zondag 16 juni 2024

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Datum: 
 zondag 16 juni 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Herberg

9 juni Dokkum
Predikant: ds. H. Vlasman


Lied voor de dienst  274 Wij komen hier ter ere van uw naam

Woord van welkom, door ouderling van dienst  
 
Lied 701 Zij zit als een vogel

Moment van inkeer
Votum (belofte) en groet
Vg.:          Wij spreken vanochtend onze hulp en verwachting uit
Allen: De Naam van de Heer is als een veilige schuilplaats
                 Wij mogen komen onder de vleugels van de Eeuwige
           en zijn Naam prijzen zolang als wij leven
                 Genade zij u en vrede
                 van God, de Vader,
                 en Christus Jezus, onze Heer.
           Amen

Korte inleiding

Abba Vader, Abba Heit
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Heit, ik bin fan Jo,
bern fan Jo, myn Hear.
Jou dat ik mei siel en sin
my nei Jo ta kear.
Set myn hert yn fjoer en flam,
kom en haw my leaf.
Abba, Heit, ik bin fan Jo,
bern fan Jo, myn Hear.

Drempel- en Kyriegebed 

Glorialied 755 Toch overwint eens de genade

Kindermoment door leiding kinderkerk

“ Samen in het licht ”

Bijbellezing door lector: psalm 139 

Lied 139: 1, 2, 10, 14 Heer, die mij ziet zoals ik ben

Overdenking

Ik zal er zijn (zie bijlage)

Ik zal er zijn


Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je niet alleen
Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn
 
Drukt de hele wereld op je schouders 
en spoken zorgen door je hoofd
Er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, ik laat je niet alleen
 
Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.
Alle dagen ik zal er zijn

Dank- en voorbeden God fan fier en hein, ús Heit


2.Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

3.Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy’t skuldich foar ús stiene.

4.Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

5. God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

Collecte

Vol verlangen naar de vrede
     (mel.: Alle Menschen werden Bruder)

1    Vol verlangen naar de vrede
     reiken wij elkaar de hand,
     zoekend, zwervend langs de wegen
     tot wij komen in Uw land.
     Vriendschap bindt ons, brengt ons samen,
     geeft ons moed op weg te gaan
     zonder vrees om te verdwalen,
     zonder stil te blijven staan.
    
2    Vol vertrouwen gaan wij samen
     op Uw weg waar vreugde leeft,
     waar wij aldoor blijven vragen,
     hoe Gij ons de vrede geeft.
     Vrede is vriendschap, vrijheid, vreugde,
     vrede is werken overal.
     Laat Uw licht ons zo geleiden
     dat er vrede komen zal.
    
3    Eenmaal zal Uw licht gaan schijnen
     in het donker van de nacht.
     Eenmaal zal Uw kracht verdrijven
     wat ons in verwarring bracht.
     Vrede en vriendschap zult Gij geven,
     vrijheid, liefde bovenal,
     dan zal Uw gebod herleven,
     dan heerst vreugde overal.

Zegen: be- amen met amen

 

terug