Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Ziekenzalving Ziekenzalving
Ziekenzalving 

Jezus en Zijn leerlingen zegenden de zieken, legden hen de handen op, en genazen velen. In Marcus 6 lezen we hoe Jezus' leerlingen vele zieken met olie zalfden.

De handoplegging en oliezalving mogen wij beschouwen als een zegening. In de zegen schenkt God een toestand van heil, shalom. De woorden en beelden die Jacobus in het Nieuwe Testament gebruikt zeggen ook dat het in de ziekenzalving om meer gaat dan lichamelijke genezing alleen.

De handoplegging en de zalving zijn middelen waardoor God het heil wil schenken: niet automatisch, maar in antwoord op het gebed dat ingegeven is door het geloof. De handoplegging is in de kerk vanouds het symbool van de mededeling van Gods Geest. De oliezalving, die huid en lichaam doortrekt, voegt hier nog iets aan toe: zij symboliseert in het bijzonder de helende werking van de Geest, die zijn intrek neemt in de zieke mens.

Zo mogen we de ziekenzalving zien als een bijbelse rite, die op het gebed van het geloof heil en heling bemiddelt aan de zieke mens. Een antwoord van God op de gebrokenheid van het leven. Zij is bedoeld voor mensen die heil en heling nodig hebben voor heel hun bestaan.

De zalving van de zieke mag nooit een losstaand gebeuren zijn. Zij kan alleen aan haar doel beantwoorden als zij ingebed is in het geheel van de pastorale zorg van de geloofsgemeenschap.

Met de betrokkene vindt een zorgvuldige voorbereiding plaats, waarin teksten, gebeden en liederen worden gekozen en het juiste moment voor de zalving wordt bepaald.

In de tekst van Jacobus is ook sprake van het belijden van zonden. Hieruit mag niet de conclusie getrokken worden dat er altijd een rechtstreeks verband zou bestaan tussen ziekte en zonde. Toch kan het zich uitspreken bevorderlijk zijn voor de openheid naar God en elkaar, én voor het ontvangen van heil en heling in dit ritueel.

Een geloofsgemeenschap die niet bekend is met deze rite, zal goed geïnformeerd moeten worden over geschiedenis, achtergrond en betekenis van de ziekenzalving.

 Ter voorbereiding

De ruimte waar de zegening/zalving plaatsvindt dient daartoe ingericht te zijn. Op een tafel, goed zichtbaar voor de zieke, kunnen symbolen geplaatst worden, bijvoorbeeld doop- of paaskaars, bijbel, icoon, kruis, bloemen, en het doosje met zalfolie.

De zalving wordt verricht door olie op de duim te nemen en hiermee een kruisteken te maken op het voorhoofd en in de handpalm (Jesaja 49:16). De olie zal bij voorkeur olijfolie zijn.

Het aansteken van een kaars markeert de overgang van de inleiding naar de verdere gebedsdienst. Over de olie wordt een gebed uitgesproken, dat vraagt om de zending van de heilige Geest. Na de persoonlijke zegening en zalving trekt de voorbede de kring wijder naar de hele geloofsgemeenschap.

 (Bron: Dienstboek voor de Protestantse Kerk in Nederland, deel II).

  Orde voor de zegening en zalving van zieken

 Bemoediging

 Vrede voor u en allen die hier zijn.

Amen.

Korte inleiding

 Kaars aansteken (door ....)

 Psalm (in overleg met de zieke)

 (Schuldbelijdenis)

 Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Voor U belijden wij, almachtige God, voor heel uw kerk en voor elkaar,

dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad,

in het kwade dat wij gedaan hebben en in het goede dat wij hebben nagelaten.

... gebedsstilte ...

Ontferm U over ons,

vergeef ons onze zonden

en geef dat wij U mogen dienen.

Vernieuw daartoe ons leven

door Christus, onze Heer.

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,

vergeve ons onze zonden

en geleide ons tot het eeuwige leven.

Amen.

 Gebed

 Lezing uit de heilige Schrift (in overleg met de zieke)

 Lied, instrumentale muziek, of stilte (in overleg met de zieke)

 Zegening door gebed en handoplegging

 Heer Jezus Christus,

die de zieken nabij bent,

wij loven U,

wij prijzen U.

Heer Jezus Christus,

die zieken geheeld hebt naar lichaam en ziel,

wij loven U,

wij prijzen U.

Heer Jezus Christus,

die voor ons het kruis hebt gedragen,

wij loven U,

wij prijzen U.

 Handoplegging tijdens of na de volgende woorden:

 Moge Gods helende hand op u rusten.

 Zalving met olie

 voorhoofd en handpalmen worden gezalfd

onder het lezen van een tekst

 Voorbede

 Er wordt voorbede gedaan voor de zieke en allen die bij hem/haar horen, voor de zieken in het algemeen en voor de gemeenschap van de kerk.

 Lied (in overleg met de zieke)

 Zegenbede

 De vrede van God

die alle verstand te boven gaat,

zal uw harten en gedachten bewaren

in Christus Jezus, onze Heer.

Amen.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Mannes Hofsink, organist Nieuwe Kerk Groningen
datum en tijdstip 14-08-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 15-08-2020 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit Grote- of Sint Martinuskerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 09.30
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 16-08-2020 om 14.00 uur
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.