Avondmaalsdiensten

Een aantal keren per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd in een morgendienst in een van de kerken. De vieringen vinden in verschillende vormen plaats: zittend, lopend en kringvorm. Brood en wijn wordt ook gedeeld in diensten in de Stille Week voorafgaand aan Pasen.

Iedereen is welkom deel te nemen aan het Avondmaal.

Gebedsdiensten

In ons alledaagse doen en praten is nog maar heel weinig stilte te vinden. Toch is stilte heel belangrijk, want stilte laat de mens tot zichzelf komen. Bidden is het scheppen van stilte in ons dagelijks spreken. In die uitgesproken stilte stemmen wij in met Christus, die tot de Vader bidt. Ons gebed is het woord dat Christus aan God geeft. En als wij bidden dan doen wij dit in zijn Naam, en vaak ook met de woorden die Hij ons heeft gegeven, zoals in het Onze Vader.

Lees meer 

Rouwdiensten

De kerk spreekt van leven dat sterker is dan de dood. Voor ons is de dood een onoverkomelijke grens, maar wij vertrouwen onze doden toe aan de levende God. Hij is het die Jezus heeft opgewekt uit de dood en wij vertrouwen dat wie gelooft in Hem die in eigen persoon de opstanding en het leven is, zal leven ook al is hij gestorven.

De periode tussen overlijden en uitvaart kunnen dagen zijn die onwezenlijk lijken of waarin de mooiste herinneringen en verhalen tot leven worden gewekt. Dagen van dankbaarheid om het leven dat is geweest of dagen van onverdraaglijk verdriet om het einde van een mensenleven.

In deze periode wil de kerk pastoraal betrokken zijn bij gemeenteleden en zij die dat wensen. Nabestaanden die hun dode moeten begraven of laten cremeren vertrouwen bij een kerkelijke uitvaart de leiding van een begrafenis of crematie toe aan de kerk. De kerk treedt dan op als gastvrouw, de uitvaartonderneming is daarbij dienstverlenend aanwezig. Dit geldt niet alleen als de uitvaartdienst in de kerk plaatsvindt maar ook als die in een aula -bij de begraafsplaats- plaatsvindt. Wanneer de gemeente samen met de nabestaanden haar doden begraaft of cremeert, zal vaak een predikant of een kerkelijk werker in de uitvaartdienst voorgaan. Bij de uitvaartdiensten wordt de gemeente vertegenwoordigd door een ambtsdrager, vaak de ouderling van dienst. Deze kerkdiensten vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Een gedenk- of rouwdienst kan op verschillende manieren worden ingevuld

Trouwdiensten

Ten aanzien van het gebruik van de kerk in verband met een huwelijk zijn er twee mogelijkheden: een kerkdienst onder leiding van een predikant of het huren van de kerk voor een bijeenkomst naar eigen inzicht.

In het eerste geval kan in een kerkdienst over het zojuist door de overheid gesloten huwelijk een zegen worden gevraagd: de huwelijksinzegening onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, en in de praktijk uitgevoerd door een van onze predikanten van de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens (maar als er goede redenen zijn voor een andere predikant is dat bespreekbaar).

Daarnaast kan de kerk gehuurd worden en kan er een eigen invulling van het ritueel gegeven worden. Dit valt niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 

Anders

In deze dienst staat een thema centraal, is er doorgaans een gastspreker en is er begeleiding van een koor of band.