MeelevenĀ 

Pastor Hilde Karssies

Dhr. G. Groen Birdaarderstraatweg 27-4, 9101 CW (Nieuw Dockaheem), heeft een open hartoperatie gehad. Hij verblijft in het MCL afd. J. Het gaat naar omstandigheden goed met hem.

Ds. Herman de Vries

Zr. J. Bakker-van der Meulen, Bevrijdingslaan 10, 9102 DD, verblijft in het Zorgpension te Dokkum. Vermoedelijk is zij weer thuis als u dit leest. Als gemeente wensen en bidden wij u en uw man in De Waadwente Gods nabije en trouwe zorg en liefde toe. De tijd is vol van zorgen, maar ook van Gods zegen. Daarom danken wij ook.
Br.M. Postma, De Woudhorne 35, 9101 DE, werd na een opname in het MCL te Leeuwarden opgenomen in De Waadwente voor verdere revalidatie. Hij is nu weer thuis en daarvoor danken wij God. Tegelijk wensen en bidden wij br. en zr. Postma kracht en Gods zegen toe voor elke nieuwe dag die gegeven wordt.
Zr. H. Jilderda, Woudweg 14, 9101 VL, kwam na een opname in het MCL in het Zorgpension te Dokkum, ging weer terug naar het MCL, maar mocht inmiddels ook weer verder herstellen in het Zorgpension in Dokkum. Wij hopen dat er in deze dagen vooruitgang en verlichting ervaren mag worden en bidden u Gods zegenende kracht en liefde toe.
Br. J. Zijlstra, Nauwstraat 10, 9101 LN, werd na een eerdere opname opnieuw opgenomen in het MCL te Leeuwarden. Gelukkig zijn er nu betere berichten en daarvoor danken wij God. Gebeden werden verhoord. Ontvang hartelijke groeten vanuit uw gemeente.
Zr. J. van der Weide-Wester, J. Wiemersstraat 2, 9103 NJ, werd na een val opgenomen in het ziekenhuis en revalideert nu thuis. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed. Van harte beterschap toegewenst! Moge Gods zegen en Zijn vrede u en de uwen gegeven worden in deze tijd.
Br. Tj. Kingma, Birdaarderstraatweg 119, 9101 CZ, werd opgenomen in het MCL te Leeuwarden en is nu thuis. De gemeente om u heen is dankbaar voor de goede berichten en bidt om Gods zegen voor u en uw vrouw.
Allen die zorgen hebben, lichamelijk en/of geestelijk, bidden wij vrede toe en vertrouwen in Gods nabijheid en Zijn zorg. Houd nooit op met bidden. De gemeente bidt met u mee en voor u. Achteraf heeft Gods volk telkens weer beleden dat God niet heeft laten varen het werk van Zijn Handen.

Herman F. de Vries

 

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Zr. G. Dijkstra-Nicolai, Dongeradyk 17-2, 9101 GA, kwam thuis ten val waarbij ze haar heup brak. Waar een geslaagde operatie afdoende leek, bleek toch een tweede operatie nodig en daarnaast opnieuw een revalidatieperiode. Ze verblijft in woonzorgcentrum Berchhiem te Burgum, afd. Oleander, k.104. Ontvang hierbij vanuit de gemeente onze hartelijke groeten en wij hopen en bidden om draagkracht, goede moed en vertrouwen op de weg die voor u ligt.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

 

In memoriam Bartel (Bart) Noordhuis

geboren: 11 november 1940
overleden: 27 juni 2021
Gods liefde openbaart zich in de meest kleine, dagelijkse en wonderlijke momenten. Op de avond voor zijn sterven zong Maaike voor haar man Bart ‘Ik ga slapen, ik ben moe’, waarna op de rustdag van God en mensen, vlak voor zonsopgang, de hemeldeur voor Bart openging. Het wachten kan lang duren en het lijden lijkt maar aan te houden. De mens die echter wachten blijft op God, wordt niet beschaamd. Opnieuw danken wij God voor Zijn antwoord, genade en zegen. Een jaar eerder hadden wij ook intens gebeden, ook als gemeente om Bart heen. Op 19 juli 2020 vond de ziekenzalving plaats in een dienst in De Herberg. Bart had er naar uitgekeken en zijn verwachtingen en geloof werden niet beschaamd. Vanuit de zalving heeft Bart een wonderlijke rust en kracht ontvangen, waarvoor hij een jaar lang is blijven danken en de gemeente met hem. Die gemeente was voor Bart en is voor Maaike heel belangrijk. Trouw waren en zijn zij in ons midden. Eerder nog in Engwierum en daarna Dokkum. Op 1 juli zijn wij teruggekeerd naar Engwierum in een dienst die door Bart zelf was voorbereid, zoals we ook van hem konden verwachten. Het hoorde immers bij zijn werk. Heel vaak heeft hij uitvaarten verzorgd en families bijgestaan en hij wist precies wat hij nu wilde. Zo werd er veel gezongen en stond Jesaja 43:1-7 centraal. Bij het graf werd ‘Eens als de bazuinen klinken’ gezongen. In de dienst stond de verkondiging van het Evangelie centraal. Dat wilde Bart. Zo regisseerde hij zijn eigen uitvaart, maar in die regie toonde hij zijn kwetsbaarheid, geloof en afhankelijkheid. Een mens is niets zonder genade en vertrouwen op God, Schepper, Bewaarder en Verlosser. Wij zijn als kerkelijke gemeente Bart dankbaar voor wat hij heeft bijgedragen aan ons gemeentezijn in de afgelopen jaren, ook als hij richting wees in diensten, vormen en wensen. Hij wees ons op Jezus Christus. Hem bidden wij nu om troost voor zijn vrouw Maaike, voor Barts dierbaren die hun heit, pake en oerpake moesten loslaten en voor de verdere familie. In ons loslaten vinden wij Christus Die eeuwige verbondenheid geeft. Daarom kunnen wij nu zelfs zingen, zoals ook in de afscheidsdienst ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ en ‘U zij de glorie’. Tot wij elkaar weer ontmoeten en tot in eeuwigheid.

Herman F. de Vries

 

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is.)
12 juli dhr. M. Meindertsma, Dongeradyk 5-3, 9101 GA
12 juli mw. Tj. Groen-Sijens, Canadezenlaan 38, 9102 DM,
13 juli mw. G. W. Fokkema-Dortmond, De Omloop 5-5, 9101 BW
13 juli mw. A. Mellema-van der Meer, Dongeradyk 105, 9101 GL
13 juli dhr. P. Gosma, Bonifatiuspolder 10, 9101 ER
13 juli dhr. S. de Vries, Schapedijkje 11, 9101 ET
15 juli mw. P. Bontekoe-Kerkstra, Birdaarderstraatweg 27-11, 9101 CW
15 juli dhr. M. van Schepen, De Woudhorne 122, 9101 NR
16 juli dhr. A.W. Sikkema, Birdaarderstraatweg 16, 9101 VA
17 juli mw. G. Dijkstra-Visser, Lyceumweg 1, 9101 VC
19 juli dhr. J.R. van der Meulen, Kluut 54, 9101 XB
21 juli dhr. S.A. de Groot, Kobbe 30, 9101 ZL
21 juli dhr. L. Papenborg, De Woudhorne 18, 9101 DD
21 juli mw. G. Terpstra-Visser, Dongeradyk 67-211, 9101 GC
21 juli dhr. D. Akkermans, Juliusstraat 44, 9269 NV Feanwâlden
22 juli dhr. A. Halbesma, Dongeradyk 21-2, 9101 GA
23 juli mw. IJ. Wiersma-Terpstra, De Vergulde Klok 21, 9102 DJ
23 juli mw. S. Haaksma-Slagter, Dongeradyk 67-K102, 9101 GC
23 juli dhr. A. Hacquebord, Schapedijkje 17, 9101 ET
23 juli dhr. L. Hoekstra, De Schans 69, 9101 HR
25 juli mw. IJ. Feddema-Meindertsma, Mearsloatswal 17, 9101 DP
25 juli dhr. H. Wiersma, Birdaarderstraatweg 29-12, 9101 CW
26 juli dhr. D. Vellema, Iepenlaan 52, 9103 RK
26 juli mw. G. de Groot-Damstra, Stasjonswei 6-13, 9123 JZ Metslawier
26 juli mw. A. Dreijer-Oegema, Birdaarderstraatweg 27-21, 9101 CW
26 juli mw. J. Gerlofs-Zijlstra, Dongeradyk 25-1, 9101 GA
27 juli mw. C. M. Brons-Oldhoff, Learmûne 53, 9102 ED
28 juli mw. O. Damstra-Boersma, Oostersingel 32, 9101 KM
28 juli mw. Sj. Buwalda-Gosma, Klaverstraat 22, 9101 EA
30 juli dhr. J.IJ. van der Gang, J. Droststraat 7, 9103 NN
31 juli dhr. K. Osinga, Boargemaster Jonkerstrjitte 5, 9101 TZ
31 juli mw. T. Smits-Postuma, Woudweg 65, 9101 VK
  1 aug. mw. A Butlhuis-Schriemer, Diepswal 3a, 9101 LA
  2 aug. mw. R. Struiksma-van der Ploeg, De Berken 5, 9103 RM
  2 aug. mw. J. Nutma-Braaksma, Hogedijken 49, 9101 WV
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe.

Huwelijksjubilea

13 juli zijn 55 jaar getrouwd, dhr. en mw. H. en J.P. Eldering-Westra,
Birdaarderstraatweg 123-11, 9101 CZ
15 juli zijn 55 jaar getrouwd, dhr. en mw. T. en J.J. Visser-Dijkstra, Brokmui 12, 9101 EX
19 juli zijn 60 jaar getrouwd, dhr. en mw. D.G. en A. Teule-Veenstra,
Dr. Nic. Radbodusstraat 3, 9101 AK
26 juli zijn 65 jaar getrouwd, dhr. en mw. J. en P. Bontekoe-Kerkstra,
Birdaarderstraatweg 27-11, 9101 CW
30 juli zijn 45 jaar getrouwd, dhr. en mw. A. en Y. Leffring-Steringa, Beukenlaan 94, 9103 RB
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties en we wensen u allen een fijne dag toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda

 

Dankwoord

Bedankt voor alle felicitaties, kaarten en bloemen, die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum op 11 juni jl.

Familie Van der Zee-Bakker
Mearsloatswal 135


 

terug

Agenda

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

25 jul 2021 om 9.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

30 jul 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

01 aug 2021 om 9.30

Zomer-orgelconcert vanuit Grote- of Sint Martinuskerk

06 aug 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk

08 aug 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

08 aug 2021 om 9.30

Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei
Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy