ANBI PGDAW 2023

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Kerkelijke gemeente van de Protestantse gemeente te Dokkum - Aalsum – Wetsens

Telefoonnummer

0519-293650

RSIN/Fiscaal nummer:

814740406

Nummer Kamer van Koophandel 

 

Website adres:

76368858

 

https://dokkum-aalzum-wetsens.protestantsekerk.net/

E-mail:

kerkelijkbureau@pgdaw.nl

Adres:

Harddraversdijk 1B

Postcode:

9101 XA

Plaats:

Dokkum

Postadres:

Harddraversdijk 1B

Postcode:

9101 XA

 

 

De Protestantse gemeente te Dokkum – Aalsum - Wetsens is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

De Protestantse gemeente Dokkum Aalsum Wetsens is een open en gastvrije gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten rondom het evangelie van Gods uitnodigende liefde. Ontmoeting is het hart van ons gemeente-zijn: ontmoeting met God, ontmoeting met elkaar en ontmoeting met de wereld om ons heen.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Dokkum – Aalsum - Wetsens.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad maximaal 36 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters telt 7 leden is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

 

Op de website https://pgdaw.protestantsekerk.net/anbi vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

(desgewenst toe te voegen: predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen).

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 

 

Begroting

Rekening

Rekening

 

2024

2023

2022

Opbrengsten en Baten

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

99.000

103.572

94.964

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

20.000

21.216

23.794

Bijdragen van leden en anderen

541.000

578.713

596.026

Door te zenden collecten en giften

500

1.719

1.997

Opbrengsten uit subsidie en bijdragen

2.500

44.177

1.601

 

_________

_________

_________

Totaal baten A

663.000

749.397

718.384

 

 

 

 

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen

138.500

295.048

229.966

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

Inventarissen

20.000

18.405

19.253

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent

-

10.444

-

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

308.500

266.124

282.280

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

54.000

20.692

41.174

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

43.000

46.837

45.413

Salarissen en vergoedingen

140.000

130.914

156.952

Kosten beheer, administratie en archief

81.500

107.230

86.591

Rentelasten/bankkosten

1.500

1.669

2.134

Afdrachten door te zenden collecten en giften

500

1.200

1.000

 

_________

_________

_________

Totaal lasten A

787.500

898.564

864.763

 

_________

_________

_________

Operationeel resultaat (A)

-124.500

-149.167

-146.379

 

 

 

 

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

-

263.576

28.531

Incidentele lasten

-

-26.433

-850

 

_________

_________

_________

Incidentele baten en lasten (B)

-

237.142

27.681

 

 

 

 

Resultaat verslagjaar (A+B)

-124.500

87.975

-118.699

 

 

 

 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

28.500

39.063

109.125

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

1.846

1.272

Toevoegingen bestemmingsreserves

-4.000

-213.970

-104.363

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-9.820

-28.557

 

_________

_________

_________

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

24.500

-182.880

-22.524

 

_________

_________

_________

Resultaat naar Algemene reserve (D)

-100.000

-94.904

-141.223

 

 

 

 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug