Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling

 
Plaatselijke regeling
 
ten behoeve van het leven en werken van:
 
Wijkgemeente 1
 
van de Protestantse gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens.
 
De concept plaatselijke regeling is opgesteld door de werkgroep van Wijkgemeente 1 op 11 januari 2010.

Definitief vastgesteld op:
 
Samenstelling van de wijkkerkenraad
 
1 .1 .1    De wijkkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 
preses, scriba, 1 predikant , 1 kerkelijk werkster,18 tot 25 ouderlingen, 3 jeugdouderlingen, 5 ouderling-kerkrentmeesters, 10 diakenen
                                                            
2            Verkiezing van ambtsdragers

2.1 1      De verkiezing van ambtsdrager{s) geschiedt door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente.      
             
De belijdende leden zijn stemgerechtigd.
           
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, dan worden de kandidaten verkozen verklaard.
 
2.1.3     De stemming geschiedt schriftelijk.
            
2.1.4     Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee  gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden  gevolmachtigde  stemmen kunnen uitbrengen.

2.1.5     De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de kerkenraad getoond.      
 
2.2         Verkiezing van ouderlingen en diakenen

2.2.1      Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt de wijkkerkenraad voor elk ambt afzonderlijk een kandidatenlijst vast.

2.2.2      De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt in de regel plaats in de maand september.

2.2.3       De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ord. 3-6-3, wordt tenminste 8 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de wijkkerkenraad gedaan.

2.2.4       Ouderlingen en diakenen worden benoemd bij besluit van de wijkkerkenraad.
 
2.3         Verkiezing van predikanten

2.3.1      De uitnodiging om een wijkgemeentevergadering te houden wordt  tenminste 3 weken van tevoren door de wijkkerkenraad gedaan.

2.3.2      De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de wijkkerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente.
 
 
3            De werkwijze van de wijkkerkenraad

3.1.1.     De wijkkerkenraad vergadert in de regel 8 maal per jaar.

3.1.2      De vergaderingen van de wijkkerkenraad worden tenminste 5 dagen van tevoren bijeengeroepen door het moderamen, door toezending van een agenda met stukken.

3.1.3      Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de wijkkerkenraad wordt vastgesteld.

3.1.4      De in Ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de maand oktober.

3.1.5      In de moderamenvergadering worden de plaatsvervangers van preses en scriba aangewezen.

3.1.6.     In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de wijkkerkenraad een bijeenkomst met de {betreffende} leden van de gemeente, die wordt aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

In deze berichtgeving vooraf maakt de wijkkerkenraad in het kort kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

3.1.7      De wijkkerkenraad kan besluiten dat de wijkgemeenteleden en eventueel andere belangstellenden als toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.

Een te bespreken onderwerp  dient met de scriba te worden overlegd c.q. met de voorzitter en dient minimaal een week voor de moderamenvergadering te worden gemeld.

3.1.8      Het lopend archief van de wijkkerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

3.1.9      In Ord. 4.9.4 staan de taken en bevoegdheden van de AK omschreven.
          
3.1.10   De wijkkerkenraad laat zich in zijn arbeid oa bijstaan door de navolgende commissies en werk- en taakgroepen: het sectieteam, werkgroep huiscatechese, de jeugdouderlingen, commissie kinderleerhuis, commissie erediensten, commissie werving, de evangelisatiecommissie, commissie sportkerk.

Voor een totaaloverzicht zie gemeentegids wijk 1.
              
3.1.11   Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen wijkkerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de wijkkerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling wordt gehecht.
 
4            Besluitvorming

4.1.1      In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.

4.1.2      Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.

4.1.3      Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

4.1.4      Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van de kerkenraad ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
 
 
5            De kerkdiensten

5.1.1      De wekelijkse kerkdiensten van de wijkgemeente worden volgens een door de wijkkerkenraad vastgesteld rooster gehouden in De Herberg , de Sint Catarinakerk  en incidenteel in de Sint Vituskerk .
            
