Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Diaconaat 2 Diaconaat 2

Collecten

De Diaconie heeft naar verschillende mogelijkheden gekeken of we in Dokkum concreet iets met de Actie Vakantietas konden doen. Het is helaas niet gelukt om dit nu goed in te vullen en uit te voeren. Maar de collecte voor dit doel willen we wel van harte aanbevelen.

 

5 en 12 juli

De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor Actie Vakantietas, een initiatief van het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes op vakantie gaan, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen we hen verrassen met een tas vol verrassingen voor de zomervakantie. In 2019 hebben 165 kerken meegedaan en kregen bijna 10.000 kinderen een rugzakje vol leuke spullen! Met deze collecte helpen we kinderen, juist ook in deze coronatijd, aan een fijne vakantie ervaring.

 

19 juli

Help een stille coronaramp voorkomen
Kerk in Actie schrijft: de gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen zij niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend. Mensen komen om van de honger. Ongekend wat hier gebeurt! Kerk in Actie zet zich in om deze nog onbekende, stille coronaramp te voorkomen. We ondersteunen kerken over de hele wereld die opstaan om mensen te helpen.
De komende maanden hebben we 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbare mensen. Een enorm bedrag, dat we alleen samen met u kunnen realiseren.
Samen zijn we de kerk in actie. Daarom vragen we u vrijmoedig om, ook in deze verwarrende tijden, onze naasten ver weg niet te vergeten. Help een stille coronaramp voorkomen!
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Actie minima in juni

De Diaconie heeft besloten om degenen die in december jl. een bijdrage hebben ontvangen, in juni ook een bedrag ter ondersteuning te geven. Op ruim 50 adressen is door de (sectie)diaken een bijdrage overhandigd. In totaal gaat het om een bedrag van € 3.100. Het bedrag is betaald uit het minimafonds.

 

Ontvangen

Via ds. E.P. Muilwijk-Huis een gift van € 30 en in een envelop in postvak van de Grote Kerk een gift van € 30. Hartelijk dank.

 

Overzicht collecten maart, april, mei

Door een flink aantal gevers is er in deze periode aan collecten en giften in totaal ruim € 10.000 ontvangen. Waarvoor hartelijk dank! In de diaconie vergadering van 2 juni is besloten om een extra aanvulling te doen uit het rampenfonds en het reservefonds. De volgende bedragen zijn afgedragen:

 1. Kerk in Actie: hulp aan kansarme kinderen in India:           € 2.000
 2. Kerk in Actie: hulp slachtoffers Boko Haram in Nigeria       € 1.900
 3. Kerk in Actie: nieuwe kansen straatkinderen in Oeganda    € 1.900
 4. Kerk in Actie: hulp aan vluchtelingen op Lesbos                  € 2.700
 5. Kerk in Actie: hulp corona slachtoffers wereldwijd                € 5.500
 6. Kerk in Actie: steun voor de kerk in Marokko (zendingsrek) € 1.500

 

Samenvatting jaarrekening Diaconie en Zending 2019     

Hierbij een verkort overzicht van de jaarrekening van de Diaconie en Zending over 2019. Samengevat zijn de belangrijkste inkomsten en bestedingen in afgeronde bedragen:

Inkomsten Diaconie:
Collecten en giften                                                                          € 21.400
Giften op bankrekening diaconie met een algemene bestemming €   3.700
Netto pachtopbrengst                                                                      €   5.000
Rente Oikocredit                                                                              €      300
Ontvangen legaat                                                                            € 21.400

Opbrengst KerkWebRadio                                                              €   1.900

Overige                                                                                            €      600
Af te dragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Bestedingen Diaconie:
Landelijk afgedragen aan quotum                                              €   6.700
Kosten kerkdiensten, o.a. bloemen en verzorging HA diensten €   4.200

Diaconale projecten in Friesland, o.a. voedselbank                   €   1.800
Ondersteuning personen, minima-actie [waarvan € 5.100 uit minimafonds] € 12.400
Bezoekwerk in de wijken                                                            €   4.400
Ouderenwerk algemeen, o.a. kerstattenties                               €   2.600
Kosten administratie, archief, bankkosten, controle jaarrekening €   3.800
Gebruikskosten KerkWebRadio                                                  €   2.000
Giften uit rampenfonds als noodhulp aan Kerk in Actie              €   4.400
Afgedragen aan Kerk in Actie, algemene giften                          €   3.700
Afgedragen collecten en giften voor Kerk in Actie in binnen- en buitenland € 25.100

Overige     €   1.700

De diaconie neemt daarnaast voor € 31.700 deel in Oikocredit.

 

Het minimafonds, rampenfonds en reservefonds zijn gevormd uit een ontvangen legaat in 2016 van
€ 68.000. Eind 2019 resteert er in deze fondsen een bedrag van € 43.000. Afgesproken is om deze fondsen, evenals het in 2019 ontvangen legaat, gedurende een periode van ongeveer 7 jaar te besteden. De jaarrekening sluit vanwege het ontvangen legaat van € 21.400 af met een positief saldo van bijna € 15.000.


Zending

Aan giften is in totaal ontvangen een bedrag van € 9.900. Er is € 8.000 aan het classisproject in Moldavië overgemaakt. Stichting Albanië comité Dokkum ontving € 1000. Op aanvraag van gemeenteleden is aan een project in Bolivia en aan Stichting Operatie Mobilisatie elk € 500 overgemaakt.

 

Steunfonds
Op aanvraag van gemeenteleden is aan World Servants en Stichting Baraka (project in Kenia) elk
een bedrag van € 500 overgemaakt.

De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en door het College van Diakenen goedgekeurd en ligt inmiddels ter vaststelling bij de kerkenraad. Wilt u de hele jaarrekening ontvangen dan kunt u die per email  aanvragen via de secretaris van de diaconie: secretariaat.cvd@pgdaw.nl.

De Diaconie

 
College van diakenen College van diakenen
De diaconie van de Protestantse Gemeente DOKKUM-AALSUM-WETSENS
Als deel van de gemeente wil de Diaconie er vanuit haar roeping graag zijn voor de gemeente.
Door te helpen waar geen helper is, gerechtigheid te verwoorden waar onrecht is en te delen wat haar aan gaven is geschonken om zo een hulp te zijn voor hen in tijden van nood. 

Heeft u door alle maatregelen rondom het coronavirus praktische hulp nodig zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of medicijnen halen, dan kunt u het Pastoraal Meldpunt bellen. 06-2138 2081
Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de Diaconie en wij zullen dan als diakenen, samen met anderen proberen u te helpen.

College van Diakenen CvD
Voorzitter                                            : J. Schaap, voorzitter.cvd@pgdaw.nl
Scriba                                                 : W. de Vries, secretariaat.cvd@pgdaw.nl
                                                                  
Penningmeester                                 : J. de Boer, penningmeester.cvd@pgdaw.nl
Bankrekeningnummer Diaconie          : NL37RABO0107144425

Werkgroep Gemeente in Actie / ZWO Dokkum / Zending
Voorzitter                                             : 
Scriba                                                  : 
Bankrekening Zending                         : NL82INGB0660713365

 
 
Diaconaat Diaconaat
Het College van Diakenen is op 2 juni weer bij elkaar geweest. Op ruime afstand van elkaar natuurlijk. Besloten is om alle collecten in de komende 3 maanden te bestemmen voor de ingeroosterde collecten van Kerk in Actie.
En daarnaast ook voor hulp die Kerk in Actie biedt aan coronaslachtoffers wereldwijd.
Over de verdeling van de collecten wordt later in een diaconie vergadering besloten. Zo kunnen we zo goed mogelijk inspelen op de ontwikkelingen. Intussen zal met regelmaat een bedrag worden overgemaakt, zodat het geld zo snel mogelijk kan worden ingezet. U begrijpt: uw bijdrage blijft welkom. 
De afgelopen 3 maanden hebben een flink aantal gemeenteleden een bedrag overgemaakt. Bedankt daarvoor! In de volgende Geandewei meer hierover. 

14 en 21 juni
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor opvang en hulp voor ontheemden in Colombia, een project van Kerk in Actie.
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Van harte aanbevolen.

28 juni
De 1e collecte is voor de diaconie en is bestemd voor het project van de Protestantse Kerk: Dorpskerken willen van betekenis zijn.
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ 
Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en- leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunen we de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.
De Diaconie
 
 
Wat wij doen Wat wij doen

Rol van de Diaconie

Diaconaat wordt in de kerkorde omschreven als een ‘roeping’. De gemeente als geheel en de diakenen in het bijzonder worden ‘geroepen’ tot diaconaat. Dit ‘geroepen zijn’ vindt zijn oorsprong in de verhalen van de bijbel waar de gemeente zich door laat gezeggen en in de God die in deze verhalen tot ons komt. De bijbel spreekt van een God die een bijzondere voorkeur heeft voor mensen die leven aan de marges van het bestaan. Deze God roept de gemeente op om gehoor te geven aan de roepstem van mensen-in-nood. Diakenen gaan de gemeente voor in het horen en beantwoorden van deze stem. Zij doen dat door de marges van de samenleving op te zoeken en daar mensen te ontmoeten. In deze ontmoeting wordt de diaconale roeping concreet en krijgt ze een gezicht.

Wat doen wij

De taken van de diaconie zijn in hoofdlijnen het volgende. In het beleidsplan 2014-2018 is dit nader uitgewerkt. Een vervolg beleidsplan is in behandeling.

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan diakenen toevertrouwd:
 • de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten
 • de dienst aan de Tafel van de Heer
 • het mede voorbereiden van de voorbeden
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot vervullen van de diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn.
 • het dienen van de gemeente en haar kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen;
 • het geven van aandacht en zorg bij overlijden;
 • medewerking aan trouw – en rouwdiensten;
 • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), beoordelen en steunen van diaconale projecten in Nederland en in ontwikkelingslanden;
 • In 2018 en 2019 ondersteunen de diaconie en de werkgroep ‘ Gemeente in Actie (ZWO), in samenwerking met de classis, 3 projecten van Kerk in Actie in Moldavië.
De diaconie ondersteunt Oikocredit middels een aandelenkapitaal.
Oikocredit is een van de grootste sociaal investeerders in microkrediet ter wereld. Oikocredit gelooft dat microkrediet de meest pure vorm van ontwikkelingshulp is. Geld lenen in plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Oikocredit investeert geld in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het grootste deel van Oikocredit investeringen gaat naar partners actief in microkrediet (inclusive finance).  Daarnaast groeit het aantal investeringen in landbouw en organisaties op het gebied van duurzame energie. De totale financieringsportefeuille bedraagt zo'n 900 miljoen euro.
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Rien Donkersloot, organist Joriskerk Amersfoort 
datum en tijdstip 03-07-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 04-07-2020 om 14.00 uur
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 04-07-2020 om 16.00
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 09.30
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 11.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.