MeelevenĀ 

Pastor Hilde Karssies

Mw. Klaske Nicolai-de Jong, Peerdepadsje 14, 9101 BD, heeft te horen gekregen dat genezing niet meer mogelijk is. Alle behandelingen zijn er nu op gericht dat de tijd die haar nog rest een goede tijd mag zijn.
Dhr. J. Peeringa, Bonifatiuspolder 78, 9103 PR Dokkum, is weer thuis.
Mw. de Groot (Stationsweg 6-13, Metslawier) verblijft al enkele weken in Zorgpension Sionsberg, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum. De verwachting is dat als u dit leest ze samen met haar man een kamer in de Skûle heeft betrokken. Hun beider gezondheid is erg kwetsbaar. Daarom is er meer zorg nodig.
Dhr. Sieb Hellinga, Westerissestraat 1, 9101 AR Dokkum, moest geopereerd worden in Groningen. Als u dit leest is hij hopelijk weer thuis.
Mw. Tine Boomsma, Voorstreek 7, 9101 BC Dokkum moet binnenkort een ingrijpende operatie ondergaan.
Dhr. Meyer, Birdaarderstraatweg 25-3, 9101 CW Dokkum is opgenomen in het zorgpension, Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum.
Op 10 september hopen Wiebe Wessel Bos en Hillie Groen, Spriens 1, 9101 SN Dokkum, in het huwelijk te treden. In de kerk van Anjum vragen ze om 17.00 uur een zegen over hun huwelijk.
Zo delen we op deze plek in Geandewei vreugde en verdriet.
Ik sluit af met een gebed van Sytze de Vries in het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’, p.1372.

Wanneer wij moeten gaan
langs de wegen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in angst.

Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.

Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
Amen.

Met vriendelijke groet,
Pastor Hilde Karssies

 

Ds. Herman de Vries

Br. J. Riemersma, De Schans 75, 9101 HR, wacht op een ingreep die misschien al plaats heeft gehad als u dit leest. Gods zegen toegewenst over de weg die u en uw vrouw in deze tijd gaan, terwijl wij Hem ook danken voor Zijn trouwe zorg.
Zr. T. Holwerda-Nicolai, Wylster 1, 9101 XZ, verblijft al een aantal weken in De Waadwente (afd. Botter, k.17). Wij wensen u een voorspoedige revalidatie toe. De weg kan lang zijn, maar als onze wegen en tijden gevuld zijn met Gods liefde en zorg voor elkaar, dan is leven mogelijk en zelfs vreugde en dankbaarheid midden in ons lijden.
Br. W. van der Meulen, De Schans 52, 9101 HR, verblijft in De Waadwente (afd. Botter, k.12). Gelukkig gaat het redelijk en daar zijn wij dankbaar voor. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor de toekomst en wij hopen en bidden dat er zegen mag rusten op dit zoeken. Vertrouwen, vrede, geloof wensen wij voor u en uw kinderen.
Br. M. Sprietsma, Dongeradyk 101, 9101 GL, is van Neibertilla (Drachten) verhuisd naar De Waadwente. Wij danken God dat het beter gaat, maar blijven ook bidden dat u en uw dierbaren zich gedragen en gesterkt mogen voelen in een moeilijke tijd en levensfase.
Zr. Hanneke Postma, Zwalustraat 45, 9101 HE, verblijft in Leeuwarden voor een behandeling. Goede berichten zijn er gelukkig. Daar zijn wij dankbaar voor. Wij bidden jouw kracht, vertrouwen en vrede toe en hopen je spoedig weer thuis te kunnen begroeten.
Br. B. Pranger, Walddyk 30, 9101 BL, verhuisde van het MCL te Leeuwarden naar Noorderbreedte Revalidatie, Borniastr. 40, 8934 AD Leeuwarden. Zorgelijke weken liggen achter ons, maar beterschap is er ook. Daarvoor danken wij God. Sterkte en zegen toegewenst voor de komende tijd. Onze gebeden vergezellen u en uw dierbaren.
Br. N. Dijkstra, Mockamastrj. 31, 9101 AP, verblijft in De Waadwente (afd. Boeier, k.19). Donkerder kunnen de dagen worden, maar in de schaduwen van ons leven mogen wij Gods zorg en nabijheid ontdekken en blijven ervaren. Dit wensen en bidden wij u, uw vrouw en dierbaren toe.
Hylke Wijma, Hikkaarderdyk 38, 9177 GA Jislum, kwam weer thuis uit het MCL te Leeuwarden. Daar zijn we enorm dankbaar voor! Geluk, gezondheid en zegen toegewenst, Hylke, voor jou en voor alle lieve mensen om jou heen!
Zr. H. van der Veen-Tamminga, D.R. Camphuysenstrj., 39, 9101 HT, verblijft nog in De Waadwente (afd. Schokker, k.13), maar een verblijf elders wordt voorbereid. Wij wensen als kerkelijke gemeente u Gods zegen toe. Overal waar wij zijn en wonen, daar wil ook God zijn en wonen. Wat een rijke gedachte en geloof!
Zr. Beitske Kloosterman-van der Weide, D.R. Camphuysenstrj. 45, 9101 HT, herstelt van haar val, maar de gezondheidszorgen nemen toch toe. Wij blijven danken voor de wonderen die God gaf, en bidden dat nog meer wonderen ontvangen mogen worden op onze levensweg op aarde en naar de hemel toe.
Br. J. Reeder, S. van Stratenplein 9, 9103 PL, kwam thuis na een opname in het UMCG te Groningen en revalidatie in Beatrixoord te Haren. Dankbaar voor zijn thuiskomst bidden wij om zegen en een verder herstel nu hij thuis is.
Allen die zorgen hebben, lichamelijk en/of geestelijk, bidden wij Gods ontferming en zegen toe. In vele verschillende kringen bewegen onze levens zich en in al die kringen wordt meegeleefd. Niet iedereen kan oog hebben voor elkaar, maar daarom leggen wij onze gebeden neer bij de Hemelse Vader Die zorg draagt voor elk mensenkind. Geef graag ook zelf aan of u meeleven op prijs stelt, zodat vanuit de kerkelijke gemeente ook passend gereageerd kan worden. In een kerk waarin steeds minder beroepskrachten en vrijwilligers werkzaam zijn, zijn wij meer en meer afhankelijk geworden van wat ons aan berichten wordt aangereikt.

