Meeleven 

Pastor Hilde Karssies

Ook in onze gemeente slaat coronavirus toe. In de Waadwente zijn verschillende bewoners besmet met het virus, onder wie dhr. Hoekstra, Birdaarderstraatweg 29-3, 9101 CW. Hij is ernstig ziek. Twee gemeenteleden zijn aan de gevolgen van het virus overleden. Een van hen is Mw. Anneke Crans. Elders in dit kerkblad leest u een In Memoriam. De tweede is mw. Reina Homma, Birdaarderstraatweg 25-6. Vier weken nadat haar man is overleden is, is mw. Homma aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Een grote klap voor haar kinderen en kleinkinderen. In de volgende Geandewei vindt u een In Memoriam. Dhr. Stienstra, Altenastreek 24A, verblijft nog steeds in de Waadwente. Het adres van de Waadwente is Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA. Bewoners van de Waadwente mogen erg weinig bezoek ontvangen. Dit geldt ook voor bewoners van andere verpleeg- en verzorgingshuizen. Het zou fijn zijn als ze post uit de gemeente ontvangen. Zo kunnen we laten weten dat we met elkaar meeleven en elkaar niet vergeten.
Ook in gebed leven we mee met hen die rouwen om een geliefde die niet meer is. We bidden troost en moed toe aan hen die ziek zijn. We kijken uit naar het paasfeest. Het feest van de opstanding. Ik sluit af met het derde couplet van lied 536.
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
Met vriendelijke groet,

Pastor Hilde Karssies


Ds. Herman de Vries

Jesse-Luuk Dijkman, Âlde Terp 15, 9101 SC werd opgenomen in het UMCG te Groningen. Gelukkig is Jesse-Luuk nu weer thuis. Wij wensen en bidden hem, zijn ouders en zussen, en heel de familie om hen heen, Gods liefdevolle bescherming en zegen toe.
Zr. Hanneke Postma, Zwaluwstraat 45, 9101 HE, werd opgenomen in het ziekenhuis, revalideerde in Neibertilla te Drachten en is vermoedelijk weer thuis als u dit leest. Moge Gods vrede en liefde jou omgeven, Hanneke. Ontvang hartelijke groeten vanuit de gemeente.
Zr. J. Dam-Kaspersma, Stationsweg 62, 9101 JA, werd na een val opgenomen in het MCL te Leeuwarden. Zij revalideert nu in Bennemastate, (afd. 167C, k.1),  Rijksstraatweg 165, 9254 DE  te Hurdegaryp. Hier mocht zij 95 jaar worden. Daarmee feliciteren wij onze zuster van harte. Onze gebeden zijn om u heen. Moge God u bewaren, sterken en zegenen.
Br. en zr. J. en J. de Jong-Dreijer. Fockemastrjitte 11, 9101 AP,  hebben spannende weken achter de rug in verband met de opname van hun dochter Gea in het UMCG en het MCL. Vele gebeden werden gehoord en ook al klonk een dankgebed. Het gebed vermag veel en daarmee gaan wij voor Gea en voor haar dierbaren door. Wij hoeven de hoop, ons vertrouwen nooit te verliezen en geloven dat God Zijn Hand op Zijn kinderen legt, en dat Hij voor ons is, naast ons is, en om ons heen is.
Zr. H. Lijzenga, IJsvogel 55, 9101 XR, kwam ten val. Zij revalideert thuis. Gods zegen toegewenst in deze weken. Wij wachten op Zijn zegen en geloven in Zijn kracht.
Het is moeilijk voor een grote gemeente om in deze tijd een beeld te krijgen van wat er in die gemeente leeft. Enkelen worden genoemd. Vele anderen niet. De afstand is groter dan we zouden wensen en ook gewend waren. Toch geloven we dat de verbondenheid groter en sterker is dan de afstand. In onze eigen omgeving zijn situaties en zorgen van gemeenteleden en buren bekend. Voor hen kunnen wij bidden en danken en voor hen kunnen wij ook zorg dragen. Moge het geloof in ons levend blijven dat de gemeente waakt, bidt, zorgt en leeft, terwijl wij samen verder reizen op weg naar een nieuwe tijd. 

