Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Diaconaat Diaconaat
Collecten
16 augustus
De 1e collecte voor de diaconie is een ingelaste collecte en is bestemd voor      

Hulp voor getroffenen explosie Libanon
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!
“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden,” vult zijn vrouw Rima aan. Wilbert, Rima en hun kinderen waren op het moment van de explosie buiten de stad en zijn ongedeerd.
Dreigend tekort aan voedsel
Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.”
Veel hulp nodig
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale kerken en organisaties op korte termijn ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.
Ook de gebouwen van Kerk in Actie partners NEST (Near East School of Theology), MECC (Middle East Council of Churches) en het jongerencentrum Manara in de achterstandswijk Bourj Hammoud (Youth for Christ) zijn beschadigd. 
Dit doet Kerk in Actie met uw geld:

 
 • Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk, aan de slachtoffers van de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.
 • Hulp bieden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.
(Kerk in Actie maakt deel uit van de samenwerkende hulporganisaties van Giro555).


23 augustus:  classisproject Rwanda   
De 1e collecte voor de diaconie is bestemd voor: Fryslân foar Rwanda, het project van de classis Fryslân van Kerk in Actie.
Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen.

In 2020 en 2021 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda!
Het gaat om verschillende projecten. Maar in de huidige omstandigheden wordt ter plaatse bekeken waar hulp en inzet het meest nodig is. Zo vertelt diaconesse zuster Marie-Louise op vragen van Kerk in Actie:

Zuster Marie LouiseWat raakt je deze periode het meest?
We hebben niet alleen problemen vanwege corona. We zijn ook getroffen door extreem veel regen. Er zijn zelfs mensen omgekomen door overstromingen. Huizen zijn verwoest. De honger zal hier nog lang duren. Het is zo pijnlijk om te zien hoe de mensen lijden: arme mensen kloppen iedere dag bij ons aan de deur en smeken om eten.

Wat geeft je hoop?
Inmiddels zijn we gelukkig in staat om iets te doen. Mede dankzij steun van Kerk in Actie kunnen we nu voedsel verdelen onder de allerarmsten.Vanuit vijf omliggende dorpen mogen er steeds vijftig mensen naar ons toe komen, die heel hard hulp nodig hebben. Wij geven hen sorghum, maïs, bonen, suiker en zeep. Ook is het fijn dat de lockdown-maatregelen nu weer wat worden versoepeld. Sommige winkels en kraampjes op straat mogen weer open, als we maar genoeg afstand houden en mondkapjes dragen. Wie geen mondkapje kan betalen, kan niet naar buiten, want de politie controleert streng. Binnen de provincies mogen we ons weer verplaatsen, maar nog niet tussen provincies.
30 augustus 
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor Kerk in Actie: Help een stille coronaramp voorkomen
De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt! Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. We ondersteunen kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen. 
De komende maanden hebben we 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat we alleen samen met u kunnen realiseren.
Samen zijn we de kerk in actie. Daarom vragen we u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende tijden, onze naasten ver weg niet te vergeten. Help een stille coronaramp voorkomen!


Wat doet Kerk in Actie  in diverse landen?
 • Zuid-Soedan: mensen voorlichten hoe ze corona kunnen voorkomen via radio-boodschappen en mobiele klinieken + gezondheidswerkers trainen
 • Oeganda: voorlichting geven en de toegang tot goede zorg verbeteren.
 • Kameroen, Zambia: voorlichting geven en hygiëneproducten verstrekken
 • Ghana, Nigeria, Rwanda, Zuid-Afrika: voorlichting geven en voedselhulp bieden.
 • Colombia: voedselhulp en medicijnen verstrekken
 • Bangladesh, Indonesië, Nepal, Pakistan, India, Myanmar: voedselhulp, voorlichting, hygiëneproducten
 • Griekenland: medische zorg, voedsel en hygiëneproducten voor vluchtelingen en daklozen
 • Moldavië: oude zieke mensen medische hulp en voedselhulp bieden
 • Israel/Palestina: hygiëneproducten
De Diaconie
 Dank voor diaconale gift