Herman F. de Vries

 

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Mw. N.C. Wielenga, Dongeradyk 13-2, 9101 GA, mocht na een tijdelijk verblijf in De Waadwente weer thuiskomen. Ontvang hierbij vanuit de gemeente onze hartelijke groeten en veel sterkte, draagkracht en goede moed toegewenst op de weg die voor u ligt.
Zr. C. Holwerda-Dijkstra, Woudweg 61, 9101 VK, mocht na een darmoperatie in het ziekenhuis MCL weer thuiskomen. We zijn dankbaar voor het welslagen van de operatie. Wij hopen en bidden om een voorspoedig herstel, om vertrouwen en geduld voor de komende tijd, en dat de liefdevolle hulp en zorg mag worden ervaren van God en mensen.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

 

In Memoriam Grietje van der Meij-Wobbes

geboren: 14 november 1938
overleden: 19 augustus 2021

Vanuit Holwerd kwam zr. van der Meij in Dokkum wonen en na haar sterven is zij teruggekeerd naar Holwerd. Daar vond de dienst plaats voorafgaande aan haar begrafenis. Daar ligt zij ook begraven bij haar man en ‘ús famke’, zoals wij hun dochtertje noemen die zo kort na haar geboorte is overleden. De hemelse Schepper gaat aan ons leven op aarde vooraf en Hij bewaart Zijn kinderen in en na hun sterven. Wij keren dus uiteindelijk terug naar God Die altijd al bij ons was. In de afscheidsdienst spraken beide andere kinderen van zr. van der Meij, Janneke en Theo, werden kaarsen ontstoken door de allerkleinsten in de familie, en stonden wij ook stil bij het a.s. huwelijk van kleinzoon Anne Theo met zijn bruid Christina. Met liefde werd zr. van der Meij uitgedragen; en bloemen vertolkten ook die liefde, naast het verkondigde woord, de liederen die zr. van der Meij zelf voor deze dienst had uitgezocht, en daarnaast nog de liederen die door Jannie en Sita werden gezongen: ‘De Roas’ en ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’. Zr. van der Meij was in 1999 al eens in Jeruzalem geweest. Nu ontmoet zij in de Heilige Stad hen die zij op aarde eerder al moest loslaten. Wij houden ons nu vast aan de reis die wij nog mogen maken naar datzelfde Jeruzalem en een eeuwig weerzien dan en een leven zonder last, pijn en tranen. Herinneringen werden in de dienst gedeeld. Een lieve mem en beppe die intens leefde met haar kinderen en kleinkinderen en dierbaren. Een dankbare vrouw ook. Dankbaar voor alle aandacht, vriendschap en liefde van goede mensen om haar heen. Verdriet was haar niet bespaard gebleven. Het geloof heeft zij echter altijd gezocht en ook behouden. Trouw lid van onze kerkelijke gemeente. Moeilijk om haar dierbaren hier los te laten. Zij wilde geloven als een kind, misschien wel ten diepste als ‘ús famke’, met vertrouwen dus en in vrede gedragen worden en geleid naar de toekomst waarin de vreugde eeuwig zal duren. Trooste onze Hemelse Vader de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de familie van zr. van der Meij met dit geloof, met hoop en met liefde.

Herman F. de Vries

 

Wij gedenken

Op 25 augustus is ons gemeentelid Pietje Meijer-Mulder gestorven, in de leeftijd van 91 jaar. Mevrouw Meijer verbleef de laatste tijd in het Talmahûs, en daarvoor ook nog enige tijd in Dongeraheem, Maar het grootste deel van haar leven woonde zij in de Van Kleffensstraat 8. Daar had zij een ‘gouden plakje’, en het was moeilijk voor haar om daar afscheid van te nemen.
Pietje Mulder werd geboren en groeide op in Kollumerzwaag; haar ouders hadden een kruidenierswinkel, en zelf werkte ze later ook in een winkel in De Westereen.
Haar huwelijk met Roelof Meijer bracht haar naar Dokkum. Pietje en Roelof kregen twee zonen: Sytse en Theo. Zij genoot van het zorgen voor haar opgroeiende gezin, van de gezellige uitjes met de buren en de vakanties naar Ameland en Appelscha.
Helaas is Roelof niet oud geworden. “Wij zijn maar 25 jaar getrouwd geweest” zei Pietje wel eens. Veel langer was zij weduwe. Ze heeft Roelof erg gemist: “Ik leef dagelijks met mijn herinneringen” zei ze ook.
Toch heeft zij daarna van alles opgepakt om haar leven nieuwe zin te geven. ‘Warber’ was een woord dat bij haar paste. Ze deed veel vrijwilligerswerk, in het Bolwerk, in het winkeltje in Dongeraheem, en ook in de kerk, waar zij bezoekster was. In de Grote Kerk heeft zij heel wat voetstapjes liggen. Ze was trouw in het onderhouden van haar contacten, deed nog lang mee aan de koffiegroep en genoot van het weerzien van oude bekenden bij de kerstvieringen.
Ze maakte het gezellig als je bij haar op bezoek kwam. Ze had heel wat te vertellen en stak haar meningen ook niet onder stoelen of banken. Over haar geloof was zij terughoudender; zoals zovelen van haar generatie was zij niet zo gewend om zelf te verwoorden hoe zij over de dingen dacht. Ze ging trouw naar de kerk en keek, toen zij slecht ter been werd, naar de diensten op televisie. Ze vond het belangrijk om bij de gemeente van Jezus Christus te horen.
In een dienst in de Grote Kerk namen wij afscheid van haar. Schoondochter Julia vertelde haar levensloop; één van de kleindochters las Psalm 23 en we stonden stil bij het regeltje ‘mij ontbreekt niets’, een regeltje dat, ondanks het gemis in haar leven, toch bij Pietje paste.
Daarna brachten wij haar naar Kollumerzwaag, waar zij een plekje kreeg op de begraafplaats achter de oude kerk. Pietje Meijer-Mulder: moge haar nagedachtenis ons tot zegen zijn.

