Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Hoe ziet de kerkenraad er uit Hoe ziet de kerkenraad er uit

Op 6 januari 2020 zijn de 3 wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (PGDAW) samengevoegd tot één gemeente. De bestuurlijke organisatie is een kerkenraad met werkgroepen.

Samenstelling
De kerkenraad bestaat nu uit 37 ambtsdragers: 15 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters, 12 diakenen en de beide predikanten, de kerkelijk werkers en de jeugdwerker. Daarnaast heeft de raad 2 boventallige leden, de voorzitter van het College van Kerkrenmeesters (CvK)  en de afgevaardigde naar de  classis Fryslân en de Generale Synode.
Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit 6 personen, elke eerste maandag van de maand komt het moderamen bij elkaar.  De voltallige kerkenraad vergadert iedere eerste maandag van de maand.
In de vakantiemaanden juli en augustus wordt er, tenzij dit noodzakelijk is, niet vergaderd.

Het moderamen bestaat uit: 
Roelie Zijlstra-Ytsma, voorzitter   
Grytsje Woudstra, vice-voorzitter  
Attje Meekma, scriba  
Jacob van der Velde, namens het CvK, p nningmeester
Jaap Schaap, namens de diaconie
Ds. Herman de Vries, namens de pastores

Een gemeente voor iedereen
De PGDAW wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn, waar plaats is voor jong en oud. Een gemeente die ruimte laat voor theologische verschillen en diverse vormen van geloofsuiting. De  kerkenraad heeft de taak om de activiteiten te waarborgen en de kwaliteit ervan te bewaken. Eenheid in verscheidenheid en onderlinge solidariteit dienen bij dit alles steeds het uitgangspunt te zijn.

Het overgangsjaar 2020    
De afgelopen tijd zijn zowel de Plaatselijke Regeling als het voorlopig beleidsplan 2020-2021 vastgesteld. Veel dient er nog geregeld te worden. Daarom is 2020 aangemerkt als een overgangsjaar.
Inmiddels zijn de werkgroepen, de colleges en de commissies hard aan het werk om de nieuwe structuur vorm te geven. Basis hiervoor zijn de rapporten, die in de diverse werkgroepen in 2019 zijn opgesteld. 

Na bijna drie maanden werken in de nieuwe ene PGDAW-gemeente worden de contouren zichtbaar van de gemeente, waar we naar streven. Zoals het verwoord is in de geloofsbrief:
De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens wil een gemeente zijn, waarin we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid. Daarnaast willen we een gemeente zijn waarin we elkaar ontmoeten in gastvrijheid en ons verbonden voelen als één groot gezin.


Beleidsplan PGDAW 2020
Plaatselijke regeling PGDAW 2020 

 
 
corona virus corona virus
Wekenlang leek het Coronavirus een probleem in andere landen. Sinds enkele weken weten we wel beter. Het leven, zoals we dat gewend waren, is ingrijpend veranderd. De samenleving komt grotendeels tot stilstand. Dat geldt ook voor ons kerkelijk leven. Erediensten kunnen niet meer normaal worden gevierd. Kerkelijke activiteiten zijn geannuleerd. Bezoekwerk kan niet plaatsvinden. De kerkenraad kan niet vergaderen.
Wat is er wel mogelijk? 
Iedere woensdagavond en zondagmorgen worden er via www.kerkomroep.nl diensten uitgezonden. Door onze ict- deskundigen wordt hard gewerkt om digitale hulpmiddelen te benutten voor noodzakelijke vergaderingen, zoals die van de kerkenraad. Voorlopig worden de kerkenraadsleden per mail geïnformeerd. Eventuele besluitvorming gaat per mail.
Nu het normale bezoekwerk uitgesloten is beraden pastores, ouderlingen, diakenen, pastoraal bezoekers en contactpersonen zich op alternatieven. Actuele informatie hierover vindt u in de Geandewei en op de website. Bij het  Pastoraal Meldpunt  kunt u terecht met al uw vragen. Dit kunnen verzoeken zijn voor pastorale zorg, maar bijvoorbeeld ook de vraag of iemand medicijnen kan afhalen bij de apotheek. Zie de toelichting onder het kopje ‘Pastoraal meldpunt’. Organisatorisch is daarmee het een en ander in gang gezet. Of soms al geregeld. Dat is mooi! Belangrijker is het omzien naar elkaar. Een taak voor ieder gemeentelid! Samen kunnen we, ook nu, een gemeente zijn waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt!
We leven in de tijd voor Pasen. In de Stille Week wordt bij u allen een Paasbrief bezorgd. Ter voorbereiding op het Paasfeest. Van harte wens ik u goede Paasdagen!
Roelie Zijlstra-Ytsma, voorzitter PGDAW
Uit de kerkenraadsvergadering van 3 februari 2020
Een aantal besproken zaken op een rij:
Het invoeren van één werkwijze voor het afkondigen van overlijden gebeurt als de communicatie hierover op orde is gebracht. Tot die tijd wordt alleen herdacht in de kerk van voorkeur. Het streven is herdenking in de kerk naar keuze; mededeling in de andere kerken.
Jan van Dellen is aangesteld als ondersteuner van de scriba. 
Voor het opstellen van het preekrooster 2021 gaan we uit van dezelfde werkwijze als in 2020. In dat kader merkt de kerkenraad op dat het gewenst is dat er snel duidelijkheid komt over de vierplekken.
De kerkenraad heeft ermee ingestemd om een nieuwe opzet voor Geandewei uit te werken (Geandewei nieuwe stijl). 
De werkgroep Jeugd en Jongeren kan zelf een keus maken voor het inhuren van ondersteuning voor het opstellen van een beleidsplan. Vanuit de landelijke kerk is hiervoor geen ondersteuning meer. Wel kan een zzp’er ingehuurd worden. 
In maart 2020 komen er zes ontmoetingsbijeenkomsten, die verdeeld zijn over de Grote Kerk, de Herberg en de Fontein. Er worden nog contactpersonen gezocht voor de elders verpleegden. 
Bij het college van diakenen is Meindert Lawerman vice-voorzitter en Siebregta Hoekstra is namens de diaconie secundus in het moderamen. Jaap van der Giessen van de landelijke kerk komt opnieuw naar Dokkum om te praten met de groepen die zich oriënteren op de pioniersplekken Aalsum en Dokkum.
Na de zomervakantie van 2020 evalueert de kerkenraad de ervaringen van de ambtsdragers met roulerende diensten in de verschillende kerken.
Attje Meekma, scriba

Uit de kerkenraadsvergadering van 2 maart 2020
Een aantal besproken zaken op een rij:
Er wordt gewerkt aan een systeem, waarin gemeenteleden zelf kunnen aangeven of zij met bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea, geboorten e.d. vermeld willen worden in Geandewei.    Bij actie Kerkbalans 2021 zal deze vraag aan elk gemeentelid gesteld worden.                  
Het Pastorale meldpunt kan bijna in gebruik worden genomen. De vrijwilligers die zich hiervoor in willen zetten krijgen eerst een instructie.        
De drie voormalige wijkgemeenten mogen het saldo van hun verjaardagfonds per 31-12-2019 in heel 2020 nog gebruiken. Het geld wat in 2020 overblijft, komt per 1 januari 2021 in het ene nieuwe verjaardagfonds. 
Er wordt gewerkt aan één lijst van activiteiten en contactpersonen van vrijwilligers binnen de PGDAW (werkgroep Vrijwilligers in de nieuwe structuur). 
In het kader van het preekrooster voor 2021 heeft de kerkenraad ermee ingestemd om op de zondagen 25 juli en 1 augustus 2021 één kerkdienst te houden en wel op 25 juli in de Fontein en op 1 augustus in de Herberg.    
Vanuit de kerkelijke gemeente komen vragen over de slechte ontvangst van de Kerkomroep in alle drie kerken. Het CvK kijkt ernaar hoe dit opgelost kan worden.  
In deze vergadering zijn de stukken met betrekking tot de gebouwen in groepen besproken. Er werden aandachtspunten genoteerd, waarmee het moderamen en het College van Kerkrentmeesters aan de slag gaan. Daarna komt dit onderwerp ter verdere bespreking terug bij kerkenraad.
Attje Meekma, scriba
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst PGDAW > Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Herberg
datum en tijdstip 08-04-2020 om 19.00
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Fontein
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Herberg
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.