Herman F. de Vries


Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Zr. D. Wiegersma-de Jong, Woudweg 90, 9101 VK werd voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis te Groningen. Op moment van schrijven zal de operatie nog moeten plaatsvinden. Moge de goede God Zich over u en uw dierbaren ontfermen en u allen zegenend nabij zijn. 
Br. P. Dijkstra, Liudgerleane 54, 9101 WD, werd voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis MCL en vervolgens geopereerd in het UMCG. Momenteel is de situatie stabiel. Wij hopen en bidden om goede moed, hoop en vertrouwen op de weg naar herstel. Dat de liefdevolle hulp en zorg mag worden ervaren van God en mensen in deze onzekere tijd.
Zr. D. Dijkstra-Heeringa, heeft onlangs permanente woonruime gekregen in Dongeraheem, Dongeradyk 67-003, 9101 GK.
Ondanks ingrijpende veranderingen in ons leven mogen wij er dagelijks op vertrouwen dat de Heer ons nabij is en blijft, wat er ook gebeurt en waar wij ons ook bevinden.
Mogen allen die leven met moeiten en zorgen, verlies en verdriet, mede door de aanhoudende coronacrisis, zich gesteund en gesterkt weten door de troostende en bemoedigende woorden van Psalm 23: 4: ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij’.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong


Overleden

Op 16 februari is Diederika (Riekje) Andringa gestorven, in de leeftijd van 49 jaar. Riekje woonde aan de Gritmûne 47. Haar overlijden kwam plotseling en is een grote slag voor haar moeder, haar broers en familie. De begrafenis was op 20 februari, na een dienst in de Maartenskerk te Kollum. In het volgende nummer van Geandewei komt een ‘In Memoriam’.

Ds. Hans Oosterhoff

 

Wij gedenken Hans Dreves

Op 29 januari is Hans Dreves gestorven, in de leeftijd van 84 jaar. Hans woonde met Marjan in de Claercampflat, Birdaarderstraatweg 123-10. Hij werd geboren in Den Haag, en groeide op in Zeist, waarheen het gezin moest uitwijken tijdens de oorlog. In Zeist groeide de band met de Evangelische Broedergemeente. Hans ging naar de jongensschool van de Broedergemeente, en werd basblazer in het bazuinkoor. Tijdens één van de ‘Bläsertage’ waarbij Hernhutters uit heel Europa elkaar ontmoeten, leerde hij Marjan kennen. Zij trouwden en gingen wonen in Dokkum, waar Hans werk kreeg bij het gasbedrijf. Later kreeg hij een baan naar zijn hart, als magazijnmeester in De Sionsberg. Zijn liefde voor de muziek kon hij kwijt bij het Toonkunstkoor en bij ‘Oranje’. Daarnaast zette hij zich in voor het CNV, voor de EHBO, en verzorgde hij de wekelijkse dagsluiting in De Sionsberg.
Hans en Marjan kregen twee kinderen, Jerûn en Marjolein, en vier kleinkinderen.
De laatste jaren was zijn gezondheid broos. Dat nam niet weg dat Marjan en hij nog van alles ondernamen, want als Hans op reis, en onder de mensen was, dan leefde hij op. Zo bezochten zij concerten, maakten mooie reizen naar de verste uithoeken van de wereld, maar genoten ook van familiebezoeken, en de contacten met Broedergemeenten in diverse landen van Europa. En zo was Hans in dit afgelopen corona-jaar regelmatig ook de enige kerkganger in de Grote Kerk. Aan de arm van Marjan, die zong in het koor, maar hem niet meer alleen wilde laten, kwam hij dan de kerk in, en genoot van de muziek. Marjan heeft hem thuis tot het laatst kunnen verzorgen.
De uitvaart was in de stijl van de Hernhutters. Hans had zelf zijn levensverhaal geschreven, dat door Marjan werd voorgelezen. Leden van Oranje vormden het bazuinkoor, dat paasliederen speelde bij de uitgang van de kerk en op het kerkhof, dat bij de Hernhutters de ‘Godsakker’ wordt genoemd. En zo stonden wij in de snijdende oostenwind op de hoge terp van Wetsens om hem uitgeleide te doen: Hans Dreves, deze bijzondere en blijmoedige man in ons midden.
“Ik heb het leven met volle teugen genoten.” Zo eindigt Hans zijn levensverhaal. “Tezijnertijd, als mijn leven op aarde beëindigd is, maar eens kijken welke verrassingen God nog voor mij heeft.”

