Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Diaconaat Diaconaat
Collecten

6 september
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het project Een sterke kerk op een kwetsbare plek in Ghana, van Kerk in Actie.
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Van harte aanbevolen.


13 september
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het project van Kerk in Actie en is voor:

Actie Sprinkhaan – Verjaag de honger.
Een enorme golf woestijnsprinkhanen vreet Oost-Afrika en Zuid-Azië kaal. Boeren in landen als Ethiopië, Zuid-Soedan en Pakistan raken hun oogst en daardoor hun inkomen kwijt. Na corona maakt de sprinkhanenplaag de armoede nóg groter. Kerk in Actie ondersteunt boeren met het opzetten van waarschuwingssystemen en voedselnoodhulp.

Terwijl het coronavirus nog volop rondwaart en in veel landen zorgt voor werkloosheid, ziekte en honger, vechten boeren in Oost-Afrika en Zuid-Azië nu ook tegen een nieuw gevaar: een verwoestende sprinkhanengolf die van het ene naar het andere gebied trekt. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op en dat maakt de armoede en de honger in deze gebieden nog groter. Met takken en kleden proberen boeren de sprinkhanen tegen beter weten in van hun land te verjagen.
Kerk in Actie ondersteunt deze boeren. Met waarschuwingssystemen, die tijdig signaleren wanneer er sprinkhanen komen en een geluid afgeven om ze te verjagen. En met voedselnoodhulp, om honger te voorkomen waar sprinkhanen de oogst hebben verwoest. Van harte aanbevolen.

20 september
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor hulp aan kerken in Syrië, een project van Kerk in Actie.
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van zoveel jaren oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. 
De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstel van hun kerk en de kerkelijke infrastructuur. Van harte aanbevolen.  


Ontvangen
Via ds. E.P. Muilwijk-Huis een gift van € 10 en via M. Boelens een gift van € 20.
Hartelijk dank.
De Diaconie
 Dank voor diaconale gift

Dank aan de PGDAW voor een diaconale gift, rechtstreeks besteed aan deze directe hulp. We zijn zo dankbaar dat we nog een voedseluitgifte hebben kunnen doen aan de moeders die aan de kant van de weg zitten te wachten om opgehaald te worden voor een baantje voor de dag. Het leven was al niet makkelijk, maar met de angst voor Corona zijn banen nog minder zo niet onmogelijk te krijgen. Ze deelden hoe hun frustratie ervoor zorgt dat ze hun kinderen slaan. We hebben afgesproken dat als ze het pakketje ontvangen ze naar huis gaan, voor de familie koken en tijd besteden aan het luisteren naar hun kinderen en bidden met hen.
Eén mama, toen ze het pakje kreeg, ging er mee zitten, begon te huilen en zei: Hier heb ik vanmorgen voor gebeden Speciale dank aan PGDAW, de protestantse kerk in Dokkum om dit mogelijk te maken . Jolanda Odijo vanuit Kenia. Wordt u geraakt door dit verhaal en wilt u bijdragen aan dit soort rechtstreekse hulp in gebieden waar geen werk betekent:  geen eten? Wilt u Jolanda steunen met haar geweldige werk? 

Inlichtingen: 
Eelke en Gea Krol of ejkrol@knid.nl
 
Beleidsplan Diaconie 2020-2024 Beleidsplan Diaconie 2020-2024
Vastgesteld in vergadering van het College van Diakenen op 29 juni 2020. 

Het Beleidsplan is de uitwerking van het rapport Diaconie-2020, opgesteld in 2019. Dit rapport is door de kerkenraad aangenomen. Het Beleidsplan is in overeenstemming met het (voorlopig) Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsensen de Plaatselijke Regeling zoals deze door de Kerkenraad is vastgesteld en geldt vanaf 6 januari 2020.
  1. Visie en Uitgangspunten
De Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Vanuit deze identiteit is de inzet van de Diaconie er op gericht dat diaconaat een wezenlijk onderdeel vormt van de gemeente. Dit willen we zichtbaar maken voor gemeente en samenleving vanuit een diaconale, pastorale en missionaire houding.

De Diaconie vervult haar roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst barmhartigheid en gerechtigheid te delen, met wat haar aan gaven geschonken is. Door te helpen waar geen helper is en gerechtigheid te verwoorden, waar onrecht geschiedt. In de woorden van de eerste regels van Lied 647 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013): ‘Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan,…

Het evangelie vertelt ons van en roept ons op tot het zoeken naar het koninkrijk van God. In de eredienst (liturgie) krijgt dit onder anderen vorm in de dienst van de gaven en gebeden. Om zo de gemeente bewust te maken en betrokken bij haar taak in de wereld. 

Diakenen zijn geroepen om te dienen aan de Tafel van de Heer en de gemeenschap rond deze tafel zichtbaar te maken in kerk en samenleving. Het gaat om betrokkenheid bij de naaste om zo dienstbaar te zijn in de gemeente.

De Diaconie vindt samenwerking met Kerk in Actie belangrijk en ziet dit als een onmisbare ondersteuning bij het uitvoeren van haar taken en activiteiten. Kerk in Actie heeft veel kennis en wereldwijd contacten. Ons beleid is erop gericht om te kiezen voor projecten van Kerk in Actie.
De Diaconie wil hierbij verbinden, delen, ondersteunen en misstanden en onrecht signaleren, dichtbij en veraf. Om zo in wederkerigheid en gelijkwaardigheid een stem te zijn voor hen, die zelf niet gehoord en gezien worden.
De Diaconie vindt het belangrijk om hierbij een koppeling te maken naar het jeugd- en jongerenwerk (jeugdraad, catechese, clubs, kinderkerk, (tiener)-nevendiensten) en de betekenis van ‘diaconie’ onder de aandacht te brengen en te stimuleren. 

De Diaconie is met een of meerdere diakenen vertegenwoordigd in alle gemeente-brede en diaconale werkgroepen en in elk sectie-team. Op deze wijze is er direct contact en overleg met alle geledingen in de gemeente en is de Diaconie zichtbaar aanwezig.

In de nabije toekomst ziet de diaconie het mede als haar taak om aandacht te besteden aan duurzaamheid en zo zorg te dragen voor de schepping en te werken aan een ‘Groene Kerk’.
  1. Samenstelling Diaconie en Werkwijze
De Diaconie bestaat uit 12 diakenen-ambtsdragers. In de regel vergadert de Diaconie elke 2 maanden. De Diaconie-werkgroepen kunnen dan, voor zover nodig, in de tussenliggende maand bijeen komen.

Met ingang van 2020 wordt er in de gemeente en ook in de Diaconie gewerkt met werkgroepen en is de gemeente ingedeeld in secties. De Diaconie is hierin vertegenwoordigd is wat er voor zorgt dat er een directe lijn is met alle geledingen en zo kan er een goede wisselwerking zijn.

De gemeente ingedeeld in 13 secties. In elk sectie-team zit een diaken. Op deze wijze kan de Diaconie inhoud geven aan haar pastorale taak in geval er financiële hulp gevraagd wordt.

De gemeente-brede werkgroepen zijn: Eredienst, Pastoraat, Jeugd en Jongeren en Gemeenteopbouw.
In elk van deze werkgroepen is een diaken vertegenwoordigd. De diaken zorgt voor terugkoppeling naar de Diaconie vergadering, bijvoorbeeld als het gaat om vragen, ideeën of voorstellen.

De Diaconie-werkgroepen zijn: diaconie-organisatie, diaconie-eredienst, diaconie-buitenland, diaconie-binnenland/regio, diaconaat-pastoraal.
Elke diaconie-werkgroep telt een of meerdere diakenen. Naast diakenen kunnen ook gemeenteleden deel uitmaken van deze werkgroepen. De werkgroepen hebben een uitvoerende taak en werken daarnaast aan bewustwording door regelmatig de gemeente te informeren over diaconale zaken. Dit kan via een stuk in Geandewei of op de website en ook door het organiseren van een informatie- of thema-avond.
Daarnaast kunnen de werkgroepen ideeën en voorstellen inbrengen in de Diaconie vergadering waar de besluiten genomen worden. Dit maakt dat de hele Diaconie goed geïnformeerd en betrokken is, wat het draagvlak en continuïteit van beleid ten goede komt.  
  1. Rechtspersoonlijkheid en Vertegenwoordiging
Het College van Diakenen (de Diaconie) heeft op grond van de kerkorde rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard wordt vertegenwoordigd door de Diaconie. De Diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Diakenen tezamen. 
  1. Kerkorde
De Diaconie vervult haar taak met inachtneming van de kerkordeDit betekent onder anderen:
- dat de Diaconie elk kalenderjaar een begroting, een collecterooster en een jaarrekening opstelt.
- dat er een regeling is vastgesteld ten aanzien van de werkverdeling (taken, bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden) tussen de penningmeester en de administrateur (boekhouder).
  1. Begroting en Collecterooster
De penningmeester stelt een ontwerpcollecterooster van de Diaconie-collecten (1e collecte) op ten behoeve van behandeling en goedkeuring in de Diaconie vergadering. Als basis dient het landelijk advies collecterooster.
Bij de bespreking wordt ook het door het College van Kerkrentmeesters opgestelde ontwerpcollecterooster voor de kerk (2e collecte) gepresenteerd. 
Indien nodig en/of gewenst is er overleg tussen Diaconie en CvK. 


De administrateur stelt de ontwerpbegroting op in het programma FRIS in overleg met de penningmeester. Bij het opstellen van deze begroting wordt rekening gehouden met het ontwerpcollecterooster.
Het opstellen van de ontwerpbegroting en het ontwerpcollecterooster worden zodanig gepland dat deze vóór 
1 november bij de Kerkenraad kunnen worden ingediend ter voorlopige vaststelling.

Hierna wordt de ontwerpbegroting in samenvatting in de gemeente gepubliceerd (in Geandewei en/of op de website) en wordt de volledige ontwerpbegroting tevens gedurende een week ter inzage gelegd. 
Daarna stelt de Kerkenraad de begroting en het collecterooster definitief vast.


Bij alle diensten en vieringen welke onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad worden gehouden, geldt dat het collecterooster wordt aangehouden. Voor alle overige diensten, vieringen of bijeenkomsten draagt de Diaconie geen verantwoordelijkheid voor eventueel gehouden collecten.

De begroting wordt vóór 15 december met – ter informatie bijgevoegd – het beleidsplan voorgelegd aan het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken).
 
  1. Jaarrekening
De administrateur stelt de ontwerpjaarrekening op in het programma FRIS, inclusief de gegevens voor ANBI publicatie en legt deze ter controle voor aan de accountant. Na goedkeuring door de accountant wordt de ontwerpjaarrekening in de Diaconie vergadering ter goedkeuring behandeld. Hierna wordt de ontwerpjaarrekening ter voorlopige vaststelling bij de Kerkenraad ingediend. Hierna wordt de ontwerpjaarrekening in samenvatting in de gemeente gepubliceerd (in Geandewei en/of op de website) en wordt de volledige ontwerpjaarrekening tevens gedurende een week ter inzage gelegd. 
Daarna stelt de Kerkenraad de jaarrekening definitief vast.


De jaarrekening wordt vóór 15 juni met – ter informatie bijgevoegd – het beleidsplan voorgelegd aan het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken).

De te publiceren ANBI-cijfers worden voor 1 juli op de website geplaatst. 
 
  1. Financiën
Naast de gelden van de Diaconie vallen ook de inkomsten en uitgaven van de Zending onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.
Per 1 januari 2020 zijn er nog twee bankrekeningen: één voor de Diaconie en één voor de Zending.
De gelden van de Zending worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening van de Diaconie. Deze gelden tellen ook mee voor vaststelling van het quotum. De controle van de Zendingsrekening wordt, voorafgaand aan het opstellen van de ontwerpjaarrekening, gedaan door twee leden van de Diaconie. Zij rapporteren schriftelijk aan de Diaconie. 

Het brengen van de collecte opbrengsten naar de bank door de ‘geldlopers’ blijft onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor is in 2017 een werkwijze afgesproken.
 
  1. Overig
Door de wijziging in de organisatie is het een eerste prioriteit voor de Diaconie om de lopende en praktische zaken goed en zorgvuldig uit te voeren.
In het rapport Diaconie-2020 wordt aangegeven dat de Diaconie het mede als haar taak ziet om aandacht te besteden aan duurzaamheid en zo zorg te dragen voor de schepping en te werken aan een ‘Groene kerk’.
Het ligt in de bedoeling om hier in de loop van 2020 mee te starten.

Elk jaar wordt er een jaarplan opgesteld (diaconie kalender) waarin de taken en activiteiten volgens beleidsplan per maand zijn opgenomen. Dit jaarplan kan eventueel aangevuld worden met actuele onderwerpen.
 
  1. Bijlagen.
In de volgende bijlagen zijn per onderwerp de werkwijze e.d. verder uitgewerkt.

Bijlage 1           Werkwijze voorstellen giften door Diaconie-werkgroep Buitenland / ZWO
Bijlage 2           Werkwijze steunaanvraag gemeenteleden voor diaconaal project Buitenland
Bijlage 3           Werkwijze bij hulpaanvraag van gemeenteleden
Bijlage 4           Regeling attenties per 1 januari 2020
Bijlage 5           Keuzelijst voor collecte bij trouwdiensten
Bijlage 6           Protocol Avondmaalsviering in Dockaheem

Bijlage 7           Regeling werkzaamheden penningmeester Diaconie en Administrateur

 
 
Diaconie en Zending 2019 Diaconie en Zending 2019

Samenvatting jaarrekening Diaconie en Zending 2019     

Hierbij een verkort overzicht van de jaarrekening van de Diaconie en Zending over 2019. Samengevat zijn de belangrijkste inkomsten en bestedingen in afgeronde bedragen:

Inkomsten Diaconie:
Collecten en giften                                                                          € 21.400
Giften op bankrekening diaconie met een algemene bestemming €   3.700
Netto pachtopbrengst                                                                      €   5.000
Rente Oikocredit                                                                              €      300
Ontvangen legaat                                                                            € 21.400

Opbrengst KerkWebRadio                                                              €   1.900

Overige                                                                                            €      600
Af te dragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Bestedingen Diaconie:
Landelijk afgedragen aan quotum                                              €   6.700
Kosten kerkdiensten, o.a. bloemen en verzorging HA diensten €   4.200

Diaconale projecten in Friesland, o.a. voedselbank                   €   1.800
Ondersteuning personen, minima-actie [waarvan € 5.100 uit minimafonds] € 12.400
Bezoekwerk in de wijken                                                            €   4.400
Ouderenwerk algemeen, o.a. kerstattenties                               €   2.600
Kosten administratie, archief, bankkosten, controle jaarrekening €   3.800
Gebruikskosten KerkWebRadio                                                  €   2.000
Giften uit rampenfonds als noodhulp aan Kerk in Actie              €   4.400
Afgedragen aan Kerk in Actie, algemene giften                          €   3.700
Afgedragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Overige     €   1.700

De diaconie neemt daarnaast voor € 31.700 deel in Oikocredit.

 

Het minimafonds, rampenfonds en reservefonds zijn gevormd uit een ontvangen legaat in 2016 van
€ 68.000. Eind 2019 resteert er in deze fondsen een bedrag van € 43.000. Afgesproken is om deze fondsen, evenals het in 2019 ontvangen legaat, gedurende een periode van ongeveer 7 jaar te besteden. De jaarrekening sluit vanwege het ontvangen legaat van € 21.400 af met een positief saldo van bijna € 15.000.


Zending

Aan giften is in totaal ontvangen een bedrag van € 9.900. Er is € 8.000 aan het classisproject in Moldavië overgemaakt. Stichting Albanië comité Dokkum ontving € 1000. Op aanvraag van gemeenteleden is aan een project in Bolivia en aan Stichting Operatie Mobilisatie elk € 500 overgemaakt.

 

Steunfonds
Op aanvraag van gemeenteleden is aan World Servants en Stichting Baraka (project in Kenia) elk
een bedrag van € 500 overgemaakt.

De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en door het College van Diakenen goedgekeurd en ligt inmiddels ter vaststelling bij de kerkenraad. Wilt u de hele jaarrekening ontvangen dan kunt u die per email  aanvragen via de secretaris van de diaconie: secretariaat.cvd@pgdaw.nl.

De Diaconie

 
College van diakenen College van diakenen
De diaconie van de Protestantse Gemeente DOKKUM-AALSUM-WETSENS
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente.
Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood. 

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen. 06-2138 2081
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.

College van Diakenen CvD
Voorzitter                                            : J. Schaap, voorzitter.cvd@pgdaw.nl
Scriba                                                 : W. de Vries, secretariaat.cvd@pgdaw.nl
                                                                  
Penningmeester                                 : J. de Boer, penningmeester.cvd@pgdaw.nl
Bankrekeningnummer Diaconie          : NL37RABO0107144425

Werkgroep Gemeente in Actie / ZWO Dokkum / Zending
Voorzitter                                             : 
Scriba                                                  : 
Bankrekening Zending                         : NL82INGB0660713365

 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.