Dank aan de PGDAW voor een diaconale gift, rechtstreeks besteed aan deze directe hulp. We zijn zo dankbaar dat we nog een voedseluitgifte hebben kunnen doen aan de moeders die aan de kant van de weg zitten te wachten om opgehaald te worden voor een baantje voor de dag. Het leven was al niet makkelijk, maar met de angst voor Corona zijn banen nog minder zo niet onmogelijk te krijgen. Ze deelden hoe hun frustratie ervoor zorgt dat ze hun kinderen slaan. We hebben afgesproken dat als ze het pakketje ontvangen ze naar huis gaan, voor de familie koken en tijd besteden aan het luisteren naar hun kinderen en bidden met hen.
Eén mama, toen ze het pakje kreeg, ging er mee zitten, begon te huilen en zei: Hier heb ik vanmorgen voor gebeden Speciale dank aan PGDAW, de protestantse kerk in Dokkum om dit mogelijk te maken . Jolanda Odijo vanuit Kenia. Wordt u geraakt door dit verhaal en wilt u bijdragen aan dit soort rechtstreekse hulp in gebieden waar geen werk betekent:  geen eten? Wilt u Jolanda steunen met haar geweldige werk? 

Inlichtingen: 
Eelke en Gea Krol of ejkrol@knid.nl
 
Beleidsplan Diaconie 2020-2024 Beleidsplan Diaconie 2020-2024
Vastgesteld in vergadering van het College van Diakenen op 29 juni 2020. 

Het Beleidsplan is de uitwerking van het rapport Diaconie-2020, opgesteld in 2019. Dit rapport is door de kerkenraad aangenomen. Het Beleidsplan is in overeenstemming met het (voorlopig) Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsensen de Plaatselijke Regeling zoals deze door de Kerkenraad is vastgesteld en geldt vanaf 6 januari 2020.
 1. Visie en Uitgangspunten
De Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Vanuit deze identiteit is de inzet van de Diaconie er op gericht dat diaconaat een wezenlijk onderdeel vormt van de gemeente. Dit willen we zichtbaar maken voor gemeente en samenleving vanuit een diaconale, pastorale en missionaire houding.

De Diaconie vervult haar roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst barmhartigheid en gerechtigheid te delen, met wat haar aan gaven geschonken is. Door te helpen waar geen helper is en gerechtigheid te verwoorden, waar onrecht geschiedt. In de woorden van de eerste regels van Lied 647 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013): ‘Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan,…

Het evangelie vertelt ons van en roept ons op tot het zoeken naar het koninkrijk van God. In de eredienst (liturgie) krijgt dit onder anderen vorm in de dienst van de gaven en gebeden. Om zo de gemeente bewust te maken en betrokken bij haar taak in de wereld. 

Diakenen zijn geroepen om te dienen aan de Tafel van de Heer en de gemeenschap rond deze tafel zichtbaar te maken in kerk en samenleving. Het gaat om betrokkenheid bij de naaste om zo dienstbaar te zijn in de gemeente.

De Diaconie vindt samenwerking met Kerk in Actie belangrijk en ziet dit als een onmisbare ondersteuning bij het uitvoeren van haar taken en activiteiten. Kerk in Actie heeft veel kennis en wereldwijd contacten. Ons beleid is erop gericht om te kiezen voor projecten van Kerk in Actie.
De Diaconie wil hierbij verbinden, delen, ondersteunen en misstanden en onrecht signaleren, dichtbij en veraf. Om zo in wederkerigheid en gelijkwaardigheid een stem te zijn voor hen, die zelf niet gehoord en gezien worden.
De Diaconie vindt het belangrijk om hierbij een koppeling te maken naar het jeugd- en jongerenwerk (jeugdraad, catechese, clubs, kinderkerk, (tiener)-nevendiensten) en de betekenis van ‘diaconie’ onder de aandacht te brengen en te stimuleren. 

De Diaconie is met een of meerdere diakenen vertegenwoordigd in alle gemeente-brede en diaconale werkgroepen en in elk sectie-team. Op deze wijze is er direct contact en overleg met alle geledingen in de gemeente en is de Diaconie zichtbaar aanwezig.

In de nabije toekomst ziet de diaconie het mede als haar taak om aandacht te besteden aan duurzaamheid en zo zorg te dragen voor de schepping en te werken aan een ‘Groene Kerk’.
 1. Samenstelling Diaconie en Werkwijze
De Diaconie bestaat uit 12 diakenen-ambtsdragers. In de regel vergadert de Diaconie elke 2 maanden. De Diaconie-werkgroepen kunnen dan, voor zover nodig, in de tussenliggende maand bijeen komen.

Met ingang van 2020 wordt er in de gemeente en ook in de Diaconie gewerkt met werkgroepen en is de gemeente ingedeeld in secties. De Diaconie is hierin vertegenwoordigd is wat er voor zorgt dat er een directe lijn is met alle geledingen en zo kan er een goede wisselwerking zijn.

De gemeente ingedeeld in 13 secties. In elk sectie-team zit een diaken. Op deze wijze kan de Diaconie inhoud geven aan haar pastorale taak in geval er financiële hulp gevraagd wordt.

De gemeente-brede werkgroepen zijn: Eredienst, Pastoraat, Jeugd en Jongeren en Gemeenteopbouw.
In elk van deze werkgroepen is een diaken vertegenwoordigd. De diaken zorgt voor terugkoppeling naar de Diaconie vergadering, bijvoorbeeld als het gaat om vragen, ideeën of voorstellen.

De Diaconie-werkgroepen zijn: diaconie-organisatie, diaconie-eredienst, diaconie-buitenland, diaconie-binnenland/regio, diaconaat-pastoraal.
Elke diaconie-werkgroep telt een of meerdere diakenen. Naast diakenen kunnen ook gemeenteleden deel uitmaken van deze werkgroepen. De werkgroepen hebben een uitvoerende taak en werken daarnaast aan bewustwording door regelmatig de gemeente te informeren over diaconale zaken. Dit kan via een stuk in Geandewei of op de website en ook door het organiseren van een informatie- of thema-avond.
Daarnaast kunnen de werkgroepen ideeën en voorstellen inbrengen in de Diaconie vergadering waar de besluiten genomen worden. Dit maakt dat de hele Diaconie goed geïnformeerd en betrokken is, wat het draagvlak en continuïteit van beleid ten goede komt.  
 1. Rechtspersoonlijkheid en Vertegenwoordiging
Het College van Diakenen (de Diaconie) heeft op grond van de kerkorde rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard wordt vertegenwoordigd door de Diaconie. De Diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Diakenen tezamen. 
 1. Kerkorde
De Diaconie vervult haar taak met inachtneming van de kerkordeDit betekent onder anderen:
- dat de Diaconie elk kalenderjaar een begroting, een collecterooster en een jaarrekening opstelt.
- dat er een regeling is vastgesteld ten aanzien van de werkverdeling (taken, bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden) tussen de penningmeester en de administrateur (boekhouder).
 1. Begroting en Collecterooster
De penningmeester stelt een ontwerpcollecterooster van de Diaconie-collecten (1e collecte) op ten behoeve van behandeling en goedkeuring in de Diaconie vergadering. Als basis dient het landelijk advies collecterooster.
Bij de bespreking wordt ook het door het College van Kerkrentmeesters opgestelde ontwerpcollecterooster voor de kerk (2e collecte) gepresenteerd. 
Indien nodig en/of gewenst is er overleg tussen Diaconie en CvK. 