Ds. Hans Oosterhoff

In Memoriam Jan Sytsma

06-06-1939            02-02-2021
“Heer, laat hem leven in het Licht, geborgen in Uw handen”
Met deze wens heeft de familie afscheid genomen van hun broer, zwager en oom Jan Sytsma.  Jan Sytsma werd geboren op 6 juni 1939 in het dorpje Aalsum en was het derde kind in het gezin van vier kinderen. Zijn ouders hadden daar een boerderij met de naam “Miedemastate”. Na de lagere school ging Jan naar de landbouwschool , maar al snel bleek dat zijn hart niet bij het boerenbedrijf lag. Na zijn schoolperiode ging hij in een kruidenierszaak werken in Gaasterland. Later zocht hij het iets dichterbij en kreeg hij een baan bij de Rabobank  in Dokkum. Zijn opvoeding droeg een gereformeerd karakter. Op zondag ging het gezin twee keer naar de kerk en na de dienst werd er thuis gezongen bij het orgel. Jan zijn moeder was een muzikaal talent, haar vingers hebben talrijke noten ten gehore gebracht en mensen beroerd. Liederen uit de bundel van Johannes de Heer zoals ‘Er ruist langs de wolken, en Welk een vriend is onze Jezus.  Liederen die ook in de dankdienst voor Jan zijn leven op het orgel werden gespeeld, in het kerkje in Aalsum. Jan was een bescheiden mens die niet graag op de voorgrond trad. Hij was sociaal ingesteld en bij hem vond je altijd een luisterend oor. Hij hield van de natuur en mocht graag fietsen en wandelen. In de zomer van 2017 kwam Jan te vallen met de fiets en brak er een tijd van revalidatie aan. In oktober van datzelfde jaar werd hij definitief opgenomen in verpleeghuis de Waadwente. Door een TIA werd zijn gezondheid steeds kwetsbaarder en later kwam daar de  diagnose vasculaire dementie bij. Op dinsdag 2 februari is Jan op 82- jarige leeftijd overleden. Hij is in alle rust en vrede ingeslapen en naar zijn Hemelse vader gegaan. Een man die niet op de voorgrond trad,  maar in alle bescheidenheid heeft geleefd. De dankdienst voor zijn leven was op zaterdag 6 februari in de Catharinakerk in Aalsum, waar ook de begrafenis heeft plaats gevonden.

Johanna Schaap

 

In Memoriam Anneke Crans-de Vries

Vrijdag 5 februari overleed Anneke Crans-de Vries in de leeftijd van 90 jaar. Anneke groeide op in Broeksterwoude. Ze was derde in een gezin met uiteindelijk acht kinderen. Haar vader werkte bij de boer. Dat betekende in de zomer hard werken en in de winter weinig inkomsten. Ze was een slim meisje en kon goed leren. Maar doorleren zat er niet in. Op haar 14e ging ze werken als dienstmeisje in De Valom. Wat later ging ze werken in de wasserette in de Dokkum. Uiteindelijk kwam ze in Dokkum op de Vleesmarkt bij een welgesteld gezin te werken. Ze had het daar erg naar haar zin en heeft er veel geleerd. Ze leerde Hessel Crans kennen en trouwde met hem. Ze gingen in Metslawier wonen, op de klei. Hessel was daar geboren en getogen. Dat wonen in Metslawier viel wat tegen. Ze hadden een klein huisje en het klikte niet zo met haar schoonouders. Ze had heimwee. Heimwee naar de wouden… Anneke en Hessel kregen twee kinderen: Alie en Geert. Met 39 jaar raakte Hessel uit het arbeidsproces na zijn eerste hartaanval. Anneke ging toen weer werken. Ze was een harde werker. Toen Hessel 49 was kreeg hij een fatale hartaanval en overleed. Dat was een grote verandering in het leven van Anneke en haar kinderen. Anneke was een liefdevolle, zorgzame mem en beppe, maar ze was ook eigenzinnig, wat het niet altijd gemakkelijk maakte om haar bij te staan bij het ouder worden. Half januari viel ze en werd ze opgenomen in zorgpension Sionsberg. Daar raakte ze besmet met het coronavirus waaraan ze uiteindelijk is overleden. Woensdag 10 februari hebben we afscheid van haar genomen met woorden uit 1 Korinthe 13: ‘Ons resten geloof, hoop en ​liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de ​liefde.’ Aansluitend hebben we haar lichaam aan de aarde toevertrouwd in Metslawier, bij haar man.

Pastor Hilde Karssies-Kaptein

 

In Memoriam Ymkje Wielstra-Terpstra

geboren: 20 juni 1945
overleden: 10 februari 2021
Op 17 februari werd zr. Wielstra begraven bij de kerk te Wâlterswâld, na een dienst die aldaar werd gehouden in gebouw ‘Maranatha’. Zr. Wielstra woonde aan de D.R. Camphuysenstr. 72. Na een huwelijk van 50 jaren laat zij haar man Eelke na en haar kinderen Alle Eelke, Doeke en Hilda. Diepbedroefd blijft de familie achter. Op de rouwkaart staan de woorden: ‘Voor de wereld was jij één van de velen, voor ons was jij de hele wereld’. In dit grote verdriet denken wij aan en bidden wij voor elkaar, voor haar man en kinderen, in het vertrouwen dat God het leven van onze dierbaren bewaart en hen die bedroefd achterblijven troost en zegent. In deze veertigdagentijd gaan wij de lange weg naar het kruis en het graf, maar ook de weg naar het open graf en de verrijzenis. Moge dit geloof en deze troost haar man en kinderen verwarmen en sterken.

Ds. Herman F. de Vries

 

In Memoriam Antje (Anneke) van der Zee-Hellinga

Op vrijdag 12 februari jl. is in woonzorgcentrum Dongeraheem rustig ingeslapen zr. Antje van der Zee-Hellinga. Zij mocht de leeftijd van 94 jaar bereiken. Geboren op 30 april 1926 te Anjum, verhuisde het gezin met acht kinderen tijdens haar jeugd naar Aalsum. Na de lagere school en huishoudschool hielp ze thuis mee in het gezin en de huishouding. In 1950 trouwde ze met Thomas van der Zee uit Wierum en samen vertrokken ze naar IJmuiden waar haar man studeerde aan de Zeevaartschool. Hun huwelijk werd gezegend met 5 kinderen, die zij grotendeels alleen heeft opgevoed door zijn maandenlange afwezigheid vanwege de walvisvaart. In die tijd was er slechts sporadisch contact, maar als hij tijdens de zomermaanden thuis was, werd een lange vakantie gevierd. Door verandering van werk kwam het gezin in 1970 naar Dokkum. Zr. Van der Zee was blijmoedig, zorgzaam en zelfstandig en centraal in haar leven stond een lach, humor en onbaatzuchtige liefde. Voor velen een inspiratiebron. Daarnaast wist zij zich dagelijks omringd door Gods nabijheid. Zij leefde in dankbaarheid en geloofsvertrouwen en heeft dat ook uitgedragen. Na het overlijden van haar man was er het enorme gemis. Toch hervond ze haar veerkracht en heeft ze nog goede jaren in seniorenflat De Moanne en later in Dongeraheem gehad. Na twee heupoperaties namen haar krachten langzaam af en werd ze hulpbehoevend. Rustig en in vertrouwen heeft zij haar leven uit handen gegeven en toevertrouwd aan de hemelse Vader. Tijdens de dankdienst voor haar leven in Uitvaartcentrum ‘Noordoost Fryslân’, hebben we o.a. stilgestaan bij 1 Korintiërs 13. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op begraafplaats Lindenhof. Dat de nagedachtenis aan haar liefde, vreugde en dankbaarheid velen tot steun en troost mag zijn in de komende tijd.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is)

  2 mrt. mw. J. Hoekstra-Eelkema, Birdaarderstraatweg 123-28, 9101 CZ
  2 mrt. mw. B. Reitsma-van der Kooi, Dongeradyk 7/1, 9101 GA
  3 mrt.  mw. S. Koopmans, De Woudhorne 75, 9101 NT
  3 mrt.  dhr. C.A. Wit, Hazelaar 1, 9103 RH
  5 mrt. mw. E. de Boer-Bijlstra, Birdaarderstraatweg 25/10, 9101 CW
  5 mrt. dhr. U. Wierstra, Birdaarderstraatweg 49, 9101 CW
  6 mrt. dhr. H. Koersma, Dongradyk 67/K117,9101 GC
  6 mrt. mw. G.A. Buwalda-Jepma, Mearsloatswal 29, 9101 DP
  8 mrt. mw. J. Terpstra-Tjepkema, Rondweg West 114, 9101 BE
  8 mrt. dhr. J. van der Ploeg, De Woudhorne 43, 9101 NS
  8 mrt. mw. N. Sibma-Bergsma, De Omloop 1/5, 9101 BW
  9 mrt. mw. J. Visser-Talma, Brokmui 40, 9101 EZ
  9 mrt. dhr. D. Reiding, Dongeradyk 27/2, 9101 GA
  9 mrt. dhr. M. Vlaming, Wilgenlaan 7, 9103 SB
  9 mrt. mw. S. van der Veen-van Dijk, Wilgenlaan 86, 9103 SE
10 mrt. dhr.  K. van der Hoek, Birdaarderstraatweg 29/15, 9101 CW
10 mrt. mw. IJ. Meindertsma-Jansma, Woudweg 103, 9101 VK
11 mrt. dhr. R.S. Bakker, Altenastreek 75, 9101 AZ
11 mrt. mw. J. Jelsma-Vonk, Kobbe 40, 9101 ZL
11 mrt. dhr. J.W. Idsardi, Altenastreek 11, 9101 AX
12 mrt. dhr. H. Krol, Bonifatiuspolder 23, 9101 EP
12 mrt. mw. W. Krol-Poortinga, Bonifatiuspolder 50, 9101 ES
13 mrt. mw. J. van der Wielen-Bosma, Van Kleffenstraat 11, 9101 CL
13 mrt. mw. J. Hoekstra-Vellema, Birdaarderstraatweg 68 K19, 9101 DA
14 mrt. dhr. E. Jansma, De Schans 54, 9101 HR
15 mrt. mw. F. de Boer-van der Land, Rondweg-Noord 54/A-10
15 mrt. dhr. L. Vanger, Dongeradyk 87, 9101 GK
15 mrt. mw. A. Emaar-Wieringa, O. van Keulenlaan 6, 9101 VR
Van harte gefeliciteerd en wensen u vanuit onze gemeente een gezond en gezegend levensjaar toe.


Huwelijksjubileum

  7 mrt. zijn 55 jaar getrouwd, dhr. S. Feenstra en mw. W. Feenstra-Bos, De Schans 51, 9101 HR
11 mrt. zijn 55 jaar getrouwd, dhr. K. Dijkstra en mw. L. Dijkstra-de Vries, Stern 27, 9101 XW
14 mrt. zijn 25 jaar getrouwd, dhr. E.L. Renkema en mw. S.A. Renkema-Hoekstra, Fibula 18, 9101 SJ
Van harte gefeliciteerd en wensen u samen vanuit onze gemeente een fijne dag toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda


Dank!

Onze hartelijke dank voor het overweldigende medeleven bij het overlijden van Hans Dreves op 29 januari jl. Muziek, bloemen, kaarten, troostende woorden... Wij voelen ons door u gedragen. De dankdienst voor zijn leven op 6 februari was om nooit te vergeten... (kerkomroep.nl).

Marjan, Marjolein, Jerûn en kleinkinderen

terug

Agenda

Kerkdienst 9.30 uur beluisteren en later op de dag te bekijken via kerkomroep vanuit de Grote kerk

28 feb 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en beluisteren via kerkomroep vanuit De Herberg

28 feb 2021 om 9.30

Vorming en Toerusting 11. Film: Beautiful boy

04 mrt 2021 om 19:30

OMT Quiz voor de jeugd

05 mrt 2021

Kerkdienst te beluisteren via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

07 mrt 2021 om 9.30

Kerkdienst te bekijken en luisteren via kerkomroep vanuit De Fontein

07 mrt 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

Petrus veertigdagentijdkalender


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy