Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Mensen komen en mensen gaan. Dat geldt ook voor de kerkenraad. Gelukkig komen er ook weer mensen bij! En dat in deze lastige tijd en een tijd waarin onze gemeente volop in ontwikkeling is. We zijn dan ook heel blij en dankbaar dat twee mensen op zondag 8 november konden worden bevestigd; Bert Muller als jeugdouderling en Kees Vlasma als diaken. Vanaf deze plek heet ik hen van harte welkom in de kring van de kerkenraad, in het volste vertrouwen op een goede samenwerking!
Van Siska Kloppenburg, Tiny Visser en Geke Akkerman werd afscheid genomen. Zij hebben hun werk als jeugdouderling en diaken gedaan in een bewogen tijd van overgang van de oude naar de nieuwe situatie. Ik hoop dat het ondanks dat toch ook een goede tijd mag zijn geweest en wil hen danken voor hun trouw en inzet. Van Siska nemen we alleen als ambtsdrager afscheid, ze blijft verbonden aan de werkgroep jeugd en jongeren.
En zo hopen we met nieuw elan verder te bouwen aan onze gemeente! Misschien wilt u er eens over nadenken om ook een steentje bij te dragen aan het werk van de kerk? De vacatures op verschillende plekken zullen binnenkort te vinden zijn op de website.
Namens de kerkenraad,
Grytsje Woudstra, waarnemend voorzitter
Attje Meekma, scriba

 
 
Weer naar de kerk vanaf 20 september Weer naar de kerk vanaf 20 september
Wanneer ik dit schrijf, hebben we net de eerste gemeentevergadering over de gebouwenkeuze gehad. Het is een beetje onwennig, maar zeker fijn om weer bij elkaar te zijn. Ook al gaat het om een lastig onderwerp, het is goed dat we weer met elkaar in gesprek kunnen over de toekomst van onze gemeente.  Intussen voeren het moderamen en het College van Kerkrentmeesters alvast verkennende gesprekken met een extern bureau, waaraan straks opdracht wordt gegeven om te adviseren over de keuze voor twee vierplekken. 
Vanaf 20 september starten we in onze gemeente weer met fysieke vieringen. Het is ook de bedoeling dat we in de diensten enkele liederen met elkaar gaan zingen. Er zitten nog steeds haken en ogen aan de organisatie, maar toch zijn we van mening dat we alles op alles moeten zetten om elkaar weer ‘in het echt’ te ontmoeten. We hebben het samenzijn lang genoeg gemist! 
Vanaf 14 september kunt u via de website voor één van de drie kerkdiensten op 20 september reserveren. Een week later, vanaf 21 september, is er weer keuze uit drie diensten. We vragen u om in eerste instantie maximaal tweemaal per maand te reserveren, zodat er meer leden aan hun trekken kunnen komen. Het aantal plaatsen in de kerk blijft namelijk voorlopig beperkt vanwege de Corona maatregelen. Via de mail wordt u iedere maandag herinnerd aan de mogelijkheid om te reserveren. Wanneer uw mailadres nog niet bekend is bij de kerk, kunt u dat op de website invullen. Lukt het reserveren via de website niet, dan kunt u op woensdagen tussen 10 en 12 uur met het kerkelijk bureau bellen om een reservering te maken. Zijn er aan het eind van de week nog zitplaatsen over, dan ontvangen mensen met een mailadres nogmaals bericht. Alles is natuurlijk onder voorbehoud van de Corona situatie. Er wordt hard aan gewerkt om iedere zondag ten minste één van de drie diensten met beeld uit te zenden, zodat de thuisblijvers ook verbonden zijn. Via Kerkomroep kunt u te allen tijde meeluisteren.
Namens het moderamen van de kerkenraad, Attje Meekma, scriba
 
Vanuit het moderamen Vanuit het moderamen
Op 6 augustus jongstleden kregen wij een bericht van onze voorzitter, Roelie Zijlstra, dat zij met een herseninfarct was opgenomen in het MCL. Een hele schrik, voor haarzelf, maar ook voor de kerkenraad.
Inmiddels is Roelie voor revalidatie verhuisd naar Lyndenstein in Beetsterzwaag. Het adres is: Revalidatie Friesland, Roelie Zijlstra, Kliniek Volwassenenrevalidatie, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag. Namens de kerkenraad wensen wij Roelie veel sterkte tijdens de revalidatie en hopen we op een zo goed mogelijk herstel. 
Grytsje Woudstra, waarnemend voorzitter 
 