De administrateur stelt de ontwerpbegroting op in het programma FRIS in overleg met de penningmeester. Bij het opstellen van deze begroting wordt rekening gehouden met het ontwerpcollecterooster.
Het opstellen van de ontwerpbegroting en het ontwerpcollecterooster worden zodanig gepland dat deze vóór 
1 november bij de Kerkenraad kunnen worden ingediend ter voorlopige vaststelling.

Hierna wordt de ontwerpbegroting in samenvatting in de gemeente gepubliceerd (in Geandewei en/of op de website) en wordt de volledige ontwerpbegroting tevens gedurende een week ter inzage gelegd. 
Daarna stelt de Kerkenraad de begroting en het collecterooster definitief vast.


Bij alle diensten en vieringen welke onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad worden gehouden, geldt dat het collecterooster wordt aangehouden. Voor alle overige diensten, vieringen of bijeenkomsten draagt de Diaconie geen verantwoordelijkheid voor eventueel gehouden collecten.

De begroting wordt vóór 15 december met – ter informatie bijgevoegd – het beleidsplan voorgelegd aan het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken).
 
 1. Jaarrekening
De administrateur stelt de ontwerpjaarrekening op in het programma FRIS, inclusief de gegevens voor ANBI publicatie en legt deze ter controle voor aan de accountant. Na goedkeuring door de accountant wordt de ontwerpjaarrekening in de Diaconie vergadering ter goedkeuring behandeld. Hierna wordt de ontwerpjaarrekening ter voorlopige vaststelling bij de Kerkenraad ingediend. Hierna wordt de ontwerpjaarrekening in samenvatting in de gemeente gepubliceerd (in Geandewei en/of op de website) en wordt de volledige ontwerpjaarrekening tevens gedurende een week ter inzage gelegd. 
Daarna stelt de Kerkenraad de jaarrekening definitief vast.


De jaarrekening wordt vóór 15 juni met – ter informatie bijgevoegd – het beleidsplan voorgelegd aan het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken).

De te publiceren ANBI-cijfers worden voor 1 juli op de website geplaatst. 
 
 1. Financiën
Naast de gelden van de Diaconie vallen ook de inkomsten en uitgaven van de Zending onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.
Per 1 januari 2020 zijn er nog twee bankrekeningen: één voor de Diaconie en één voor de Zending.
De gelden van de Zending worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening van de Diaconie. Deze gelden tellen ook mee voor vaststelling van het quotum. De controle van de Zendingsrekening wordt, voorafgaand aan het opstellen van de ontwerpjaarrekening, gedaan door twee leden van de Diaconie. Zij rapporteren schriftelijk aan de Diaconie. 

Het brengen van de collecte opbrengsten naar de bank door de ‘geldlopers’ blijft onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor is in 2017 een werkwijze afgesproken.
 
 1. Overig
Door de wijziging in de organisatie is het een eerste prioriteit voor de Diaconie om de lopende en praktische zaken goed en zorgvuldig uit te voeren.
In het rapport Diaconie-2020 wordt aangegeven dat de Diaconie het mede als haar taak ziet om aandacht te besteden aan duurzaamheid en zo zorg te dragen voor de schepping en te werken aan een ‘Groene kerk’.
Het ligt in de bedoeling om hier in de loop van 2020 mee te starten.

Elk jaar wordt er een jaarplan opgesteld (diaconie kalender) waarin de taken en activiteiten volgens beleidsplan per maand zijn opgenomen. Dit jaarplan kan eventueel aangevuld worden met actuele onderwerpen.
 
 1. Bijlagen.
In de volgende bijlagen zijn per onderwerp de werkwijze e.d. verder uitgewerkt.

Bijlage 1           Werkwijze voorstellen giften door Diaconie-werkgroep Buitenland / ZWO
Bijlage 2           Werkwijze steunaanvraag gemeenteleden voor diaconaal project Buitenland
Bijlage 3           Werkwijze bij hulpaanvraag van gemeenteleden
Bijlage 4           Regeling attenties per 1 januari 2020
Bijlage 5           Keuzelijst voor collecte bij trouwdiensten
Bijlage 6           Protocol Avondmaalsviering in Dockaheem

Bijlage 7           Regeling werkzaamheden penningmeester Diaconie en Administrateur

 
 
Diaconie en Zending 2019 Diaconie en Zending 2019

Samenvatting jaarrekening Diaconie en Zending 2019     

Hierbij een verkort overzicht van de jaarrekening van de Diaconie en Zending over 2019. Samengevat zijn de belangrijkste inkomsten en bestedingen in afgeronde bedragen:

Inkomsten Diaconie:
Collecten en giften                                                                          € 21.400
Giften op bankrekening diaconie met een algemene bestemming €   3.700
Netto pachtopbrengst                                                                      €   5.000
Rente Oikocredit                                                                              €      300
Ontvangen legaat                                                                            € 21.400

Opbrengst KerkWebRadio                                                              €   1.900

Overige                                                                                            €      600
Af te dragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Bestedingen Diaconie:
Landelijk afgedragen aan quotum                                              €   6.700
Kosten kerkdiensten, o.a. bloemen en verzorging HA diensten €   4.200

Diaconale projecten in Friesland, o.a. voedselbank                   €   1.800
Ondersteuning personen, minima-actie [waarvan € 5.100 uit minimafonds] € 12.400
Bezoekwerk in de wijken                                                            €   4.400
Ouderenwerk algemeen, o.a. kerstattenties                               €   2.600
Kosten administratie, archief, bankkosten, controle jaarrekening €   3.800
Gebruikskosten KerkWebRadio                                                  €   2.000
Giften uit rampenfonds als noodhulp aan Kerk in Actie              €   4.400
Afgedragen aan Kerk in Actie, algemene giften                          €   3.700
Afgedragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Overige     €   1.700

De diaconie neemt daarnaast voor € 31.700 deel in Oikocredit.

 

Het minimafonds, rampenfonds en reservefonds zijn gevormd uit een ontvangen legaat in 2016 van
€ 68.000. Eind 2019 resteert er in deze fondsen een bedrag van € 43.000. Afgesproken is om deze fondsen, evenals het in 2019 ontvangen legaat, gedurende een periode van ongeveer 7 jaar te besteden. De jaarrekening sluit vanwege het ontvangen legaat van € 21.400 af met een positief saldo van bijna € 15.000.


Zending

Aan giften is in totaal ontvangen een bedrag van € 9.900. Er is € 8.000 aan het classisproject in Moldavië overgemaakt. Stichting Albanië comité Dokkum ontving € 1000. Op aanvraag van gemeenteleden is aan een project in Bolivia en aan Stichting Operatie Mobilisatie elk € 500 overgemaakt.

 

Steunfonds
Op aanvraag van gemeenteleden is aan World Servants en Stichting Baraka (project in Kenia) elk
een bedrag van € 500 overgemaakt.

De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en door het College van Diakenen goedgekeurd en ligt inmiddels ter vaststelling bij de kerkenraad. Wilt u de hele jaarrekening ontvangen dan kunt u die per email  aanvragen via de secretaris van de diaconie: secretariaat.cvd@pgdaw.nl.

De Diaconie

 
College van diakenen College van diakenen
De diaconie van de Protestantse Gemeente DOKKUM-AALSUM-WETSENS
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente.
Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood. 

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen. 06-2138 2081
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.

College van Diakenen CvD
Voorzitter                                            : J. Schaap, voorzitter.cvd@pgdaw.nl
Scriba                                                 : W. de Vries, secretariaat.cvd@pgdaw.nl
                                                                  
Penningmeester                                 : J. de Boer, penningmeester.cvd@pgdaw.nl
Bankrekeningnummer Diaconie          : NL37RABO0107144425

Werkgroep Gemeente in Actie / ZWO Dokkum / Zending
Voorzitter                                             : 
Scriba                                                  : 
Bankrekening Zending                         : NL82INGB0660713365

 
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.