Meeleven

Pastor Hilde Karssies

Deze keer noemen we de volgende namen in deze rubriek.
Mw. Hoogeveen-Frowijn, De Schans 3, 9101 HR verblijft in het Zorgpension. Daar is ze voor revalidatie na een val met de fiets en een opname in het ziekenhuis.
Mw. Nijenhuis-van de Lageweg, De Woudhorne 138, verblijft eveneens in het zorgpension. Zij kan niet terug naar huis en wacht op verdere behandeling en een plek in een verpleeghuis. Het adres van het Zorgpension is Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum.
Mw. de Graaf-van der Zee, Birdaarderstraatweg 123-29 heeft gezondheidsproblemen. Verdere onderzoeken zijn nodig. Het is voor haar en haar gezin een spannende tijd.
Mw. Aukje de Jong-van der Heide, Iepenlaan 20, is verhuisd naar De Waadwente, Schouw 16. Haar gezondheid is kwetsbaar. Het adres van De Waadwente is Birdaarderstraatweg 68, 9101 DC Dokkum Paasmaandag zijn we met een aantal gemeenteleden bij elkaar geweest voor een viering en een broodmaaltijd. Elders in het kerkblad kunt u hierover lezen. Dit samenzijn sloten we af met het onderstaande gedicht getiteld ‘Belofte’ door Wieke de Boer-Hiemstra.
Foar dy sil Ik der wêze
oerdei mar ek by nacht.
Do meist der wis fan wêze:
Ik hâld oer dy de wacht.

Foar dy wol Ik der wêze
yn ’t skaad fan My kinst gean.
Foar dy wol Ik der wêze
Myn leafde wurdt dy bean.

Foar dy sil Ik der wêze
yn freugde en fertriet.
Foar dy sil Ik der wêze
yn goed’ en drege tiid.

Foar dy wol Ik der wêze
Myn libben ha Ik jûn.
Do meist foar ivich skûlje
Ik bliuw mei dy verbun.

Foar dy sil Ik der wêze
Myn ljocht oerstrielet dy,
En al dyn libbensdagen
Hâld Ik myn each op dy.
Met vriendelijke groet,

Pastor Hilde Karssies

 

Ds. Herman de Vries

Br. G.C. Struikmans, Bevrijdingslaan 47, is aan een behandeling begonnen in het UMCG te Groningen (afd. D3, k.70). Wij bidden als kerkelijke gemeente voor jou, Gerard, en voor Hermien en Corné, en vragen God om Zijn zegen voor de medicijnen en behandeling, voor verlichting op deze zware weg, voor troost in moeilijke momenten, en voor dagelijkse zegeningen op deze weg.
Zr. A. Meindertsma-Steenstra, Spegel 5, verblijft in WoonZorgCentrum Foswert te Ferwert (afd. De Terpen, k.026). Wij bidden zr. Meindertsma Gods vrede en zegen toe. God is daar waar wij Hem zoeken. Wat een troost om dat te mogen ervaren!
Br. J. Visser, Rietgans 1, verhuisde van het MCL naar de Waadwente (afd. Schokker, k.19) voor verdere revalidatie. Wij bidden hem en zijn vrouw en dierbaren Gods kracht en liefde toe. Dagelijks wachten wij op God, verwachten wij Zijn nadering, en voelen ons gezegend door elk hemels antwoord.
Br. W.D. Faber, voorheen Weegbree 4, is na een verblijf in Haersmahiem te Buitenpost nu verhuisd naar Dongeraheem, k. 309. We zijn als gemeente dankbaar u weer in Dokkum te mogen verwelkomen. U weet zich gezegend door Gods nabijheid en Zijn eeuwige zorg en liefde. Daarvoor danken wij God.
Allen die zorg dragen, bedroefd zijn, zich geconfronteerd zien met het leed van dierbaren, bidden wij Gods kracht en vrede toe. De wereld verkeert in nood. Groot is het lijden op aarde. Ons eigen lijden is daar deel van. Al dit lijden leggen wij neer bij Hem Die Zijn Handen uitstrekt naar ons. Wij mogen geloven dat er verlichting zal zijn, troost ook, en dagelijks kracht om te dragen en om verder te gaan. Zo komen wij in ons lijden tot geloof en tot dankbaarheid.

Herman F. de Vries

 

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is.)
11 mei mw. J. Mooibroek-Broersma,  Dongeradyk 67, K408, 9101 GC
12 mei mw. A. Hiemstra-Dijkstra, Lisdodde 15, 9103 RS
13 mei mw. Tj. Huisman-Kloosterman, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA
15 mei mw. R. Adema-Meinema,  Dongeradyk 67-K205, 9101 GC
15 mei mw. J. Poortman-Hiemstra, Birdaarderstraatweg 105, 9101 CZ
15 mei mw. W. Meinema-Vanger, Mearsloatswal 31, 9101 DP
16 mei mw. E.W. Wolters-Ronda, Birdaarderstraatweg 123-26, 9101 CZ
16 mei mw. G. Woudstra-Wiersma, Stationsweg 34, 9101 HZ
19 mei dhr H. Reitsma, Dongeradyk 7-1, 9101 GA
19 mei dhr J.E. Ronda, De Woudhorne 79, 9101 NT
20 mei mw. S. Kempenaar-Hofstra, Woudweg 99, 9101 VK
21 mei mw. T. Aartsma-Noordhuis, Birdaarderstraatweg 29-4, 9101 CW
21 mei mw. Tj. Hoekstra-Tilkema, De Schans 69, 9101 HR
21 mei dhr. J. Smit, Mearsloatswal 14, 9101 DR
22 mei dhr J.J. Boeijenga, Dongeradyk 37-1, 9101 GB
23 mei mw. J. Kingma-Jorna, Birdaarderstraatweg 123-27, 9101 CZ
23 mei mw. J.E. Witteveen-Meinders, Iepenlaan 66, 9103 RK
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe 

Huwelijksjubilea

10 mei zijn 50 jaar getrouwd, dhr  en mw.  P. en J.G. Beintema-Quarré, De Woudhorne 33, 9101 DE
11 mei zijn 55 jaar getrouwd, dhr. en mw.  F. en Sj. Boersma-Henstra, F. Hommiusstraat 17, 9101 WR
12 mei zijn 45 jaar getrouwd, dhr. en mw. Tj. en H. Geertsma-Huisman, Eelaan 19, 9101 JE
17 mei zijn 50 jaar getrouwd, dhr. en mw. J.J. en G. Wagenaar- de Vries, De Zwaan 31, 9101 XC 
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties en wensen u samen een fijne dag toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda

 

Bedankt

Wij hebben het geweten: vele kaarten, telefoontjes, bloemen en mondelinge felicitaties ontvingen wij voor ons 60-jarig huwelijksjubileum, het deed ons goed! Hiervoor onze hartelijke dank.

David en Annie Emaar

 

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en vele andere blijken van medeleven die wij van u ontvingen na het overlijden van mijn man, vader en overgrootvader Douwe Bakker.
Het heeft ons heel goed gedaan en het voelde als een warme deken.

mevrouw J. Bakker-van der Meulen
kinderen en (achter-)kleinkinderen

terug

Agenda

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 25 mei 2022 om 19.00

Kerkdienst vanuit De Fontein ook te beluisteren via kerkomroep

do 26 mei 2022 om 19.30

Kerkdienst vanuit De Grote Kerk ook te beluisteren via kerkomroep

zo 29 mei 2022 om 09.30

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

zo 29 mei 2022 om 09.30

Martinusmaal in de Grote Kerk

wo 01 jun 2022 om 17:30

Pinksterdienst vanuit de Bonifatiuskapel

zo 05 jun 2022 om 10.00

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy