zondag 26 november 2023

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 26 november 2023
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Grote Kerk

Liturgie 26 november 2023 Grote Kerk Dokkum Eeuwigheidszondag
Voorganger: pastor Hilde Karssies-Kaptein
M.m.v. Pieter Visser, Cantorale o.l.v. Anne de Bruijn

Orgelspel

Cantorale: ‘In Remembrance’-  Eleanor  Daley en ‘Kyrieeleison’ – Iona

Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep….

Sta niet bij mijn graf en huil
Ik ben daar niet, ik slaap niet….

****
Heer ontferm U

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 3 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

Bemoediging en Groet

Zingen als gebed om ontferming: Lied 997 – en vele duizenden, ontheemd (1 en 3 door Cantorale, 2 en 4 door de gemeente)

Uitleg liturgische bloemschikking

Gesprekje met de kinderen

Zingen: Lied 955 Jezus, mijn verdriet is groot
(We zingen in het eerste couplet ‘haar’, het tweede couplet ‘hem’)

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Filippenzen 4: 4-9

Zingen: Lied 418 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven

Overdenking

Cantorale:  'O love' van Elaine Hegenberg


O love that will not let me go
O love I rest my weary soul in thee
I give thee back the life I owe
That in thy ocean dept sits flow
May richer, fuller be
 

O liefde die mij niet wil laten gaan
O liefde, ik laat mijn vermoeide ziel in U rusten
Ik geef je het leven terug dat ik verschuldigd ben
Dat in uw oceaandiepte zit stroom
Moge rijker en voller zijn
 
O joy that seeks me through the pain
O joy I cannot close my heart to thee
I trace the rainbow through the rain
And feel the promise is not vain
That morn shall tearless be
O vreugde die mij zoekt door de pijn heen
O vreugde, ik kan mijn hart niet voor U sluiten
Ik volg de regenboog door de regen
En voel dat de belofte niet ijdel is
Die ochtend zal traanloos zijn
 

Gedenken- Inleidend woord

Gedicht: Yn oantinken  (Alie Soepboer)

Wij gedenken:                                    

Lammert Lalkens                                           14 november 2022           86
Nely (Neeltje) Hoekstra                                  30 november 2022          58
Janny van der Lijn-Akkermans                         3 december 2022          75
Hendrik Veenstra                                              6 december 2022          73
Willem Wittermans                                            7 december 2022          88
Rienk Sibma                                                    13 december 2022          88

Zingen: Lied 598 Als alles duister is     

Cathrinus (Riny) Wissmann                            22 december 2022            85
Annie de Graaf-van der Zee                            15 januari 2023                 81
Klaas de Graaf                                              9 februari 2023                 83
Owe Frederik Terpstra                                   19 januari 2023                 79
Jelle Postma                                                  1 februari 2023                 77
Harmke Aagtjes-van der Woude                      4 februari 2023                 95

Zingen: Lied 598 Als alles duister is

Roelofke Hania-Woudsma                              11 februari 2023               90
Klaske Nicolai-de Jong                                   17 februari 2023               83
Gerben Rienk Wielenga                                  15 maart 2023                  77
Sietske Zwart-Castelein                                  15 maart 2023                  88
Aafje Buwalda                                                16 maart 2023                  90
Anno Aartsma                                                19 maart 2023                  79

Cantorale: Steen
Steen
Verdriet klit al mijn krachten samen,
Zodat ik roerloos wordt als steen.
Mijn hele wezen wordt materie
Een ondoordringbaar star mysterie.
O, sla de rots opdat ik ween
(Vasalis)

Aukje Jacoba de Jong-van der Heide              2 april 2023                      50
Baukje Tamsma-Reitsma                                24 april  2023                    89
Klaaske (Klaske) Woudwijk-Eelkema               12 mei 2023                    84
Zwaantje (Zwany) Braaksma                           17 juni 2023                     70
Eelkje Antje Raap                                           2 juli 2023                          58
Andries Tijsma                                               8 juli 2023                           85

Cantorale: Steen

Jemke Peeringa                                             31 juli 2023                       87
Truus Visser-Voortman                                   9 augustus 2023               81
Klaas de Boer                                                9 augustus 2023               85
Henk Dijkstra                                                 14 augustus                     86
Klaas Boersma                                              2 september 2023             94
Pieter Dijkstra                                                5 september 2023             80

Cantorale: La Lumiére    

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent.
***
De Heer is mijn licht en mijn redding; Voor wie zou ik bang zijn?
De Heer is het bolwerk van mijn leven; voor wie zou ik beven?
Als de goddelozen tegen mij opkomen om mij te verscheuren,
Zij zijn het, mijn vijanden, mijn tegenstanders, * die hun houvast verliezen en bezwijken.

Antoon de Bruin                                             8 september 2023             81
Durk van der Kooi                                           8 oktober 2023                 78
Minze Osinga                                                 11 oktober 2023                80
Harmke Iedema                                             21 oktober 2023                74
Tietje van Laere-Meulenaar                            28 oktober 2023                79
Wieke Meinema-Vanger                                 29 oktober 2023                91

Cantorale: La Lumiére

Als laatste steken we een kaars aan voor allen die naamloos, in eenzaamheid  gestorven zijn, zonder dierbaren om hen heen….

Zingen: Lied 511: 5, 6 en 7 Laat warm en stil de kaarsen branden

Wij gedenken Arie van der Weide

Zingen: Lied 978: 1 en 4 Aan U behoort, o Heer de heren

Gebeden, Onze Vader
                                                                      
Aankondiging collecte

Slotlied: Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Cantorale: 'Kom in mij’ – Oosterhuis / de Bruijn

terug