Gemeenteavonden over de gebouwenkeuze Gemeenteavonden over de gebouwenkeuze
In haar vergadering van 2 juli jl. heeft de kerkenraad het Programma van Eisen voor de opdracht gebouwen vastgesteld. Voordat de opdracht om onze PGDAW te adviseren over de keuze van de gebouwen aan een externe partij wordt gegeven, zal de gemeente hierover worden gehoord. 

Gelukkig kunnen wij sinds 1 juli weer met grotere groepen bijeen komen om hierover met de gemeenteleden in gesprek te gaan. Op basis van de richtlijnen van het RIVM kunnen er in de kerkelijke gebouwen plm. 100 mensen tegelijk samenkomen. Om die reden zijn er drie gemeenteavonden gepland, die zullen plaatsvinden op 25 en 27 augustus en op 2 september a.s. Meer informatie over het reserveren voor deze avonden en de achterliggende rapporten en stukken vindt u binnenkort op de website en in de eerstvolgende Geandewei. Na de gemeenteavonden wordt er een keus gemaakt voor een extern bureau. Die krijgt de opdracht om met een advies te komen: welke twee vierplekken worden behouden. Dit advies is bindend, tenzij het in strijd is met de uitgangspunten.
Namens de kerkenraad, 
Roelie Zijlstra (voorzitter) en Attje Meekma (scriba
 
Uit de kerkenraadsvergadering van 2 juli 2020 Uit de kerkenraadsvergadering van 2 juli 2020
De kerkenraad is op 2 juli voor het eerst sinds 2 maart 2020 weer fysiek bij elkaar geweest. In de tussentijd is er wel hard doorgewerkt door o.a. de pastores en de mensen die de digitale diensten mogelijk gemaakt hebben.

Het Programma van Eisen voor de gebouwen is vastgesteld. De volgende stap in het proces is het horen van de gemeente. Dit zal plaatsvinden op (in ieder geval) drie gemeenteavonden. Over de data, het reserveren en de inzage van de achterliggende informatie wordt u op de hoogte gehouden via Geandewei en de website.

De jaarrekening 2019 is voorlopig vastgesteld. Na terinzagelegging voor gemeenteleden, kan de jaarrekening definitief worden vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 7 september 2020. Dit geldt ook voor de jaarrekening 2019 van de diaconie.

De tijdelijke commissie Communicatie werkt aan een nieuwe opzet van de website, waarbij het ook de wens is om een besloten gedeelte in te bouwen voor gemeenteleden. Hierin kan het ledenbestand en interne ledeninformatie geplaatst worden. Ook kunnen digitale opslagplekken gemaakt worden voor besturen, commissies en werkgroepen. Verder is de commissie bezig met een reserveringssysteem voor de kerkdiensten. We hopen dat we daar in september mee kunnen beginnen. Tot nu toe wordt er door de kerk nog niet gemaild met de leden, ook daar komt binnenkort verandering in. Daarnaast blijft er aandacht voor leden die niet digitaal bereikbaar zijn.
 
Onze kerk werkt per 1 januari 2020 met werkgroepen. Het moderamen heeft gesprekken gevoerd met de werkgroepen gemeenteopbouw, pastoraat, eredienst en Jeugd en Jongeren over hun werkplan en werkwijze in de nieuwe organisatie. Na een haperende start (Corona) wordt er enthousiast gewerkt.

Op 3 oktober a.s. is er in de Fontein een bezinningsochtend voor kerkenraad en pastores. Het gesprek zal gaan over de veelkleurigheid in onze gemeente en hoe we daarmee om kunnen gaan.

De kerkenraad heeft ingestemd met de notitie ‘Voorwaarden en instructies kerkelijke uitvaartleiders’. Het gaat hier om het bij rouwdiensten inzetten van uitvaartleiders, die hiervoor zijn opgeleid. U leest hierover meer in de volgende Geandewei en op de website. 
Namens de kerkenraad, Attje Meekma (scriba)
 
Stand van zaken met betrekking tot opdracht gebouwen Stand van zaken met betrekking tot opdracht gebouwen
Al heel lang wordt er gewacht op een besluit over de gebouwen. Alle reden dus om een keuze te maken, duidelijkheid te verschaffen. Dan kan er – meer dan nu het geval is – gebouwd worden aan de ‘nieuwe’ PGDAW. Door de maatregelen rondom Corona kon de kerkenraad lange tijd niet vergaderen. Nu de maatregelen verruimd zijn zal de kerkenraad op 2 juli a.s. weer bijeenkomen. Dat geeft de mogelijkheid om het proces rondom de gebouwen weer op te starten.

Vooraf
De werkgroep Toekomst PGDAW heeft “Geloven’’ als belangrijkste uitgangspunt van het rapport ‘We beginnen opnieuw….’ gekozen. Wat is van belang voor geloven en kerk zijn in de PGDAW; wat is hiervoor nodig aan ‘infrastructuur’ (organisatie, beroepskrachten en gebouwen). Dit passend in een stabiele financiële situatie. Financiën zijn daarbij niet leidend, maar bij het uitzetten van een andere koers wel mede bepalend.
De noodzaak tot verandering vloeit voort uit het dalend aantal leden, het geefgedrag van de leden naar leeftijdscategorie en de financiële situatie met begrote structurele tekorten.
Binnen de PGDAW tekende zich binnen de drie wijkgemeenten een kleurenpalet af met elk een eigen identiteit. Tijdens het klankborden bleek dat gemeenteleden (behoud van) identiteit belangrijk vinden. Het werd duidelijk dat op korte termijn het ‘mengen’ van de wijkgemeentekleuren tot één  nieuwe kleur voor veel gemeenteleden een grote stap is. Voor de toekomst van de PGDAW is het belangrijk om vormen van ‘gemeente zijn’ te vinden waarin identiteit of kleur herkenbaar is voor gemeenteleden. Dit kan door ruimte te bieden aan verschillende vormen van erediensten, pastoraatsvoering gebaseerd op kleur/identiteit of verschillende profielen van predikanten. 
Op terreinen die minder ‘kleurgevoelig’ zijn, zoals diaconaat, scribaat, vorming en toerusting of praktische organisatorisch werk, is er een mogelijkheid om voordelen te behalen door PGDAW-breed samen te werken. N.a.v. de rapporten van onder meer de werkgroepen "bestuur en organisatie" en diaconie, zijn er inmiddels al een aantal stappen gezet.

Werkgroep Eredienst
Voor wat betreft de gebouwen adviseerde de werkgroep Eredienst, op basis van deze zienswijze,  om de twee kleurboeketten, die aanwezig zijn in de PGDAW, elk een eigen vierplek als thuisbasis te geven. Passend bij hun talenten en eigenheid kunnen voorgangers verbonden worden aan één van de vierplekken. Vanuit de thuisbasis van de eigen vierplek bezoeken gemeenteleden ook de andere vierplek en gaan voorgangers ook op de andere vierplek voor. Er zijn open grenzen: voorgangers en gemeenteleden zijn van harte welkom op de beide vierplekken en voelen zich er thuis. (uit: rapport werkgroep Eredienst).

Opdracht werkgroep Gebouwen
De werkgroep Gebouwen kreeg als opdracht om alle zaken, die voor de gebouwen van belang zijn in beeld te brengen, andere vormen van financiering te onderzoeken en een plan van eisen op basis van het rapport ten behoeve van het kerkelijk leven binnen de PGDAW op te stellen. 
Hoewel er geen specifieke opdracht voor het kiezen van twee vierplekken is gegeven, noodzaakt de financiële situatie wel tot het maken van een keuze voor het onttrekken van een (of meer) kerkgebouw(en) aan de kerkelijke activiteiten. Centraal staat daarbij: 
Wat is er nodig om gemeente te zijn en invulling te geven aan de manier van leven, denken, doen en geloven (voor zowel de jongere als de oudere generatie) binnen de PGDAW? Concreet: WELKE TWEE GEBOUWEN PASSEN IN ONZE TOEKOMSTVISIE?
Roelie Zijlstra, voorzitter en Attje Meekma, scriba

Het proces van besluitvorming
De eerste bespreking van alle stukken met betrekking tot de gebouwen vond plaats in de kerkenraadsvergadering van 2 maart jl. De vragen en aandachtspunten uit deze bespreking zijn de afgelopen tijd behandeld door het College van Kerkrentmeesters en het moderamen. Op basis van de aangeleverde antwoorden en reacties wordt aan de kerkenraad voorgesteld om het Program van Eisen in de vergadering van 2 juli vast te stellen.
Als de kerkenraad het Program van Eisen heeft vastgesteld zal de gemeente hierover worden gehoord. Het is de bedoeling om in september hiervoor een gemeenteavond te houden. Is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om in een grote groep bijeen te komen, dan zullen er meerdere gemeentevergaderingen worden gepland. Het is dan noodzakelijk dat gemeenteleden zich voor één van deze avonden inschrijven.
Vervolgens zal het College van Kerkrentmeesters in samenspraak met het moderamen, namens de kerkenraad, de opdracht om te komen tot een advies voor het wat betreft de gebouwen aan het externe bureau geven..
De kerkenraad zal – via moderamen en College van Kerkrentmeesters - nadrukkelijk worden betrokken bij de communicatie met het externe bureau. Door middel van berichtgeving in de Geandewei en op de website zal de gemeente worden geïnformeerd over het verloop van het proces.
Na ontvangst van het advies van het externe bureau zal de gemeente opnieuw worden gehoord. Het is de bedoeling om het advies van de externe commissie leidend te laten zijn, tenzij het in strijd is met de uitgangspunten. Na het horen van de gemeente zal de kerkenraad een besluit nemen.
Roelie Zijlstra, voorzitter en Attje Meekma, scriba 

 
 
Uit de kerkenraad Uit de kerkenraad
Wanneer gaan we weer naar de kerk?
Helaas. We moeten nog wel even wachten voordat we weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen.
Vanaf 1 juni mogen we met 30 mensen, en vanaf 1 juli met 100 mensen een kerkdienst bijwonen. Onder strenge voorwaarden. Voor een grote gemeente als de onze geeft dat onvoldoende mogelijkheden.
Bovendien moet er heel veel geregeld worden: er moet worden gereserveerd en men krijgt een plaats toegewezen. Alle stoelen staan 1,5 meter uit elkaar. Bij het binnengaan wordt gevraagd of er gezondheidsklachten zijn. Samenzang tijdens de dienst kan niet, koffiedrinken na afloop ook niet. Ook buiten even napraten is niet toegestaan.
Voor de organisatie, kosters en schoonmakers betekent elke dienst veel extra werk. Werkzaamheden, die allemaal moeten worden opgenomen in een werkplan, dat ter inzage in de kerk moet liggen. Een heleboel werk voor een klein aantal mensen, de grote meerderheid wordt teleurgesteld, omdat er geen plek voor hen is.
Kortom: dat wat de kerkgang extra fijn maakt en wat we allemaal zo missen: het samen zingen, het elkaar ontmoeten en het koffiedrinken kan voorlopig helemaal niet.
Daarom heeft het moderamen, na overleg met de kosters en de pastores besloten om de kerkdiensten met beeld en geluid voorlopig voort te zetten en geen fysieke diensten aan te bieden. Voorlopig geldt dit tot na de zomervakantie. We hopen dat er vanaf 1 september meer ruimte is om als gemeente weer samen te komen in onze kerken.
Vanaf 1 juni zullen de vieringen op woensdagavond niet meer met beeld worden uitgezonden, tenzij er nadrukkelijk om wordt gevraagd.
Gelukkig kunt u iedere zondag via kerkomroep of YouTube de kerkdiensten beluisteren (en in de meeste gevallen bekijken). En dan mag u meezingen!
Roelie Zijlstra-Ytsma, voorzitter

 
 
Hoe ziet de kerkenraad er uit Hoe ziet de kerkenraad er uit

Op 6 januari 2020 zijn de 3 wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW) samengevoegd tot één gemeente. De bestuurlijke organisatie is een kerkenraad met werkgroepen.

Samenstelling
De kerkenraad bestaat nu uit 37 ambtsdragers: 15 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters, 12 diakenen en de beide predikanten, de kerkelijk werkers en de jeugdwerker. Daarnaast heeft de raad 2 boventallige leden, de voorzitter van het College van Kerkrenmeesters (CvK)  en de afgevaardigde naar de  classis Fryslân en de Generale Synode.
Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit 6 personen, elke eerste maandag van de maand komt het moderamen bij elkaar.  De voltallige kerkenraad vergadert iedere eerste maandag van de maand.
In de vakantiemaanden juli en augustus wordt er, tenzij dit noodzakelijk is, niet vergaderd.

Het moderamen bestaat uit: 
Roelie Zijlstra-Ytsma, voorzitter  voorzitter.kr@pgdaw.nl 
Grytsje Woudstra, vice-voorzitter  
Attje Meekma, scriba scribakr@pgdaw.nl 
Jacob van der Velde, namens het CvK, p nningmeester
Jaap Schaap, namens de diaconie
Ds. Herman de Vries, namens de pastores

Een gemeente voor iedereen
De PGDAW wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, waar plaats is voor jong en oud. Een gemeente die ruimte laat voor theologische verschillen en diverse vormen van geloofsuiting. De  kerkenraad heeft de taak om de activiteiten te waarborgen en de kwaliteit ervan te bewaken. Eenheid in verscheidenheid en onderlinge solidariteit dienen bij dit alles steeds het uitgangspunt te zijn.

Het overgangsjaar 2020    
De afgelopen tijd zijn zowel de Plaatselijke Regeling als het voorlopig beleidsplan 2020-2021 vastgesteld. Veel dient er nog geregeld te worden. Daarom is 2020 aangemerkt als een overgangsjaar.
Inmiddels zijn de werkgroepen, de colleges en de commissies hard aan het werk om de nieuwe structuur vorm te geven. Basis hiervoor zijn de rapporten, die in de diverse werkgroepen in 2019 zijn opgesteld. 

Na bijna drie maanden werken in de nieuwe ene PGDAW-gemeente worden de contouren zichtbaar van de gemeente, waar we naar streven. Zoals het verwoord is in de geloofsbrief:
De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens wil een gemeente zijn, waarin we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid. Daarnaast willen we een gemeente zijn waarin we elkaar ontmoeten in gastvrijheid en ons verbonden voelen als één groot gezin.


Beleidsplan PGDAW 2020
Plaatselijke regeling PGDAW 2020 

 
 
corona virus corona virus
Wekenlang leek het Coronavirus een probleem in andere landen. Sinds enkele weken weten we wel beter. Het leven, zoals we dat gewend waren, is ingrijpend veranderd. De samenleving komt grotendeels tot stilstand. Dat geldt ook voor ons kerkelijk leven. Erediensten kunnen niet meer normaal worden gevierd. Kerkelijke activiteiten zijn geannuleerd. Bezoekwerk kan niet plaatsvinden. De kerkenraad kan niet vergaderen.
Wat is er wel mogelijk? 
Iedere woensdagavond en zondagmorgen worden er via www.kerkomroep.nl diensten uitgezonden. Door onze ict- deskundigen wordt hard gewerkt om digitale hulpmiddelen te benutten voor noodzakelijke vergaderingen, zoals die van de kerkenraad. Voorlopig worden de kerkenraadsleden per mail geïnformeerd. Eventuele besluitvorming gaat per mail.
Nu het normale bezoekwerk uitgesloten is beraden pastores, ouderlingen, diakenen, pastoraal bezoekers en contactpersonen zich op alternatieven. Actuele informatie hierover vindt u in de Geandewei en op de website. Bij het  Pastoraal Meldpunt  kunt u terecht met al uw vragen. Dit kunnen verzoeken zijn voor pastorale zorg, maar bijvoorbeeld ook de vraag of iemand medicijnen kan afhalen bij de apotheek. Zie de toelichting onder het kopje ‘Pastoraal meldpunt’. Organisatorisch is daarmee het een en ander in gang gezet. Of soms al geregeld. Dat is mooi! Belangrijker is het omzien naar elkaar. Een taak voor ieder gemeentelid! Samen kunnen we, ook nu, een gemeente zijn waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt!
We leven in de tijd voor Pasen. In de Stille Week wordt bij u allen een Paasbrief bezorgd. Ter voorbereiding op het Paasfeest. Van harte wens ik u goede Paasdagen!
Roelie Zijlstra-Ytsma, voorzitter PGDAW
Uit de kerkenraadsvergadering van 3 februari 2020
Een aantal besproken zaken op een rij:
Het invoeren van één werkwijze voor het afkondigen van overlijden gebeurt als de communicatie hierover op orde is gebracht. Tot die tijd wordt alleen herdacht in de kerk van voorkeur. Het streven is herdenking in de kerk naar keuze; mededeling in de andere kerken.
Jan van Dellen is aangesteld als ondersteuner van de scriba. 
Voor het opstellen van het preekrooster 2021 gaan we uit van dezelfde werkwijze als in 2020. In dat kader merkt de kerkenraad op dat het gewenst is dat er snel duidelijkheid komt over de vierplekken.
De kerkenraad heeft ermee ingestemd om een nieuwe opzet voor Geandewei uit te werken (Geandewei nieuwe stijl). 
De werkgroep Jeugd en Jongeren kan zelf een keus maken voor het inhuren van ondersteuning voor het opstellen van een beleidsplan. Vanuit de landelijke kerk is hiervoor geen ondersteuning meer. Wel kan een zzp’er ingehuurd worden. 
In maart 2020 komen er zes ontmoetingsbijeenkomsten, die verdeeld zijn over de Grote Kerk, de Herberg en de Fontein. Er worden nog contactpersonen gezocht voor de elders verpleegden. 
Bij het college van diakenen is Meindert Lawerman vice-voorzitter en Siebregta Hoekstra is namens de diaconie secundus in het moderamen. Jaap van der Giessen van de landelijke kerk komt opnieuw naar Dokkum om te praten met de groepen die zich oriënteren op de pioniersplekken Aalsum en Dokkum.
Na de zomervakantie van 2020 evalueert de kerkenraad de ervaringen van de ambtsdragers met roulerende diensten in de verschillende kerken.
Attje Meekma, scriba

Uit de kerkenraadsvergadering van 2 maart 2020
Een aantal besproken zaken op een rij:
Er wordt gewerkt aan een systeem, waarin gemeenteleden zelf kunnen aangeven of zij met bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea, geboorten e.d. vermeld willen worden in Geandewei.    Bij actie Kerkbalans 2021 zal deze vraag aan elk gemeentelid gesteld worden.                  
Het Pastorale meldpunt kan bijna in gebruik worden genomen. De vrijwilligers die zich hiervoor in willen zetten krijgen eerst een instructie.        
De drie voormalige wijkgemeenten mogen het saldo van hun verjaardagfonds per 31-12-2019 in heel 2020 nog gebruiken. Het geld wat in 2020 overblijft, komt per 1 januari 2021 in het ene nieuwe verjaardagfonds. 
Er wordt gewerkt aan één lijst van activiteiten en contactpersonen van vrijwilligers binnen de PGDAW (werkgroep Vrijwilligers in de nieuwe structuur). 
In het kader van het preekrooster voor 2021 heeft de kerkenraad ermee ingestemd om op de zondagen 25 juli en 1 augustus 2021 één kerkdienst te houden en wel op 25 juli in de Fontein en op 1 augustus in de Herberg.    
Vanuit de kerkelijke gemeente komen vragen over de slechte ontvangst van de Kerkomroep in alle drie kerken. Het CvK kijkt ernaar hoe dit opgelost kan worden.  
In deze vergadering zijn de stukken met betrekking tot de gebouwen in groepen besproken. Er werden aandachtspunten genoteerd, waarmee het moderamen en het College van Kerkrentmeesters aan de slag gaan. Daarna komt dit onderwerp ter verdere bespreking terug bij kerkenraad.
Attje Meekma, scriba
 
 
 

Inloggen


 

Werkgroep gemeenteopbouw
datum en tijdstip 26-11-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep en livestream vanuit De Fontein
datum en tijdstip 29-11-2020 om 9.30
meer details

Moderamen Kerkenraad
datum en tijdstip 30-11-2020 om 19.30
meer details

Thema bijeenkomst 'Het Gebed'
datum en tijdstip 02-12-2020 om 14.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.