Meeleven

Pastor Hilde Karssies

Als u dit leest is het nieuwe jaar al weer twee weken oud. Ik wens u vrede en alle goeds voor dit jaar. Dat het een jaar mag worden waarin de pandemie onder controle wordt gebracht. We elkaar weer een warme handdruk kunnen geven. Dat we weer samen kunnen komen in een volle kerk en uit volle borst kunnen zingen. Dat we weer vrijmoedig mensen op kunnen zoeken in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, zonder angst elkaar te besmetten.
In de Waadwente verblijft dhr. Stienstra, Altenastreek 24A. Op oudejaarsdag brak hij opnieuw zijn been. Na een opname in het ziekenhuis is hij nu weer in de Waadwente.
Mevr. W. van der Galiën-Dijkstra, Altenastreek 28 is inmiddels verhuisd naar de Waadwente voor verder herstel. In de Waadwente verblijft eveneens dhr. Homma. Zijn gezondheid gaat steeds verder achteruit. Het adres van de Waadwente is Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA
Mw. Boonstra-Sijens, van Heemstrasingel 10 verblijft nog in Talma Hoeve, Johanneswald 1, 9269 VS Feanwâlden. Mw. Poortman-Hiemstra, Birdaarderstraatweg 105, verblijft na een opname in het ziekenhuis in Dongeraheem, Dongeradyk 31 - 61, 9101 GB Dokkum. Gods zegen en nabijheid gewenst. Dittrich Bonhoeffer schreef een prachtig lied tijdens zijn gevangenschap in een Duitse gevangenis. In ons liedboek is het opgenomen als lied 511. Hieronder vindt u het laatste couplet van dit lied.
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dat dit lied ons tot troost mag zijn.
Pastor Hilde Karssies
 

Ds. Herman de Vries

Zr. Z. Wiersma-de Jong, Kobbe 12, verblijft in De Waadwente (Punter, k.16), Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA. Soms lijken gebeden niet beantwoord te worden. Maar wat lijkt hoeft niet overeen te komen met wat werkelijk is. Om u heen treft de bezoeker momenten van vrede aan. Gesterkt en getroost dus in deze zo moeilijke tijd. De gemeente bidt met en voor u en uw man verder, elke dag opnieuw wachtend op God.
Zr. S. Miedema-van der Ferf, Epo Sjuck fan Burmaniastrj. 16, is verhuisd van De Waadwente naar Neibertilla, Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP in Drachten. Vanuit Dokkum wensen en bidden wij u en de uwen Gods zegen toe. Wij blijven aan elkaar denken en voor u bidden.
Br. G. Kloosterman, Kweekschoolstr. 7, revalideert in Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8943 AD, Leeuwarden (afd.7, k.C20). Wij wensen en bidden hem en zijn vrouw en dierbaren kracht, vertrouwen, troost en vrede toe. Dankbaar zijn we voor de kracht en zegeningen die ervaren worden.
Br. T. Visser, Brokmui 12, 9101 EX kwam thuis na een opname in Nij Smellinghe en ontving goede berichten, waarvoor wij God danken en Zijn Naam loven en prijzen. Taeke en Janke, wees gezegend met de liefde van onze Heer.
Zr. Sj. Riemersma-de Vries, De Schans 75, werd opgenomen in Nij Smellinghe, kwam thuis, en werd toch weer opnieuw opgenomen. Adres Nij Smellinghe: Compagnonsplein 1, 92012 NN Drachten. Wij wachten biddend af, in het vertrouwen dat onze Hemelse Vader Zijn zegen in deze tijd zal schenken. Onmisbaar is Zijn vrede en liefde. Wij danken God dat wij Hem alles mogen vragen. De gemeente bidt met u en uw man mee.
Zr. A. Meindertsma-Eringa, De Schans 62, 9101 HR, werd opgenomen in het ziekenhuis, maar is nu thuis om te revalideren en aan te sterken. Er is veel reden tot dankbaarheid. In deze tijd bidt de gemeente ook voor u en de uwen. Wij bidden u herstel en Gods zegen toe.
Zr. T. Groen-Sijens, Canadezenlaan 38, 9102 DM, werd opgenomen in De Waadwente (afd. Botter, k.14), maar is nu weer thuis. Ontvang hartelijke groeten vanuit de gemeente. Wij wensen u kracht en vertrouwen toe en geloof in Gods liefdevolle nabijheid en trouwe zorg. De Heer is ook uw Herder.
Br. P. Kooistra, IJsvogel 16, overleed na een ziekbed en moeilijke weken. De afscheidsdienst werd verzorgd door da. Tineke Wielstra-Ensing. Troostte de Heer, onze Schepper en Verlosser, de familie van br. Pieter Kooistra en zegene Hij hen met Zijn belofte en Woord.
Br. D. Bakker, Bevrijdingslaan 10, werd opgenomen in De Waadwente (afd. Skûtsje, k.4), Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA. Voor hem en zijn vrouw zijn dit moeilijke weken. Wij bidden als gemeente voor hen beiden, voor hun kinderen en dierbaren, dat Gods troost en zegen zichtbaar mag worden en vrede ontvangen mag worden.
Spannend en misschien wel angstig zijn de tijden. Velen zijn ziek. Er wordt lichamelijk en geestelijk geleden aan wat corona, maar ook andere kwalen, aanrichten. De samenleving, en ook onze kerkelijke gemeente, hebben het zwaar. Velen lijden in economisch opzicht. Zij die in de zorg werkzaam zijn moeten tot het uiterste gaan. Onze hoop is en blijft gevestigd op God. Die hun hoop op Hem hebben gesteld werden in het verleden niet beschaamd. Zo lezen wij in de Bijbel en in de levensverhalen van generaties die voor ons hebben geleefd. Laten we trouw proberen te blijven, ook als het donker is, in het zoeken naar Licht. Een nieuwe morgen zal weldra dagen. Dat is Gods Woord en belofte. En daarom ‘Amen’.
Herman F. de Vries
 

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Br. P. Bakker en zr. R. Bakker-Elzinga, Dongeradyk 53-2, 9101 GB, hebben onlangs een moeilijke periode van ziekte, zorg en bezorgdheid doorgemaakt. Nu is er vooral dankbaarheid dat God hen voor elkaar heeft gespaard en dat ze op 25 januari a.s. samen met de kinderen en kleinkinderen mogen gedenken en vieren dat ze 58 jaar getrouwd zijn. Wij hopen en bidden om vertrouwen, om Gods ontferming en Zijn troostende nabijheid op de weg naar herstel.
Voor br. G. van der Meulen, de Waadwente, Klipper 7, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA,  en zr. D. van der Meulen-Loonstra, Dongeradyk 67-408, 9101 GC, is er naast het gemis en heimwee ook vertrouwen, en dankbaarheid voor de vele goede jaren die ze samen met hun dierbaren mochten beleven. Ontvang hierbij vanuit de gemeente onze hartelijke groeten en wij hopen en bidden om goede moed en de liefdevolle hulp en zorg van God en mensen.
Moge de Heer ons behoeden en bewaren in deze bewogen tijd waaraan geen einde lijkt te komen, en ons troostend en bemoedigend nabij zijn op de weg die we samen gaan als kerk en samenleving.
Pastor Grietje Jelsma-de Jong
 

Yn memoriam Johannes Dykstra

5 oktober 1937- 12 desimber 2020
Johannes waard berne op 5 oktober 1937 yn de húshâlding fan Jabik en Martsje Dykstra-Bandstra te Eanjum. Hy wie de ien nei jongste fan tsien bern. Foar syn berte wie der al in famke ferdronken. It wie in fleurige boel yn de waarme húshâlding. Nei de legere skoalle gie Johannes nei de boer. Yn dyselde tiid sloech it needlot ta. Broer Jan ferdronk yn Indonesië. Trije jier letter waard mem slim siik en stoar; noch mar 54 jier. Heit bleau sitten mei in grutte húshâlding. Nei syn baan as boere-arbeider kaam Johannes te wurkjen by Hacqueboard. Neidat suster Anneke, Hitsje, Jeltsje en Hinke troud wiene bleau er mei heit en broer Jimke oer. Yn 1958 wie broer Jelle ferdronken yn Súdlaren. Alle freedtemiddeis kaam Johannes by sus Hinke yn Mitselwier te kofjedrinken. Ek wie er faak op de pleats by Johannes en Anneke yn Ljussens. Hy wie ek sljocht op fuotbaljen en muzyk. Syn libben kabbele sa troch . Oant der op tiisdei 16 jannewaris 1973 ûnferwachts in ein kaam oan it libben fan heit Jabik Jelles. Doe moasten de bruorren tegearre fierder. Se roaiden it mei húshâldlike assistinsje fan de sussen. Mar ek oan dizze tiid kaam te gau in ein. Broer Jimke stoar presys 15 jier nei syn heit op 16 jannewaris 1988. Johannes bleau allinnich en kaam úteinlik te plak yn de 'Beukelaar' te Dokkum. In gesins-ferfangend tehûs. Letter ferhuze er nei de Omloop wêr't er oant dizze tiid ta mei in soad nocht wenne hat. Sus Anneke kaam altyd sneins. Yn 2013 stoar ek sy. Johannes wie earst wakker ûnwennich mar der waard in besite roaster makke mei neven, nichten en sus Jeltsje. Spitigernôch Spitich genôch bruts er in pear jier lyn noch syn heupe. Doe wie er konstant bûn oan syn rolstoel. Syn geheugen begûn him yn de steek te litten lykas it gehoar. Mar joviaal bleau er, de hân nei elkenien omheech. Ein novimber waard er troffen troch it corona firus. Nei tsien dagen ferbliuw yn it Covid hûs te Drachten is er op syn fertroude plakje yn de Omloop yn alle frede en rêst stoarn. Kostber minskebern, lêste soan fan Jabik en Martsje hat de lêste omloop makke en is no foargoed Thús.  

Tettie Stiemsma-Walda
 

In memoriam Sjoerdina Politiek-Sinnema

Na een verblijf  van ongeveer twee en een half jaar in ‘De Herbergier’ te Wyns is Dini Politiek op zondag 13 december j.l. in de leeftijd van 89 jaar overleden. Dini was een boerendochter, die in Ternaard werd geboren, in Waaxens haar kinderjaren doorbracht en als puber met haar ouders in Holwerd kwam te wonen. Ze ging later de verpleging in, maar moest vanwege eczeem aan haar handen daarmee stoppen. Ze volgde een opleiding tot diëtiste en werkte als hoofd van een dieetgroep in Velp, Haarlem en tenslotte in Leeuwarden. Ze ontmoette Johannes Politiek en samen met hem kwam ze op een boerderij te wonen in Betterwird, een buurtschap vlak bij Dokkum. Dini en Johannes kregen twee kinderen, die in het zelfde jaar geboren werden: Anica in januari en Duco in december 1963. De kinderen groeiden in voorspoed op en toen Anica geconfronteerd werd met suikerziekte was Dini de attente en liefdevolle moeder op de achtergrond. Het echtpaar verhuisde in 1986 naar de Iepenlaan in Dokkum. Daar hebben ze samen prachtige jaren beleefd. Dini hield zich bezig met het huishouden, ze fietste en zwom, werd voorzitter van de Bond van Plattelandsvrouwen in West-Dongeradeel en voorzitter van de diabetes vereniging in Dokkum. De grote hobby van beiden was  bridge. Ze waren niet alleen lid van de Dokkumse Bridgeclub, maar ook thuis ontvingen ze vrienden en vriendinnen om met elkaar dit prachtige spel te spelen. Na het overlijden van  Johan in 2016 ging het langzaam maar zeker minder met Dini. Ze kreeg last met haar geheugen en dat resulteerde er uiteindelijk in dat ze niet langer op zichzelf kon blijven wonen. Toch heeft ze dat nog een tijd lang vol gehouden, geholpen door een bewonderenswaardige innerlijke balans, die rust gaf en door geweldige buren, die bijsprongen als het nodig was.
Dini was in haar goede jaren meelevend lid van de Hervormde Gemeente. Zij en Johan hadden hun vaste plekje in de Grote Kerk. Wat ze van huis uit had meegekregen aan geestelijke bagage heeft ze mogen behouden in haar lange leven. Op zaterdag 19 december kwamen we bij elkaar in het Uitvaartcentrum aan de Rondweg. Daar hebben we Dini herdacht. Anica en Duco haalden herinneringen op. Ook haar beide kleinzonen, Niels en Chris, van wie ze zoveel hield, uitten hun dank voor wat ze in deze vrolijke en blijmoedige  oma hadden ontvangen. We lazen met elkaar uit Psalm 139, luisterden naar muziek en namen zo afscheid van een geliefd mens, dat een spoor  trok in ons leven. De dankbaarheid had het zo, God zij dank, voor het zeggen.
Ds. Koos de Gier
 

In Memoriam Riemke Tolsma

geboren: 30 oktober 1926
overleden: 27 december 2020
Op Oudejaarsdag hebben wij in kleine kring afscheid genomen van zr. Riemke Tolsma. Zij woonde aan de Kievitstraat nr. 21. Lang heeft zij daar gewoond. Eerder elders, met haar ouders, en verder alleen. Amper familie, wel buren en goede mensen die haar aandacht schonken, bewogen waren en met haar begaan. Mooie herinneringen had zij aan haar jaren in Kimswerd en de blijvende contacten vanuit Kimswerd. Lichamelijk en geestelijk namen de zorgen de laatste jaren toe. Toch werd het haar gegeven om in haar huis te kunnen blijven wonen. Dankbaar was zij voor hen die haar zagen, ook vanuit de kerk. Liederen die al lang geleden haar bemoedigd hebben, klonken bij haar afscheid in de dienst voorafgaande aan de crematie. ‘Neem, Heer, mijn beide handen’. En: ‘Heer, ontferm U over ons, open Uwe Vaderarmen’. En: ‘Wat de toekomst brengen moge’. Het zijn liederen vanwaaruit in alle nederigheid en bescheidenheid aan God gevraagd wordt om Zijn hulp, genade en bescherming. Ons geloof houdt in dat God geen bidder onbeantwoord laat staan. Psalm 121 werd gelezen en al biddend werd afscheid genomen van onze zuster. Met een zegen namen wij van elkaar afscheid. De gedenksteen met haar naam werd op zondag 10 januari in De Herberg op de gedenktafel gelegd. Velen zullen haar niet gekend hebben. Zij blijft zo echter in ons midden. God kent haar. Ook dit is een betekenis van onze gedenktafels: dat wij hen zullen blijven noemen en kennen die anders niet meer genoemd of gekend worden. Op aarde worden mensen en namen tenslotte vergeten. In nieuwe tijden vergeten wij wat vroeger was. In de eeuwigheid geldt dit niet. Gekend bij God, als antwoord op haar lied en gebed, voor eeuwig. Een troost voor Riemke Tolsma in haar leven en in haar sterven. Het is ook onze troost. 
Herman F. de Vries
 

In Memoriam Maaike Boonstra-Jousma

geboren: 9 februari 1946
overleden: 31 december 2020
Het jaar 2020 stond in het teken van haar ziekzijn, maar meer nog in het teken van gebed en liefde. De trouwe zorg voor elkaar was indrukwekkend. Ruurd en Maaike hadden elkaar lief en hadden samen God lief. Die liefde straalde uit naar hun kinderen en kleinkinderen en naar velen toe in hun omgeving. Wij herinneren ons Maaike als een liefdevolle, blijmoedige, positieve en zeer attente vrouw. Diverse bestuursfuncties heeft zij bekleed, o.a. bij de vrouwenbond. Trouw bezocht zij de soos in De Fontein. Zij zorgden voor Johannes, de broer van Ruurd. En de kleinkinderen kwamen eerder elke zaterdagmiddag bij hen. In nieuwe tijden verandert veel, maar wat niet verandert is de zorg en liefde, en vanuit hun geloofs- en gebedsleven werd het eigenlijk alleen maar intenser. Het lijden nam nu toe, maar het vertrouwen nam niet af. Integendeel. Maaike zong bij een koor en had zelf de liederen uitgezocht, samen met Ruurd, voor de dankdienst die aan haar begrafenis voorafging in Holwerd. Kinderen en kleinkinderen verzorgden bijdragen in de dienst en lazen Psalm 31 uit de trouwbijbel van Ruurd en Maaike. Elke dag hadden zij tegen elkaar gezegd ‘Mijn tijden zijn in Uw Hand’. Op Oudejaarsdag ging een tijd voorbij en ging Maaike van ons heen. Wij geloven echter dat de liefde overwint en ook in nieuwe tijden blijft en daardoor ook het leven. In ons geloof en door Gods liefde blijft de verbondenheid met elkaar op aarde en in de hemel bestaan. Vreugde en vrede was er in het moeilijke jaar 2020 ook en zal er in 2021 opnieuw zijn. Wel anders, maar toch vreugde en vrede. Wie aan Maaike denkt, zal tranen plengen, maar dat zullen ook tranen van dankbaarheid zijn en stille vreugde. De regenboog wordt zichtbaar als Gods toekomst door onze tranen heen breekt. Ooit brak haar stem door in Scandinavië. Het koor nodigde de gemeente uit om naar voren te komen en mee te zingen. Spontaan stond Maaike op als een Maria. Zij ging naar voren en zong in het Zweeds ‘Welk een Vriend is onze Jezus’. Het klonk opnieuw in het Zweeds in de dankdienst op 6 januari jl. Het is een vraag die bij ons op kan komen: Wie van ons zal opstaan als God Zijn kind roept? Troostte God onze Verlosser Zijn rouwende kinderen, Ruurd en zijn gezin, kinderen en kleinkinderen, en allen die Maaike dankbaar en liefdevol gedenken.
Herman F. de Vries
 

In Memoriam Pieter Kooistra

Op de laatste dag van 2020, 31 december, overleed Pieter Kooistra. Hij woonde aan de IJsvogel 16. Piet Kooistra werd geboren op 8 juni 1939 te Anjum in een gezin met vijf kinderen en groeide op in  Ee.  In zijn tienerjaren ontmoette hij z’n grote liefde, Duike Visser. Op 15 april 1966 trad het jonge stel in het huwelijk.  Ze waren heel gelukkig met de vier kinderen die in de loop van de jaren werden geboren, drie dochters en een zoon, Jitty, Afie, Harry en Jacoba. Later kwamen daar hun partners bij en werden negen kleinkinderen geboren. Een hecht en warm gezin. In het begin van z’n huwelijk werkte Piet bij Sonnema als chauffeur, later werkte hij bij de FRAM.  Hij was een man van weinig woorden maar zat wel vol humor en grapjes.  Piet stond altijd klaar voor zijn kinderen, waarin hij zijn liefde en gevoelens voor hen uitte. Praten met z’n kinderen over z’n gevoelens deed hij niet en zeker met moeilijke of verdrietige gevoelens wilde hij hen niet belasten. Hij liet ze wel het positieve in het leven zien, liet ze hun eigen weg in het leven kiezen en met moeilijkheden konden ze altijd bij hem terecht. Op 16 december 2008 overleed Duike na een heftige ziekte; een periode waarin Piet haar bijstond met alles wat in z’n vermogen lag. Ruim een jaar later, op 7 februari 2010, kwam er opnieuw een groot verdriet in het leven van Piet toen z’n oudste kleinzoon, Siebo, overleed. Hij had het er erg moeilijk mee. Ondanks alles bleef het huis aan de IJsvogel voor iedereen openstaan. Piet hield van gezelligheid, hoewel hij na het overlijden van Duike liever visite bij hem thuis ontving dan dat hij zelf op visite ging. Naast andere liefhebberijen was ‘muziek luisteren’ een liefhebberij van Piet. Z’n draagbare radio was daartoe zijn trouwe metgezel, maar ook het t.v.-programma ‘Nederland zingt’ was favoriet. Zoals hijzelf zorgzaam en liefdevol was, hebben de kinderen hun heit tot het laatst toe met zorg en liefde omringd; elke ochtend een telefoontje, elke donderdag samen met één van de dochters boodschappen doen en tot slot naast hem staan toen hij ziek werd en zijn lichaam de strijd tegen het coronavirus moest opgeven. Wat zal hij gemist worden, Piet Kooistra, die door zijn kinderen en kleinkinderen wordt herdacht als een mens met ‘een hart van goud!’ In de afscheidsdienst die (in besloten kring) werd gehouden op donderdag 7 januari in De Herberg luisterden we naar de liederen die een neerslag waren van het geloofsvertrouwen van Piet en de Bijbeltekst Deuteronomium 33: 27, ‘Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig’, stond centraal in de overdenking. We wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe in deze verdrietige tijd; bovenal de ervaring van Gods troostende nabijheid.
ds. Tineke Wielstra-Ensing
 

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

18 jan. mw. T.   Tania-Dijkstra, Dongeradyk 67/K004, 9101 GC
18 jan. mw.  P.L.L. Wassenaar-Meiring, Birdaarderstraatweg 123/5, 9101 CZ
20 jan. mw. A.  Buwalda, Voorstreek 19, 9101 BC
20 jan. dhr. J. de Boer, De Skries 19, 9101 GZ
20 jan. mw. A. Buwalda, Voorstreek 19, 9101 BC
21 jan. dhr. A. Vriesema, Voorstreek 3, 9101 BC
23 jan. dhr. J. Lawerman, Hantumerweg 55, 9101 AA
24 jan. mw. T. Minnema-Miedema, Altenastreek 56, 9101 BA
25 jan. mw. L.A. Rispens-Schoonderwoert, Birdaarderstraatweg 27/19, 9101 CW
26 jan. mw. T. Holwerda-Nicolai, Wylster 1, 9101 XZ
26 jan. mw. N. Tolsma-Jongsma, Weegbree 11, 9103 SL
26 jan. mw. E.M. Wiersma-van Dijk, Birdaarderstraatweg 29-12, 9101 CW
27 jan. dhr. J. Posthuma, Woudweg 80, 9101 VN
28 jan. dhr. P. Bakker,  Dongeradyk 53/2, 9101 GB
29 jan. dhr. F. de Beer, De Berken 13, 9103 RM
31 jan. mw. P. Akkerman-Vellema, Birdaarderstraatweg 123-32, 9101 CW
31 jan. dhr. W.L. Harms, Westerissestraat 2, 9101 AR
1 febr. mw. G.G. Vellema-Visscher, Iepenlaan 52, 9103 RK
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe.

Huwelijksjubilea

8 jan. waren 40 jaar getrouwd dhr. S. Dupon en mw. G. Dupon-Bosch, Eelaan 14, 9101 JE
12 jan. waren 60 jaar getrouwd dhr. A. van der Velde en mw. A. van der Velde-Krol, Aalsumerweg 39, 9101 JG
16 jan. zijn 40 jaar getrouwd Lieuwe de Jong en Froukje de Jong-Velda, Houtkolk 108, 9101 BH
30 jan. zijn 45 jaar getrouwd, dhr. J. van der Bij en mw. A. van der Bij-Lei, Beukenlaan 32, 9103 RA
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties. Wij hopen dat u een fijne dag heeft gehad of nog zult hebben.
Afke Oosterhuis - Ferwerda

Hartelijk dank!
Na 8 weken eindelijk helemaal gipsvrij. Nu, met hulp van fysio, weer op weg om ‘stappen te zetten’…
Maar wat voelt het goed dat, wanneer je tijdelijk zo uitgeschakeld bent, zoveel gemeenteleden meeleven. Zoveel kaarten, bloemen, andere attenties, bezoekjes, telefoontjes, mailtjes en appjes.
Gewèldig! Heel hartelijk bedankt daarvoor!
Yte en ik wensen jullie allen een liefdevol, gelukkig maar vooral gezond 2021 toe!
Hartelijke groet van Rita Mollema-Houtman

Bêste minsken,
Wat hawwe jimme ús goed betocht mei in blomstik,….bosken blommen en….kaarten mei de beste winsken fan jimme, foar ús 55-jierrige troudei. Allegear ljochtpuntsjes yn de tsjustere dagen foar Kryst.
Spitich genôch troch ‘Corona’ gjin feestje mei bern en bernsbern. Mar wy tankje God mei de wurden fan Liet 416:2:
Hear wês mei ús oant in oare kear,
wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje,
Hear wês mei ús oant in oare kear.
Hertlik dank. 
Ruurd en Foekje van Dellen

Tank
Wy wolle elkenien betankje foar it meilibjen en de grutte mannichte kaarten nei it ferstjerren fan myn leave man en ús grutske heit en pake.
Anneke van der Zee, bêrn en bêrnsbêrn
Dankbetuiging
Dank aan alle lieve mensen voor de hartverwarmende belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, onze heit en trotse pake: Jaap Iedema. Het heeft ons erg goed gedaan!
Betty Iedema-Holwerda en kinderen

Bedankt voor alles!
In mijn kamer staan de twee boeketten, die ik op eerste Kerstdag bij het afscheid kreeg, er nog fleurig bij. Ik geniet ervan en zo geniet ik ook na van de hartverwarmende woorden bij het afscheid. Ze hebben mij ontroerd! Toen ik drie jaar geleden gevraagd werd om te komen helpen in de wijk van de Fontein, was mijn eerste gedachte: Ik woon nu in de provincie Groningen. Ik kan niet zomaar een aantal dagen in de week naar Friesland komen. Maar het pad naar Dokkum was snel gevonden en elke keer, als ik richting Dokkum reed, heb ik genoten van de ruimte en het landschap. Het was bijzonder om na 17 jaar terug te zijn in de wijk waar ik eerder had gewerkt. Om daar de draad met oude gemeenteleden weer op te mogen pakken en nieuwe contacten te kunnen leggen, met name onder de jonge gezinnen. Ik kijk dan ook heel mooi terug op deze jaren en ik wil u allemaal bedanken voor het vertrouwen dat u mij vanaf het begin weer gaf. Ooit zei een gemeentelid tegen mij: ‘As it ien keer goed west hat, dan bliuwt it goed.’ Dat is wat ik de afgelopen jaren heb ervaren. Ik neem het mee als een heel waardevolle herinnering! Er is van alles dat in de nieuwe gemeente nog zijn weg moet vinden. Ik wens u daarbij allemaal van harte Gods zegen toe. Dat u na verloop van tijd ook dankbaar zult kunnen kijken naar de nieuwe gemeente, waaraan nu nog volop wordt gebouwd.
Met een hartelijke groet, Greetje Rol
                                                                                                     
 
terug

Agenda

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

24 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep en You Tube vanuit De Fontein

24 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep en You Tube vanuit De Herberg

31 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

31 jan 2021 om 9.30

Kerkdienst (H.A.) via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

07 feb 2021 om 9.30

Kerkdienst (H.A.) via kerkomroep vanuit De Herberg

07 feb 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy