Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
meeleven meeleven
Meeleven

Bezoekwerk
Bezoekjes kunnen gelukkig weer worden afgelegd, met inachtneming van de regels van het RIVM. Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren is het zeker van belang om de basisregels goed op te volgen, met name de afstandsregel van 1,5 meter. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand gezondheidsklachten heeft. Zo ja, stel het bezoek dan nog even uit. Als het bezoek buiten kan, dan heeft dat de voorkeur.
Hoe nu als contactpersoon te handelen? Maak van te voren een afspraak.
Laat de beslissing over het wel of niet ontvangen van bezoek altijd bij het gemeentelid.
Hanteer de basisregels van het RIVM.
Hartelijke groet, team van pastores
 

Ds. Liesbeth Muilwijk – Huis
Geboren: 8 juni is Koen Atema, Tjessens 14, geboren. Koen is het zoontje van Robert en Altina, broertje van Vera-Lynn. Van harte gefeliciteerd met jullie zoontje en broertje. Wij wensen dat hij in alle liefde op zal kunnen groeien en God zal leren kennen als de Hemelse Vader die hem kent en liefheeft.. 

Ziek: Tinie Halma-Dijkstra, Tjessens 5, kampt al 1.5 jaar met gezondheidsklachten. “Men”  kon er maar niet achter komen wat het was. Eind vorig jaar kwam zij in het ziekenhuis terecht. Daar is “men” erachter gekomen dat zij een ernstig tekort aan vitamine B12 en magnesium heeft. Tinie gaat dankzij de toevoeging van vitamine B12 en zeer veel oefenen met kleine stapjes vooruit.
Tinie, we hopen dat je vol zult houden met de training en dat je over enige tijd weer kunt doen wat je graag wilt doen! 
Ds. Liesbeth Muilwijk – Huis
Ds. Greetje Rol
Dhr. H. Wiegersma , Mearsloatswal  12, verblijft tijdelijk in Dongeraheem, in verband met klachten, die hem beperken in zijn bewegingsvrijheid. We wensen hem een goede verzorging toe en herstel toe.
Ds. Greetje Rol
Ds. Herman de Vries

MeeLeven
Zr. Z. Wiersma-de Jong, Kobbe 12, verblijft in De Waadwente. Moeilijke weken en maanden waren het, voor br. en zr. Wiersma, en nog is de moeite niet voorbij. Toch klinkt Gods Woord ook in deze tijd, en dit Woord wil ons tot zegen zijn. De gemeente staat biddend om u en de uwen heen, in het vertrouwen dat God Zijn hulp zal zenden en ons met Zijn eeuwige liefde zal omgeven. 
Lolke Folkertsma, De Schans 20, kwam thuis uit het ziekenhuis en herstelt wonderlijk goed en snel, waarvoor we onze Schepper en Bewaarder danken. Ontvang hartelijke groeten vanuit de gemeente, Lolke en ook Ella, en beterschapswensen en Gods zegen voor de komende tijd. 
Br. L. Hoekstra, De Schans 69, werd opgenomen in het ziekenhuis en is nu thuis. Liefdevol wordt hij omringd en verzorgd door zijn kinderen. Br. en zr. Hoekstra en hun kinderen bidden wij kracht, geloof en zegen toe op de weg die zij nu moeten gaan. Een tijd van onzekerheid, maar ook van liefde en zegen. 
Zr. S.E. Franken, Aalscholver 7, wacht op een ingreep eind juli in het ziekenhuis UMCG te Groningen. Wij wensen u vrede en zegen toe in deze tijd van wachten en voorbereiden op wat komen gaat. Moge het licht van Gods aanschijn over u en ons allen opgaan, opdat wij tot dankbaarheid worden geleid. 
Br. B. Pranger, Wâlddyk 30, wordt in deze dagen opgenomen in het ziekenhuis MCL te Leeuwarden. Wij wensen hem en zijn dierbaren kracht en vrede toe, vertrouwen en Gods zegen, en hopen op een spoedige thuiskomst. Steeds weer moet een mens bij het ouder worden leren aanvaarden dat het leven verandert, maar in al die veranderingen mogen we Gods trouw ontmoeten. Hij is Dezelfde nu en tot in eeuwigheid.
We zijn bezorgd, over onszelf, over elkaar, over de toekomst, ook die van de kerk en van de wereld. Al maanden is het perspectief en de situatie voor velen veranderd. Wat eerder normaal leek, blijkt nu genade te zijn geweest en een kostbare en kwetsbare positie. Zomaar kan veel veranderen. Toch is elke dag de zegen nog vindbaar. Laten we die zegen blijven benoemen, ook naar elkaar toe, en zo die zegen met elkaar delen. Angst kan er zijn, maar hoeft niet. Onrust is aanwijsbaar. Wie in Christus’ liefde staat, vindt vrede. Schenk elkaar biddend en dankend die liefde en wees elkaar blijvend tot zegen. Is dat ook niet de opdracht die in de Bijbel gevonden wordt en wat de kerk al eeuwen verkondigt!?
Ds. Herman F. de Vries
Vakantie
Velen hadden mij al een goede vakantie toegewenst toen ik geen vakantie bleek te hebben. In een eerdere editie van Geandewei werd de aankondiging van de vakantie van collega Rol gelezen alsof het mijn vakantie zou zijn. U hebt echter kunnen zien dat ik de afgelopen weken gewerkt hebt en bijv. ben voorgegaan in diensten. We proberen elkaar als collega’s wat af te wisselen met vakanties i.v.m. waarneming voor elkaar. Ik hoop vakantie te hebben van 23 juli t/m 8 augustus. 
Ds. Herman F. de Vries
Ds. Hans Oosterhoff
Mevrouw G. Veldstra-van der Schaaf, Dongeradyk 19/2 is ernstig ziek en verblijft in De Waadwente, op afd. Punter, kamer 13. 
Mevrouw C. Rozendal-Boelens, De Houtkolk 38, moest nog enkele chemokuren ondergaan. Die vielen haar zwaar, zodat zij toch weer een tijdje in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Inmiddels is zij weer thuis en wordt onderzocht hoe de behandelingen verder gaan. 
Heel langzaam worden de corona-maatregelen wat versoepeld, en komen er weer wat meer mogelijkheden om naasten te bezoeken in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is een opluchting, want de verhalen over ‘niet naar binnen mogen’ zijn soms schrijnend. 
Ook wij als dominees en pastors gaan weer wat vrijmoediger op bezoek. Het is fijn om de mensen weer van aangezicht tot aangezicht te zien. Toch merk ik hoe voorzichtig geworden zijn, en dat zal voorlopig nog wel nodig blijven. Niemand wil de oorzaak zijn van een nieuwe besmetting. 
Mocht u bezoek op prijs stellen, laat het maar weten. U kunt daarvoor ook het pastoraal meldpunt gebruiken.
Ds. Hans Oosterhoff
Wij gedenken Murkje Boonstra-van der Veen
Op 19 juni is Murkje Boonstra-van der Veen gestorven, in de leeftijd van 85 jaar. Haar overlijden kwam heel onverwacht; in haar laatste weekend was zij nog op haar geliefde plekje in Bakkeveen; de maandag daarop moest zij plotseling naar het ziekenhuis, waar men ‘niets meer voor haar kon doen’. Zelf heeft zij dat meteen aanvaard: ze ging naar Jelke. Thuis werd zij door haar kinderen verzorgd; er is met haar gezongen, gelachen, gebeden, het was een goed afscheid; zij was er helemaal klaar voor.
Murkje werd geboren in De Westereen. Zij verloor haar moeder al op heel jonge leeftijd. Haar vader kon niet voor het gezin zorgen, en de vijf kinderen belandden in pleeggezinnen. Daar heeft Murkje het niet goed gehad. Ze werd uit werken gestuurd bij boeren in de omgeving. Pas toen zij Jelke leerde kennen merkte zij bij hem thuis wat het is om in een liefdevol gezin te worden opgenomen. 
Zij trouwden en gingen wonen aan de Houtkolk, en later in de Helderstraat. Vijf kinderen werden hen geschonken, en alle liefde die Murkje thuis gemist had, gaf zij nu aan haar kinderen. 
Vorig jaar overleed Jelke. Zij woonden toen al in bij hun zoon Theo, aan de Scholekster, en ook de andere kinderen, en de kleinkinderen waren veel bij haar, en daar genoot zij van. 
In de gemeente van de Grote Kerk zat zij jaren in het bestuur van de vrouwenvereniging. “Heeft Murkje ook nog wat?” – was daar een gevleugeld woord. En dan haalde zij uit haar tas een mooi gedicht of lied of gebed om voor te lezen. In de wintermaanden zaten zij in de hoge bank bij de deur naar het Martinushuis; maar in de zomer waren zij in hun caravan op de camping in Bakkeveen; dat was hun plekje en ze waren er erg gelukkig. 
De afscheidsdienst was in de Grote Kerk, en daarna hebben wij Murkje begraven in Wouterswoude, bij Jelke. 
Ds. Hans Oosterhoff
Verjaardagen en Jubilea
Voor vermelding in de lijstjes met verjaardagen zoeken we naar toestemming van iedereen en maken we ook gebruik van de vermeldingen in 2019. Het duurt dus even voor deze rubriek op peil is.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
21 juni mw. H.R. van der Kooij-van der Laan, Dongeradyk 109, 9101 GL
Alsnog van harte gefeliciteerd.

  4 juli dhr. E. de Groot, Stasjonswei 6-13, 9123 JZ  Metslawier
  5 juli mw. D.E. Groenevelt-Roorda, Stationsweg 82, 9101 JA
  5 juli mw. S. Steegstra-Huizinga, Rondweg-Noord 54/B/09, 9101 AE 
  6 juli dhr. A.M.E. Pietersen, Flecht 3, 9103 PH
  6 juli mw. Tj. Hoekstra-Feddema, Birdaarderstraatweg 27/26, 9101 CW
  6 juli dhr. H. Eldering, Birdaarderstraatweg 123/11, 9101 CZ
  6 juli mw. H. van der Veen-Tamminga, D.R.Camphuysenstr 39, 9101 HT
  8 juli mw. A. Bakker, Dongeradyk 79, 9101 GK
  8 juli mw. B. de Jong-Zijlstra, de Woudhorne 51, 9101 NS
  9 juli mw. H. van der Heiden-Mos, Birdaarderstraatweg 68, Tjalk K17, 9101 DA
11 juli mw. C. Bosma-Hoot, Birdaarderstraatweg 68, Skûtsje K5, 9101 DA
11 juli mw. J. Hof-Keuning, Dongeradyk 67-K304, 9101 GC  
11 juli dhr. O. Visser, Meidoorn 32, 9103 SH
12 juli dhr. W.A. Bangma, Altenastreek 21, 9101 AX 
13 juli mw. G. W. Fokkema-Dortmond, De Omloop 5-5, 9101 BW
13 juli dhr. P. Gosma, Bonifatiuspolder 10, 9101 ER
13 juli dhr. S. de Vries, Schapedijkje 11, 9101 ET
15 juli mw. P. Bontekoe-Kerkstra, Birdaarderstraatweg 27/11, 9101 CW
15 juli dhr. M. van Schepen, De Woudhorne 122, 9101 NR 
16 juli dhr. A.W. Sikkema, Birdaarderstraatweg 16, 9101 VA
19 juli dhr. J.R. van der Meulen, Kluut 54, 9101 XB  
21 juli dhr. S.A. de Groot, Kobbe 30, 9101 ZL  
21 juli dhr. L. Papenborg, De Woudhorne 18, 9101 DD
21 juli mw. G. Terpstra-Visser, Dongeradyk 67-211, 9101 GC 
23 juli mw. S. Haaksma-Slagter, Dongeradyk 67-K102, 9101 GC
23 juli dhr. A. Hacquebord, Schapedijkje 17, 9101 ET 
23 juli dhr. L. Hoekstra, De Schans 69, 9101 HR
25 juli dhr. H. Wiersma, Birdaarderstraatweg 29-12, 9101 CW
26 juli dhr. D. Vellema, Iepenlaan 52, 9103 RK
26 juli mw. A. Dreijer-Oegema, Birdaarderstraatweg  27/21, 9101 CW
26 juli mw. J. Gerlofs-Zijlstra, Dongeradyk 25-1, 9101 GA
26 juli dhr. A. Zeilinga, Op de Keppels 37, 9101 DG
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u u een gezond levensjaar toe  

Huwelijksjubilea
6 juli zijn 60 jaar getrouwd: dhr. G.Wiersma en mw. Z.Wiersma-de Jong, Kobbe 12, 9101 ZK, en Waadwente Aak/Botter-19, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA
11 juli  zijn 45 jaar getrouwd: dhr. D.E. de Vries en mw. M. de Vries-Boersma, Legeweg 13, 9101 MB
20 juli  zijn 55 jaar getrouwd: dhr. J. Bandstra en mw. G. Bandstra-Monsma, Kapellaan 26, 9101 WB
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties. Wij wensen u een fijne dag toe.
Afke Oosterhuis – Ferwerda
Bedankt
Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties die wij voor ons 40-jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen. We zijn dankbaar dat we dit mochten vieren.
Hartelijke groet, Jilles en Annie Hiemstra
Bêste minsken, 
Tige tank foar al de lokwinsken dy’t ik krigen haw foar myn 90ste jierdei op 22 maaie. Dat er safolle misken om my tocht hawwe, hat my tige goed dien. Mei waarme groetnis. 
Jan Boeijenga, De Sinne, Dongeradyk 37-1
terug
 
 
 

Inloggen


 

Een muzikaal meditatief moment rond het orgel met Rien Donkersloot, organist Joriskerk Amersfoort 
datum en tijdstip 03-07-2020 om 20:00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 04-07-2020 om 14.00 uur
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 04-07-2020 om 16.00
meer details

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 09.30
meer details

Doopviering via kerkomroep vanuit De Herberg
datum en tijdstip 05-07-2020 om 11.00
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.