Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Verslag van de gemeenteavond, gehouden op 28 november 2019, in de Herberg Verslag van de gemeenteavond, gehouden op 28 november 2019, in de Herberg
Opening
De voorzitter, J. Appelhof, opent de vergadering. Hij heet iedereen hartelijk welkom. Fijn dat er zoveel mensen aanwezig zijn: een volle zaal! Hij leest uit 1 Korintiërs vanaf vers12- 23 Na een korte overdenking gaat de voorzitter voor in gebed.

In de korte inleiding licht de voorzitter toe dat in deze gemeenteavond, de 3de in 2019, de aanwezige gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld om aan te geven wat men vindt van het voorgenomen besluit om de wijkgemeenten op te heffen en over te gaan naar 1 gemeente PGDAW.
Sinds het rapport ‘We beginnen opnieuw’ eind 2017 werd gepresenteerd, is er veel gebeurd. In de verschillende werkgroepen, steeds samengesteld uit mensen uit de drie wijkgemeenten is veel en hard gewerkt.  
Inmiddels zijn door voorzitter en (waarnemend) scriba van de AK alle wijkkerkenraden bezocht. Alle kerkenraadsleden hebben hun mening kenbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan de gemeenteleden.

De voorzitter licht de agenda kort toe. Na de pauze vindt de inventarisatie van meningen plaats. Voor wie niet mondeling wil reageren, is er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren.

We zingen lied 313: 1, 3 en 4.

Stand van zaken
De heer Louis Bakker, procesbegeleider, licht toe waar we nu zitten in het proces. De start was in 2015, waar tijdens een tweetal bezinningsdagen werd nagedacht over hoe gezond de PGDAW in de toekomst zou zijn. Als knelpunten werden toen genoemd: de identiteit, de organisatie en de financiën.
Dit mondde uit in een aanbeveling om een werkgroep op te richten, die op de volgende vragen antwoorden moest geven:
  1. Hoe zien we de inbreng van predikanten, kerkelijk werkers en andere betaalde krachten in de toekomst.
  2. Wat is de beste organisatievorm/structuur voor de toekomst.
  3. Welke gebouwensituatie geeft op lange termijnperspectief.
  4. Hoe zorgen we voor een stabiele, financiële situatie.
Eind 2017 werd het rapport “We beginnen opnieuw” aan de gemeente gepresenteerd. Na de zomer van 2018 is besloten aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport. Om hierin zoveel mogelijk mensen te betrekken werden werkgroepen samengesteld, die – op basis van een opdracht vanuit de AK - aan het werk gingen met de diverse onderdelen uit het rapport: organisatie, pastoraat, eredienst enz.
Een opgerichte regiegroep, die namens de AK het proces begeleidde, zette de opdrachten uit in de werkgroepen. Alle werkgroepen dienden de rapporten op tijd in bij de regiegroep. Na beoordeling door deze regiegroep of de vragen, verwoord in de opdracht, waren beantwoord, werden de rapporten doorgestuurd naar de AK. Na een eerste bespreking in de AK gingen de rapporten naar de wijkkerkenraden en naar de gezamenlijke moderamina van de wijkgemeenten en AK. Tenslotte nam de AK besluiten over de rapporten. Kortom: een zeer zorgvuldig proces!
De meeste werkgroepen zijn inmiddels klaar. Het rapport van de beroepskrachten en van de werkgroep ‘Communicatie’ komt 2 december in de AK. Het werk van de werkgroep ‘Vrijwilligers en de nieuwe structuur’ loopt door tot begin 2020. Het rapport van de werkgroep Gebouwen is feitelijk een tussenrapportage. Er is een schat aan informatie verzameld. Na eventuele aanvullingen door het CvK kunnen deze gegevens dienen als bouwstenen voor het Plan van Eisen dat begin 2020 aan het externe bureau wordt gegeven.
De heer Bakker memoreert dat we in de Adventstijd zijn beland: een tijd van verlangen! Hij wenst ons toe dat we verlangend uitkijken naar ‘nieuwe’ in 2020.

Pastoraal meldpunt
Hilde Karssies licht de vorming, per 6-1-2020, van het pastoraal meldpunt toe.
Ze schetst dat de uitdaging vooral is om na 1-1-2021 nog te werken met 2 predikanten en 3 kerkelijk werkers Dan immers zijn de dienstverbanden van de tijdelijke predikanten in wijkgemeente 3 beëindigd. 
In principe zijn vanaf 6 januari 2020 alle predikanten en kerkelijk werkers, als één team, beschikbaar voor de hele gemeenten. In 2020 – het overgangsjaar – zijn eerst nog niet veel wijzigingen merkbaar. Langzamerhand zullen wijzigingen merkbaar worden.
Wel zal per 6 januari 2020 het pastoraal meldpunt actief worden: 1 centraal telefoonnummer en mailadres voor alle (pastorale) vragen. Het wordt als een belangrijk hulpmiddel gezien, dat een evenredige verdeling van het werk van de pastores (bijvoorbeeld bij uitvaarten) mogelijk maakt. In 2020 zal worden uitgeprobeerd hoe we dit op een goede manier kunnen vormgeven en in de praktijk ervaren. Het is spannend, zeker voor de pastores, om het ‘eigen werk’ los te laten.

Werkgroep Eredienst 
In  haar presentatie geeft  Arda de Boer een toelichting op het rapport Eredienst .
Uit het rapport “We beginnen opnieuw” komt naar voren dat het mengen van de wijkgemeentekleuren tot één nieuwe kleur voor veel gemeenteleden een te grote stap is. Er wordt gepleit voor eenheid in verscheidenheid. Er zijn verschillende manieren waarop mensen hun geloof beleven, verwoorden en vormgeven. “We beginnen opnieuw… spreekt over 2 kleurboeketten.
Met deze gedachten als uitgangspunt kiest de werkgroep Eredienst voor 2 vierplekken  met elk een eigen kleurboeket Zo’n vierplek vormt de thuisbasis voor gemeenteleden en predikant. Op beide vierplekken is er ruimte voor bekende en voor speelse, experimentele vormen, voor traditie en vernieuwing, zo dat alle generaties zich voelen aangesproken in de eredienst. Door de openheid en samenwerking tussen de vierplekken zullen gemeenteleden zich vrij voelen ook naar de andere vierplek te gaan wat de ontmoeting bevordert.
De werkgroep Eredienst stelt voor om een gemeente-brede werkgroep Eredienst in te stellen met een sub-werkgroep per vierplek.


Stand van Zaken gebouwen
De voorzitter licht, aanvullend op de informatie van Louis Bakker, de stand van zaken van de gebouwen toe. De werkgroep Gebouwen heeft, afwijkend van alle andere werkgroepen niet een eindrapportage maar een tussenrapportage gemaakt. De opdracht was een inventarisatie te maken van alles wat relevant is voor wat betreft de gebouwen. Er is een schat aan gegevens verzameld. Deze worden, eventueel aangevuld met gegevens van het CvK, samen met het rapport van wensen en eisen en ter hand gesteld aan een onafhankelijk bureau, die de opdracht krijgt om in de loop van 2020 een (eind)advies uit te brengen aan de nieuwe kerkenraad. 
Volgend jaar (2020) gaat men nog uit van 4 kerkgebouwen ,iedere zondag is er geen dienst in 1 kerkgebouw. Voor de kerk in Aalsum is er een iets ander rooster.

Besluit 7 oktober 2019
Voorzitter licht kort de 16 punten van het besluit toe.  Na vanavond zal, mede op basis van alles wat is ingebracht vanuit de wijkkerkenraden en wat vanavond wordt genoemd, het besluit op 2 december 2019 worden bekrachtigd.

Inventarisatie meningen
Het is moeilijk een mening te vormen, omdat alle voor- en nadelen niet bekend zijn. De voorzitter legt de nadruk op de zorgvuldigheid van het proces uit.

Wat is aan de orde: instemming of wordt er gestemd? Geen stemming – alle opmerkingen gaan naar de afweging op 2 december

Het is een afslankingsproces. Hoe zorgen we ervoor dat de kerk weer groeit? :
De voorzitter legt de financiële situatie uit. We zijn er nog lang niet. In 2020: wat doen we goed, wat fout. Hoe helpt dit besluit dat we groeien: zie werkgroep Eredienst en speerpunt jeugd en jongeren. Het werk voor jeugd en jongeren wordt geïntensiveerd. Louis Bakker: hoe zet je een en andere toekomstbestendigheid neer? Als we ons geen zorgen meer hoeven te maken over geld komt er energie vrij voor nieuwe zaken.

Hoe komt de indeling van predikanten en kerkelijk werkers er uit te zien? 
Hilde Karssies: het is de bedoeling dat pastores in de toekomst geen eigen secties meer hebben. Dat het pastorale team beschikbaar is voor de gehele PGDAW; de gemeenteleden kunnen kiezen! In 2020 zal nog wel iedere pastor bouwen aan een bepaald aantal secties.

Kunnen dominees ruilen? 
Hilde Karssies: in het pastoraat kun je niet zomaar mensen uitwisselen; er is een relatie tussen pastor en gemeentelid. De komende jaren blijft het zoeken: wat gaat er fout en waar worden we blij van? Dat zullen we samen moeten doen: de inbreng van alle gemeenteleden is van belang.

Er is onrust onder bezoekers/contactpersonen; wanneer wordt bekend welke ouderling bij welke sectie hoort? 
In december wordt het grotendeels bekend.

Positief over Passion, werkgroep Laage, uitslaapdienst, Unity: complimenten dus!
Stel werkgroep communicatie samen die bijv. besluiten uit vergaderingen publiceert.
voorzitter: Dit gaat gebeuren: rapport werkgroep Communicatie 2 december in AK.

Hoe komt het met het bejaardenhuis? 
Voorzitter: Dongeraheem valt nu onder nieuwe eigenaar – Elkander – deze regelt ook de kerkdiensten en pastorale zorg. Voor leden van de PGDAW is Dongeraheem ingedeeld in de sectie.
 
Wordt de liturgie en de verkondiging enkel in speelse vorm? Wat blijft er dan over van de Woordverkondiging? 
Arda de Boer: de verkondiging blijft centraal staan. We zoeken ook voor de verschillende generaties ruimte om eigentijds de bijbel ter hand te nemen. De (sub)werkgroep Eredienst krijgt de opdracht om evenwicht te realiseren tussen de verschillende vormen.

Is het meldpunt 6 januari al bekend? Zodat iedereen daar met vragen terecht kan? 
Hilde Karssies: het wordt zo snel mogelijk ingesteld. Ook de pastores kunnen worden gebeld.

Een protestantse gemeente hoort christelijk te heten. Dat is bij de PGDAW niet het geval. Kan ik, als ik bedank, dan nog aanschuiven? (JA!)

Als wij geld genoeg hadden, hadden we dit allemaal niet gedaan. Waar zit de winst? 
Efficiënter werken heeft het geraamde tekort al verkleind. De verwachting is dat we met dit proces een stap zetten in de goede richting. Bij ongewijzigd beleid komt het zeker niet goed.

Graag informatie over het externe bureau; geen nieuwe commissie gebouwen. 
Louis Bakker: het externe bureau, dat wordt ingeschakeld, heeft ervaring met adviseren van kerkelijke gemeenten over hun gebouwen. De medewerkers zijn ter zake deskundig; ze kijken naar alles en nemen alles mee in hun advies.

Vanuit de diaconie: nu is er altijd nog enige rivaliteit tussen de wijkdiaconieën. Dat valt straks weg: het wordt alleen maar beter!

Wel goed: 1 kerk. Blij mee!

Voor wie informatie wil over de financiën: zie op de website bij ANBI. Daar is openheid van zaken. Kijken dus!  De voorzitter: de begroting voor 2020 ligt vanaf 21 november ter inzake op het kerkelijk bureau.

Voorzitter dank alle aanwezigen voor hun inbreng. De vragen en opmerkingen worden allemaal meegenomen naar de AK-vergadering van 2 december a.s.

Na het gezamenlijk zingen van lied 416: ‘Hear wêz mei ús oant in oare kear’ sluit de voorzitter de vergadering en wenst eenieder wel thuis.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst PGDAW > Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Herberg
datum en tijdstip 08-04-2020 om 19.00
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Fontein
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst PGDAW > De Herberg
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.