MeelevenĀ 

Pastor Hilde Karssies

Mw. Aukje de Jong-van der Heide, Iepenlaan 20, heeft slechte berichten gekregen. De tumor in haar hoofd is gegroeid en veroorzaakt veel problemen. Haar kamer in de Waadwente is Schouw 16.
Mw. S. Mullender-Schregardus, Birdaarderstraatweg 29-9, verblijft voor onderzoek in de Waadwente. Het adres van De Waadwente is Birdaarderstraatweg 68, 9101 DC Dokkum.
Dhr. H Tolsma, Birdaarderstraatweg 27-27, 9101 CW, was met hartklachten opgenomen in het MCL. Hij is, na het plaatsten van stents, inmiddels weer thuis.
Dhr. J. van der Veen, Rondweg-Noord 54/C/09, 9101 AE, is langdurig ziek. Zijn gezondheid gaat langzaam achteruit.
Mw. B. Postma-Fahner, De Woudhorne 35, 9101 DE,  is na een opname in het ziekenhuis weer thuis. Zij had na een val haar heup gebroken.
Bent u ook blij dat het ’s avonds weer wat langer licht blijft? Nog twee maanden dan begint de zomertijd weer. We verlangen allemaal naar licht en warmte. Van de zon, maar ook van elkaar. Ik heb veel reacties gehad op het verhaal dat we tijdens de kerstvieringen hebben gelezen. Het verhaal van de zeven kaarsen/lichten die het hele jaar op verschillende plekken hebben geschenen. We hebben geluisterd naar het lied dat zong van het kleinste vlammetje dat het diepste duister breekt. Gods licht dat in de diepste duisternis schijnt. Dat uitzicht geeft als het leven donker is. Dat ook weer een weg om te gaan laat zien. Ook wij kunnen ‘lichtjes’ voor elkaar zijn. Ik denk aan een liedje uit mijn kindertijd.
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn


Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is
overal op aarde zond’ en droefenis
laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn

Met vriendelijke groet,

Pastor Hilde Karssies-Kaptein
 

 

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Br. P. Gosma, Bonifatiuspolder 10, 9101 ER, mocht na een revalidatieperiode in De Waadwente, eind januari weer thuiskomen. Naast dankbaarheid is er ook moeite en verdriet door de ontstane beperkingen. Wij hopen en bidden om troost, kracht, moed en vertrouwen voor u en uw dierbaren voor de komende tijd.
Zr. E. Iedema-Boersma, Mr. Bruningstraat 13, 9101 DM, heeft een operatie ondergaan en is dankbaar voor de goede uitslag die ze nadien kreeg. Binnenkort wordt begonnen met nabehandeling. Wij hopen en bidden dat de troostende en bemoedigende nabijheid mag worden ervaren van God en mensen.
Br. J. Wiersma, Woudweg 57, 9101 VK, werd onlangs geopereerd in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Dankbaarheid is er voor een geslaagde operatie en eveneens voor de geboorte van hun eerste kleinkind op de dag dat br. Wiersma weer thuis mocht komen. Hoewel de wonden goed herstellen is er helaas wel nabehandeling nodig. Wij bidden om Gods ontferming, om hoop en vertrouwen op de weg die u en uw dierbaren gaan.
Zr. A. Heeringa-Adema, Dongeradyk 11-3, 9101 GA, mocht na een verblijf in het Zorgpension weer thuiskomen en zal thuis verder moeten herstellen. Van harte een voorspoedig herstel toegewenst en wij hopen en bidden om goede moed, vertrouwen en geduld voor de komende tijd.
Br. E. Zwart, Dongeradyk 47-1, werd vanwege longontsteking opgenomen in het ziekenhuis MCL en vervolgens in De Waadwente, afd. Jol, k. 6. Ontvang vanuit de gemeente onze hartelijke groeten en wij hopen en bidden om goede moed en vertrouwen tijdens de revalidatie in De Waadwente.
Zr. A. Meindertsma-Eringa, De Schans 62, 9101 HR, mocht weer thuiskomen na een verblijf in het Zorgpension. Dankbaarheid is er voor herstel en de nabijheid en liefdevolle hulp en zorg van God en dierbare naasten. Sterkte, vertrouwen en goede moed toegewenst voor de komende tijd.
Br. A. Westra, Mearsloatswal 35, werd vanwege hartklachten opgenomen in het ziekenhuis MCL. Na onderzoeken heeft hij een operatie moeten ondergaan. Op moment van schrijven is nog onduidelijk hoe de ingreep is verlopen. Zijn echtgenote, zr. A. Westra-Annema, verblijft tijdelijk in woonzorgcentrum Dongeraheem, k. 208. Gods troostende en bemoedigende nabijheid bidden wij u allebeide en uw dierbaren toe voor de komende tijd.
Br. J. Zijlstra, Nauwstraat 10, 9101 LN, werd geconfronteerd met vaatproblemen en heeft onderzoeken gehad in het ziekenhuis. Op moment van schrijven is over de uitslag en behandeling nog onduidelijkheid, maar de zorgen en bezorgdheid blijven. Wij hopen en bidden om kracht, vertrouwen en goede moed op de weg die u en uw dierbaren gaan.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong
 

 

In Memoriam Annie de Graaf-van der Zee

Op zondag 15 januari overleed Annie de Graaf-van der Zee. Annie werd 81 jaar geleden geboren op Oost Texel als oudste van vijf kinderen. Verdriet kwam er in het gezin toen haar broertje van vier verdronk. Ondanks dit verdriet heeft ze een mooie jeugd gehad. Toen ze 18 was werd Texel te klein. Ze ging naar Zeist om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Haar hart lag bij de psychiatrie. Een deel van Annie haar familie woonde in Wierum. Daar leerde ze haar man Klaas de Graaf kennen. Samen kregen ze vijf kinderen. Het derde kindje werd ‘stil’ geboren. Klaas runde samen met zijn broer een loonbedrijf waarin Annie veel meewerkte. Ze was een steunpilaar voor haar man. Annie stak niet alleen binnen het bedrijf de handen uit de mouwen. Ze was een creatieve, bezige bij. Zo was ze actief in kerk en samenleving. Jarenlang zat ze in het jeugdwerk. Als voorzitter van de plattelandsvrouwen heeft ze veel betekend voor de ontwikkeling van vrouwen. Daarnaast zat ze in het schoolbestuur. Ze was, samen met iemand anders, de eerste vrouw in het bestuur. Aan haar creativiteit kwam een eind toen Alfred, haar jongste zoon, verongelukte. Een groot verdriet dat manmoedig werd gedragen. Maar de creativiteit en het organisatietalent waren weg. Ondanks het verdriet gingen zij en haar man niet bij de pakken neerzitten en maakten ze mooie reizen, o.a. naar Thailand, Turkije, Portugal.
Annie heeft veel verdriet gehad in haar leven. Om haar overleden broertje en om het verlies van haar kinderen. En er waren veel gezondheidsproblemen. Maar steeds was er dat ‘lijntje naar boven’. Ondanks alle vragen die er ook waren. Ze vertrouwde op God, dat Hij met haar meeging en haar vasthield en de kracht zou geven om te dragen wat er op haar pad kwam. Vrijdag 20 januari hebben we afscheid van haar genomen in de Museumkerk in Wierum met de woorden van Psalm 139: U omgeeft mij van achter en van voren en legt uw hand op mij.
We bidden haar man, kinderen en verdere familie Gods zegen en nabijheid toe.

Pastor Hilde Karssies

 

In Memoriam van Mevr. Ettje Edens-Sikkema

Geboren: 12 februari 1926 - overleden: 12 januari 2023 te Dokkum
Ettje werd geboren in het boerengezin van Teake Sikkema en Antje Visser in Paesens Moddergat. Ze bezocht daar de lagere school en een paar jaar huishoudschool in Dokkum, slechts een paar jaar, het was oorlog. Zij hielp daarna thuis en bij haar vader op het land. Later ging Ettje een interne opleiding volgen voor Gezinsverzorgster in Groningen.
Ettje wist goed wat ze wilde. Ze zocht en kreeg werk in deze zorg in Leeuwarden en ging tijdens haar werk een cursus volgen voor Middelbaar Sociale Arbeid.
Ze wist wat ze waard was, solliciteerde, maakte zeer bewust haar keuzes en ging eerst drie maanden vervangend werk doen in het St. Anthony Gasthuis, deze drie maanden werden 12 jaar zelfs als directrice.
Ze ontmoette een partner, weduwnaar zonder kinderen en trouwde. Het paar heeft samen 20 mooie jaren gehad waarin zij genoten van elkaar en het reizen, ver weg en dichtbij. Verdrietig was dat haar man op latere leeftijd last kreeg van onverwerkt verleden van de oorlog. Na een ziekbed overleed haar man. Ze bleef in Leeuwarden wonen. Als gevolg van een aantal vervelende ongelukken kreeg ze beperkingen in het bewegen.
Uiteindelijk werd gekozen om in Dokkum in Dongeraheem te gaan wonen, waar verzorging en familie dichtbij was.
Hier heeft Ettje goede jaren gehad tot een val voor problemen zorgde. Ettje werd visueel zeer beperkt. Aan haar geloof had ze veel steun en de tekst “God is Uw bescherming, Hij is Uw vesting, waarin U geborgen bent”, zei haar heel veel.
Het leven werd erg zwaar, op 12 januari is Ettje overleden en op 18 januari hebben we in een  samenkomst afscheid genomen, waarin gesproken en nagedacht werd over liederen die veel voor haar betekenden, waaronder De Heer is mijn Herder.
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats in Paesens-Moddergat.

Mieke Visser- Meinen

 


In Memoriam Owe Frederik Terpstra

Op 19 januari jl. is in het ziekenhuis MCL overleden Owe Frederik Terpstra, op de leeftijd van 79 jaar. Geboren op 3 september 1943 te Oostrum, groeide hij op de boerderij in een gezin van negen kinderen. Hij hield van het boerenleven en iedereen hielp thuis mee. Na de lagere school en ambachtsschool volgden de lagere en middelbare landbouwschool. Nadat hij het aanbod kreeg een sigarenwinkel in Dokkum over te nemen, werd hij sigarenboer. Eigenhandig verbouwde hij de zaak en op 16 december 1969 trouwde hij met Janny Boersma. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen; Wytze, Lydia en Marjan. In 1985 verhuisde het gezin naar de Metslawiersterweg 3, net buiten Dokkum, en ook hier werd in en rond de boerderij alles zorgvuldig verbouwd en ingericht. Owe Terpstra was ondernemend en een harde werker. Werkzaamheden werden gedisciplineerd en met precisie uitgevoerd, altijd was hij actief, praktisch en functioneel bezig. Niet met woorden maar juist in zijn levenshouding en relatie met de medemens werd zijn geloofsleven zichtbaar; waar nodig liefdevol en zorgzaam behulpzaam zijn voor anderen, binnen het gezin en de familie. Na zijn pensionering bleef hij actief, hielp hij Wytze mee in de winkel en was daarnaast hobbyboer. De afgelopen jaren heeft hij qua gezondheid steeds meer moeten inleveren en het was moeilijk en verdrietig om te leren leven met beperkingen. In de middag van donderdag 19 januari heeft hij in vertrouwen zijn leven uit handen gegeven en toevertrouwd aan de hemelse Vader. De afscheidsdienst werd gehouden in de Grote Kerk, de kerk waar Owe en Janny Terpstra zijn getrouwd en waar hun kinderen zijn gedoopt. Hier hebben we stilgestaan bij hun trouwtekst, Psalm 119:105, en bij 1 Korintiërs 13 ‘De liefde’. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden te Aalsum. Moge de Here God zijn vrouw Janny, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie troostend, bemoedigend en zegenend nabij zijn in de tijd die komt.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong
 

 

Verjaardagen en jubilea


Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is.)
12 febr. dhr. W. Bosma, De Woudhorne 78, 9101 NN
14 febr. dhr. A. Tijsma, Iepenlaan 18, 9103 RL
15 febr. dhr. B. Dijkstra, De Omloop 5-3, 9101 BW
15 febr. mw. J.C. de Vries-Kobus, Talmastraat 5, 9101 DN
15 febr. mw. L.M. Schurer-de Haan, Dongeradyk 51-2, 9101 GB
15 febr. dhr. R. Regnerus, drs. S. van Tuinenleane 34, 9103 PJ
16 febr. dhr. W. Groen, Mockamastrjitte 22, 9101 AP
16 febr. mw. G. Leijstra, Kalmusstraat 4, 9101 EE
16 febr. dhr. IJ. Panstra, Liudgerleane 38, 9101 WD
16 febr. mw. W. de Vos, Noorderbolwerk 10, 9101 JS
18 febr. mw. T. van den Berg-Dam, De Omloop 7-2, 9101 BW
18 febr. mw. A. Teule-Veenstra, Dr. Nic. Radbodusstraat 3, 9101 AK
19 febr. dhr. J. Kiel, Stasjonswei 12 K117, 9123 JZ Mitselwier
19 febr. mw. I. Reijenga-Heslinga, IJsvogel 63, 9101 XR
19 febr. mw. A.H. Wijbenga, Koerierster 6, 9102 DP
20 febr. mw. A. Barwegen-Eelkema, Birdaarderstraatweg 27-9, 9101 CW
20 febr. mw. W. van der Galiën-Dijkstra, Altenastreek 28, 9101 BA
20 febr. dhr. H. Holtewes, Het Golden Cruys 11, 9102 DA
20 febr. mw. G.M. Procee-Lammens, Het Golden Cruys 17, 9102 DA
24 febr. dhr. A.M. Feenstra, De Schans 67, 9101 HR
24 febr. mw. K. Seeger-Bloem, Birdaarderstraatweg 29-11, 9101 CW
24 febr. mw. W. Vriesema-Bekker, Hantumerweg 73, 9101 AA
25 febr. dhr. M. Buwalda, Klaverstraat 22, 9101 EA
26 febr. mw. A. de Boer-van der Wagen, Mûnedyk 22, 9101 BR
26 febr. dhr. H. van der Bij, Birdaarderstraatweg 27-6, 9101 CW
27 febr. mw. T. Boomsma-Buwalda, Voorstreek 7, 9101 BC
27 febr. dhr. H. Kingma, Kloostersingel 25, 9101 KD
Vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe.


Huwelijksjubilea

28 febr. zijn 65 jaar getrouwd, dhr. en mw. R.C.H. en D.E. Groenevelt-Roorda,
Stationsweg 82, 9101 JA
Wij wensen u vanuit onze gemeente een fijne en gezegende dag toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda


 

terug

Agenda

Bijbelkring in Nieuw Dockaheem seizoen 2022-2023

wo 08 feb 2023 om 09:45

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 08 feb 2023 om 19:15

Brei- en haakgroep

do 09 feb 2023 om 09:45

Leeskring

do 09 feb 2023 om 10:00

V&T 10: Spiritualiteit en gezondheid - De Herberg

do 09 feb 2023 om 20:00

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

zo 12 feb 2023 om 09:30

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy