Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Eénwording Eénwording
 
Scipio advertentie Scipio advertentie


Via de app kan je ook interessante artikelen lezen, nu op de app o.a.
Dagelijks meldingen van de landelijke PKN, kijk elke dag wat het nieuws is
 
De Regiegroep – Stand van zaken - de rapportages De Regiegroep – Stand van zaken - de rapportages
Hier kunt u de voortgang volgen, de laatste wijzigingen staan bovenaan.
Update 10-12-2019
De Algemene Kerkenraad (AK) heeft op 17 oktober 2018 de regie over de uitwerking van conclusies en aanbevelingen uit het rapport “Werkgroep Toekomst PGDAW” gedelegeerd aan de Regiegroep PGDAW, samengesteld uit afgevaardigden van de drie wijkgemeenten. Extern-voorzitter van de Regiegroep is dhr. Louis Bakker.
De Regiegroep treedt op als verbindingsschakel tussen de verschillende Werkgroepen en de Algemene Kerkenraad en is daarbij beschikbaar voor overleg en ondersteuning.
De Regiegroep bewaakt de afgesproken rapportagedata via een Stappenplan en beoordeelt of de ingediende rapportages beantwoorden aan de door de AK geaccordeerde opdrachtformuleringen.
Vervolgens worden de ingediende eindrapporten door de AK beoordeelt en na goedkeuring formeel vastgesteld.
 
lees meer »
 
Gemeenteavond, donderdag 27 juni a.s. Gemeenteavond, donderdag 27 juni a.s.
Update 15-06-2019
Zoals u weet zijn we als PGDAW met drie wijkgemeenten op weg naar één PGDAW zonder wijkgemeenten. Daar wordt al jaren over gesproken maar ook terdege aan gewerkt. Begin 2018 verscheen het rapport van de werkgroep ‘Toekomst PGDAW’ die in 2016 werd
ingesteld door de AK.  N.a.v. het rapport van deze werkgroep zijn zo’n 10 werkgroepen,  samengesteld uit de drie wijkgemeenten, op allerlei terreinen van het kerkelijk leven aan het werk. Dit om in de PGDAW zaken op elkaar af te stemmen c.q. voorstellen te doen en adviezen te geven hoe we kunnen overgaan c.q. hoe geven we vorm aan één PGDAW per 1-1-2020.
Dus over een halfjaar!  
 
lees meer »
 
Werkgroepen aan de slag! Werkgroepen aan de slag!
update 06-02-2019
Op 28 januari zijn, na een gesprek tussen de regiegroep en de contactpersonen,  de werkgroepen
nu allemaal aan de slag. Vanuit alle wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigers actief.  Op 4 februari zijn de opdrachten voor het diaconaat en financiën door de Algemene Kerkenraad definitief vastgesteld.   De tiende werkgroep die zich bezig gaat houden met de PR en communicatie (zoals de website PGDAW) is inmiddels aangesteld.
lees meer »
 
Werkgroepen aan de slag! Werkgroepen aan de slag!
update 06-02-2019
Op 28 januari zijn, na een gesprek tussen de regiegroep en de contactpersonen,  de werkgroepen
nu allemaal aan de slag. Vanuit alle wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigers actief.  Op 4 februari zijn de opdrachten voor het diaconaat en financiën door de Algemene Kerkenraad definitief vastgesteld.   De tiende werkgroep die zich bezig gaat houden met de PR en communicatie (zoals de website PGDAW) is inmiddels aangesteld.
lees meer »
 
Werkgroepen aan de slag! Werkgroepen aan de slag!
update 06-02-2019
Op 28 januari zijn, na een gesprek tussen de regiegroep en de contactpersonen,  de werkgroepen
nu allemaal aan de slag. Vanuit alle wijkgemeenten zijn er vertegenwoordigers actief.  Op 4 februari zijn de opdrachten voor het diaconaat en financiën door de Algemene Kerkenraad definitief vastgesteld.   De tiende werkgroep die zich bezig gaat houden met de PR en communicatie (zoals de website PGDAW) is inmiddels aangesteld.
lees meer »
 
Toekomst PGDAW Toekomst PGDAW
Update 21-01-2019
In samenspraak met de Algemene Kerkenraad is afgesproken dat door de regiegroep regelmatig kopij zal worden aangeleverd aan Geandewei en het algemene gedeelte van de website: www.PGDAW.nl.  Tijdens de gemeenteavond in december bleek dat veel kerkgangers die niet in een werkgroep zitten het idee hadden dat er niets was gebeurd.  Dit stukje is het eerste in een reeks om dat gevoel weg te nemen. 
lees meer »
 
Gemeentevergadering op 19 april 2018 Gemeentevergadering op 19 april 2018

Het door de werkgroep uitgebrachte rapport getiteld
‘We beginnen opnieuw …’ kunt u vinden onder het volgende tekstblok.

In de afgelopen maanden is dit rapport ook binnen de wijkgemeenten besproken. Intussen heeft AK de reacties van de wijkkerkenraden ontvangen met daarnaast nog een aantal reacties van gemeenteleden. Waarvoor onze hartelijke dank.

Op de komende gemeentevergadering zal centraal staan:

Wat heeft het voorgaande opgeleverd?
Hoever zijn we?
Wat is de status quo?

De voorzitter van de AK, dhr. J. Appelhof, zal deze avond leiden, terwijl de gesprekleider dhr. L. Bakker, de voorzitter van werkgroep, is. Dhr. Bakker zal het rapport toelichten. Tevens is er de mogelijk om met uw vragen en opmerkingen te komen.

Om bovengenoemde reacties van de drie wijkkerkenraden op het rapport vinden, klik dan hieronder op de link "lees meer »".

Van harte welkom op donderdag 19 april a.s. in de Herberg.

Tijd: Inloop: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur.

Op de gemeentevergadering van 16 januari j.l. werd het rapport van de werkgroep ‘Toekomst PGDAW’ toegelicht. Deze werkgroep had als opdracht een verkenning van de toekomst van de PGDAW te maken. Met in ieder geval de volgende aspecten : - Hoe ziet de inbreng van predikanten, kerkelijk werkers en andere betaalde  krachten er in de toekomst uit ?– Wat is de beste organisatievorm/structuur voor de toekomst ?- Welke gebouwensituatie geeft perspectief op de lange termijn? en last but not least - Hoe kan gezorgd worden voor een stabiele financiële situatie?

lees meer »
 
We beginnen opnieuw… We beginnen opnieuw…
Update 17-01-2018
"We beginnen opnieuw…" Deze uitspraak aan het slot van een gesprek met de jeugdraad trof de werkgroep “Toekomst” van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW) zo, dat zij het rapport deze titel heeft gegeven. De werkgroep heeft “Geloven” als het belangrijkste uitgangspunt van het rapport gekozen om van daaruit de vele vragen te beantwoorden: Wat is van belang voor geloven en kerk zijn in de PGDAW en wat is hiervoor nodig aan “infrastructuur” (organisatie; beroepskrachten en gebouwen). Dit passend in een stabiele financiële situatie.

De nummering van de onderdelen in de Powerpoint-presentatie komt overeen met de hoofdstukindeling in het rapport. De presentatie bevat enkele klankborduitspraken die niet op de gemeenteavond zijn getoond. Ze vormen een mooie illustratie van de conclusies die de werkgroep heeft getrokken uit het klankborden. De werkgroep vond ze te waardevol om het u te onthouden. Belangrijk: Voor een goed begrip van de Powerpoint-presentatie, is het van belang om eerst het rapport te lezen. 

De werkgroep spreekt de hoop uit dat dit rapport uitgangspunt mag zijn voor het voeren van indringende gesprekken. 

Klik op onderstaande links voor het downloaden van het:
Rapport pdf
en/of
Presentatie pdf
 
Gemeentevergadering op dinsdag 16 januari Gemeentevergadering op dinsdag 16 januari
Update 19-10-2016
AK heeft in 2016 de werkgroep ‘Toekomst PGDAW’ ingesteld. Deze werkgroep kreeg als opdracht een verkenning van de toekomst van de PGDAW te maken. Met in ieder geval de volgende aspecten : - Hoe ziet de inbreng van predikanten, kerkelijk werkers en andere betaalde  krachten er in de toekomst uit ?– Wat is de beste organisatievorm/structuur voor de toekomst ?- Welke gebouwensituatie geeft perspectief op de lange termijn? en last but not least - Hoe kan gezorgd worden voor een stabiele financiële situatie?
AK neemt op maandag 8 januari het rapport in ontvangst. De werkgroep zal dan AK en alle ambtsdragers van de drie wijkkerkenraden informeren over hun bevindingen.

U bent van harte op dinsdag 16 januari a.s.
Plaats: De Fontein. Tijd: Inloop: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur.
 
lees meer »
 
Bouwstenen voor de toekomst Bouwstenen voor de toekomst
Update 19-10-2016
Op de Algemene Gemeentevergadering van de PGDAW van 20 april 2016 werd aan de ca. 150  aanwezigen de volgende belangrijke vraag gesteld: In hoeverre wilt u zich (ook in de toekomst) verbonden voelen met het geheel van de PGDAW? 

Deze verbondenheid kon zichtbaar worden gemaakt in de bekende drie domeinen: 
lees meer »
 
BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST

BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST
Update 2-4-2016
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde Algemene Gemeentevergadering, woensdag 20 april jl. in de Grote Kerk.
Voorzitter Jacob Appelhof mocht ca. 150 gemeenteleden welkom heten en opende de avond met een gebed van Franciscus van Assisi, waarna we onder begeleiding van Pieter Lanting  lied 971 zongen:  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’.
 
Sipco Soorsma, scriba AK, informeerde de aanwezigen over een aantal lopende zaken:
  • de wijkkerkenraad van de Fontein is bezig met de werving van een kerkelijk werker voor 0,5 fte, waarmee gedeeltelijk in de vacature van ds. Jakop de Jong wordt voorzien.
  • de St. Vituskerk Wetsens is op 8 april jl. overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tjerken.
Dhr. Theo Dirksen, lid van het College van Kerkrentmeesters, werd met applaus bedankt voor
zijn belangrijke bijdrage aan de realisatie hiervan.
  • De Zondagskrant in zijn huidige vorm zal per september verdwijnen. Het gebruik van ons prachtige kerkblad “Geandewei” en de PGDAW-website willen we verder stimuleren.
 
lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.