoon bereikbaar. Maar het Kerkelijk Bureau is volledig gesloten wegens vakantie van 18 juli tot en met 8 augustus. Wij wensen de medewerkers een goede tijd toe.
Groeten, Piet Beintema, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Kastjes kerkradio; belangrijk bericht voor hen die daar gebruik van maken
Onze kerkdiensten zijn zoals bekend prima te beluisteren (en tegenwoordig ook vaak te bekijken!) via “kerkomroep”. Daar hebt u internet voor nodig. Een aantal van onze gemeenteleden beschikt echter niet over internet, of kan er moeilijk mee omgaan. Tot nu toe konden zij gebruik maken van door de kerk geleverde luisterkastjes: Kerk Web Radio. Soms gaat de verbinding dan via de telefoon. Helaas verdwijnt die mogelijkheid per september. De ‘providers’, aanbieders, gaan dan namelijk over naar digitaal versturen en de meest betrouwbare mogelijkheid is dan via een internetverbinding. Bij zo’n provider, bijvoorbeeld KPN of Kabel Noord moet u dan een abonnement afsluiten, dat heet een 3 in 1 abonnement, waar dan radio/  televisie, telefoon en internet inzitten. Dat kost ongeveer € 50,- in de maand en u bent verzekerd van prima ontvangst van geluid èn beeld en belkosten zitten er dan ook bij in. U gaat er dan dus op vooruit! 
U denkt misschien: dat is mij allemaal te ingewikkeld. Maar de basis van internet is echt makkelijk aan te leren en u kunt er desgewenst hulp bij krijgen!
Namens het college van kerkrentmeesters,
Tjerk Dijkstra, Arend Penninga
 
Info van de kerkrentmeesters Info van de kerkrentmeesters
Collecte opbrengsten voor de kerk in coronatijd
De collecte opbrengsten voor de kerk in de periode vanaf januari t/m mei liggen ca. 20 % lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Na een sterke terugval vanaf half maart zijn de collecte-opbrengsten voor de kerk vanaf begin april weer verbeterd. Gelukkig komt er nu wekelijks weer collectegeld binnen: het meeste via bankoverschrijvingen en daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van de Scipio app. 

Stand van zaken Actie Kerk Balans
Dit jaar zijn er in totaal 2905 formulieren verzonden, waarvan er nu 2174 zijn terug ontvangen. De toezegging voor het jaar 2020 is op dit moment € 544.427,05. De begroting voor dit jaar is gesteld op € 565.000,-. We  hopen ook de 731 resterende formulieren zo spoedig mogelijk terug te ontvangen en dat met de toegezegde bedragen de begroting hopelijk wordt overtroffen.
Over het jaar 2019 is een toegezegd bedrag van € 2265,-, ook  na het versturen van een 2e herinnering, helaas niet ontvangen.
De Kerkrentmeesters
 
Collecte munten Collecte munten
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten tot de aanschaf van collectemunten ter waarde van € 1,-. Dit zijn kunststof munten die het voordeel hebben van hergebruik. U ontvangt de munten in een koker ter waarde van € 50,- Per bank bestellen: U kunt het bedrag voor de collectemunten overmaken op bankrekeningnummer NL 55 RABO 0373701071 t.n.v. Prot. Gemeente DAW, onder vermelding van uw adresgegevens. Dezen worden dan z.s.m. bij u thuisbezorgd. Collectemunten zijn tegen contante betaling ook verkrijgbaar op woensdagochtend op het Kerkelijk Bureau. U krijgt dan een kwitantie van de door u gekochte collectemunten. Deze kan dienen als bewijsstuk richting de belastingdienst voor de door u op te geven giften. (zolang het kerkelijk bureau gesloten is, is dit niet mogelijk)
Collectemunten kunt u besteden voor financiële zaken van onze kerkelijke gemeenten (collecten tijdens de kerkdiensten; bijdragen/giften voor de kerk, zending, evangelisatie, verjaardagfonds, enz..). Giften voor kerkelijke doeleinden: Zie College van Kerkrentmeesters, fiscale mogelijkheden actie kerkbalans 2020.

Scipio App
Het is ook mogelijk om via de Scipio app een bijdrage te geven voor de collecten. Meer informatie binnenkort onder een nieuwe tap: Scipio App

Enkele bank- en gironummers                        
Kerk: NL 55 RABO 0373701071 
Diaconie: NL37 RABO 0107144425
Zending: NL 82 INGB 0660713365
Evangelisatie: NL 65 INGB 0660 7660 51 
 
Schenkingsovereenkomst Schenkingsovereenkomst
De vaste vrijwillige bijdrage die u jaarlijks toezegt aan de PGDAW kunt u aftrekken voor de inkomsten belasting. Wel geldt er dan een drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag  waardoor deze gift niet volledig aftrekbaar is.

Als u uw vrijwillige bijdrage betaalt via een periodieke gift dan geldt voor uw gift geen drempelinkomen of een maximaal aftrekbaar bedrag. Wel moet er eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de Protestantse Kerk Dokkum-Aalsum-Wetsens. U kunt daarvoor het op deze site beschikbare formulier gebruiken.

U kunt dit formulier uitprinten en daarop uw onderdelen (de onderdelen 4 en 8 worden door ons ingevuld) invullen en vervolgens het formulier door u en uw eventuele partner 2 keer ondertekend, toezenden aan het Kerkelijk Bureau, Postbus 36, 9100 AA Dokkum. Mocht u bij het invullen nog tegen onduidelijkheden aanlopen, zou u dan contact willen opnemen met het Kerkelijk Bureau? Zij zullen u graag behulpzaam zijn.
Nadat door ons de onderdelen 4 en 8 zijn ingevuld ontvangt u een exemplaar retour. 
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.