Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Dokkum - Aalzum - Wetsens
 
 
Meeleven Meeleven
 
Ds. Herman F. de Vries
Zr. M. Boonstra-Jousma, Terpwei 5, Driezum, kwam thuis vanuit het ziekenhuis. 
Zr. K. Stiemsma-Steegstra, IJsvogel 57, werd vanuit het ziekenhuis MCL te Leeuwarden opgenomen in verpleeghuis Bertilla in Drachten en daarna in De Waadwente (afd. Jol, k. 5). 
Br. P.B. Tijsma Bevrijdingslaan 13, kwam thuis vanuit het ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen.
Br. S. Hoekstra, Ds. J.W.B. Cohenstraat. 9, kwam thuis vanuit het ziekenhuis MCL te Leeuwarden. 
Br. J. Aagtjes, De Schans 41, wacht thuis op een opname in het ziekenhuis UMCG te Groningen.
Zr. Z. Wiersma-de Jong, Kobbe 12, kwam thuis uit het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.
De omstandigheden waarin ieder verkeert verschilt, maar het gebed houdt ons allen bijeen en bij Hem Die ons Zijn zegen schenkt. In leven, vreugde, verdriet, en in sterven, worden wij verzorgd en bemind. Niemand en niets kan deze troost en liefde ons ontnemen. Ieder die zorg draagt wensen en bidden wij 
deze liefdevolle hemelse zegen toe.

Gedoopt
Eline Saskia Boersma, dochter van Albert en Elissa, Woudweg 83, werd op zondag 22 maart gedoopt, thuis bij haar grootouders Duco en Saskia Halbesma, Papiermûne 14.

Overleden
Br. Duco Halbesma, Papiermûne 14, overleed op 55-jarige leeftijd op 25 maart. De afscheidsdienst wordt in besloten kring gehouden op 30 maart, om 10.30 uur in De Herberg. De dienst is te beluisteren via de kerkomroep


Pastor Grietje Jelsma-de Jong  
Zr. W. Meinema-de Vries, Dongeradyk 111, mocht na een tijdelijke opname elders weer thuiskomen. Zr. IJ. Hoekstra, Zwaluwstraat 54, kreeg onlangs woonruimte in woonzorgcentrum Dongeraheem, K 217. 
Ondanks moeilijke, onzekere tijden in uw persoonlijk leven en binnen kerkelijke gemeenten, zijn er ook nieuwe initiatieven en mogelijkheden rond pastorale aandacht en ondersteuning. Omringd door vele gebeden, mogen wij ons verbonden blijven weten door geloof, hoop en liefde.

Ds. Hans Oosterhoff 
Mevrouw G.Veldstra-van der Schaaf, Dongeradyk 19/2 is ernstig ziek. Zij wordt al geruime tijd thuis verzorgd. 
Tot nu toe werden vanuit de voormalige wijk rondom de Grote Kerk enkel de berichten over opnames in het ziekenhuis of verpleeghuis in Geandewei vermeld. Deze berichten werden uiterst correct en zorgvuldig verzorgd door Siep Hellinga, die daarvoor op dinsdagavond altijd even contact had met pastor Hilde en mij. Nu komen de pastoralia van de hele gemeente in één rubriek te staan, die wordt verzorgd door de pastores. Om één lijn te trekken met de andere voormalige wijken, zullen wij vanaf heden ook de zieken thuis in deze rubriek noemen, voor zover zij daar prijs op stellen uiteraard. Ook in lijn met de gemaakte afspraken hierover, houden wij de berichten kort, en zijn wij zeer terughoudend in het doen van mededelingen omtrent de aard van de ziekte. 
                                                                                                
Pastor Hilde Karssies
Dhr. Siep Hellinga, Westerissestraat 1, 9101 AR heeft slechte berichten gekregen. Binnenkort wordt begonnen met bestralen en chemokuren. 
Mw. Grijpstra-Wieringa verblijft nog in de Waadwente, Botter 15. Maar mag als het goed blijft gaan, donderdag naar huis, Brokmui 63 9101 EW.
Mw. Vellinga-Bulthuis verblijft eveneens in de Waadwente, Aak 5.
Het adres van de Waadwente is Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA.
We wensen onze zieken thuis en degenen die elders verpleegd worden Gods nabijheid en zegen in deze moeilijke tijden. We kunnen niet bij elkaar op bezoek, maar een kaartje sturen, of een telefoontje plegen kan altijd. Laten we goed om elkaar denken.

Ds. Greetje Rol
Dhr. Reinder Agema is niet meer opgenomen in de kliniek van Heerenveen, zoals in Geandewei staat vermeld. Hij  verblijft nu in Leeuwarden in het centrum voor Neuropsychiatrie.Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Zijn adres is: Centrum voor Neuropsychiatrie,De Drie Dukatons 11, 8917 ET Leeuwarden
Mevrouw Murkje van der Galiën is vanuit Leeuwarden verhuisd naar Sint Anna Parochie. Ze verblijft daar tijdelijk in Zorgcentrum van Harenhuus. Ook met haar gaat het goed. Haar adres is:Keuningshuus, Cingel 8, K6, 9076 DK  St. Anna Parochie.
Dhr. Cor Osinga, Haagwinde 2, heeft een heel lelijke val gemaakt. De schade, die hij hierbij heeft opgelopen,  moet door rust genezen en ondertussen is er ook therapie nodig. Een pijnlijke geschiedenis. We wensen hem sterkte toe en we hopen dat de therapie hem snel de nodige verlichting zal geven. 

Met elkaar beleven we een onzekere tijd; een tijd van ongekende maatregelen. Vooral bij de ouderen en de mensen die vanuit onze wijk elders verpleegd worden én hun partners, of familieleden komt dit hard aan. Door middel van een kaartje kunnen we met hen meeleven. Zelf denk ik in deze tijd vaak aan de tekst  die Fokke v.d. Werff ons meegaf, in de dienst waarin wij afscheid namen van de wijk rond de Fontein. Dat was het laatste vers van de berijmde psalm 121
Daar staat in de Friese vertaling:  

De Hear dy’t ivich oan dij tinkt,
bliuwt, wat ek wanke mei,  dyn Hoeder al den dei.
Dy’t troch it kweade ’t goed bringt,
Hy hat dyn gean en kommen, foargoed yn hannen nommen.


Dat we in dit vertrouwen steeds weer rust en vrede mogen vinden. 

Ds. Liesbeth Muilwijk-Huis
Mw. D. Kiel-van der Meulen, Birdaarderstraatweg 29-2 is opgenomen in het Talmahûs, Juliusstraat 44. 9269 NV. Een hele verandering voor haar man en haar. We wensen u beiden veel sterkte toe met de nieuwe situatie die in deze tijd wel heel bijzonder is omdat u elkaar niet mag bezoeken.

Kaartje
Nu mensen in een instelling geen bezoek meer mogen ontvangen en oudere kwetsbare mensen thuis (liefst) ook niet en het huis moeilijk uit kunnen kan een telefoontje of een kaartje de stilte en de eenzaamheid misschien enigszins verlichten?!

In Memoriam Josephina Hofman

geboren: 21 februari 1964  † 14 maart 2020
Nog zo jong kwam er een einde aan het aardse leven van Josephina, dierbare vrouw van Harry en mem van Martine en Stefan, Ate en Ceren, en Kornelis, en intens gemist door velen, familie, collega’s, buren en vrienden, waaronder muziekvrienden. Vanwege de huidige crisis in ons land en in de wereld kwamen wij in besloten kring bijeen, op 21 maart, om afscheid te nemen, terwijl in ‘normale’ omstandigheden het afscheid anders georganiseerd zou zijn geweest. Muziek bijvoorbeeld, de Stedelijke Harmonie Dockum, was voor Josephina belangrijk, net als haar werk en dus collega’s, buren en vrienden. Toch was het goed om samen te zijn in de beslotenheid van dierbaren, wetende dat velen aan ons dachten, in gebed, en meeleefden op allerlei manieren. Vreemd is de tijd. Moeilijk wat op onze weg kan komen. De liefde overwint echter alles. Daarover ging het toen Harry en Josephina trouwden en daarover ging het nu bij het afscheid van Josephina opnieuw: Johannes 15:9-14 en dan met name vers 12. Liederen klonken, The family tree, You raise me up, Ik zal er zijn, Veilig in Jezus’ armen, en nog meer, en met de woorden die de kinderen van Josephina en haar broers spraken, was de liefde in ons midden. Zorgen om de gezondheid waren de laatste jaren steeds meer toegenomen. Groter dan deze zorgen was echter haar zorgzaamheid en een verlangen om te leven. Moedig en sterk, nooit klagend, zocht zij steeds weer haar weg, plande met Harry een vakantie, ging fietsen, zwemmen, lopen, of thuis in de keuken aan de slag met een nieuw recept. Inleveren en toch doorzetten. Hartelijk hen ontvangend die hun levensverhaal met haar deelden. Veel lijkt zo eenvoudig, maar is toch alles waard. Dat blijkt en dat voel je nu. De herinnering rest ons. Een herinnering gevuld met liefde. Die liefde leeft nog. De dood heeft niet alles van ons weggenomen. Wij wensen en bidden Harry, de kinderen en familie, troost, vrede en die liefde toe, van mensen en van God, nu en in de tijd die komt. 
Herman F. de Vries

Het opgeven van voorbeden
Mocht u of jij een aandachtspunt voor de voorbeden willen opgeven, dan kan dit.
Deze voorbede kan worden doorgegeven aan de predikant die de komende zondag dienst heeft, of naar ds. Herman de Vries voor het bezinningsmoment op de woensdagavond. In de brief die u namens het pastoresteam heeft gekregen, leest u welke predikant dienst heeft. Onderaan de brief staan ook de telefoonnummers en e mail adressen van de pastores.  Omdat de diensten eerder worden opgenomen, is het wel zaak de voorbede op tijd door te geven. 

Gelukwensen
Verjaardagen 80 jaar en ouder 
21 mrt. dhr. D. Minnema, Aalscholver 15.
26 mrt. dhr. G. Wiersma, Kobbe 12. 
1 apr.   mevr. A. Straatsma-Stellema, Dongeradyk 67-010, 9101 GC
7 apr.   dhr. Th. Van der Werff, De Woudhorne 50. 
7 apr.   mevr. R. Elzinga-Kloostra, Dongeradyk 99, 9101 GK
10 apr. mevr. J. Heeringa-Teitsma, Dongeradyk 89, 9101 GK
11 apr. mevr. J.T. Andringa-Kingma, Hantumerwei 59a.
19 apr. mevr.. J. de Vries-Kooistra, De Woudhorne 53. 
23 apr. mevr. J. Minnema-van de Lageweg, Aalscholver 15. 

Allen – ook zij die nu niet genoemd worden - die hun verjaardag hopen te vieren wensen en bidden wij een goede dag toe, ook al zijn de omstandigheden moeilijk en zo anders dan in eerdere jaren. De zegen van God mogen wij nog steeds vragen en ontvangen; en die zegen bidden wij als gemeente u ook toe in het nieuwe levensjaar.
Afke Oosterhuis


 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 05-04-2020 om 09.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 08-04-2020 om 19.00
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdienst(en) PGDAW
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30
meer details

Kerkdiensten PGDAW
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30
meer details

 
Links 
Vragen/opmerkingen
over deze site via:


Of via formulier : LINK

Privacy

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.