Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
meeleven meeleven
Pastor Grietje Jelsma – de Jong
Zr. A. Ellens-Kooistra, Dongeradyk 67-404, verbleef onlangs twee weken in het ziekenhuis MCL. Na onderzoeken en behandeling mocht ze weer thuiskomen. 
Zr. A. Bakker, Dongeradyk 79, kwam een aantal weken geleden ten val, waarbij ze een breuk in haar bovenarm opliep. We zijn dankbaar dat het herstel naar wens verloopt. 
Voor allen die geconfronteerd worden met ziekte, zorg en bezorgdheid bidden wij om hoop, goede moed en vertrouwen. Dat liefdevolle nabijheid mag worden ervaren van God en mensen.
Pastor Grietje Jelsma-de Jong
Ds. Herman F. de Vries
Zr. Z. Wiersma-de Jong, Kobbe 12, verblijft in De Waadwente. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren Hand. Zo vertrouwen wij en op die Hand wachten wij om ons te ondersteunen en te troosten. Wij bidden u en uw man vanuit de gemeente Gods kracht, vrede en zegen toe.
Zr. S.E. Franken, Aalscholver 7, werd in het UMCG te Groningen behandeld. Ontvang vanuit de gemeente hartelijke groeten, en weet dat wij aan u denken en voor u bidden. Moge Gods zegen u in deze tijd sterken en bemoedigen. 
Br. H. Meindertsma, Spegel 5, werd met tegenslag en een teleurstelling geconfronteerd. Samen met uw vrouw en de kinderen moet dit verwerkt worden. Terwijl de gemeente biddend om u heen staat, hopen wij dat u Gods genade, liefde en zegen ervaren mag, alle dagen en tot in eeuwigheid.
Allen die lichamelijk en/of geestelijk zorg dragen, bedroefd zijn, wensen en bidden wij vanuit de gemeente vertrouwen en vrede, liefde en Gods zegen toe. Waar niets meer lijkt te zijn, daar wil God gevonden worden en zien wij licht en voelen liefde. Dit wensen en bidden wij elkaar toe, niet vanuit een valse hoop, maar vanuit een zeker geloof.
Herman F. de Vries
Geboren
Op 21 juli werd Noëlle Yrene Mullender geboren, dochter en zusje in het gezin van Jelmer en Karin, Koaidobbe 10. Van ganser harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in jullie gezin rondom dit wonder van leven door de hemel aan jullie toevertrouwd. Wij danken God als gemeente en bidden jullie liefde, wijsheid en zegen toe.
Herman F. de Vries
Pastor Hilde Karssies
Op het moment dat ik dit schrijf is het spannend hoe in de komende weken het coronavirus zich al of niet verder verspreidt. In deze vakantieperiode wordt er veel gereisd en we zien de besmettingen weer toenemen. Gelukkig valt het hier in het noorden nog mee. Ik ben blij dat ik weer bezoekjes af kan leggen. In Nieuw Dockaheem kunnen er weer twee zomerkoffieochtenden worden georganiseerd en kunnen we hopelijk in september weer van start met de gespreksgroep.
Wat betreft het wel en wee in de gemeente wil ik nogmaals Jolanda van der Meulen noemen. Zij moet een lange, moeilijke weg gaan. Een kaartje doet haar vast goed. Haar adres is Revalidatiecentrum Lyndensteyn, afdeling C  Kamer 31, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag.
Op donderdag 6 augustus is dhr. v.d. Veen, Rondweg 54-C-09, geopereerd in het MCL. Als u dit leest is hij hopelijk weer thuis en aan de beterende hand.
We bidden allen die te maken hebben met ziekte en verlies Gods nabijheid en zegen toe.
Pastor Hilde Karssies
Ds. Liesbeth Muilwijk – Huis
Het zit mevrouw Valk-Bonnema, Woudweg 76 niet mee. Herstellende van een breuk aan haar arm kwam ze wederom ten val; een bekkenfractuur was het gevolg. Na drie dagen MCL verblijft ze inmiddels alweer een paar weken in de Waadwente, Botter 13. Sterkte!

De heer Y. v.d. Bij, Birdaarderstraatweg 43 heeft in het Martiniziekenhuis in Groningen een rugoperatie ondergaan. Na een moeizame opstart lijkt het nu de goede kant op te gaan. Een voorspoedig herstel toegewenst.

Oeps. In de vorige Geandewei deed ik een oproep voor een contactpersoon en een pastorale ouderling in de Woudhorne. Ondanks dat ik het berichtje verschillende keren had doorgelezen……pastorale ouderling moet zijn pastorale bezoeker. Een pastorale bezoeker bezoekt de mensen maar is gevrijwaard van kerkenraadsvergaderingen! Dat moet toch te doen zijn? Wie meldt zich bij mij?
Ds. Liesbeth Muilwijk - Huis 
In Memoriam Tess de Jager-Sijtsma
Op 11 juli 2020 is Tess de Jager-Sijtsma plotseling overleden op 72-jarige leeftijd.
Tess is geboren in Hantumeruitburen als oudste van een gezin met 6 kinderen.  
In 1970 trouwde ze met Dick de Jager.  Ze woonden even in Ternaard en verhuisden later naar Dokkum.  Samen kregen ze 4 dochters en 6 kleinkinderen. 
In 2008 overleed Dick plotseling op 61-jarige leeftijd. Het alleen zijn was voor Tess niet altijd even gemakkelijk, maar ze hield zich kranig.
Haar gezondheid ging de laatste jaren stukje bij beetje achteruit, vooral na een dubbele longontsteking in 2018, waarna ze nooit meer de oude werd.
Toen ze op 10 juli jl. in het ziekenhuis terecht kwam kon niemand vermoeden dat ze diezelfde nacht nog zou komen te overlijden.
Tess is op 16 juli in besloten kring begraven en zal zeer worden gemist. 
Kinderen en kleinkinderen
Wij gedenken: Minke de Jong-Huizinga 
Op 17 juli 2020 overleed,  na een korte periode van zorg, een half jaar na het overlijden van haar man Sijtze, Minke de Jong-Huizinga, in de leeftijd van 91 jaar.
.In de dienst bij het afscheid op 22 juli vanuit de St Antoniuskerk in Paesens stonden wij stil bij haar leven waarin zij voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen altijd een lieve, zorgzame en betrokken mem, skoanmem, beppe en oerbeppe is geweest.
65 jaar was zij getrouwd met Sijtze de Jong die ze meer dan 70 jaar had gekend nadat hij afgelopen december overleed. Het gemis na zoveel jaren samenzijn was moeilijk voor haar maar desondanks lukte het de eerste weken wel om zichzelf staande te houden.
Toen kwam de Coronacrisis en was bezoek van haar naaste familie niet meer mogelijk. In die periode veranderde Minke ook en had zij op een gegeven moment zowel lichamelijk als geestelijk steeds meer zorg nodig wat ook voor haar zélf niet gemakkelijk was.
Ondanks haar rotsvaste geloof was het voor haar in deze situatie zo nu en dan moeilijk om vast te blijven houden aan de hoop en de moed die wij mensen vanuit het geloof van God ontvangen. Enerzijds wist ze dat God haar niet aan haar lot zou overlaten, anderzijds was het loslaten van het leven hier ook zo moeilijk. Tot steun was haar in deze tijd en in de laatste fase van haar leven, het lied: “In de hemel is het schoon”. Met die gedachte liet zij uiteindelijk op 17 juli, in alle rust, haar leven los.
Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods liefde en troost toe in het verlies en gemis. Dat God hen kracht mag geven in alles wat is en komt.
Oosternijkerk, Jan van der Meer
In Memoriam Geartsje Veldstra- van der Schaaf
Op 26 november 1940 werd Geartsje van der Schaaf geboren te Tsjom als jongste in een gezin met vier kinderen. Ondanks dat haar vader veel ziek was  krijgt Geartsje een liefdevolle, zorgzame opvoeding. Na haar schooltijd gaat Geartsje werken, eerst bij een boerenbedrijf, later op kantoor bij de zuivelfabriek. Ze wordt verliefd op Geart Veldstra, op 10 maart 1964 treden zij in het huwelijk en worden ingezegend met de trouwtekst  `Want sterk als de dood is de liefde`... Hun huwelijk werd gezegend met een dochter, Loes en twee zoons, Bonne- Geart en Pieter. Geartsje was een lieve zorgzame moeder. Ze was een bescheiden vrouw, die graag een rol op de achtergrond had. Ze stond altijd voor de kinderen klaar en had belangstelling voor iedereen. Naast het zorgen en klaar staan voor anderen, kon Geartsje erg genieten van schoonheid. Ze hield er van om er zelf netjes en goed verzorgd uit te zien, genoot van mooie dingen, het prachtige in de natuur en met name van bloemen, waar ze zo blij van kon worden…!  Na goede jaren in Nes, brak het moment aan dat het gezin verhuisde naar de Parachute in Dokkum. Ook hier ontstonden goede contacten. Het koor waar zij en haar man beiden met plezier en liefde hebben gezongen, heeft een belangrijke rol gespeeld in haar leven. Geartsje beleefde haar geloof door te zingen, te kijken en te luisteren. Het gaf Geartsje kracht en vertrouwen, ook in moeilijke tijden, als ziekte en zorgen een rol speelden in gezin en familie. Toen het vanwege beider gezondheid niet meer mogelijk was om in een huis met een trap te blijven wonen, werd een goed thuis gevonden aan de Dongeradyk. Ze had steeds meer zorg nodig en dat terwijl ze eigenlijk niemand tot last wilde zijn. Uiteindelijk  werd ze in de Waadwente opgenomen. Haar  vriendelijkheid, warme belangstelling en bescheidenheid bleven haar sieren. Op 26 juli, midden in de zomertijd, was haar strijd voorbij en begon het nieuwe leven van Geartsje Veldstra- van der Schaaf. 
Pastor Hilde Karssies 
In memoriam Klarie Hoekstra
Op maandag 3 augustus is Klarie Hoekstra onverwachts overleden. Zij werd zevenenzestig jaar geleden in Dokkum geboren. Samen met haar oudere broer en zus had ze een gelukkige jeugd.
Ze werd bejaardenverzorgster en kreeg werk in Dockaheem. Psychisch bleek ze niet sterk, waardoor ze op een gegeven moment uit het werk raakte. Omdat ze graag voor anderen zorgde en heel sociaal was, heeft ze toen vrijwilligerswerk opgepakt. Ze werd actief in het asielzoekerscentrum, in de thuiszorg en liep menig collecte. Zoals zij aandacht en zorg had voor mensen, hadden anderen aandacht en zorg voor haar. Zo leefde zij haar leven met de nodige ups en downs. Toen vijf jaar geleden haar moeder overleed, was dat een harde klap voor haar. Haar wereld werd kleiner. De mensen kwamen nu vooral bij haar thuis. Zowel lichamelijk als geestelijk werd ze kwetsbaarder. Toen er tijdens de lockdown nauwelijks meer mensen bij haar over de vloer kwamen, raakte zij haar structuur kwijt en vereenzaamde ze. Daarna is het hard achteruit gegaan. Toch nog plotseling is zij 3 augustus aan een hartstilstand overleden. Tijdens de afscheidsdienst lazen we uit Prediker 3. Net als Prediker zien wij de zin van veel dingen die gebeuren vaak niet. Dat kan ons moedeloos maken. Maar tegelijk is het leven iets moois en valt er veel te genieten. Het leven is een gave van God. En God maakt af wat Hij in ons begonnen is. Vanuit dit vertrouwen weten we Klarie nu bij God. Of, zoals de familie het op de rouwkaart schrijft:  veilig in Jezus armen.                                         
Ds. Greetje Rol 

Verjaardagen en jubilea
Voor vermelding in de lijstjes met verjaardagen zoeken we naar toestemming van iedereen.
en maken we ook gebruik van de vermeldingen in 2019.
Het duurt dus even voor deze rubriek op peil is.

8 aug. was het de verjaardag van dhr. J. Visser, Rietgans 1, 9191 XJ
Alsnog een hartelijke felicitatie vanuit de gemeente en wensen u een gezond levensjaar toe

Verjaardagen 80 jaar en ouder
18 aug. mw. J. Kok-van der Veen, Weegbree 29, 9103 SL
19 aug. mw. D. Bekker–Zoodsma, Dongeradyk 47, 9101 GB
19 aug. mw. S. Meerema–Douma, Brokmui 46, 9101 EZ
20 aug. mw. F. Bakker-Steenstra, de Woudhorne 97, 9103 NT
20 aug. mw. J. van der Meulen – Moltmaker, Dongeradyk 67-K410, 9101 GC
21 aug. mw. N.H. Hacquebord–Sipkes, Schapedijkje 17, 9101 ET
22 aug. dhr. P. Meinema, Dongeradyk 41-1, 9101 GB
23 aug. dhr. J. Hamstra, D.R. Camphuysenstraat 17, 9101 HS
24 aug. mw. G. Dijkstra–Nicolai, Dongeradyk 17-2, 9101 GA
24 aug. mw. J.F. Hoekstra-Weidenaar, Birdaarderstraatweg 29/3, 9101CW
24 aug. mw. S. Nutma–Algra, Dongeradyk 67-K208, 9101 GC
25 aug. dhr. R. Meijer, Birdaarderstraatweg 25/3, 9101CW
25 aug. dhr. P. Vlasma, Wilgenlaan 13, 9101 SB
27 aug. mw. A. de Vries-Fennema, Birdaarderstraatweg 27/31, 9101 CW
28 aug. mw. A. Meinsma-Wijma, Woudweg 63, 9101 VK
29 aug. mw. C Roos-van Ham, Vleesmarkt 33, 9101 MJ 
30 aug. dhr. A. van der Wiel, De Vergulde Klok 40, 9102 DK
 1 sept. dhr. A. Nicolai, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA
 2 sept. mw. IJ. van der Kooi-Veninga, Waterranonkel 2, 9103 RX
 2 sept. mw. D. Land-van Lune, Elzenlaan 35, 9103 RC
 6 sept. mw. I. Soepboer-Koonstra, Eelaan 5, 9101 JE
 6 sept. dhr. R. van der Veen, Birdaarderstraatweg 27/30, 9101 CW
 6 sept. dhr. M. Witteveen, Iepenlaan 66, 9103 RK
 7 sept. mw. Sj. Broersma-Hoekstra, Birdaarderstraatweg 27/15, 9101 CW. 
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe . 

Huwelijksjubilea
18 aug. 60 jaar: dhr. P. Broersma en mw. B.A. Broersma-Groeneveld, Mockamastrjitte 25, 9101 AP
21 aug. 50 jaar: dhr. M. Boelens en mw. G. Boelens-Tuma, Learmûne 21, 9102 ED
21 aug. 50 jaar: dhr. N.R. Hoexum en mw. K. Hoexum-Gietema, Rondweg-W 134, 9101 BG
26 aug. 60 jaar: dhr. K. Boersma en mw. B. Boersma-Sanders, Dongeradyk 31, 9101 GB
 1 sept. 55 jaar: dhr. L. Hoekstra en mw. Tj. Hoekstra-Tilkema, De Schans 69, 9101 HR
 2 sept. 55 jaar: dhr. J. Krol en mw. W. Krol-Poortinga, Bonifatiuspolder 50, 9101 ES
 4 sept. 50 jaar: dhr. W. Buikema en mw. A.D. Buikema-Boonstra, De Schans 16, 9101 HR
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties. Een gezegende dag toegewenst.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.