De bediening van de doop kan zowel door doopleden als belijdende leden worden aangevraagd. Een gesprek met de doopouders gaat hieraan vooraf. Ook zullen de doopouders elk jaar worden uitgenodigd voor een nagesprek.
Binnen de Protestantse kerk in Nederland is een doopbevestiging en –doopgedachtenis mogelijk. De wijkkerkenraad heeft besloten om ook in wijk 1 van de PGDAW deze bevestiging en gedachtenis van de doop mogelijk te maken.
 
De traditionele viering van het Heilig Avondmaal, alleen voor belijdende gemeente leden, vindt plaats in de Catharinakerk.
Het gezinsavondmaal wordt gevierd in de Herberg.          
        
 Ook levensverbintenissen van twee mannen of twee vrouwen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend.
 
De vermogensrechtelijke aangelegenheden
 
6.1         College van kerkrentmeesters/wijkraad van kerkrentmeesters

6.1.1      De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit 5 ouderling-kerkrentmeesters.

6.1.2      De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

De wijkraad van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een penningmeester/
boekhouder aan.
De wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de wijkgemeente ten laste van de kas wijkgemeente, met inachtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde “Handleiding voor wijkraden van kerkrentmeesters”

Zie handleiding voor de wijkraden van kerkrentmeesters.

6.1.5    Bij afwezigheid of ontstentenis van de wijkpenningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
 
 6.1.6       Overeenkomstig Ord. 11-4-3 heeft de wijkraad van kerkrentmeesters de volgende taken door het college van kerkrentmeesters toevertrouwd gekregen:
          
a.  Contact met de kosters van wijkgemeente 1
b.  Beheer financiën van de wijkgemeente
c.  Zorg dragen voor de goede gang van zaken tijdens de kerkdiensten
d.  Zorg dragen voor de kerkgebouwen.
 
6.1.7      Het college van kerkrentmeesters en de wijkraad van kerkrentmeesters hebben hun afspraken over de uitvoering van deze taken en het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad van kerkrentmeesters aan het college schriftelijk vastgelegd.
 
6.2         College van diakenen
6.2.1      De wijkraad van diakenen bestaat uit 10 leden.
6.2.2      De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een voorzitter en een
              secretaris aan.
6.2.3      De wijkraad van diakenen wijst uit zijn midden een penningmeester/ boekhouder aan.
6.2.4      De wijkpenningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de wijkgemeente ten laste van de diaconale kas wijkgemeente, met inachtneming van het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van 100,- euro per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en wijkpenningmeester of secretaris en wijkpenningmeester gezamenlijk bevoegd.
6.2.5      Bij afwezigheid of ontstentenis van de wijkpenningmeester treed de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
6.2.6      Overeenkomstig Ord. 11-4-5 heeft de wijkraad van diakenen de volgende taken door het college van diakenen toevertrouwd gekregen:


Verzorgen en dienst doen aan de Tafel van de Heer (H.A.)
Verzorgen en dienst doen in overleg met de ouderlingen bij het huis Avondmaal
Inzamelen van de gaven
Regelen van het kerkvervoer
Ondersteunen van personen die in financiële nood of materiële nood verkeren
Bekendheid geven aan landelijk georganiseerde vakantieweken voor ouderen, minder validen en één oudergezinnen
Beheer diaconale financiën van de wijkgemeente
Het organiseren van de kerstattenties
Het organiseren van ouderenmiddagen
Waar nodig hulp verlenen bij het invullen van formulieren voor speciale voorzieningen e.d, zoals Helpende Handen.
De wijkraad van diakenen wijst uit haar midden een contactpersoon aan voor de viering van het Heilig Avondmaal in Dongeraheem
 
6.2.7      Het college van diakenen en de wijkraad van diakenen hebben hun afspraken over de uitvoering van deze taken en het overleg daarover en de rapportage van de wijkraad van diakenen aan het college schriftelijk vastgelegd.
 
 
7         Overige bepalingen

7.1.1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de wijkkerkenraad.
 
 Ondertekening
 
 Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van Wijkgemeente 1 dd

 L. Folkertsma…………………………  preses
 
 L. Renkema…………………………..  scriba
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.