Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad is het beleidsbepalende orgaan van de wijkgemeente Grote of St.Martinuskerk Zij bepaalt het beleid door het bespreken van en het nemen van besluiten over o.a. de plannen en verslagen van de werkgroepen, de financiële zaken en over de contacten met de Raad van Kerken, Algemene kerkenraad en classis. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen.
Samenstelling moderamen
Voorzitter kerkenraad: R. Zijlstra- Ytsma
                                    Wetterrmûne 23
                                    9102 EA Dokkum
                                    0519-295738 06-40111849                                                                                   
Scriba:                        J. H. Dreves-Veer
                                   Birdaarderstraatweg 123-10
                                   9101 CZ Dokkum
                                   0519-293959 
 
Predikant:                   ds. J. P. Oosterhoff
                                   Lou Sânen 20
                                   9137 RE Oosternijkerk
                                   0519-346420 
 
Kerkelijk werker:        pastor H. Karssies
                                   Foarwei 42
                                   9104 BX Damwâld                                                                                                   0511-401536 
 
Voorzitter diaconie:     J. M.Boelens
                                    Learmûne  21
                                    9102 ED Dokkum
                                    0519-295385 
 
Voorzitter kerkrentmeesters: J.D. Schreiber 
                                   Vleesmarkt 29
                                   9101 MH Dokkum
                                   0519-252041 
 
Taken moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de wijkgemeente. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en doet de dagelijkse werkzaamheden. In het moderamen hebben zitting: de de predikant, de preses ( voorzitter kerkenraad), de scriba (secretariaat wijkgemeente ), een afgevaardigde van de diaconie, de kerkrentmeesters en een (jeugd-)ouderling. De wijkgemeentevergadering Voor bijzondere onderwerpen of vraagstukken kan de gemeente als geheel bijeengeroepen worden in een zogenaamde wijkgemeentevergadering. Tijdens een dergelijke gemeentevergadering kan de gemeente geïnformeerd of geraadpleegd worden en kan het door de kerkenraad gevoerde beleid worden toegelicht.
                                                          
Samenstelling van de kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit onze beide predikanten, 13 ouderlingen, 5 kerkrentmeesters en 9 diakenen. De kerkenraad wordt ondersteund door diverse werkgroepen en commissies. Dit zijn: -
Het college van kerkrentmeesters - Het college van diakenen - Het college van ouderlingen ( het consistorie) - de commissie vorming en toerusting, - de Grote Kerk commissie, - de werkgroep kinderkerk, - de jeugdraad en de PR-commissie.


 
 
 
 
 
 
Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020
Wijkgemeente Grote of St. Martinuskerk

 
Voor mensen die naamloos,                         Voor mensen die roepend,
kwetsbaar en weerloos                                 tastend en zoekend
door het leven gaan,                                     door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,                           verschijnt hier een teken,
wordt kracht gegeven:                                  brood om te breken:
wij krijgen een naam.                                    wij kunnen bestaan.
 
Voor mensen die vragend,                            Voor mensen die hopend,
wachtend en wakend                                    wankel gelovend
door het leven gaan,                                     door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,                           herstelt God uit duister
God wil ons horen:                                        Adam in luister:
wij worden verstaan.                                     wij dragen zijn naam. 
Lied 647
 
1. Onze roeping
De wijkgemeente rond de Grote of St. Martinuskerk is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen door het evangelie in beweging worden gezet.
Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn:
ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen. In het leven van de gemeente proberen we aan elk van deze drie even veel gewicht te geven.
 

lees meer »
 
“De kerk over tien jaar” “De kerk over tien jaar”
In februari hielden we in onze wijkgemeente acht ontmoetingsbijeenkomsten, met als thema: “De kerk over tien jaar”. Zo’n 150 mensen gaven zich op; de bijeenkomsten waren dus goed gevuld, en de gesprekken geanimeerd.
Het thema “De kerk over tien jaar” was ons ingegeven door de beleidsnota van de landelijke kerk: “Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg”, die onlangs in de synode werd aangenomen en nu bij alle kerkeraden op tafel ligt. In deze nota wordt de koers uitgezet die de PKN de komende jaren wil varen. Twee uitgangspunten zijn daarbij belangrijk: we moeten de krimp serieus nemen, en we moeten terug naar de basis en overtollige ballast wegdoen.
lees meer »
 
 
 
 

Inloophuis - Martinushuis (Grote Kerk)
datum en tijdstip 19-02-2020 om 14.30 uur
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 23-02-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst in de Grote Kerk met ds. J.P. Oosterhoff - 1e zondag 40 dagentijd
datum en tijdstip 01-03-2020 om 09:30
meer details

Eetgroep
datum en tijdstip 04-03-2020 om 17.30
meer details

 
Links 
Contact
Kerkelijk bureau
Harddraversdijk 1
9101 XA Dokkum
Email: 
Telefoon: 0519-293650
  meer
 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.