zondag 29 januari 2023

Dienst met de Kleine Kracht en de Notenkrakers vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Locatie: 
 De Herberg
Tijdstip: 
 14:00

Zondag 29 januari 2023, Herberg Dokkum, 14.00 uur
Voorganger: Ds. Herman F. de Vries
M.m.v.: De Kleine Kracht en De Notenkrakers o.l.v. Chantal Brunt

Thema: Wat fijn dat jij er bent

 

Vóór de dienst om 13:45:
            Notenkrakers:                                    Sound of Silence
            Notenkrakers:                                    Stay with me ‘till the morning
            Kleine Kracht:                                     Ho stop
            Notenkrakers & Kleine Kracht:          Komt laat ons zingen vandaag (samenzang)

Binnenkomst Kerkenraad

Woord van welkom en mededelingen
           
             Notenkrakers & Kleine Kracht:          Hallo allemaal (Samenzang) 
            Kleine Kracht:                                     Jezus is de goede herder                                                                                                               

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gebed

            Notenkrakers & Kleine Kracht:          Dit is de dag
            Kleine Kracht:                                     De parel
            Notenkrakers:                                    Sanctuary

Schriftlezing: Psalm 84:1-8

Psalm 84
1 Een lied voor de Korachieten,  op de wijs van 'De Gittit'. Voor de leider van het koor.
2 Heer van de hemelse legers,
wat is het heerlijk in uw heiligdom!
3 Ik verlang er hevig naar om in uw heiligdom te zijn.
Met alles wat in mij is, juich ik voor de levende God.
4 Zelfs mussen en zwaluwen vinden dicht bij U een plekje om te wonen.
Vlak bij uw altaar bouwen ze een nest voor hun jongen,
dicht bij U, Heer van de hemelse legers, mijn Koning en mijn God.

5 Het is heerlijk voor mensen om heel dicht bij U te leven.
Ze prijzen U aldoor.
6 Het is heerlijk voor mensen om op U te vertrouwen
en U te dienen.
7 Als ze door dorre, droge dalen van moeilijkheden trekken,
maken zij God tot hun bron.
Zachte regenbuien vallen op hen neer.
8 Steeds meer vol van uw kracht gaan zij verder
tot ze bij U komen in Jeruzalem.


            Notenkrakers & Kleine Kracht:          Door de wereld gaat een woord
(gedeeltelijk samenzang)
            Kleine Kracht:                                     Abba Vader

Preek

            Kleine Kracht:                                     Ik heb de vreugde (samenzang)
            Notenkrakers & Kleine Kracht:          The rose

Dankzegging en Voorbeden
En aansluitend Notenkrakers & Kleine Kracht: Onze Vader (met de gemeente)
                                              
Tijdens de collecte:
            Notenkrakers:                                    Tienduizend redenen (refrein met gemeente)

Dankwoord
            Notenkrakers & Kleine Kracht:          U zij de Glorie (samenzang)

Zegen

Toegift door de Notenkrakers en de Kleine Kracht: Tot ziens God

Na de dienst is er koffie/thee/fris

Er wordt een extra collecte gehouden voor de drukkosten van de nieuwe muziekboeken van De Kleine Kracht

Komt, laat ons zingen vandaag

Komt, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag
zingen tot de eer van God
Komt, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag
zingen tot de eer van God

Komt, laat ons klappen vandaag, klappen vandaag
klappen tot de eer van God
Komt, laat ons klappen vandaag, klappen vandaag
klappen tot de eer van God

Komt, laat ons dansen vandaag, dansen vandaag
dansen tot de eer van God
Komt, laat ons dansen, dansen vandaag
dansen tot de eer van God

Komt, laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag
prijzen tot de eer van God
Komt, laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag
prijzen tot de eer van God

Komt, laat ons bidden vandaag, bidden vandaag
bidden tot de eer van God
Komt, laat ons zingen bidden, bidden vandaag
bidden tot de eer van God
Hallo allemaal,

4x zingen:
Hallo allemaal,
wat fijn dat je er bent
Ben je voor het eerst hier,
of ben je al bekend?


Stamp met je voeten
zet je handen in je zij.
Ik ben ik
en wie ben jij?


Tussenspel

2x zingen:
Hallo allemaal,
wat fijn dat je er bent
Ben je voor het eerst hier,
of ben je al bekend?


Stamp met je voeten
zet je handen in je zij.
Ik ben ik
en wie ben jij?
Door de wereld gaat een woord
1 Door de wereld gaat een woord                                                                                en het drijft de mensen voort:                                                                         “Breekt uw tent op, ga op reis                                                                               naar het land dat ik u wijs”.
Refrein:                                                                                                                   Here God, wij zijn vervreemden                                                                               door te luist’ren naar Uw stem.                                                                                 Breng ons saam met uw ontheemden                                                                 naar het nieuw Jeruzalem.
2 Menigeen ging zelf op pad                                                                                          daar hij thuis geen vrede had.                                                                            Eeuwig heimwee spoort hem aan                                                                                     laat ook hem uw woord verstaan.
Refrein:
3 Velen, die de moed begaf                                                                                blijven staan, of dwalen af.                                                                                Hunk’rend naar hun oude land.                                                                         Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein:
4 Door de wereld klinkt een lied                                                                               tegen angsten en verdriet,                                                                                         tegen onrecht, tegen dwang                                                                                   richten pelgrims hun gezang
Refrein:

 


Ik heb de vreugde
1.Ik heb de vreugde van de Here Jezus diep in mijn hart
Diep in mijn hart, diep in mijn hart.
Ik heb de vreugde van de Here Jezus diep in mijn hart
Ere zij Zijn naam
Refrein
‘k Ben zo gelukkig. Ik ben zo gelukkig,
Want Jezus woont nu in mijn hart.
‘k Ben zo gelukkig. Ik ben zo gelukkig,
Want Jezus woont nu in mijn hart.
 
2. Ik heb de liefde van de Here Jezus diep in mijn hart
Diep in mijn hart, diep in mijn hart.
Ik heb de liefde van de Here Jezus diep in mijn hart
Ere zij Zijn naam
Refrein
 
3. Ik heb de vrede van de Here Jezus diep in mijn hart
Diep in mijn hart, diep in mijn hart.
Ik heb de vrede van de Here Jezus diep in mijn hart
Ere zij Zijn naam
Refrein
 
4. Ik heb de blijdschap van de Here Jezus diep in mijn hart
Diep in mijn hart, diep in mijn hart.
Ik heb de blijdschap van de Here Jezus diep in mijn hart
Ere zij Zijn naam
Refrein
 
5. Ik heb de vreugde van de Here Jezus diep in mijn hart
Diep in mijn hart, diep in mijn hart.
Ik heb de vreugde, liefde, vrede, blijdschap van de Here Jezus diep in mijn hart
Ere zij Zijn naam
Refrein
 

Onze VaderOnze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen


Tienduizend redenen

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O-o-o mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

U Zij De Glorie


1 U zij de glorie, opgestane Heer!                         
U zij de victorie, nu en immermeer.                      
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,      
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.   
U zij de glorie, opgestane Heer!                            
U zij de victorie, nu en immermeer.                      
2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint!"
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.


tussenspel

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd’lijk Wezen is mijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer. 

terug
 


Agenda

Bijbelkring in Nieuw Dockaheem seizoen 2022-2023

wo 08 feb 2023 om 09:45

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 08 feb 2023 om 19:15

Brei- en haakgroep

do 09 feb 2023 om 09:45

Leeskring

do 09 feb 2023 om 10:00

V&T 10: Spiritualiteit en gezondheid - De Herberg

do 09 feb 2023 om 20:00

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

zo 12 feb 2023 om 09:30

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy