MeelevenĀ 

Ds. Herman de Vries

Zr. J. Dam-Kaspersma, Stationsweg 62, revalideert na een val in Bennemastate (afd. 167C, k.1) te Hurdegaryp. Ontvang hartelijke groeten vanuit uw kerkelijke gemeente en weet dat wij biddend aan u denken.
Br. A. Vriesema, Voorstreek 3, werd in het ziekenhuis opgenomen, maar is nu thuis. Hem en zijn vrouw bidden wij Gods zegen toe, terwijl wij danken voor het leven en de zegeningen die Hij ons elke dag geeft.
Br. R.J. Krol, Altenastreek 36, werd onverwachts opgenomen in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Op het moment dat ik dit schrijf is de situatie nog spannend en zorgelijk. Wij bidden als gemeente voor onze broeder, voor zijn kinderen en dierbaren, in het geloof dat de hemel over hem waakt.
Moge het Paasevangelie tot troost, vrede en zegen leiden voor allen die lichamelijk en/of geestelijk lijden. De zorgen worden verlicht door Hem Die met ons lijdt en zelfs vóór ons lijdt. Ons gebed is dat wij deze verlichting ook mogen voelen, zodat dankbaarheid ons hart vervult, ondanks de pijn die ook in ons is.

Herman F. de Vries


Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Br. P. Dijkstra, Liudgerleane 54, verblijft nog voor revalidatie in Noorderbreedte Revalidatie te Leeuwarden, afd. 7, k. 21.
Zr. R. Elzinga-Kloostra, Dongeradyk 99, mocht na revalidatie in De Waadwente weer thuiskomen. Moge de goede God een ieder die moeilijke, onzekere, verdrietige tijden doormaakt, troosten en sterken door de kracht van Zijn Geest.
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
Lied 642: 1 uit liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

Grietje Jelsma-de Jong

 

In Memoriam Reinder Agema

Sa frij as in fûgel,
de fûgels om dy hinne,
Ja, fiel dy as in fûgel
en do bist nea allinne.

Naar de wens van Reinder Agema is deze tekst opgenomen in de rouwkaart en -advertentie. Het spreekt van zijn voorliefde voor de natuur, het verlangen naar ruimte, bevrijding, vrijheid en verbondenheid. Hy wie in echte natuerman, in famyljeminske en minskemins. Geboren op 25 februari 1947 te Dokkum groeide hij op als jongste kind samen met zijn beide broers en drie zussen. Na de Ambachtsschool kreeg hij werk als bestekzoeker bij houthandel Oberman. Reinder leefde in eenvoud, hij was eerlijk en trouw in zijn sociale contacten. Ruim 25 jaar is hij getrouwd geweest. Het huwelijk eindigde in 2015 door een relatiebreuk. De afgelopen jaren zijn heel moeilijk voor hem geweest. Toch heeft hij zich met hulp van God en mensen staande gehouden. As natuerman seach er altyd út nei de maitiid. Maar begin maart werd alles anders. Plotseling waren er grote zorgen en bezorgdheid om zijn gezondheid. Na ziekenhuisopname en onderzoeken bleek dat hij ernstig ziek was en behandeling onmogelijk. En toch, ondanks het verdriet, was en bleef er geloof en vertrouwen, Reinder stelde zijn vertrouwen op syn himelske Heit. Op vrijdag 19 maart jl. is hij thuis, in zijn woning aan de Swanneblomstrjitte, onverwacht gestorven. Wij hebben afscheid genomen in besloten kring in een dankdienst voor zijn leven op woensdag 24 maart in De Fontein. De kerk waar hij het gemeenteleven als een warme deken heeft ervaren. Wij hebben stilgestaan bij Psalm 121 en geluisterd naar orgelspel waarvan hij altijd zo genoot. De begrafenis heeft plaatsgevonden te Aalsum. Moge de hemelse Vader zijn zussen, zwagers en omkesizzers troostend en bemoedigend nabij zijn nu zij zonder hun geliefde Reinder verder moeten.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

 

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is)
13 apr. dhr. IJ. Dijkstra, van Kleffensstraat 18, 9101 CM
15 apr. mw. B. Boersma-Sanders, Dongeradyk 31, 9101 GB
15 apr. dhr. R.C.H. Groenevelt, Stationsweg 82, 9101 JA
19 apr. mw. J. de Vries-Kooistra, De Woudhorne 53, 9101 NS
19 apr. mw. H. Schregardus-Bandstra, De Skûle, k.106, 9123 JZ  Metslawier
20 apr. mw. A.A. Bahlmann-Harssema, Burg. de Vriesstraat 11, 9101 DJ
20 apr. mw. Sj. Stichter-Reitsma, De Omloop 7/5, 9101 BW
20 apr. mw. R. Dijkstra-Akkermans, Heldersstraat 24, 9101 BP
21 apr. mw. S. Postma-Schregardus, van Kleffensstraat 54, 9101 CN
22 apr. mw. J. Keegstra-Visser, Kalmusstraat 9, 9101 ED
22 apr. dhr. P. Meindertsma, Woudweg 103, 9101 VK
23 apr. mw. J. Minnema-van de Lageweg, Aalscholver 15, 9101 XN
23 apr. dhr. H. Iedema, mr. J.P. Miedemastraat 7, 9103 NB
23 apr. mw. D.G. Ronda-Rustema, De Woudhorne 79, 9101 NT
24 apr. dhr. A. van der Meulen, Dongeradyk 67 K315, 9101 GC
25 apr. dhr. W. de Jong, Kweekschoolstraat 6, 9101 AC
25 apr. mw. IJ. van Wieren-Postma, Brokmui 65, 9101 EW
26 apr. dhr. J. Terpstra, Hantumerwei 55, 9121 CA  Aalsum
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe.

 

Huwelijksjubileum

14 april zijn 55 jaar getrouwd: dhr. Th. Procee en mw. G.M. Procee-Lammens,
Het Golden Cruys 17, 9102 DA
16 april zijn 50 jaar getrouwd: dhr. F.H. Feenstra en mw. A. Feenstra-Talsma,
Oostersingel 42, 9101 KM
16 april zijn 50 jaar getrouwd, dhr. J. de Jong en mw. J. de Jong-Dreijer,
Fockemastraat 11, 9101 AN
23 april zijn 45 jaar getrouwd, dhr. E.J. de Vries en mw. P. de Vries-de Boer,
Learmûne 33, 9102 ED
24 april zijn 65 jaar getrouwd, dhr. A. van der Meulen en mw. J. van der Meulen-Mullender,
Dongeradyk 67/K315, 9101 GC
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties en we wensen u allen een fijne dag toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda


Bedankt

Na het overlijden van mijn lieve man, onze heit, pake en oerpake, Gooi van der Meulen, willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle reacties. De belangstelling en de vele kaarten waren overweldigend en hartverwarmend. Het doet ons goed om te weten dat Gooi door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was.

Doete van der Meulen-Loonstra
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen


Bedankt

De warme belangstelling en de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, ús heit en pake Age Zeilinga hebben ons heel goed gedaan. Het was fijn te ervaren dat zo velen met ons meeleefden en nog meeleven. Hartelijk dank daarvoor.

T. Zeilinga-Braaksma
Kinderen en kleinkinderen

terug

Agenda

Vorming en Toerusting 13. Met het oog op het einde....

15 apr 2021 om 20:00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

18 apr 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

18 apr 2021 om 9.30

Vorming en Toerusting 14. Excursie Jorwert / Kleasterochtend

21 apr 2021 om 08:00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

25 apr 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

25 apr 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy