MeelevenĀ 

Pastor Hilde Karssies

Dhr. en mw. Stienstra (Altenastreek 24A) hebben te horen gekregen dat ze niet terug kunnen naar hun eigen huis. Er is teveel zorg nodig. Een verdrietige boodschap. Gelukkig is er in De Waadwente een kamer voor hen allebei, Grundel 9 en Schouw 15.
Mw. Aukje de Jong-van der Heide (Iepenlaan 20) revalideert nog steeds in de Waadwente, Schouw 18. Ze gaat af en toe naar huis om te kijken hoe dat gaat. Er is hoop dat ze misschien weer voorgoed naar huis kan.
Dhr. Kiel, Birdaarderstraatweg 29-2, verblijft voor verder herstel in de Waadwente op kamer Schokker 14.
Het adres van De Waadwente is Birdaarderstraatweg 68, 9101 DC Dokkum.
Er kunnen in het leven veel zaken zijn die ons verdrietig maken. Ziekte, het gemis van een geliefde, het niet weer terug kunnen naar je eigen huis, het verlies van een vertrouwd kerkgebouw, verdeeldheid in de gemeente. Het lezen in de Psalmen kan dan soms troost bieden. Zeker als we bedenken in wat voor moeilijke situaties die soms zijn geschreven. Zo las ik afgelopen week Psalm 27. Een troostende Psalm, zowel onberijmd als berijmd. Hieronder het laatste couplet:
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.
Met vriendelijke groet,

Pastor Hilde Karssies-Kaptein
 

 

Ds. Herman F. de Vries

Zr. A. Helder-Laanstra, Carpentier Altingstraat 36, 9101 VX, wordt geconfronteerd met verdriet en zorgen. Biddend staan wij in deze tijd om Annie en haar dierbaren heen. Wij vertrouwen in deze donkere tijd op God.
Zr. T. Dijkstra-Boonstra, Bevrijdingslaan 4, wordt verpleegd in Hospice Smelnehaven te Drachten. Wij bidden br. en zr. Dijkstra, hun kinderen en kleinkinderen, Gods troost, kracht en zegen toe in de dagen die Hij ons geeft, terwijl wij wachten op en uitzien naar de eeuwigheid.
Zr. W. Dam-Reitsma, Spoorstraat 17, 9101 JB, werd opgenomen in het ziekenhuis MCL te Leeuwarden en is hopelijk weer thuis als u dit leest. Wij wensen br. en zr. Dam Gods zegen toe in deze weken en hopen op goede berichten en herstel.
Zr. L.F. Hanemaaijer-Jilderda, Einekoer 16, 9103 PG, werd opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie, maar is inmiddels weer thuis. Linda, Gods hulp, kracht, vrede en zegen toegewenst op de zo lange weg die jij moet gaan. Wij hopen en bidden dat er spoedig sprake mag zijn van verlichting, voor jou en jouw gezin.
Zr. E. Brandsma-Brouwer, S.E. Wendelaar Bongastr. 4, 9103 PP, moet over een paar dagen opgenomen worden in het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten. Wij hopen op God, zoals altijd. Ook nu wachten wij op Zijn vrede en zegen. Laten wij Hem vasthouden, Die ons vast wil houden.
Allen die zorgen hebben, lichamelijk of geestelijk, en/of getroffen zijn door een zakelijke of financiële crisis, en vertrouwen dreigen te verliezen, bidden wij Gods bijstand en zegen toe. Het gebed voor elkaar wil Gods troost en kracht dichterbij brengen. Wij kunnen elkaar tot redder zijn als wij biddend de Redder daar brengen waar Hij nu zo nodig is. God kan zonder ons Zijn weg wel vinden, maar vraagt toch aan Zijn gemeente te volharden in het gebed voor elkaar.

Herman F. de Vries
 

 

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Zr. D. Schroor, Dongeradyk 67-210, heeft permanente woonruimte gekregen in zorgcentrum Berchhiem te Burgum, afd. It Heideblomke, k. 130. Ontvang hierbij vanuit Dokkum onze hartelijke groeten en wij hopen dat u zich in uw nieuwe woonomgeving gauw thuis mag voelen. Alle goeds, sterkte en zegen toegewenst voor de komende tijd.
Br. H. Reitsma, Dongeradyk 7-1, verblijft voor revalidatie in De Waadwente afd. Botter, kamer 19. Veel sterkte toegewenst en wij hopen en bidden dat Gods troostende en bemoedigende nabijheid mag worden ervaren op de weg die u gaat.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong
 

 

Ds. Hans Oosterhoff

Dhr. Willem Wittermans, Brokmui 22, 9101 EX, is een tijdje thuis geweest, maar moest toch weer opgenomen worden in het MCL. De wond aan zijn been geneest te langzaam, en dat is voor hem en voor de dokters reden tot zorg. Wij leven mee met Willem, en hopen dat er een oplossing komt die voor hem te dragen is.
Misschien ten overvloede, maar ik zeg nog maar eens dat ik, vanwege de regels van privacy, in dit blad alleen de zieken noem die daarom hebben gevraagd of mij toestemming hebben gegeven. Maar ook de hier niet genoemden zijn in onze gedachten en gebeden.

Ds. Hans Oosterhoff
 

 

In Memoriam Gijsbert Zijlstra

Op 3 september jl. is in woonzorgcentrum Dongeraheem heengegaan br. Gijsbert Zijlstra, op de leeftijd van 101 jaar. Geboren op 26 juni 1921 te Paesens, groeide hij op samen met twee zusjes in een arbeidersgezin yn in earmoedige tiid. Door de zwakke gezondheid van zijn moeder moest hij thuis meehelpen waardoor hij slechts 5 klassen van de lagere school heeft kunnen doorlopen. Daarnaast werden in die tijd arbeidersgezinnen vaak als minderwaardig gezien en denigrerend bejegend. Dit is mede bepalend geweest voor zijn verdere leven en geloofsleven.


Toch heeft hij zich met wilskracht en doorzettingsvermogen opgewerkt van boerenarbeider tot hoofduitvoerder bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Zijn arbeidsethos was hoog: je best doen, en je voor 100% inzetten, en dat verwachtte hij ook van de medewerkers. Hij was een man van weinig woorden, bescheiden en eenvoudig en groot was zijn dankbaarheid voor wat hij had mogen bereiken met de aan hem geschonken gaven en talenten die hij volop heeft weten te benutten en ontplooien. Met hulp van God, want van Hem wist br. Zijlstra zich afhankelijk. In 1944 trouwde hij met Tine Iedema en samen kregen ze drie zoons: Wiebe, Harke en Jaap. Veertig jaar later werd hij geconfronteerd met haar plotseling overlijden en in 2002 overleed zijn tweede echtgenote, Elisabeth. Daarnaast heeft het overlijden van zoon Harke in 2017 veel impact gehad. De afgelopen jaren was er meer ruimte om het leven en geloof te overdenken en doordenken wat zijn geloofsleven verdiept en verrijkt. Van seniorenflat De Moanne verhuisde hij eind mei nog naar Dongeraheem doordat zijn krachten steeds verder afnamen. Hij verlangde ernaar dat de Heer hem Thuis zou halen. In de middag van zaterdag 3 september is hij heengegaan. In een dankdienst voor zijn leven hebben wij op 8 september afscheid van br. Zijlstra genomen in Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân. Hier hebben we stilgestaan bij de Psalmen 39 en 16, en liederen gezongen naar zijn wens. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aan het Damwâldsterreedsje. Moge de Here God de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troostend, bemoedigend en zegenend nabij zijn in de tijd die komt.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong
 

 

Wij gedenken Nel Nicolai

Op 9 september is Nel Nicolai gestorven, Petronella Nicolai-Corsel, in de leeftijd van 91 jaar. Nel woonde aan de Lyceumweg 23. Haar overlijden kwam plotseling, want ondanks haar hoge leeftijd stond zij nog midden in het leven en was actief op allerlei terrein.
Nel kwam van Rinsumageest, waar zij ook haar man Cornelis leerde kennen. Na hun trouwen betrokken zij het huis aan de Lyceumweg waar zij tot hun dood zouden blijven wonen. Cornelis werkte als boekhouder en Nel werkte als bevlogen onderwijzeres aan meerdere scholen. Cornelis en Nel kregen drie kinderen, en later waren de klein- en achterkleinkinderen een vreugde. In de afscheidsdienst haalde zoon Henk mooie herinneringen op aan een fijne jeugd, en gedacht hij zijn moeder als voorbeeld voor hen allemaal: positief, elke dag genietend, betrokken bij alle mensen om haar heen.
In de kerk kenden wij Nel als een zeer betrokken en kritisch gelovig gemeentelid. Kritisch, omdat zij grote vragen had bij de geloofsvoorstellingen die zij vroeger had meegekregen. ‘Geloof jij dat nog?’ – kon zij dan uit haar slof schieten in de leeskring. Later had ze dan spijt van die felheid. Maar wie Nel een beetje kende wist dat die felheid voortkwam uit haar hartstochtelijk verlangen naar God, naar innerlijke zekerheid, naar een bevestiging dat al haar aanstormende vragen en kloppen op de deur niet vergeefs waren.
‘God is liefde’ zei zij, als de vragen vele waren en de antwoorden haar niet bevredigden. Die liefde van God bleef altijd haar laatste houvast en haar levensopdracht. Zoals de apostel Johannes het verwoordt in zijn brief: ‘Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God’ (I Johannes 4:7).
Met die woorden, en met de liederen die zij zelf had uitgezocht, namen wij afscheid van Nel in een dienst in de Grote Kerk. Moge haar nagedachtenis allen die haar missen tot zegen zijn.

Ds. Hans Oosterhoff

 

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is.)
  4 okt. dhr. J. Terpstra, Van Aitsemastraat 28, 9101 CB
  5 okt. mw. L. Stellingwerf, Dongeradyk 67-K405, 9101 GC
  6 okt. mw. IJ. Hoekstra, Dongeradyk 67-K217, 9101 GC
  6 okt. dhr. IJ. De Jong, De Woudhorne 51, 9101 NS
  9 okt. dhr. K. de Graaf, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA
  9 okt. mw. J. van der Zwaag-van der Werff, Mearsloatswal 83, 9101 DR
10 okt. dhr. J. de Gier, De Zwaan 28, 9101 XD
11 okt. mw. IJ.A. Blom-Visser, Birdaarderstraatweg 25-1, 9101 CW
11 okt. mw. B. Westra-de Jong, Mockamastrjitte 3, 9101 AP
12 okt. mw. Sj. Groen-van der Meulen, Strobosserweg 17, 9101 VV
13 okt. dhr. G. Gosma, D.R. Camphuysenstraat 11, 9101 HS
13 okt. mw. B. Kamstra-de Boer, Carp. Altingstraat 20, 9101 VX
13 okt. mw. G. Metzlar-Riemersma, Brokmui 69, 9101 EW
14 okt. mw. G. Tuinenga-Dam, Dongeradyk 17-3, 9101 GA
15 okt. dhr. S. Bos, Bij 't Station 1, 9101 JD
16 okt. mw. A. van der Veen-Halbesma, Dongeradyk 67-K015, 9101 GC
17 okt. dhr. K. Barwegen, Birdaarderstraatweg 27-9, 9101 CW
17 okt. dhr. H. Minnema, Altenastreek 56, 9101 BA
17 okt. dhr. S. Terpstra, De Schans 30, 9101 HR
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen u vanuit onze gemeente een gezond levensjaar toe.

Huwelijksjubilea

6 okt. zijn 45 jaar getrouwd, dhr. en mw. G.W. en K. Timmerman-Kuut, Iepenlaan 41-A, 9103 RJ
12 okt. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. en mw. H. en M. Iedema-Boscha, Prof. U. Hubertstraat 9, 9101 CH
14 okt. zijn 40 jaar getrouwd, dhr. en mw. F. en M.A. Bos-de Graaff, De Zwaan 104, 9101 XH 14 okt. zijn 45 jaar getrouwd, dhr. en mw. W.A. en J. Slagter-Oostijen, Iepenlaan 14, 9103 RL
17 okt. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. en mw. S.H. en M.G. Soorsma-Numan, Stationsweg 54, 9101 JA
Vanuit onze gemeente wensen wij u samen nog veel gezonde en gezegende jaren toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda

 

Bedankt

Wij danken iedereen voor het meeleven tijdens de ziekteperiode en na het overlijden van mijn lieve vrouw, mem en beppe Akke Bandstra-Feenstra. Uw aanwezigheid en medeleven heeft ons goed gedaan.

Johannes Bandstra
bern en bernsbern

 

Bedankje

Door weer en wind hebben Noa en Naomi de "Geandewei" bezorgd en daarbij zorgden jullie voor iets extra's. Soms een mooie tekening of lieve woordjes en de laatste keer zelfs een presentje. Heel hartelijk dank daarvoor.

Groeten van de Birdaarderstraatweg

 

Bedankt

Nu mocht ik zelf onze namen vermelden, dit in verband met ons 25-jarig huwelijksjubileum.
Het resultaat was geweldig, daarom bedankt voor de vele felicitaties en goede wensen
in de vorm van een kaartje, bloemetje of op welke manier dan ook.
Heel hartelijk dank! Met een vriendelijke groet,

Fred & Afke Oosterhuis-Ferwerda

 

Bedankt!

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven die we hebben ontvangen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw en ús leave mem en beppe, Gea Boersma-Kielstra.
Het heeft ons bijzonder goed gedaan te weten dat zij voor anderen veel heeft betekend.

Thomas Boersma, kinderen en kleinkinderen

terug

Agenda

Gebedsgroep (De Herberg)

wo 28 sep 2022 om 19.00

Gebedsgroep (De Fontein)

wo 28 sep 2022 om 19:30

Brei- en haakgroep

do 29 sep 2022 om 09:45

Leeskring

do 29 sep 2022 om 10:00

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

zo 02 okt 2022 om 09.30

Johannes de Heer - zangdienst

zo 02 okt 2022 om 16:00

U kunt hier aanmelden voor uw bijeenkomst


LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy