Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Begroting en collecterooster Diaconie 2021 Begroting en collecterooster Diaconie 2021
De begroting en het collecterooster van de Diaconie voor 2021 zijn besproken en goedgekeurd in de vergadering van het College van Diakenen van 20 oktober en zijn ter vaststelling ingediend bij de kerkenraad. Ook voor 2021 heeft Kerk in Actie weer een advieslijst opgesteld voor projecten die steun nodig hebben. Nagenoeg alle collecten uit deze advieslijst zijn weer in het rooster opgenomen.
Op www.kerkinactie.nl kunt u meer lezen over deze collecten.
In 2016 en ook in 2019 heeft de diaconie een erfenis ontvangen. In de begroting is hiervan weer een deel opgenomen om zo actief diaconaal te besteden.
U kunt de hele begroting inzien op de website, achter het tabblad ‘’interne info’’.
Ook kunt u de begroting opvragen bij de secretaris via een email naar: secretariaat.cvd@pgdaw.nl
 
 
Beleidsplan Diaconie 2020-2024 Beleidsplan Diaconie 2020-2024
Vastgesteld in vergadering van het College van Diakenen op 29 juni 2020. 

Het Beleidsplan is de uitwerking van het rapport Diaconie-2020, opgesteld in 2019. Dit rapport is door de kerkenraad aangenomen. Het Beleidsplan is in overeenstemming met het (voorlopig) Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsensen de Plaatselijke Regeling zoals deze door de Kerkenraad is vastgesteld en geldt vanaf 6 januari 2020.
  1. Visie en Uitgangspunten
De Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Vanuit deze identiteit is de inzet van de Diaconie er op gericht dat diaconaat een wezenlijk onderdeel vormt van de gemeente. Dit willen we zichtbaar maken voor gemeente en samenleving vanuit een diaconale, pastorale en missionaire houding.

De Diaconie vervult haar roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst barmhartigheid en gerechtigheid te delen, met wat haar aan gaven geschonken is. Door te helpen waar geen helper is en gerechtigheid te verwoorden, waar onrecht geschiedt. In de woorden van de eerste regels van Lied 647 uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013): ‘Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos door het leven gaan,…

Het evangelie vertelt ons van en roept ons op tot het zoeken naar het koninkrijk van God. In de eredienst (liturgie) krijgt dit onder anderen vorm in de dienst van de gaven en gebeden. Om zo de gemeente bewust te maken en betrokken bij haar taak in de wereld. 

Diakenen zijn geroepen om te dienen aan de Tafel van de Heer en de gemeenschap rond deze tafel zichtbaar te maken in kerk en samenleving. Het gaat om betrokkenheid bij de naaste om zo dienstbaar te zijn in de gemeente.

De Diaconie vindt samenwerking met Kerk in Actie belangrijk en ziet dit als een onmisbare ondersteuning bij het uitvoeren van haar taken en activiteiten. Kerk in Actie heeft veel kennis en wereldwijd contacten. Ons beleid is erop gericht om te kiezen voor projecten van Kerk in Actie.
De Diaconie wil hierbij verbinden, delen, ondersteunen en misstanden en onrecht signaleren, dichtbij en veraf. Om zo in wederkerigheid en gelijkwaardigheid een stem te zijn voor hen, die zelf niet gehoord en gezien worden.
De Diaconie vindt het belangrijk om hierbij een koppeling te maken naar het jeugd- en jongerenwerk (jeugdraad, catechese, clubs, kinderkerk, (tiener)-nevendiensten) en de betekenis van ‘diaconie’ onder de aandacht te brengen en te stimuleren. 

De Diaconie is met een of meerdere diakenen vertegenwoordigd in alle gemeente-brede en diaconale werkgroepen en in elk sectie-team. Op deze wijze is er direct contact en overleg met alle geledingen in de gemeente en is de Diaconie zichtbaar aanwezig.

In de nabije toekomst ziet de diaconie het mede als haar taak om aandacht te besteden aan duurzaamheid en zo zorg te dragen voor de schepping en te werken aan een ‘Groene Kerk’.
  1. Samenstelling Diaconie en Werkwijze
De Diaconie bestaat uit 12 diakenen-ambtsdragers. In de regel vergadert de Diaconie elke 2 maanden. De Diaconie-werkgroepen kunnen dan, voor zover nodig, in de tussenliggende maand bijeen komen.

Met ingang van 2020 wordt er in de gemeente en ook in de Diaconie gewerkt met werkgroepen en is de gemeente ingedeeld in secties. De Diaconie is hierin vertegenwoordigd is wat er voor zorgt dat er een directe lijn is met alle geledingen en zo kan er een goede wisselwerking zijn.

De gemeente ingedeeld in 13 secties. In elk sectie-team zit een diaken. Op deze wijze kan de Diaconie inhoud geven aan haar pastorale taak in geval er financiële hulp gevraagd wordt.

De gemeente-brede werkgroepen zijn: Eredienst, Pastoraat, Jeugd en Jongeren en Gemeenteopbouw.
In elk van deze werkgroepen is een diaken vertegenwoordigd. De diaken zorgt voor terugkoppeling naar de Diaconie vergadering, bijvoorbeeld als het gaat om vragen, ideeën of voorstellen.

De Diaconie-werkgroepen zijn: diaconie-organisatie, diaconie-eredienst, diaconie-buitenland, diaconie-binnenland/regio, diaconaat-pastoraal.
Elke diaconie-werkgroep telt een of meerdere diakenen. Naast diakenen kunnen ook gemeenteleden deel uitmaken van deze werkgroepen. De werkgroepen hebben een uitvoerende taak en werken daarnaast aan bewustwording door regelmatig de gemeente te informeren over diaconale zaken. Dit kan via een stuk in Geandewei of op de website en ook door het organiseren van een informatie- of thema-avond.
Daarnaast kunnen de werkgroepen ideeën en voorstellen inbrengen in de Diaconie vergadering waar de besluiten genomen worden. Dit maakt dat de hele Diaconie goed geïnformeerd en betrokken is, wat het draagvlak en continuïteit van beleid ten goede komt.  
  1. Rechtspersoonlijkheid en Vertegenwoordiging
Het College van Diakenen (de Diaconie) heeft op grond van de kerkorde rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard wordt vertegenwoordigd door de Diaconie. De Diaconie van de gemeente wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Diakenen tezamen. 
  1. Kerkorde
De Diaconie vervult haar taak met inachtneming van de kerkordeDit betekent onder anderen:
- dat de Diaconie elk kalenderjaar een begroting, een collecterooster en een jaarrekening opstelt.
- dat er een regeling is vastgesteld ten aanzien van de werkverdeling (taken, bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden) tussen de penningmeester en de administrateur (boekhouder).
  1. Begroting en Collecterooster
De penningmeester stelt een ontwerpcollecterooster van de Diaconie-collecten (1e collecte) op ten behoeve van behandeling en goedkeuring in de Diaconie vergadering. Als basis dient het landelijk advies collecterooster.
Bij de bespreking wordt ook het door het College van Kerkrentmeesters opgestelde ontwerpcollecterooster voor de kerk (2e collecte) gepresenteerd. 
Indien nodig en/of gewenst is er overleg tussen Diaconie en CvK. 


De administrateur stelt de ontwerpbegroting op in het programma FRIS in overleg met de penningmeester. Bij het opstellen van deze begroting wordt rekening gehouden met het ontwerpcollecterooster.
Het opstellen van de ontwerpbegroting en het ontwerpcollecterooster worden zodanig gepland dat deze vóór 
1 november bij de Kerkenraad kunnen worden ingediend ter voorlopige vaststelling.

Hierna wordt de ontwerpbegroting in samenvatting in de gemeente gepubliceerd (in Geandewei en/of op de website) en wordt de volledige ontwerpbegroting tevens gedurende een week ter inzage gelegd. 
Daarna stelt de Kerkenraad de begroting en het collecterooster definitief vast.


Bij alle diensten en vieringen welke onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad worden gehouden, geldt dat het collecterooster wordt aangehouden. Voor alle overige diensten, vieringen of bijeenkomsten draagt de Diaconie geen verantwoordelijkheid voor eventueel gehouden collecten.

De begroting wordt vóór 15 december met – ter informatie bijgevoegd – het beleidsplan voorgelegd aan het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken).
 
  1. Jaarrekening
De administrateur stelt de ontwerpjaarrekening op in het programma FRIS, inclusief de gegevens voor ANBI publicatie en legt deze ter controle voor aan de accountant. Na goedkeuring door de accountant wordt de ontwerpjaarrekening in de Diaconie vergadering ter goedkeuring behandeld. Hierna wordt de ontwerpjaarrekening ter voorlopige vaststelling bij de Kerkenraad ingediend. Hierna wordt de ontwerpjaarrekening in samenvatting in de gemeente gepubliceerd (in Geandewei en/of op de website) en wordt de volledige ontwerpjaarrekening tevens gedurende een week ter inzage gelegd. 
Daarna stelt de Kerkenraad de jaarrekening definitief vast.


De jaarrekening wordt vóór 15 juni met – ter informatie bijgevoegd – het beleidsplan voorgelegd aan het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken).

De te publiceren ANBI-cijfers worden voor 1 juli op de website geplaatst. 
 
  1. Financiën
Naast de gelden van de Diaconie vallen ook de inkomsten en uitgaven van de Zending onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.
Per 1 januari 2020 zijn er nog twee bankrekeningen: één voor de Diaconie en één voor de Zending.
De gelden van de Zending worden opgenomen in de begroting en de jaarrekening van de Diaconie. Deze gelden tellen ook mee voor vaststelling van het quotum. De controle van de Zendingsrekening wordt, voorafgaand aan het opstellen van de ontwerpjaarrekening, gedaan door twee leden van de Diaconie. Zij rapporteren schriftelijk aan de Diaconie. 

Het brengen van de collecte opbrengsten naar de bank door de ‘geldlopers’ blijft onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor is in 2017 een werkwijze afgesproken.
 
  1. Overig
Door de wijziging in de organisatie is het een eerste prioriteit voor de Diaconie om de lopende en praktische zaken goed en zorgvuldig uit te voeren.
In het rapport Diaconie-2020 wordt aangegeven dat de Diaconie het mede als haar taak ziet om aandacht te besteden aan duurzaamheid en zo zorg te dragen voor de schepping en te werken aan een ‘Groene kerk’.
Het ligt in de bedoeling om hier in de loop van 2020 mee te starten.

Elk jaar wordt er een jaarplan opgesteld (diaconie kalender) waarin de taken en activiteiten volgens beleidsplan per maand zijn opgenomen. Dit jaarplan kan eventueel aangevuld worden met actuele onderwerpen.
 
  1. Bijlagen.
In de volgende bijlagen zijn per onderwerp de werkwijze e.d. verder uitgewerkt.

Bijlage 1           Werkwijze voorstellen giften door Diaconie-werkgroep Buitenland / ZWO
Bijlage 2           Werkwijze steunaanvraag gemeenteleden voor diaconaal project Buitenland
Bijlage 3           Werkwijze bij hulpaanvraag van gemeenteleden
Bijlage 4           Regeling attenties per 1 januari 2020
Bijlage 5           Keuzelijst voor collecte bij trouwdiensten
Bijlage 6           Protocol Avondmaalsviering in Dockaheem

Bijlage 7           Regeling werkzaamheden penningmeester Diaconie en Administrateur

 
 
College van diakenen College van diakenen
De diaconie van de Protestantse Gemeente DOKKUM-AALSUM-WETSENS
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente. Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood. 

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen. 06-2138 2081
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.

College van Diakenen (CvD)
Voorzitter                                       : J. Schaap, 
voorzitter.cvd@pgdaw.nl
Scriba                                            : W. de Vries, secretariaat.cvd@pgdaw.nl
                                                                  
Penningmeester                             : J. de Boer, 
penningmeester.cvd@pgdaw.nl
Bankrekeningnummer Diaconie      : NL37RABO0107144425
                                                        t.n.v. Diac. PG. Dokkum-Aalsum-Wetsens

Bankrekening Zending                    : NL82INGB0660713365
                                                        t.n.v. 
Zend. PG. Dokkum-Aalsum-Wetsens
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.