Meeleven

Ds. Herman de Vries

Br. B. Pranger, Walddyk 30, 9101 BL, revalideerde in het Zorgpension in de Sionsberg en is nu weer thuis. De afgelopen weken zijn, ondanks zorgen, goed geweest. Dit goede wensen en bidden wij br. Pranger ook voor de komende tijd toe. Moge de goede God u Zijn zegen geven.
Zr. J. Bakker-van der Meulen, Bevrijdingslaan 10, 9102 DD, verblijft in het Zorgpension te Dokkum. Het is een zware, donkere tijd voor haar en haar man, maar ook een tijd van gebed. Gods licht en liefde breekt door onze duisternis heen. Moge dit licht steeds krachtiger gaan schijnen in ons leven en in deze tijd.
Br. M. Postma, De Woudhorne 35, 9101 DE, werd na een opname in het MCL te Leeuwarden opgenomen in De Waadwente voor verdere revalidatie. Voor hem, zijn vrouw en kinderen een moeilijke tijd, waarin moed en vertrouwen gezocht wordt, maar ook gegeven wordt. Daarvoor zijn wij dankbaar, terwijl wij voor elkaar blijven bidden.
Zr. G. Lei-Faasse, Waterhoen 2, 9101 GJ,  herstelt na een ingreep en is thuis. Gerjanda, en ook Theo, ontvang hartelijke groeten vanuit de gemeente en onze beterschapswensen. Wij bidden jullie Gods zegen toe.
Br. B. Noordhuis, Birdaarderstraatweg 25-7, 9101 CW, bereidt zich voor op de eeuwige toekomst die God voor Zijn kinderen bereid heeft. Niemand weet de dag en de tijd, maar wij geloven wel in Gods liefde en Zijn eeuwige zorg. Bart en Maaike wensen en bidden wij vrede toe.
Zr. H. Jilderda, Woudweg 14, 9101 VL, herstelt na een opname in het MCL nu in het Zorgpension te Dokkum. We zijn dankbaar voor de goede berichten die er zijn. Tegelijk bidden wij dat de komende tijd gekleurd mag worden door Gods liefde, kracht en vrede.
Zr. B. Kloosterman-van der Weide, D.R. Camphuysenstr. 45, 9101 HT, heeft de wonderlijke liefde van haar Schepper krachtig mogen ervaren. Nu de zorgen opnieuw toenemen, bidden wij Beitske en haar kinderen en kleinkinderen opnieuw Gods wonderlijke troost en zegen toe.
Zr. B. Dijkman-Visser, Parachute 8, 9102 DS, herstelt na een ingreep thuis. Wij wensen en bidden haar beterschap toe en Gods zegen op de weg die voor haar ligt, samen met haar dierbaren om haar heen. Opnieuw is Gods trouw gebleken en zijn gebeden verhoord. Wij danken God.
Allen die revalideren, een behandeling ondergaan, gezondheidszorgen hebben, bidden wij Gods ontferming en zegen toe en liefde vanuit de gemeente en gemeenschap om u heen.

Herman F. de Vries

 

Wij gedenken Dirkje Kiel-van der Meulen

Op 27 mei is Dirkje Kiel-van der Meulen gestorven, in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde het laatste jaar in Talmahûs. Daarvoor woonde zij met haar man Jan in Nieuw Dockaheem.
Dirkje kwam uit Nes. Ze was de oudste in het gezin, na haar kwamen er nog vijf broers. Bepalend voor haar hele verdere leven was de vroege dood van haar moeder. Dirkje was toen 16, en er kwam een zware last op haar schouders. Zij moest het huishouden draaiende houden, haar eigen verdriet verwerken en haar broertjes troosten. Met steun van een vriendin ging het best goed, totdat zes jaar later haar vader hertrouwde. Haar stiefmoeder nam toen haar plaats in, en voor Dirkje was de tijd gekomen om haar eigen weg te gaan. Zij kwam in de kost als huishoudster, en werkte een aantal jaren in Haarlem, als groepsleidster in een weeshuis.
Haar man Jan kwam uit Zeeuws Vlaanderen. Zij leerden elkaar kennen via een schrijfclub. Jan kreeg werk bij de Dokkumer Machinefabriek, en via dat werk was er ook een huis voor hen in de Hoedemakerspolder. Jan en Dirkje kregen twee zonen: Arjan en Peter. Voor hen was zij een lieve moeder die hen de ruimte gaf om hun eigen weg te kiezen.
Dirkje heeft nogal eens getobd met haar gezondheid. De laatste tien jaar was zij niet fit. In Talmahûs heeft zij het nog goed gehad, totdat de krachten echt op waren.
Al in 2005 had zij opgeschreven wat de tekst voor haar uitvaartdienst moest zijn: Johannes 11: 25, “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” Die tekst, uit het verhaal van de opwekking van Lazarus, was haar belijdenistekst. Als jonge vrouw had zij daar ‘ja’ op gezegd, en dat ja-woord was heel haar leven bij haar gebleven en had haar altijd weer uitgetild boven de slagen die het leven haar toebracht.
Ook de liederen had zij al uitgezocht: het moest een blije dienst worden. En zo geschiedde: in de oude kerk van Nes maakten Arjan en Peter muziek, en werden de blije liederen dan wel niet meegezongen, maar dan toch mee geneuried. Daarna legden wij Dirkje te ruste op het hof rond de kerk van het dorp waar zij was opgegroeid.
Voor Jan was het afscheid al eerder begonnen, toen Dirkje naar Talmahûs ging. Moge God hem, samen met zijn gezin, de kracht geven om zijn verdere weg in het geloof en het leven te gaan.

Ds. Hans Oosterhoff

 

In Memoriam Foekje Irene Mullender-Kingma

geboren: 22 september 1944
overleden: 5 juni 2021
Een paar weken geleden was zr. Mullender aanwezig in de oecumenische doopdienst waarin twee kleinkinderen de Heilige Doop ontvingen, Noëlle Yrene en Isa Lieke. Bij de doop gaat het over leven en sterven en over nieuw leven. Het gaat bij het doopvont over Gods eeuwige zorg en liefde. De verbinding met het heengaan van zr. Mullender kon worden gelegd en is ook gelegd in de afscheidsdienst op 11 juni in De Fontein. De verbinding kwam ook tot uitdrukking in het lied ‘Hoger dan de blauwe luchten’, in beide diensten gezongen door haar kleinkinderen. Dienend stond zr. Mullender in het leven, zo zorgzaam vroeger in het bedrijf en in haar gezin. Liefdevol dicht bij haar kinderen en kleinkinderen. Dagelijks, wekelijks de gewoontes en momenten van samen zijn, eten, langs het schoolplein fietsen, het wonder van leven aanschouwend. Want als geen ander wist zij hoe groot het wonder van nieuw leven was en is. Dit grote wonder verwachten wij ook nu. In ons sterven wil God het wonder geven. Ongelofelijk en onmogelijk lijkt de toekomst nog te zijn, maar God zál het Zijn kinderen geven. Centraal stond in de afscheidsdienst het geloof van zr. Mullender in de Bijbeltekst op een tegeltje in haar keuken: ‘Maar ik vertrouw op U, o Heere! Mijn tijden zijn in uw hand!’ (Psalm 31:15,16). Het was niet moeilijk om liederen te vinden voor de afscheidsdienst. Zr. Mullender had een schat aan teksten, liederen, gedichten achtergelaten. Bert-Johan en Marijke, en Jelmer en Karin, koesteren met hun acht kinderen deze schat. Hun mama en oma werd zeer geliefd. Zij zal daarom ook zeer worden gemist. Groot is echter Gods troost. In de doopdienst stonden rozen met parels, omdat onze kinderen parels zijn in Gods Hand. Nu wij in ons sterven nieuw geboren worden, mogen wij onze dierbaren in de hemel zien als een schitterend licht en een kostbaar sieraad aan Gods Hart. Zij zijn allen samen en samen met hun Heer. Zo vertrouwde zr. Mullender en worden ook wij uitgenodigd om te geloven en dezelfde weg te gaan. Veel hebben Bert-Johan en Jelmer voor hun mama mogen betekenen. Wij bidden hen als gemeente Gods troost en zegen toe, samen met hun gezinnen. Ook deze tijd en al jullie tijden zullen veilig zijn in Gods Hand.

Herman F. de Vries

 

Verjaardagen en jubilea

 

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is.)
22 juni mw. O. Sjoerdstra-van der Velde, Altenastreek 50, 9101 BA
24 juni mw. S. Mullender-Schregardus, Birdaarderstraatweg 29-9, 9101 CW
24 juni dhr. N. Bulthuis, Diepswal 3a, 9101 LA
24 juni mw. J. Hoeksma-Noordhuis, Birdaarderstraatweg 27-13, 9101 CW
25 juni mw. R. Dijkstra-Cuperus, Zonnedauw 3, 9103 RN
25 juni mw. F. Hoekstra-Brouwer, De Woudhorne 49, 9101 NS
25 juni dhr. M. Meinsma, Dongeradyk 67-K103, 9101 GC
25 juni mw. A. Pekelsma-van der Klok, Dongeradyk 5-1, 9101 GA
25 juni dhr. J.L. Wieldraaijer, Westerbolwerk 34, 9101 MG
26 juni dhr. IJ. Kempenaar, Woudweg 99, 9101 VK
26 juni dhr. G. Zijlstra, Dongeradyk 69, 9101 GK
27 juni dhr. W.D. Faber, Weegbree 4, 9103 SM
28 juni mw. G. Dam-Agema, Hantumerweg 51, 9101 AA
30 juni dhr. P. Talsma, Zuiderbolwerk, 4, 9101 NE
30 juni mw. B. Falkena-Meindertsma, Mearsloatswal 109, 9101 DR
  1 juli mw. IJ. Deelstra-Zijlstra, Iepenlaan 6, 9103 RL
  1 juli dhr. P. de Jong, Jasmijn 23, 9103 RP
  1 juli mw. S. Talstra-Meinsma, Pluut/Punter Kamer 7, De Waadwente, 9101 DA
  1 juli dhr. A.J. Pantjes, Bronlaan 30, 9101 VS
  2 juli dhr. G. Groen, Birdaarderstraatweg 27-4, 9101 CW
  3 juli dhr. E. Straatsma, Dongeradyk 67-K010, 9101 GC
  3 juli dhr. H. Zijlstra, Mearsloatswal 30, 9101 DR
  4 juli dhr. E. de Groot, Stasjonswei 6-13, 9123 JZ  Metslawier
  5 juli mw. D.E. Groenevelt-Roorda, Stationsweg 82, 9101 JA
  5 juli mw. S. Steegstra-Huizinga, Rondweg-Noord 54/B/09, 9101 AE
  6 juli dhr. H. Eldering, Birdaarderstraatweg 123-11, 9101 CZ
  6 juli mw. H. van der Veen-Tamminga, D.R. Camphuysenstr. 39, 9101 HT
  6 juli mw. A.A. Halbesma-Olinga, Dongeradyk 21-2, 9101 GA
  8 juli mw. A. Bakker, Dongeradyk 79, 9101 GK
  8 juli mw. B. de Jong-Zijlstra, de Woudhorne 51, 9101 NS
  8 juli dhr. H.N. Boorsma, Hantumerweg 1, 9101 AA
  8 juli dhr. F.J. de Vries, drs S van Tuinenleane 30, 9103 PJ
11 juli mw. J. Hof-Keuning, Dongeradyk 67-K304, 9101 GC 
11 juli dhr. O. Visser, Meidoorn 32, 9103 SH
12 juli dhr. W.A. Bangma, Altenastreek 21, 9101 AX
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe.

Huwelijksjubilea

  7 juli zijn 50 jaar getrouwd, dhr. en mw. W. en A. Dijkstra-Bijland, De Polle 34, 9101 BM
12 juli zijn 25 jaar getrouwd, dhr. en mw. G. en C.D. Sprietsma-Zijlstra, Kobbe 45, 9101 ZJ
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties. Wij wensen u een fijne dag toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda


 

terug

Agenda

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

25 jun 2021 om 20.00

Afscheid (via Youtube) kinderen van de kindernevendienst, in de Bonifatiuskapel

27 jun 2021 om 14.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

27 jun 2021 om 9.30

Open introductieavond videosysteem

29 jun 2021 om 20:00

Catechisatie

01 jul 2021 om 19.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

02 jul 2021 om 20.00

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy