Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Meeleven Meeleven
Ds. Hans P. Oosterhoff
In revalidatiecentrum Lyndensteyn te Beetsterzwaag (Hoofdstraat 3, 9244CL) verblijft door de week Roelie Zijlstra. Zij volgt daar een intensief revalidatietraject om te herstellen van het herseninfarct dat haar begin augustus trof. Wij leven van harte met haar mee en wensen haar alle goeds en een voorspoedig herstel. 
Met een vriendelijke groet aan u allen,
Ds. Hans Oosterhoff
Pastor Hilde Karssies
Als je merkt dat mensen aan je denken, met je meeleven door een telefoontje, een kaartje, een bezoekje op gepaste afstand, dan doet je dat goed. Het proces waar je doorheen moet voelt minder eenzaam. Vooral als het ziekteproces lang duurt is het van belang dat mensen blijven voelen dat ze niet vergeten worden. Vandaar dat we sommige mensen wekenlang blijven noemen in deze rubriek.
Jolanda van der Meulen verblijft nog steeds in Revalidatiecentrum Lyndensteyn, afdeling C, Kamer 31, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag.
Dhr. Stienstra, Altenastreek 34A, verblijft na een opname in het ziekenhuis, voor revalidatie in de Waadwente. Hij heeft een lange weg te gaan.
Dhr. v.d. Veen, Rondweg 54-C-09 is inmiddels geopereerd in het MCL, maar moet verdere behandelingen ondergaan.
Mw. Saakje Hamstra, Birdaarderstraatweg 123-1, 9101 CZ heeft, na een lange periode van klachten, een operatie ondergaan.  

Overleden op 26 augustus 2020 Riemke Meindertsma-Attema, geboren 19 januari 1930.

We bidden allen die te maken hebben met ziekte en verlies Gods nabijheid en zegen toe.
Pastor Hilde Karssies
Ds. Herman F. de Vries
Zr. Z. Wiersma-de Jong, Kobbe 12, verblijft in De Waadwente. Op de lange, verdrietige weg die u moet gaan vergezellen wij u en uw man als gemeente biddend. Moge vanuit onze gebeden verlichting ontstaan, en troost en hemelse kracht ontvangen worden.
Zr. S.E. Franken, Aalscholver 7, werd in het UMCG te Groningen behandeld. We zijn dankbaar dat u weer thuis bent. Gebeden werden gehoord en verhoord. Dank aan Hem Die ons Zijn zegen gaf! Wij bidden u Gods zegen ook voor de toekomst toe.
Zr. H. L. Benedictus-Pera, Het Golden Cruys 16, kwam thuis vanuit het MCL. Een nieuwe weg van revalidatie en herstel ligt voor u. Wij hopen en bidden dat u elke nieuwe dag Gods zegen mag ontmoeten en wensen u een goed herstel toe. Hartelijke groeten vanuit de gemeente voor u en uw man.
Zr. Corine Jilderda-Plooy, Wylster 17, werd geconfronteerd met verdrietige berichten wat haar gezondheid betreft, is begonnen met een behandeling en verblijft thuis.Op de weg die jij met en in jouw gezin moet gaan, bidden wij jullie Gods liefde en zegen toe. Elke nieuwe dag zal een dag van moeite en zorg kunnen zijn, maar ook een dag van gebed, troost, liefde, zegen. God leidt ons in het leven naar het leven.
Troost, kracht, vertrouwen en zegen wensen en bidden wij als kerkelijke gemeente allen toe die lichamelijk of geestelijk lijden. Wij moeten allemaal heel persoonlijk een weg gaan. Het kan ons eenzaam maken. Toch zijn wij nooit alleen. Bidders zijn om ons heen. Engelen waken over ons. De hemel zorgt. Moge het ook uw geloof en beleving zijn, dat vele krachten en machten om ons heen zijn en voor ons zorgen.
Zr. H. Dijkstra-Hiemstra, Mockamastrjitte 31, kwam thuis na een opname in het ziekenhuis MCL te Leeuwarden.
Zr. M. Boonstra-Jousma, Terpwei 5, Driezum, wordt, na een opname in het MCL, verzorgd in De Waadwente.

 
Herman F. de Vries
Pastor Grietje Jelsma–de Jong
Ondanks het aanscherpen van de coronamaatregelen hopen en bidden wij dat we elkaar als gemeente binnenkort weer mogen ontmoeten tijdens kleinschalige activiteiten en samen weer fysieke kerkdiensten (mee)gevierd kunnen worden. Moge de Heer ons behoeden en bewaren in deze bewogen tijd en ons troostend en bemoedigend nabij zijn op de weg die we samen gaan als kerk en samenleving.   
Pastor Grietje Jelsma-de Jong
Ds. Greetje Rol
Alles lijkt weer zijn gewone ritme te krijgen. De zomerse warmte is voorbij, de scholen zijn weer begonnen en ook de krant verschijnt weer in z’n normale uitvoering. Zelf vind ik het heerlijk dat het gewone dagelijkse ritme terug is. Alleen.. echt gewoon is het niet en dat zal het voorlopig ook niet worden. In Dokkum hebben we de afgelopen weken gemerkt, hoe belangrijk het is om rekening te houden met het virus en dat voorzichtigheid geboden blijft. Het zou zo maar kunnen zijn dat er richting het einde van het jaar  weer extra beperkende maatregelen komen. We kunnen ons daar nu al zorgen over maken. Maar we zouden deze situatie ook kunnen gebruiken om bewust in het nu te leven Om te genieten van wat er nu nog allemaal wèl is en wat er nu nog allemaal wèl kan. Om op die manier weerstand op te bouwen voor wat er straks eventueel zou kunnen komen. Ook kunnen we ons oefenen om te investeren in vertrouwen. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat het straks allemaal wel mee zal vallen. Maar dat we ons niet mee laten nemen in allerhande voorbarige meningen en opgeblazen berichten. We zouden als gelovigen deze  tijd in dit opzicht als een uitdaging kunnen zien. Als een tijd om bijvoorbeeld regelmatig de psalmregels te bidden: Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw wegen gaan, en leven. ( ps.119, vs. 37)

Mevr. Murkje van der. Galiën woont sinds een paar weken in het verzorgingshuis te Ferwerd. Ze is dankbaar dat ze daar nu ‘te plak’ is; ze voelt zich er ook thuis. Wel moet ze half september een heupoperatie ondergaan in verband met ernstige slijtage. Dat valt  niet mee op haar leeftijd. Wat dit betreft zou een kaartje ter bemoediging haar zeker goed doen.
Haar adres is:  mevr. M. van der Galiën, 
                        Woonzorgcentrum Foswert, afd. de Terpen, kamer 225,  
                        Foswerterstrjitte 71
                        9172 PS Ferwerd.

Mevr. W. Prins, Mearsloatswal 21 is twee weken terug heel ongelukkig gevallen. Door die valpartij brak ze een heup. Ze is daaraan de volgende dag geopereerd en ondertussen weer thuis, waar ze liefdevol verzorgd wordt door haar man. We wensen haar van harte een goed herstel toe!
Ds. Greetje Rol

In Memoriam Petrus (Pé) Kooistra 
Op zaterdag 11 juli is Pé Kooistra overleden in de leeftijd van 91 jaar. Bijna 92 jaar geleden werd hij geboren in Oude Leie, vlak na zijn tweelingzus Anna. Later werden er nog 6 kinderen geboren. Van hen leeft alleen zijn tweelingzus nog. Over zijn jeugd zei hij: “Ik heb een mooie jeugd gehad. We hadden geen geld, maar daar zaten we niet mee. De gewone dingen maakten dat het toen zo goed was.” Pé’s ouders hadden een bakkerij. Hij ging hij bij zijn vader in de bakkerij werken. Omdat de bakkerij te klein was om van te bestaan werd een grotere bakkerij in Dokkum gekocht. Inmiddels had Pé Anneke van der Woude leren kennen en ze verloofden zich. Pé werd uitgezonden naar Nieuw-Guinea. Zo kon het gebeuren dat ze pas na een verlovingstijd van 7á 8 jaar konden trouwen. Er werden 3 kinderen geboren. Toen de supermarkten hun intrede deden werden de bakens verzet. Er werd een nieuwe bakkerij gebouwd waar werd gebakken voor de supermarkten en de ‘koude’ bakkers. Pé was een echte ondernemer. Hij kwam in het bestuur van Back Beko, een inkooporganisatie voor bakkers. Daarnaast is hij vele jaren ouderling geweest in de gereformeerde kerk. Zo bleef er niet veel tijd over voor zijn gezin. Dat heeft hem later gespeten.
Toen Pé stopte met de bakkerij en deze werd overgenomen door Oane werden Pé en Anneke lid van de christelijke caravanclub. Met deze club hebben ze veel mooie reizen gemaakt. Toen Anneke ziek werd gingen deze reizen niet meer, maar er bleven genoeg hobby’s over: de kas in de tuin, het schaken, lezen, enz. Tot op hoge leeftijd ging hij elke zaterdagmiddag met zijn zus Anna op stap; toeren door het Friese land en koffiedrinken bij Lauwersland bij Kollum.
De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Na meerdere keren in de ziekenboeg van Dongeraheem te hebben gelegen verhuisde hij naar de Skûle in Metslawier. Daar heeft hij nog een goede tijd gehad. Maar zijn gezondheid ging verder achteruit. Hij had meer verzorging nodig en kwam op de wachtlijst voor de Waadwente. En toen kwam corona…. 9 weken geen bezoek. Tijdens deze moeilijke periode kwam er een kamer in de Waadwente vrij. Hij realiseerde zich “Ik kom hier om te sterven”. Vrijdag 17 juli hebben we afscheid van hem genomen na een dankdienst voor zijn leven in de Fontein. 
Pastor Hilde Karssies
In Memoriam Wietze Wolters
Woensdag 12 augustus is op 92-jarige leeftijd overleden Wietze Wolters, Birdaarderstraatweg 123-26, echter de laatste maanden woonde hij in het Talmahûs in Feanwâlden.
Wietze is geboren in Niekerk/Ulrum. Wietze was het vierde kind in een gezin dat totaal uit 7 kinderen heeft bestaan. 
Na de lagere school is hij naar de MULO gegaan. Tot zijn 62e heeft hij gewerkt op een notariskantoor. Daarnaast heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk en de maatschappij. Hiervoor heeft hij dan ook een lintje gekregen in de Orde van Oranje Nassau in goud. Op 60-jarige leeftijd trouwde hij met Elly Ronda. Wietze kon goed overweg met de volwassen kinderen die hij door  het sluiten van dit huwelijk bij kreeg. Van de kleinkinderen heeft  hij echt genoten; hij heeft aan allerlei leuke dingen mee- gedaan en toen zij ouder werden was hij heel belangstellend naar hen toe. Geloof en politiek waren hem dierbaar. Maandag 17 augustus hebben we een dankdienst gehouden in het uitvaartcentrum. In deze dienst hebben we in vogelvlucht bij zijn leven stilgestaan en de overdenking was uit Matt. 8:23-27. Na deze dienst hebben we Wietze naar zijn laatste rustplaats “de Lindenhof” gebracht. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Ds. Liesbeth Muilwijk – Huis
Verjaardagen en jubilea
Voor vermelding in de lijstjes met verjaardagen zoeken we naar toestemming van iedereen.
en maken we ook gebruik van de vermeldingen in 2019.
Het duurt dus even voor deze rubriek op peil is.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
22 aug. dhr. G. Flootman, Birdaarderstraatweg 107, 9101 CZ
Alsnog van harte gefeliciteerd.

  8 sept. mw. A. Poortinga-Aartsma, Birdaarderstraatweg 25/5, 9101 CW
  8 sept. dhr. J. Peeringa, Bonifatiuspolder 78, 9103 PR
10 sept. mw. H. Bandstra-van der Veen, Birdaarderstraatweg 27/28, 9101 CW
10 sept. dhr. E. Zwart, Dongeradyk 47-1, 9101 GB
11 sept. dhr. J. Dijkstra, Bevrijdingslaan 4, 9102 DD
13 sept. dhr. M. Kamstra, Carp Altingstraat 20, 9101 VX
13 sept. mw. W. Stiemsma-Feenstra, Birdaarderstraatweg 27/8, 9101 CW 
17 sept. mw. H. Brouwer - van Sinderen, De Omloop 5-4, 9101 BW
18 sept. dhr. A. I. de Boer, De Omloop 9, 9101 BW
19 sept. dhr. A. Braaksma, Dongeradyk 67-K005, 9101 GC
21 sept. mw. A. Wierstra-Nawijn, Kapellaan 18, 9101 WB
22 sept. mw. M. Beintema – Hamersma, Van Kleffensstraat 44, 9101 CN
22 sept. dhr. H. Boven, Rondweg-West 94, 9101 BE
22 sept. mw. Tj. Hacquebord-Leegsma, De Woudhorne 83/A, 9101 NT
23 sept. mw. G.A. Slagter-Lier, Grimma Herna 17/1, 9101 CV
24 sept. mw. R. Kingma-de Graaf, Birdaarderstraatweg 119, 9101 CZ
24 sept. mw. M. Vlaming-Holkema, Wilgenlaan 7, 9103 SB
25 sept. dhr. E. Ufkes, Hogedijken 2, 9101 WV
27 sept. mw. R. Uitterdijk-van der Bos, Birdaarderstraatweg 29/17, 9101 CW 
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe

Huwelijksjubilea
19 aug. waren 55 jaar getrouwd: dhr. C. Visser en mw. D.H.G. Visser-Voortman, De Zwaan 106, 9101 XH
Alsnog van harte gefeliciteerd.

10 sept. zijn 55 jaar getrouwd, dhr. H. Roos en mw. C. Roos-van Ham, Vleesmarkt 33, 9101 MJ
15 sept. zijn 65 jaar getrouwd, dhr. .N. Bulthuis en mw. A. Bulthuis-Schriemer, Diepswal 3/A, 9101 LA
17 sept. zijn 60 jaar getrouwd, dhr. J.J. Blom en mw. G.Th. Blom-Rehorst, Strobosserweg 13, 9101 VT
18 sept. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. L.Tj. van der Kooi en mw. G. van der Kooi-De Vries,
Tjessens 26, 9101 SM
24 sept. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. M. Poortman en mw. A. Poortman-Meinsma,
Zuiderbolwerk 101, 9101 NX
25 sept. Zijn 50 jaar getrouwd dhr. A. de Vries en mw. A de Vries-van der Zee, IJsvogel 6, 9101 XS
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties en een fijne dag toegewenst.
Afke Oosterhuis – Ferwerda
Dank
Op 21 augustus waren wij 50 jaar getrouwd.   
Diep onder de indruk zijn we van de vele gelukwensen in allerlei vormen, meeleven van mensen uit onze PGDAW. 
Het was bijzonder om te ervaren dat in deze tijd van “afstand houden” zo veel mensen “dichtbij” kwamen. Hartelijk bedankt!    
Minne en Geke Boelens    
Nic en Klas Hoexum  

Tankberjocht
Wy wolle Jimmy allegearre tige tank sizze foar jimme meilibjen by it siik wezen
en ferstjerren fan myn leave frou en us leave mem en beppe,
GEARTSJE VELDSTRA VAN DER SCHAAF
Alle foarmen fan waarm omtinken, sawol persoanlik as skriftlik ha us tige rekke, mar ek hiel goed dien
It jout us de moed om fierder te gean

Geart Veldstra, bern en beppesizzers

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep (& livestream) vanuit de Fontein
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Kerkdienst via kerkomroep & livestream vanuit De Herberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30
meer details

Gebedsgroep
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19.00
meer details

Leeskring
datum en tijdstip 24-09-2020 om 10.00
meer details

 
Pastoraal Meldpunt: 06 - 2138 2081 of pastoraat@pgdaw.nl
 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.