ANBI Diaconie

 
  1. Algemene gegevens.

 

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Dokkum - Aalsum – Wetsens

Telefoonnummer

0519-293650

RSIN/Fiscaal nummer:

824116513

Nummer Kamer van Koophandel 

 

Website adres:

76368971

 

https://dokkum-aalzum-wetsens.protestantsekerk.net/

E-mail:

kerkelijkbureau@pgdaw.nl

Adres:

Harddraversdijk 1B

Postcode:

9101 XA

Plaats:

Dokkum

Postadres:

Harddraversdijk 1B

Postcode:

9101 XA

 

 

De Protestantse gemeente te Dokkum – Aalsum - Wetsens is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Dokkum – Aalsum - Wetsens.

 

  1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad maximaal 36 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt maximaal 12 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie en de zending. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

  1. 1.- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

 

  1. 2.- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  2. 3.- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

 

 

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

Zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

 

Op de website https://pgdaw.protestantsekerk.net/anbi vindt u het beleidsplan 2024-2025 van de diaconie van onze gemeente.

  1. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

  1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Samenvatting activiteiten Diaconie:

-het verzorgen van de Avondmaalsvieringen.

-het financieren en verzorgen van de zondagse bloemengroet.

-het financieren van de attenties voor gemeenteleden bij ziekte, jubileum, etc.

-het financieren van de gebruikskosten van de kerkradio en video uitzendingen.

-het onder de aandacht brengen van en het werken aan bewustwording middels publiceren in kerkblad en op de website van Kerk in Actie collecten.

-het verzorgen, afhandelen en afdragen van de collecten.

-het initiëren en uitvoeren van de financiële actie 'steuntje in de rug" in december en in juni.

-het bieden van financiële ondersteuning in de eigen gemeente en het ondersteunen van een project in Kenia.

-het hulp bieden bij opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

-het financieel bijdragen aan het classisproject voor Moldavië.

Op verzoek van Kerk in Actie zijn er ingelaste collectes gehouden voor hulp aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije, Syrië, Marokko en Libië. Hieraan is ruimhartig gegeven. Daarnaast zijn extra giften gedaan. Deze giften komen uit de algemene middelen. Gelet op de omvang hiervan is dit verantwoord.

 

  1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie diaconie

 

Begroting 

Rekening 

Rekening 

2024    

2023

2022

Opbrengsten en Baten

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

8.200

7.539

6.117

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

1.650

1.060

169

Bijdragen van leden en anderen

13.950

16.418

14.009

Door te zenden collecten en giften

39.400

53.877

57.631

Totaal baten A

63.200

78.894

77.927

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

1.550

1.545

1.434

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

3.000

2.079

3.245

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

4.750

4.654

5.249

Kosten beheer, administratie en archief

4.850

4.878

5.395

Rentelasten/bankkosten

1.500

1.392

1.073

Diaconaal werk plaatselijk

21.650

30.058

30.629

Diaconaal werk regionaal/landelijk

-

8.830

5.175

Diaconaal werk wereldwijd

8.500

11.163

7.052

Afdrachten door te zenden collecten en giften

39.400

53.877

57.631

Totaal lasten A

85.200

118.475

116.883

Operationeel resultaat (A)

-22.000

-39.581

-38.956

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

-

15.378

42.044

Incidentele lasten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (B)

-

15.378

42.044

Resultaat verslagjaar (A+B)

-22.000

-24.203

3.087

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

0

0

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

13.500

9.785

12.039

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-9.348

-17.044

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

13.500

437

-5.005

 

 

 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)

   -8.500 

-23.767

-1.918

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, regionaal en landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en door betaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

De jaarrekening 2023 is in de vergadering van 29 mei 2024 door het college van diakenen goedgekeurd en in de vergadering van 3 juni 2024 is de jaarrekening 2023 door de Kerkenraad vastgesteld.

terug