                                                                                                                      Ds. Hans Oosterhoff

 

In Memoriam Doeke D. Dam

geboren: 16 augustus 1929
overleden: 29 augustus 2021

Het leven van br. Dam was verweven met zijn gezin en familie en ook met het Bolwerk. Nadat br. en zr. Dam korte tijd boven het Bolwerk hadden gewoond, woonden zij hun leven lang eigenlijk naast het Bolwerk. Samen met hun kinderen werd daar met hart en ziel en met geloof gewerkt. Het was nog een tijd waarin vele honderden jongeren op zaterdagavond daar samenkwamen, feest werd gevierd, en br. Dam toezag op de christelijke principes omdat in dezelfde zaal op zondagmorgen een kerkdienst werd gehouden. Hij was een goede planner en tot op hoge leeftijd was dat aan hem te zien. Hij onderhield zijn tuin, ook in Appelscha, reed nog tot vorig jaar auto, ging op dinsdagavond biljarten, en bezocht deze laatste jaren zo veel mogelijk zijn vrouw in Veenwouden. Deze opname in Veenwouden leidde tot verdriet. Aan de mooie jaren samen, het reizen, samen wonen aan de Oranjewal, was een einde gekomen. Toch bleef de radio aan, muziek van radio Fryslân, en plande hij zijn dagen en weken moedig. Zijn kinderen waren alles voor hem en zij zorgden ook trouw en liefdevol voor hun ouder wordende ouders. Samen gingen br, en zr. Dam naar de kerk totdat het niet meer ging. De vierdagen werden gevierd, het 65-jarig huwelijksfeest, zijn 90ste verjaardag, maar ook droeve dagen en tijden worden een mens in zo’n lang leven niet bespaard. We denken dan ook aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
Op 3 september namen wij afscheid met een dienst vanuit het Uitvaartcentrum, waarna br. Dam begraven werd op Lindenhof. We hebben 1 Korintiërs 15:35-49 in de dienst gelezen en liederen gezongen waar Doeke Dam van hield. De lezing uit de Bijbel paste bij Doeke. Hij zaaide het zaad in de grond, zorgde voor elke bloem, ook al zou het onkruid kunnen zijn, en gaf het leven een kans. Dit handelen hebben wij naast ons geloof gelegd door te lezen uit 1 Korintiërs 15. In de dood wordt ons lichaam gezaaid, wachtend op de Heer Die ons een nieuwe kans, een nieuw leven en een nieuwe tijd wil schenken. Wat een genade en troost kan en wil dit zijn voor alle mensen! Doeke Dam sprak er minder over, maar je kon aan hem zien dat hij hoopte op de Heer en in Zijn liefde geloofde. Moge de trouwe zorg van deze Heer zich nu uitstrekken over zr. Dam in Veenwouden, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

Herman F. de Vries

 

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is.)
17 sept. mw. H. Brouwer - van Sinderen, De Omloop 5-4, 9101 BW
18 sept. dhr. S. Feenstra, De Schans 51, 9101 HR
20 sept. mw. J. Reitsma-Bekius, Houtmune 2, 9102 EG
21 sept. mw. A. Wierstra-Nawijn, Kapellaan 18, 9101 WB
22 sept. mw. M. Beintema-Hamersma, van Kleffensstraat 44, 9101 CN
22 sept. dhr. H. Boven, Rondweg-West 94, 9101 BE
22 sept. mw. Tj. Hacquebord-Leegsma, De Woudhorne 83/A, 9101 NT
22 sept. mw. L.H. de Boer-Kramer, de Skries 19, 9101 GZ
23 sept. mw. G.A. Slagter-Lier, Grimma Herna 17-1, 9101 CV
24 sept. mw. R. Kingma-de Graaf, Birdaarderstraatweg 119, 9101 CZ
24 sept. Mw. M.J. van Schepen-Hansma, De Woudhorne 122, 9101 NR
24 sept. mw. M. Vlaming-Holkema, Dongeradyk 53, 9101 GB
24 sept. mw. F. Terpstra-van der Wal, Hantumerwei 55, 9121 CA
25 sept. dhr. E. Ufkes, Hogedijken 2, 9101 WV
25 sept. mw. J. de Haan-Hendriks, Oostersingel 10, 9101 KM
25 sept. mw. T.I. Halbersma-Elgersma, Birdaarderstraatweg 27-24, 9101 CW
27 sept. mw. R. Uitterdijk-van der Bos, Birdaarderstraatweg 29-17, 9101 CW
27 sept. mw. W. van der Kolk-Weijs, De Vergulde Klok 31, 9102 DJ
28 sept. dhr. B. Pranger, Walddyk 30, 9101 BL
29 sept. dhr. G. Veldstra, Dongeradyk 19-2, 9101 GA
29 sept. mw. F. Brouwer-Kingma, Brokmui 6, 9101 EX
  1 okt. dhr. P. van der Galiën, Altenastreek 28, 9101 BA
  1 okt. mw. A. Heeringa-Adema, Dongeradyk 11-3, 9101 GA
  1 okt. dhr. M. Poortinga, Birdaarderstraatweg 25-5, 9101 CW
  1 okt. dhr. IJ. Reijenga, IJsvogel 63, 9101 XR
  1 okt. mw. G. Zuidersma-Winius, Dongeradyk 67-K303, 9101 GC
  2 okt. dhr. H. Roos, Vleesmarkt 33, 9101 MJ
  3 okt. mw. T. Visser, Hantumerweg 30, 9101 AB
  4 okt. dhr. J. Terpstra, Van Aitsemastraat 28, 9101 CB
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen u vanuit onze gemeente een gezond levensjaar toe.

Huwelijksjubilea

14 sept. zijn 60 jaar getrouwd, dhr. en mw. H. en B. Reitsma-van der Kooi, Dongeradyk 7-1, 9101 GA
24 sept. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. en mw. W.P. en A. Bakker-Vrij, De Schans 43, 9101 HR
30 sept. zijn 45 jaar getrouwd, dhr. en mw. A.J. en S.M.M. de Vries-Zeinstra, Woudweg 122, 9101 VP
30 sept. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. en mw. F. en B. Dijkman-Visser, Parachute 8, 9102 DS
30 sept. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. en mw. J. en Y.D. Visser-Iedema, Wilgenlaan 27, 9103 SB
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u allen een fijne dag toe.

Afke Oosterhuis-Ferwerda

 

Hartelijk welkom

De heer en mevrouw Eelkema, Birdaarderstraatweg 123-31, 9101 CZ

Dankwoord

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven. Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd. 't Geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze
lieve zorgzame heit en pake Jan Dijk hebben ons diep ontroerd.
Daarvoor onze grote dank.

Gerdina Dijk-Veeninga
Wouter, Margriet, Anneke en Jan Mathijs
Klara en Fokke

 

Bedankt

Heel hartelijk dank voor alle felicitaties en goede wensen die wij kregen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum. Het was heel fijn om in de brievenbus de kaarten uit o.a. Dokkum en ook Anjum te vinden. Het heeft de feestvreugde zeker verhoogd. Met vriendelijke groet,

Wiebe en Ankje Dijkstra, de Polle 34

 

Bedankt

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, kaarten en bloemen die wij hebben gekregen voor ons 60-jarig huwelijksjubileum. Dat heeft ons erg goed gedaan. Hartelijke groet van

Died en Anneke Teule

 

“Foar alles ûnder de himel is een tiid”

Deo Volente zijn donderdag 30 september onze bijzondere en zorgzame âlders , Fetze en Baukje Dijkman-Visser, 50 jaar getrouwd. Met een schat aan levenservaring zijn ze in het huwelijk getreden met de woorden van Prediker 3.
Met 6 opgroeiende kinderen was het niet altijd makkelijk. Voor alles een tijd, maar niet alles vanzelfsprekend. De tijd moest goed verdeeld worden, en de centen soms ook. Maar er was tijd en ruimte, voor een lach en een traan, om te dansen en te treuren. Tijd en ruimte om ons te ontwikkelen. Tijd – ruimte en aandacht voor een ander die dat nodig had. Er was tijd voor Liefde in ons huis. Voor ons kinderen en ook onze kinderen. Wat een rijkdom. ‘Jullie’ hebben ons mede gevormd tot wie wij nu zijn. We willen God danken, dat we ûs âlders daar dankbaar voor mogen en kunnen zijn, na 50 jaar en vooral de tijd daarna.

Leafdefolle tank en lokwinsken fan bern en bernsbern 

terug

Agenda

Startzondag in Bonifatiuskapel

19 sep 2021 om 9.30

Winterwerk 2. Als kinderen andere wegen gaan ........

21 sep 2021 om 20.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

26 sep 2021 om 9.30

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Fontein

26 sep 2021 om 9.30

Gebedsgroep

29 sep 2021 om 19.00

Kerkdienst via kerkomroep vanuit De Herberg

03 okt 2021 om 9.30Vragen/opmerkingen
over deze site via:
help@pgdaw.nl

Of via formulier : LINK

Privacy


Aanmelden via meevieren.nl

U kunt hier uw kerkdienst en of bijeenkomst uitzoeken en aanmelden.

LinksGeandewei